หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย สอบ ๒๒ ก.พ.๕๒ ข้อ ๔๖-๕๘ (ตอนที่ ๓)

เจ้าของโพสต์นี้ จิราภรณ์ หอมกลิ่น - 20 ก.ย. 2552 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

  ตอนที่  ๓

๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด

) พลาสติกเป็นวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน / ) ภาชนะพลาสติก

นิยมใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น / ) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย

ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้น / ) ขยะพลาสติกที่ลอยในมหาสมุทรมีจำนวน

ถึง ๔๖,๐๐๐ ชิ้นต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร

. ส่วนที่ ๑ และ ๒

. ส่วนที่ ๑ และ ๓

. ส่วนที่ ๒ และ ๔

. ส่วนที่ ๓ และ ๔

๔๗. ข้อใดที่ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีช่วยให้เรามีของใช้ที่นิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุ่นและทนทาน

ยิ่งขึ้น สามารถทำรูปแบบและสีสันได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ

ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที

. ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

. ประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมื่อได้อยู่ในวงการ

ที่นิยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนั้น

แต่เขาจะรู้สึกด้อยเมื่อเข้าไปในวงการที่มิได้รู้สึกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา

. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ

. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ

. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน

. คนที่มีความสามารถอาจรู้สึกด้อยเมื่อขาดคนยกย่อง

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบ ข้อ ๔๙ - ๕๐

ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตรา

การตายมักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น

โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ป้องกันได้ผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ

ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน

ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สูง ส่วนไข้

หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผู้ป่วย

จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ

อ่อนเพลีย

๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่

. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้

. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความข้างต้น

. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ

. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ

. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด

. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๕๑ - ๕๓

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดความหายนะ

เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือที่สามารถประหยัดพลังงานจาก

การทำความร้อนได้มากขึ้น นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขั้วโลกเหนือได้เพราะ

น้ำแข็งละลาย พื้นที่ป่าไม้ในโลกอาจขยายตัวขึ้น ในบางประเทศ เช่น แคนาดา

รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน

มากที่สุด คือจะได้รับผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจำนวนมากเชื่อว่า

หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นในประเทศ

เหล่านี้

๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง

. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น

. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ประเทศเหล่านี้ได้รับ

. รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน

. ตัวอย่างประโยชน์ที่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รับจากภาวะโลกร้อน

๕๒. ข้อความที่ว่า หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น

มีความหมายตามข้อใด

. การมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ

. เมื่ออากาศอุ่นขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป

. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว

                 ซึ่งกลายเป็นเขตร้อน

๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึ้นเมื่ออากาศ

     อุ่นขึ้น

. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้

. แม้ประเทศเหล่านี้จะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่ก็จะได้ประโยชน์

     จากภาวะความร้อนนั้นด้วย

. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจะเปลี่ยนไป เพราะไม่คุ้นเคยกับการเพาะปลูกพืชผล

     ที่อยู่ในเขตร้อนมาก่อน

๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร

. ทำจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถั่วเหลือง

. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี

. มีรสอร่อยและมีกลิ่นหอมของงาดำ

. ทุกหยดให้คุณค่าทางโภชนาการ

. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ

. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ

. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง

. อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ

๕๕. การฟังในข้อใดมีจุดมุ่งหมายต่างกับข้ออื่น

. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล

. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง

. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด

. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์

๕๖. วินัยฟังรายการวิทยุ มีข้อความตอนหนึ่งว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเรา

ยังมีไม่พอ ต้องมีนั่นมีนี่เสียก่อน แล้วเราจะอิ่มจะเต็ม สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยได้รับการสอน

ก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก

สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มีวันเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุดหลังจาก

ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผู้พูดต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อ

ความสุขในชีวิต

จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด

. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด

. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน

. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ

. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์

๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดที่ประธานในที่ประชุมควรใช้เมื่อต้องการจะสรุปความเห็น

. วันนี้เราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร

     ตัดสินใจได้แล้ว

. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พิจารณา

     ในโอกาสต่อไป

. ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ

      ประมวลความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา

. การประชุมครั้งนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง

     ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น

๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มีความหมายเชิงตำหนิ

. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน

. กระเป๋าใบนี้จะเก๋ทีเดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านี้สักหน่อย

. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ

. ฝีมือทำอาหารของคุณทำให้ฉันไม่ต้องหาวิธีลดน้ำหนักเลย

๕๙. ดาราหญิงผู้หนึ่งแสดงบทร้ายได้สมจริงจนผู้ดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตาม

ตลาดแม่ค้าก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครที่ดาราผู้นี้แสดง

สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์

คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง

. ยายคนนี้ใจร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง

. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านั้น


ดูข้อมูลทั้งหมดของ จิราภรณ์ หอมกลิ่น คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 20 ก.ย. 2552onepen

angee9876

pung2506

liondunk

Kongkidakarn

tla2099

jakea

topkung_cm

kroomak
New Games Here!
เกมส์ทำเบอร์เกอร์new
เกมส์ทำเบอร์เกอร์ เรามาเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์กันนะครับ มาดูซิว่า ใครจะขายของได้มากกว่ากัน
เกมส์ชาวนา new
เกมส์ชาวนา เกมส์วางแผนการปลูกข้าว คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างขวาเพื่อเริ่ม ใช้คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมที่ขึ้นมาเพื่อเริ่มแต่ละขั้นตอน ขั้น 1 เพาะต้นกล้า ให้คลิ๊กวางเมล็ดข้าวที่แต่ละหลุม ขั้น 2 ฝังต้นกล้า ให้คลิ๊กเม้าส์ที่แต่ละหลุมค้างไว้แป้บนึงเพื่อฝังลงไป ถ้าคลิ๊กแล้วปล่อยทันที
เกมส์วางแผนป้องกันเมืองnew
เกมส์วางแผนป้องกันเมือง มาลองวางแผนป้องกันเมืองกันดูน่ะจ๊ะ
เกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย