หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
กาญจนา เพ็ญสุวรรณ
จากจังหวัด นนทบุรี

การใช้ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
โพสต์เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 2768 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(77.85%-65 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

บทคัดย่อและรายละเอียดโดยรวมของรายงานการใช้ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

.....

 

หัวข้อ              รายงานการใช้ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน           นางกาญจนา  เพ็ญสุวรรณ

โรงเรียน            ไทรน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2

ปีที่พิมพ์                2550

 

บทคัดย่อ

 

ผลงานทางวิชาการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80  และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนไทรน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1  จำนวน 30  คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 50 ข้อ  ซึ่งมีความยากง่ายตั้งแต่  0.33 - 0.80                 ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  และความเชื่อมั่นเท่ากับ  .81  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t แบบ Dependent

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.  ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ  วิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ 85.44/82.73           สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80 / 80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาโดยการศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี  ทั้งขั้นตอนการสร้างชุดการสอนโดยศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักโยนิโสมนสิการ  วิธีการคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดที่เป็นระบบนำไปสู่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูง

*************************

 

จากผลการศึกษา  ผู้รายงานพบข้อสังเกตที่นำมาอภิปรายผล  ดังนี้

1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เนื่องจากผู้รายงานได้ดำเนินการสร้างชุดการสอนตามกระบวนการเป็นลำดับขั้นตอน  มีการศึกษาทฤษฎีการสร้างชุดการสอนจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง  เมื่อได้ชุดการสอนแล้วมีการดำเนินการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ บันทึกข้อบกพร่องเพื่อนำไปแก้ไขตามกระบวนการทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนกับกลุ่มตัวอย่าง  จนกระทั่งได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ตามขั้นตอนการผลิตชุดการสอนทั้ง 10 ขั้นตอนตามระบบผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2545 : 97-100) ซึ่งมีขั้นตอนคือ 1)  กำหนดหมวดหมู่และเนื้อหาประสบการณ์  2)  กำหนดหน่วยการสอน  3)  กำหนดหัวเรื่อง  4)  กำหนดความคิดรวบยอดและหลักการ  5)  กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง  6)  กำหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  7)  กำหนดแบบประเมินผล  8)  เลือกและผลิตสื่อการสอน  9)  หาประสิทธิภาพ  10)  การใช้ชุดการสอนตามขั้นตอนการใช้งาน  ผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอนนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอมอร  จันทรเสาวพักตร์ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้สร้างและพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  รายวิชาพระพุทธศาสนา ส 0112 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนอยู่ที่ 80.43/82.88 นอกจากนี้  สุรพล  โคตรนรินทร์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการสร้างและพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                      กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สร้างชุดการสอนมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 1) สำรวจปัญหานักเรียนขาดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสอนไม่เอื้อให้                นักเรียนคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2) สร้างชุดการสอนกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์  เรื่องไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน  4) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.06/80.20

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 2 (ส 32101)  สาระพระพุทธศาสนา ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวิธีสอนตามแนว โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีสอนคิดตามแนวพุทธธรรมที่ พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นแนวทางในการ สอนคนให้รู้จักคิด และเข้าใจในธรรม คำ สั่งสอนของพระองค์ เมื่อนำ วิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ มาจัดเป็นกระบวนการเรียนการสอน ที่ผู้ศึกษาเรียกวิธีสอนนี้ว่า วิธีสอนตามแนวโยนิโสมนสิการจึงพบข้อดีที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดสูงขึ้น ดังนี้

1)      นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างแท้จริง

2)      ความคิดนั้นมีอิสระ เป็นของตน

3)      นักเรียนได้ฝึกฝนใช้ความคิดตลอดเวลา

4)      รู้จักคิดอย่างถูกวิธี และเป็นการคิดที่เป็นกุศล

5)      คิดอย่างมีระเบียบ เป็นเหตุเป็นผล

6)      รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น ๆ ผิวเผิน

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่พระธรรมปิฎก ได้ประมวลธรรมไว้ในหนังสือ เรื่อง พุทธธรรม (พระธรรมปิฎก 2538: 667-669) โดยสรุปไขความแล้วแสดงลักษณะด้านต่าง ๆ ของความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีลักษณะความเดียวทั้ง 4 ข้อ หรือไม่ทั้งหมดก็ได้สรุปสั้น ๆ ว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ากุศล ช่วยสกัดอวิชชาตัณหาอีกด้วยข้อค้นพบเกี่ยวกับการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ

ผลการศึกษาที่ปรากฏ  ผู้รายงายดำเนินการอภิปรายได้ว่าเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียน  เนื่องจากชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักการและแนวคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นขั้นตอน  มุ่งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  ผู้เรียนได้ฝึกคิดตลอดเวลา และในแต่ละวิธีคิดมีความเกี่ยวเนื่องกันและกันในแต่ละวิธีคิดและในบางวิธีคิดเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่ผสมผสานกลมกลืนไปไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับวิธีคิดในแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับการเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ เมื่อพบกับเหตุการณ์นั้นแล้วนักเรียนตัดสินใจเลือกวิธีคิดใดก่อนหลังก็ได้ตามเหตุปัจจัยและผล มีระเบียบในกระบวนการของแต่ละวิธี  วิธีการสอนดังกล่าวเป็นวิธีการสอนที่ให้ความสำคัญกับการคิดก่อให้เกิดการค้นพบ โดยที่ครูไม่ต้องสอนเนื้อหาหรือยึดติดอยู่กับเนื้อหาเพราะนักเรียนต้องค้นคว้าและคิดค้นควบคู่กันไป  ทั้งนี้ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีผู้ดำเนินการศึกษาไว้  อาทิ  สร้อยสุดา  มาดี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสโยนิโสมนสิการและตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการและตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  ผลการวิจัยปรากฏว่า  ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการและตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เป็นวิธีสอนที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดจากปัญญา  เน้นการแก้ปัญหาตามศักยภาพของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการคิด  ครูวิทยาศาสตร์สามารถนำแผนเหล่านี้ไปใช้จัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป  พระมหาประทีป เกสรอินทร์ (2550 : บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  เรื่องไตรสิกขา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่อง ไตรสิกขา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นนี้เหมาะสมที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป

การนำหลักโยนิโสมนสิการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีลำดับขั้นตอน ส่งผลดีต่อผลการเรียนของนักเรียน  โดยเฉพาะแนวคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก  ซึ่งเน้นกระบวนการวิเคราะห์  ซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วย

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 52 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 15 ครั้งแล้ว
วิธีการสอนแบบ...ขนมปังปิ้ง (TOAST)
[นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี]
เปิดอ่าน 1894 ครั้งแล้ว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
[นายพัฒนพัฒน์ พิชญธรรมกุล]
เปิดอ่าน 11514 ครั้งแล้ว
ส่งต่อฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เปิดกรุ แนวข้อสอบ กทม. 2559 จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบข้าราชการ กทม ของเก่าเก
[วีรพงษ์ อินนันชัย]
เปิดอ่าน 231 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง การใช้ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

กาญจนา เพ็ญสุวรรณ
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
กาญจนา เพ็ญสุวรรณ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟเกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟnew
มาร่วมเล่นเกมส์ เต้น ใครชื่นชอบการเต้นเข้าจังหวะไม่ควรพลาด โดยเราต้องกดปุ่มลูกศร ให้ทันตามที่กำหนดเพื่อโชว์สเต็ปเท้าไฟ
เกมส์แรมโบ้ เกมส์แรมโบ้ new
เกมส์แรมโบ้ เกมส์นี้เป็นอีกหนึ่งเกมส์ต่อสู้ที่น่าสนใจ ที่มีมานานมากตั้งแต่ในสมัยก่อน ซึ่งเราจะต้องใช้อาวุธทั้งปืน ดาบ ระเบิด ในการโจมตีคู่ต่อสู้
เกมส์จับคู่ผลไม้เกมส์จับคู่ผลไม้new
มาเล่นเกมส์จับคู่และเรียงผลไม้ออนไลน์กัน เป็นเกมจับคู่ผลไม้สนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเรียงผลไม้กันดูนะจ๊ะ
เกมส์ทดสอบความจำเกมส์ทดสอบความจำnew
เกมส์ทดสอบความจำ เกมทดสอบความจำ น้องๆ ลองมาเล่นเกมส์ทดสอบความจำออนไลน์กัน เป็นเกมทดสอบความจำสนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเกมส์ทดสอบความจํากันได้ตามใจชอบเลย
เกมส์PacManเกมส์PacMannew

เกมส์แพ็คแมน เกมส์คลาสสิคตลอดกาล ใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ ถือว่า เชยระเบิด

More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย