หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สมแพง อินอาน
จากจังหวัด หนองคาย

แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาแบดมินตัน
โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2553 IP : เปิดอ่าน : 21901 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(41.78%-45 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

แผนการจัดการเรียนรู้
แบดมินตัน


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 4 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการส่งเสริมและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบที่สำคัญของสมรรถภาพทางกายได้
2. รู้คุณค่าและประโยชน์ของการเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
3. สามารถอธิบายและปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพได้
4. รู้สมรรถภาพของตนเองและสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพตนเองได้
5. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายสมรรถภาพทางกาย
2. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
3. ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
5. แบบประเมินผลและวัดผล
6. แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทำการศึกษาเรื่องความหมาย องค์ประกอบ และความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย
2. นักเรียนทำการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 12-14
3. นักเรียนจับคู่ทำการทดสอบสมรรถภาพตามรายการทดสอบในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 12-18 แล้วบันทึกสถิติลงในใบบันทึกผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบเป็นคะแนน และเขียนแสดงสถิติที่ทำได้เหมือนตัวอย่าง หน้า 16-19
4. นักเรียนกำหนดการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ

สื่อการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาแบดมินตัน

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 15
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 19แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติ ประโยชน์ คุณค่า และเก็บรักษาอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันได้อย่างเหมาะสม
2. นักเรียนแสดงพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนรักในการออกกำลังกายและปฏิบัติเป็นปกตินิสัยอย่างสม่ำเสมอ
5. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

เนื้อหาสาระ
1. ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน
2. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน
3. อุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันแบดมินตัน
2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 20-23
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาแบดมินตัน ตามตัวอย่างในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 22
4. นักเรียนทำแบบทดสอบตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 26สื่อการเรียนรู้
1. วีดีทัศน์การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
2. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง
รายวิชาแบดมินตัน หน้า 24-25
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 27แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การอบอุ่นร่างกาย จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการอบอุ่นร่างกายได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง
2. นักเรียนสามารถคิดค้นท่ากายบริหารเพื่ออบอุ่นร่างกายได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของกีฬา
3. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยความเข้มแข็งและครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

เนื้อหาสาระ
1. การอบอุ่นร่างกาย
2. หลักปฏิบัติในการอบอุ่นร่างกาย
3. ตัวอย่างท่ากายบริหารเฉพาะส่วนสำหรับการเล่นกีฬาแบดมินตัน

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทำการศึกษาหาความรู้เรื่องการอบอุ่นร่างกายท่ากายบริหารเพื่ออบอุ่นร่างกายตามตัวอย่างในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 28-31
2. นักเรียนกลุ่มเดิมทำการฝึกการบริหารร่างกายตามกิจกรรมที่ 1 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 29-31
3. นักเรียนกลุ่มเดิมทำการฝึกการบริหารร่างกายตามกิจกรรมที่ 2 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 31
4. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 34

สื่อการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน


การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง
รายวิชาแบดมินตัน หน้า 32-33
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 35แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถจับไม้แร็กเก็ตได้อย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเคลื่อนที่ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างรวดเร็ว
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นกีฬาแบดมินตันได้อย่างปลอดภัย

เนื้อหาสาระ
1. คุณสมบัติของนักกีฬาแบดมินตัน
2. มารยาทในการเล่นแบดมินตัน
3. ข้อควรระวังและหลักในการรักษาความปลอดภัย
4. การจับแร็กเก็ต
5. การตีลูกขนไก่

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทำการอบอุ่นร่างกายและบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาเรื่องมารยาทและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาแบดมินตัน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 36-37
3. นักเรียนจับคู่ปฏิบัติการจับไม้ การเคลื่อนที่และการตีลูกขนไก่ เพื่อสร้ามความคุ้นเคยตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 37-38
4. นักเรียนฝึกปฏิบัติการตีโต้คู่ตามกิจกรรมที่ 2 หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 38
5. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 41

สื่อการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง
รายวิชาแบดมินตัน หน้า 39-40
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 42

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การตีลูกโด่ง (ลูกโยน) จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการตีลูกโด่ง (ลูกโยน) ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะท่าทางและขั้นตอนการตีลูกโด่งได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติทักษะการตีลูกโด่งได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติท่าบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ ซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือในการเล่น และมีน้ำใจนักกีฬา
5. มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
การตีลูกโด่ง (ลูกโยน)
- การตีลูกโด่งหน้ามือ
- การตีลูกโด่งหลังมือ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทำการอบอุ่นร่างกายและบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2. นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการตีลูกโด่งในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 44-45 และครูอธิบายเพิ่มเติม
3. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติการตีลูกโด่ง ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 44-45
4. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 48


สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 46-47
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 49


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง การตีลูกดาด จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการตีลูกดาดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะท่าทางและขั้นตอนการตีลูกโด่งได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติทักษะการตีลูกดาดได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติท่าบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ ซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือในการเล่น และมีน้ำใจนักกีฬา
5. มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
การตีลูกดาด
- การตีลูกดาดหน้ามือ
- การตีลูกดาดหลังมือ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทำการอบอุ่นร่างกายและบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2. นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการตีลูกดาดในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 50-53 และครูอธิบายเพิ่มเติม
3. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติการตีลูกดาดตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 51-53
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 56

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 54-55
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 57
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

เรื่อง การตีลูกหยอด จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการตีลูกหยอดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะท่าทางและขั้นตอนการตีลูกหยอดได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติทักษะการตีลูกหยอดได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติท่าบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ ซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือในการเล่น และมีน้ำใจนักกีฬา
5. มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
การตีลูกหยอด
- การตีลูกหยอดหน้ามือ
- การตีลูกหยอดหลังมือ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทำการอบอุ่นร่างกายและบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2. นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการตีลูกหยอดในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 58-61 และครูอธิบายเพิ่มเติม
3. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติการตีลูกหยอด ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 59-61
4. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 64


สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 62-63
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 65

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง การตีลูกตบ จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการตีลูกตบได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะท่าทางและขั้นตอนการตีลูกตบได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติทักษะการตีลูกตบได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติท่าบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ ซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือในการเล่น และมีน้ำใจนักกีฬา
5. มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
การตีลูกตบ
- การตีลูกตบหน้ามือ
- การตีลูกตบหลังมือ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทำการอบอุ่นร่างกายและบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2. นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการตีลูกตบในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 67-69 และครูอธิบายเพิ่มเติม
3. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติการตีลูกตบ ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 67-69
4. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 72


สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 70-71
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 73แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง การส่งลูกหรือการเสิร์ฟ จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการส่งลูกหรือการเสิร์ฟได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะท่าทางและขั้นตอนการส่งลูกหรือการเสิร์ฟได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติทักษะการส่งลูกหรือการเสิร์ฟได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติท่าบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ ซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือในการเล่น และมีน้ำใจนักกีฬา
5. มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
การส่งลูกหรือการเสิร์ฟ
- ข้อควรปฏิบัติในการส่งลูก ประเภทเดี่ยว
- ข้อควรปฏิบัติในการส่งลูก ประเภทคู่

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทำการอบอุ่นร่างกายและบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2. นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการส่งลูกในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 74-76 และครูอธิบายเพิ่มเติม
3. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติการส่งลูก ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 75-76
4. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 79


สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 77-78
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 80

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

เรื่อง กติกาการเล่นแบดมินตัน จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายกติกาการเล่นแบดมินตันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายกติกาทั่วไปเกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์การเล่นแบดมินตันได้
2. อธิบายกติกาการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวได้
3. อธิบายกติกาการเล่นแบดมินตันประเภทคู่ได้

เนื้อหาสาระ
1. กติกาการเล่นประเภทเดี่ยว
2. กติกาการเล่นประเภทคู่

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน 6 กลุ่ม
2. นักเรียนกลุ่มที่ 1-3 รับใบงานแบบฝึกหัดที่ 1 ศึกษาเรื่องการเล่นประเภทเดี่ยว ตามเนื้อหาในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 81-94
3. นักเรียนกลุ่มที่ 4-6 รับใบงานแบบฝึกหัดที่ 2 ศึกษาเรื่องการเล่นประเภทคู่ ตามเนื้อหาในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 81-95
4. แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแล้วสรุปลงในแบบฝึกหัดหน้า 94-95
5. สุ่มตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ 1-3 และกลุ่มที่ 4-6 ออกมาอย่างละ 1 กลุ่ม ออกมารายงานเรื่องกติกาการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
7. นักเรียนทำข้อสอบตามแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 98

สื่อการเรียนรู้
หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 96-97
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 99

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

เรื่อง การเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวได้อย่างถูกต้องตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ และมีน้ำใจนักกีฬา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวได้
2. นักเรียนมีวินัยและมีน้ำใจนักกีฬาในการเล่นหรือการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว
3. นักเรียนสามารถเป็นกรรมการตัดสินการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวได้
4. นักเรียนสามารถประเมินและวิเคราะห์การเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวได้
5. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว

เนื้อหาสาระ
1. คุณสมบัติของผู้เล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว
2. หลักสำคัญในการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าแถวตอนตามกลุ่มของตน กลุ่มละ 6 คน
2. นักเรียนอบอุ่นร่างกายตามขั้นตอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ว่าจะเรียน “การเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว”
4. ครูสนทนากับนักเรียนประกอบกับใบงานหน้า 103-104 แล้วให้แต่ละกลุ่มบันทึกลงในใบงาน แล้วลองให้นักเรียน 1-2 คนมาสรุปตามใบงานหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนแยกฝึกตามกลุ่มโดยการจับกันเป็นคู่ โดยฝึกการตีโต้แบบต่างๆ (ศึกษาจากหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 101-102)
6. อธิบายกติกาการเล่น การนับคะแนนประกอบการสาธิต และให้นักเรียนซักถาม
7. นักเรียนทำแบบสอบถามในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 112
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล ตามแบบประเมินตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 106-107
2. ทำการประเมินผลการเรียนรู้ตามแบบประเมินครบทั้ง 3 ด้าน ตามหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 110-111
3. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน้า 113
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

เรื่อง การเล่นแบดมินตันประเภทคู่ จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการเล่นแบดมินตันประเภทคู่ได้อย่างถูกต้องตามกฏกติกาที่กำหนดไว้ และมีน้ำใจนักกีฬา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเล่นแบดมินตันประเภทคู่ได้
2. นักเรียนมีวินัยและมีน้ำใจนักกีฬาในการเล่นหรือการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่
3. นักเรียนสามารถเป็นกรรมการตัดสินการเล่นแบดมินตันประเภทคู่ได้
4. นักเรียนสามารถประเมินและวิเคราะห์การเล่นแบดมินตันประเภทคู่ได้
5. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นแบดมินตันประเภทคู่

เนื้อหาสาระ
1. คุณสมบัติของผู้เล่นแบดมินตันประเภทคู่
2. ประเภทของการเล่นแบดมินตันประเภทคู่
3. หลักสำคัญในการเล่นแบดมินตันประเภทคู่

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าแถวตอนตามกลุ่มของตน กลุ่มละ 6-8 คน
2. นักเรียนอบอุ่นร่างกายตามขั้นตอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ว่าจะเรียน “การเล่นแบดมินตันประเภทคู่”
4. ครูสนทนากับนักเรียนประกอบกับใบงานหน้า 120-121 แล้วให้แต่ละกลุ่มบันทึกลงในใบงาน แล้วลองให้นักเรียน 1-2 คนมาสรุปตามใบงานหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนแยกฝึกตามกลุ่ม โดยจับคู่ฝึกการยืน การเสิร์ฟ การตีโต้แบบต่างๆ (ศึกษาจากหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 115-119)
6. ครูอธิบายกติกาการเล่น และการนับคะแนนประเภทคู่ และให้นักเรียนซักถาม
7. นักเรียนทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 129

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
2. ไม้แร็กเก็ต
3. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล ตามแบบประเมินในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 122-125
2. ทำการประเมินผลการเรียนรู้ตามแบบประเมินครบทั้ง 3 ด้าน ตามที่กำหนดในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 127-128
3. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน้า 130


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

เรื่อง การแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวและคู่ จำนวน 5 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวและคู่ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวได้
2. อธิบายวิธีการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ได้
3. ปฏิบัติท่ากายบริหารและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบ ซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือในการเล่นและมีน้ำใจนักกีฬา
5. มีความสนใจ ตั้งใจเรียน และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
1. ประเภทของการแข่งขัน
2. กาแข่งขันประเภทเดี่ยว
3. วิธีการแข่งขันประเภทเดี่ยว
4. การแข่งขันประเภทคู่
5. วิธีการแข่งขันประเภทคู่

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฏิบัติ)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 133 ในการแข่งขันประเภทเดี่ยว
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 138 ในการแข่งขันประเภทคู่
3. นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่องการแข่งขันประเภทเดี่ยวในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 136
4. นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่องการแข่งขันประเภทคู่ ในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริง รายวิชาแบดมินตัน หน้า 141

สื่อการเรียนรู้
1. วีดีทัศน์การแข่งขันแบดมินตัน
2. หนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน
3. ไม้แร็กเก็ต
4. ลูกขนไก่

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลโดยการเรียนรู้ตามแบบประเมินครบทั้ง 3 ด้าน ตามที่กำหนดในหนังสือแบบฝึกชุดปฏิบัติจริงรายวิชาแบดมินตัน หน้า 134-135 และหน้า 139-140
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาแบดมินตัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน้า 142

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
[[CLICK]]แนวข้อสอบ กรมวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 70 ครั้งแล้ว
[HOT]แนวข้อสอบช่างเทคนิค พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[บุษกร สนุกค้า]
เปิดอ่าน 58 ครั้งแล้ว
[LOAD] แนวข้อสอบ เภสัชกรปฏิบัติการ อย
[ปิยะพษ์ คำบญเหลือ]
เปิดอ่าน 38 ครั้งแล้ว
วว
[นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์]
เปิดอ่าน 523 ครั้งแล้ว
[HOT]แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 116 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาแบดมินตัน
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สมแพง อินอาน
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สมแพง อินอาน..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์จับคู่ผลไม้เกมส์จับคู่ผลไม้new
มาเล่นเกมส์จับคู่และเรียงผลไม้ออนไลน์กัน เป็นเกมจับคู่ผลไม้สนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเรียงผลไม้กันดูนะจ๊ะ
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนเกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้new
เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้ เกมส์นี้ให้น้องๆ ลองเลือกของตกแต่งลายคิตตี้ทั้งหลาย มาตกแต่งห้อง ให้สำหรับคนที่รักคิตตี้กันสุดๆ เลยนะจ๊ะ
เกมส์ปลาใหญ่กินปลาเล็กเกมส์ปลาใหญ่กินปลาเล็กnew
เกมส์ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ใช้เมาส์ในการควบคุมปลาใหญ่กินปลาเล็ก ต้องกินปลาตัวที่เล็กกว่าก่อน กินไปเรื่อยจนตัวใหญ่ขึ้น สังเกตมุมขวาล่างว่ากินปลาอะไรได้บ้าง
เกมส์พัฒนาสมองเกมส์พัฒนาสมองnew
เกมส์พัฒนาสมอง เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมให้พระหรือปีศาจข้ามไปอีกฟากให้ได้ โดยต้องเลือกดีๆ มิฉะนั้น ปีศาจจะเขมือบพระ
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย