หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
จากจังหวัด ปัตตานี


บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2552 IP : เปิดอ่าน : 1173 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(68.75%-16 ผู้โหวต)

.....

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1)      พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ..2545

2)       พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)

        มาตรา    39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)                                                                               

3)      กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         

        .. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)                                                                                                                  

4)   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา 

       (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)                                                                

5)      ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)                                                                                                         

6)  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2546                                                                                            

                7)  ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

              1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

              2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

              3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน

              4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

              5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

              6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ 

              7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

              8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

                     บทบาท หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

1.       บทบาทหน้าที่ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          มาตรา 37 วรรค 2 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1)      เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

2)      รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

3)      ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อำนาจ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบาย               ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย

2.       บทบาทหน้าที่ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

              มาตรา ๒๔ ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

            ๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

และตามที่ อ.... เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

             ๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

             ) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             ) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

             ) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

             ) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ

.... เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก... ต่อไป

          ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก... มอบหมาย

3. หน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขานุการในคณะกรรมการต่างๆ

4. อำนาจหน้าที่ตามที่ได้มอบอำนาจ(คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทน) และตามกฎหมายอื่น

 

                                บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       

 

    1. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

          1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15                              2) จัดกระบวนการศึกษา  . 24-30

          3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39                   4)  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40

          5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50  6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59

          7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66        

    2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ .. 2545

           1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6                       2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

           3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12

           4) ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

     3. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (.39)

               1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  2) บริหารกิจการสถานศึกษา    

               3) ประสานระดมทรัพยากร                                                          4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา

               5) จัดทำรายงานประจำปีต่อ กก.เขตพื้นที่                                     6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

               7) อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย  

                8) ตามที่ได้รับการกระจาย มอบอำนาจ(ปฏิบัติราชการแทน) .44-45

                       - ปลัดศธ. เลขาฯ  ถึง ผอ.สถานศึกษา        - ผอ.สำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา

                       - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา

     4. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546

1)      วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา      

2)      วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

3)      เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป                    

4)      แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ

      5. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

1)      ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 

2)      พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)

3)      ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)   

4)      จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)

5)      ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 

6)      ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.... กก.รร.มอบหมาย ม.27(6)

               7)  สั่งให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49

8)      สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4)  

9)      สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง

              10) สั่งให้ครูพ้นทดลองทำงานต่อไป  .56 วรรคสอง

              11) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ  ...  .64

              12) สั่งให้ครูรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) .68

              13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  .73

              14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75                      

              15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ

                     ระเบียบแบบแผนฯ  .78

              16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ม.79                        

               17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน  .81

              18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82                             

              19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98

              20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108     

              21) สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)

              22) สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จำคุก

   6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา       ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. ..2546

          กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

1)      ผู้อำนวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

2)      นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน  สพท. แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดี

           3)    การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

           4)     ยุบ รวม เลิกล้มรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จำหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.กำหนด

           5)    รร.มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รายงานสพท.

            6)  รร.มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อำนาจที่เลขา กพฐ.มอบ หรือ                   ผอ.สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนดยกเว้นเงินเดือน

            7)จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามรบสพฐ.กำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศทำหลักฐานการรับ                            บัญชีรับ-จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.                    โดยเร็ว

 

7. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น  เช่น

                - รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ..2548

                - กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

                - รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ..2548

                - รบ.ศธ.ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ..2547

                - รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ..2547

                - รบ.ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ..2547

                -รบ.ศธ. ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.. 2547

                -รบ.ศธ. ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547

                - รบ.ศธ. ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ..2547

                - รบ.ศธ. ว่าด้วยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ..2534 ..2547

-          รบ.ศธ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(.2) ..2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                           บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1.       อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

        มาตราที่ 38  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา   ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ..2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 .. 2545

2. อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดำกำหนดอำนาจหน้าที่จของคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

                1) กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ               หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก...และ อ.... เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

                2)เสนอความคิดต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.... เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

                3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

                4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.... เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ตอนที่ ๖๑ สรงสนุกน้ำแล้วกลับ สนุกบก...(วิเคราะห์ลิลิตพระลอ บทที่ ๔๑๙ – ๔๒๙)
[อนันต์ อนันทชัยวรกุล]
เปิดอ่าน 324 ครั้งแล้ว
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นการทดลองวิทยาศาสตร์
[อรุณา วชิราภากร]
เปิดอ่าน 266 ครั้งแล้ว
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
[ประไพศรี ยะโส]
เปิดอ่าน 268 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี.. เป็นคนเขียน
วิธีการสอนแบบ...ขนมปังปิ้ง (TOAST)
กระบวนการสอนแบบ SIX STEPS
ลักษณะของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
ความสำคัญของการบริการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบซิปปา 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ Farm Frenzy 3new
สร้างฟาร์มของคุณด้วยการปลูกผัก ปลูกหญ้า เลี้ยงไก่งวงในฟาร์มของเรา
เกมส์แข่งกินปลาnew
เกมส์แข่งกินปลา มาช่วยเจ้าแมวเนโกะกินปลา ก่อนที่ลุงเจ้าของบ้านจะกลับมาด้วยนะ ลุงมีเจ้าปลาหมึกคอยช่วยอยู่ด้วย
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัสnew
เกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัส ขับรถซิ่ง ตะลุยเมืองลาสเวกัส ฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางทางอยู่มากมายเลย มันส์สุดๆ เลยจ้า
เกมส์ถ่ายภาพสัตว์น้ำใต้ทะเลnew
เกมส์ถ่ายภาพใต้ทะเล น้องๆ ลองมาเป็นช่างถ่ายภาพสมัครเล่น โดยการมาถ่ายภาพสัตว์น้ำใต้ทะเลให้ทัน นะครับ
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย