หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
เอนก รัศมี
จากจังหวัด ลพบุรี

บทความ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2552 IP : เปิดอ่าน : 2013 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(59.26%-27 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

          เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

                                                                                                 นายเอนก    รัศมี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพท. ลพบุรี  เขต 1

                                                                                                                                          

    การประเมินคุณภาพภายนอก  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นไปด้วยสาระบัญญัติมาตรา  47 51 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545  สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินจากองค์การภายนอกเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและใน การประชุมวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานจัดประชุมฯ ณ โรงแรมบางกอกพลาเลส  กรุงเทพฯ

          ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา : ( ศ . ดร. อุทุมพร  จามรมาน ) บรรยายพิเศษ    การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป้าหมายที่ 1 : เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยสะท้อนผลสำเร็จไปที่  หน้าที่สำคัญของงานประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. สพท. ต้องรู้ว่าสถานศึกษามีผลการประเมินเป็นอย่างไร ดีขึ้น  หรือลดลงกี่โรงเรียน 2. จะเร่งรัดส่งเสริมสถานศึกษาอย่างไร 3. มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือ  หรือไม่ อย่างไร เป้าหมายที่ 2 : พัฒนาโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานภายนอก  รอบสองให้ได้ ( โดยให้แต่ละเขตพื้นที่กำหนดจำนวน  เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนในการพัฒนาเอง ) แนวดำเนินการ 1. จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน 2. จัดระบบการเข้าถึงข้อมูลโรงเรียน 3. จัดโรงเรียรพี่เลี้ยง 4. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร : ให้กระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา5. เสริมสร้างประสิทธิภาพครู : ให้รู้จักเด็ก มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และสามารถจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรของตนเองได้ 6. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน : แจ่มใส อ่านได้ คิดเลขได้ ฯลฯ  7. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม : ยอมรับ ศรัทธา 8. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : มีการประเมินตนเอง ต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับทุกระดับ

    คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา บรรยายพิเศษ ให้ข้อคิดในการดำเนินงานว่า ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดในการทำงานให้สำเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลุกให้ตื่น : หมายถึงให้คนอื่นรับทราบ และมีส่วนร่วม มีฐานข้อมูล รู้บทบาทหน้าที่ 2. ยืนให้มั่น : หมายถึง มีวิธีการทำงาน ควรเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล กลับกลุ่มคุณภาพและดำเนินการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 3. ลงลึกให้เป็นวัฒนธรรม : หมายถึงหลังจากทำงานเสร็จแล้ว ควรมีการชื่นชม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และให้ขวัญกำลังใจโดยนั้น  1. ผอ.สพท. ต้องรู้จักโรงเรียนเป็นรายโรง  ( โรงเรียนใดให้ความสำคัญ  และโรงเรียนใดไม่ให้ความสำคัญ ) 2. ประชุมให้คนในองค์กรรับทราบและให้ความสำคัญ 3. เสนอให้เป็นนโยบายสำคัญ  ให้เป็นวาระแห่งจังหวัด

       ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย  บรรยายพิเศษ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ  1  คนมีความสามารถ และมีการบริหารจัดการที่ดี  2. คนต้องกระตือรือร้น 3. มีกำลังคนขยายขึ้นเรื่อยๆ 4. มีการจัดการความรู้ที่ดี  โดยมีการจัดการให้คนมาคุยกัน  หาวิธีทำงาน  ทำงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่  5.ให้รางวัล  มีเวทีนำเสนอผลงาน  ประกวดนวัตกรรม จะเข้าถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร ผ่านทางเว็บไซต์  - จัดทำฐานข้อมูล - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บ -แจกหนังสือให้พนักงานอ่าน  และเล่าสู่กันฟัง  จุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้   1.ผลักดันให้มีนวัตกรรม  2.มีทีมทำงาน  3.ผู้บริหารส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้เกิดกำลังใจ  4.มีการจัดการความรู้ : โดยการจัดเก็บความรู้ของคนในองค์กร  ทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ใหม่  และเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนานวัตกรรม

     ศ.ดร.สมหวัง พิทยานุวัฒน์ บรรยายพิเศษ  ผลการประเมินภายนอกรอบสอง และทิศทางการประเมินภายนอกรอบสาม โดยกล่าวว่า  1.มาตรฐานสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์ของ สมศ. และสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง  รัฐบาลต้องช่วยพัฒนา  2.โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นโรงรียนขนาดเล็ก  3.นโยบานเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ  เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาโรงเรียน  4.การประเมินเพื่อพัฒนา  กระทรวงต้องเร่งนำร่องก่อน 4.สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  คือสถานศึกษาที่ทำประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ทิศทางการประเมินภายนอก  รอบสาม  มีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น  ประเด็นที่ 1 : ในการประเมินภายนอกรอบสามใช้มาตรฐานชุดเดียวในการประเมินสถานศึกษาทั้งประเทศ มาตรฐานที่กำหนดให้น้ำหนักร้อยละ 75 เน้นผลผลิตและผลลัพธ์จากการจัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นที่ 2 : การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านความคิด และความสุข ให้พิจารณาจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนความสามารถ ให้ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ  ประเด็นที่ 3 : ใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ส่วนการประเมินอิงสถานศึกษานั้นให้กำหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายใน และมีการประเมินในระดับกลุ่มสาระที่มีความสำคัญก่อน 5 กลุ่มสาระ  ประเด็นที่ 4 : กำหนดให้การประกันคุณภาพภานในเป็นมาตรฐานหนึ่งในการประเมินนอกจากนั้น ยังให้ข้อคิดว่า  1.การประเมินภายในต้องเน้นวิธีการพัฒนา ไม่ใช่เน้นการประเมิน2.เน้นการบริหารจัดการกลุ่มสาระ และการเรียนการสอน  3.การใช้ผลทดสอบ o-net ต่อไปอาจใช้ผลของเขตพื้นที่ 4.ความดี และความสุข วัดที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลผลิต  5.ร่างมาตรฐานภายนอก รอบสาม มีอย่างน้อย 5 มาตรฐาน ได้แก่1.ผู้เรียนเป็นคนดี  2.ผู้เรียนมีความสามารถ 3.ผู้เรียนมีความสุข 4.ครูสอนเก่ง สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน4. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง6.สพท. ควรจัดทำข้อสอบมาตรฐาน  7.หากมีการรวมกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้สพท.มีหนังสือแจ้ง สมศ. ยืนยันว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างไร เพื่อให้ สมศ. เข้ามาประเมินภายนอก  8.ควรสร้างความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา  9.การประเมินซ้ำสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง  สมศ. จะเริ่มดำเนินการประมาณ  ต้นปี 2553 จำนวน 100 แห่งก่อน ( โดยสมศ. กำลังหางบประมาณสนับสนุน )  10.สพท. ต้องเข้มงวดกับการประเมินจริง  11.ในการประเมินซ้ำเป็นการประเมินใหม่ทุกมาตรฐาน  ไม่ใช่ประเมินเฉพาะมาตรฐานที่ไม่ผ่านการรับรอง

         ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช    บรรยายพิเศษ  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  เขตพื้นที่ควรมีบทบาท  ดังนี้     1.วางระบบประกันคุณภาพ  การช่วยเหลือของเขตพื้นที่  2.เขตพื้นที่ต้องมีมาตรฐานของตนเอง  และมีต้องวางระบบการประกันคุณภาพ  3.ทำให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายั่งยืน  4.สถานศึกษาต้องมีมาตรฐาน  มีแผนพัฒนาคุณภาพ  มีข้อมูลสารสนเทศ  มีคนดูแลมาตรฐาน  5.มีการตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพภายใน  6.วิเคราะห์ผลของการประเมินภายนอกและจัดทำแผนช่วยเหลือสถานศึกษา  7.กำกับ  ติดตามการปรับปรุงของสถานศึกษา  8.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทของสถานศึกษา  1.วางระบบประกันคุณภาพภายใน  2.ประเมินคุณภาพภายใน  3.รับการประเมินคุณภาพภายนอก  4.ใช้ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา

 

 

     กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บทความ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

เอนก รัศมี
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
เอนก รัศมี..