หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล

เจ้าของโพสต์นี้ สมแพง อินอาน - 22 ก.พ. 2553 เปิดอ่าน 872 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้
ฟุตบอล

คำอธิบายรายวิชา ฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 3-4

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

โครงสร้างการสอนกิจกรรมชุมนุมฟุตบอล
รายวิชา ฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 3-4
จำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ เวลา 20 ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา (ชั่วโมง)
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า 1
ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
เป็นประจำ
2 การบริหารร่างกาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติในการ 2
และการเคลื่อนไหว บริหารร่างกายและการเคลื่อนไหวเชิง
สร้างสรรค์ แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่
และการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
3 การรับ-การส่งลูกบอล มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ 2
มีทักษะปฏิบัติในการส่งลูกบอล
4 การครอบครอง มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 2
และการเลี้ยงลูกบอล มีทักษะปฏิบัติในการครอบครองลูกบอล
เลี้ยงลูกบอล
5 การโหม่งลูกบอล มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 2
มีทักษะปฏิบัติในการโหม่งลูกบอล
6 การยิงประตู มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 2
และการเป็นผู้รักษาประตู มีทักษะปฏิบัติในการยิงประตู
7 การหลอกล่อคู่ต่อสู้ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 3
มุ่งสู่การรุก มีทักษะปฏิบัติในการเล่นกีฬาฟุตบอล
8 หลักสำคัญในการป้องกัน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ 3
มีทักษะในการป้องกัน
9 หน้าที่และตำแหน่งการเล่น มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ 3
มีทักษะในการเล่นตามตำแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเล่าประวัติความเป็นมา อธิบายประโยชน์และลักษณะของอุปกรณ์ตลอดจนขนาดของสนาม บอกแนวทางการเล่นด้วยความปลอดภัย ทราบมารยาทของผู้เล่นและผู้ดู รวมทั้งรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
2. นักเรียนแสดงพฤติกรรมการทำงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนได้ออกกำลังกายและปฏิบัติเป็นปกตินิสัย
5. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้

เนื้อหาสาระ
1. ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล
2. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล
3. อุปกรณ์ของผู้เล่น ลูกบอล เสื้อผ้า รองเท้า สนาม
4. สิ่งที่ควรคำนึงในการเล่นฟุตบอลด้วยความปลอดภัย
5. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำตัว
6. มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูฟุตบอลที่ดี
7. ลักษณะการเล่นกีฬาฟุตบอล
8. การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

กระบวนการเรียนการสอน
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-2 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนที่ 1
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1

สื่อการเรียนรู้
1. วีดิทัศน์การแข่งขันฟุตบอล
2. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ 1 ทั้ง 3 ด้านตามที่กำหนดให้ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
1. ข 6. ง
2. ค 7. ค
3. ง 8. ง
4. ก 9. ข
5. ข 10. ข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงสร้างสรรค์แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ และแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอน และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายและแสดงทักษะทางกายบริหารได้
2. นักเรียนแสดงท่าทางการอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมกับกีฬาฟุตบอลได้
3. นักเรียนคิดค้นท่าทางการอบอุ่นร่างกายประกอบอุปกรณ์สำหรับกีฬาฟุตบอลได้
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอน
5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

เนื้อหาสาระ
1. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล
- ความแข็งแรง
- ความเร็ว
- ความคล่องตัว
- ความอ่อนตัว
2. การอบอุ่นร่างกาย
- การอบอุ่นร่างกายก่อนเล่น (warm up)
- การอบอุ่นร่างกายหลังเสร็จสิ้นการเล่น (warm down)
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

สื่อการเรียนรู้
หนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านเจตคติ
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนที่ 2 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหว
1. ถูก 6. ผิด
2. ถูก 7. ผิด
3. ถูก 8. ถูก
4. ถูก 9. ผิด
5. ถูก 10. ถูก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การรับ- การส่งลูกบอล จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ รู้คุณค่า มีระเบียบวินัยและมีทักษะปฏิบัติในการรับและส่งลูกบอลได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายประโยชน์วิธีการรับและส่งลูกบอลได้
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะในการรับและส่งลูกบอลได้
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยความเข้มแข็ง สนุกสนานและครบถ้วนทุกขั้นตอน
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
5. นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม

เนื้อหาสาระ
1. การส่งและการรับลูกบอล
- ข้อเสนอแนะในการส่งลูกบอล
- ข้อเสนอแนะในการรับลูกบอล
2. การหยุดลูกบอลและการรับลูกบอล
- การหยุดลูกบอลด้วยฝ่าเท้า
- การหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้า
- การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
- การหยุดลูกบอลด้วยเข่าหรือหน้าขา
- การหยุดลูกบอลด้วยหน้าท้อง
- การหยุดลกบอลด้วยหน้าอก
- การหยุดลูกบอลด้วยศีรษะ
3. การเตะลูกบอลด้วยทักษะต่างๆ
4. หลักการฝึกเล่นฟุตบอล
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3


กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-3 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3


สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนที่ 3 ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนที่ 3 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การรับ- การส่งลูกบอล
1. ผิด 6. ผิด
2. ถูก 7. ถูก
3. ถูก 8. ถูก
4. ถูก 9. ผิด
5. ผิด 10. ถูก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง การครอบครองและการเลี้ยงลูกบอล จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการครอบครองลูกบอล เลี้ยงลูกบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆ ได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา และมีความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการครอบครองลูกบอล การเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆ ได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการครอบครองลูกบอล การเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆ ได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ทีมีความตรงต่อเวลา
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีมนุษยสัมพันธ์

เนื้อหาสาระ
1. การเลี้ยงลูกบอล
- ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงลูกบอล
- ข้อควรจำ
2. การเลี้ยงลูกบอลด้วยทักษะต่างๆ
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยหน้าอก
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยฝ่าเท้า
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระบวนการเรียนรู้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือปฏิบัติ


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การครอบครองและการเลี้ยงลูกบอล

1. หลักการและวิธีการเลี้ยงลูกบอลคือ
- ลูกบอลต้องอยู่ข้างหน้า จงเขี่ยลูกไม่ใช่เตะ , อย่าเลี้ยงลูกเกินกว่า 1 ก้าว พยายามพาลูกบอลไปสู่ที่ว่างหรือสู่ที่หมายโดยเร็ว , อย่าเลี้ยงลูกผ่านแนวต้านทานเข้าไปแต่ลำพัง
2. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน มีดังต่อไปนี้
- แยกเท้าห่างกันพอประมาณยืนคร่อมให้ลูกบอลอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง
- ถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ขาหลังสลับกัน
- เขี่ยด้วยข้างเท้าด้านในทั้งสองสลับกันซ้าย-ขวา
- เมื่อชำนาญแล้วจึงค่อยๆ เลี้ยงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ข้อเท้าบิดปลายเท้าออกนอกลำตัวลูกบอลอยู่ข้างเท้าด้านนอกส่วนที่จะเลี้ยง
- ขาหลังถ่ายน้ำหนักตัวสลับกับขาที่เลี้ยงลูกบอลหมุนตัวเป็นวงกลม
- เลี้ยงด้วยข้างเท้าด้านนอกหักหลบไปข้างหลัง
4. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าปฏิบัติดังนี้
- เตะลูกบอลด้วยหลังเท้าเบาๆ ตรงจุดศูนย์ถ่วงของลูก
- วิ่งโหย่งตัวไปข้างหน้าอย่างเป็นจังหวะ
5. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยฝ่าเท้าปฏิบัติดังนี้
- ยกเท้าขึ้นวางบนลูก ดึงเข้าหาเท้าหลัก
- ยกเข่าหมุนเข้าหาลำตัว
- ขาหลักอยู่หลังทำเป็นแกนกลางให้หมุน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การโหม่งลูกบอล จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการโหม่งลูกบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการโหม่งลูกบอลทั้งยืนโหม่ง วิ่งโหม่ง กระโดดโหม่ง การวิ่งกระโดดโหม่งได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลา ระหว่างดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการโหม่งลูกบอลได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการโหม่งลูกบอลท่ายืนโหม่ง วิ่งโหม่ง กระโดดโหม่ง และการวิ่งกระโดดโหม่งได้
3. นักเรียนแสดงถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
4. นักเรียนแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
5. นักเรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลา

เนื้อหาสาระ
1. การโหม่งลูกบอล
2. การยืนโหม่งลูกบอล
3. การวิ่งโหม่งลูกบอล
4. การกระโดดโหม่งลูกบอล
5. การวิ่งกระโดดโหม่งลูกบอล
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 5ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การโหม่งลูกบอล
1. ผิด
2. ผิด
3. ผิด
4. ถูก
5. ถูก
6. ผิด
7. ถูก
8. ถูก
9. ถูก
10. ผิด


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง การยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู ฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นผู้รักษาประตูได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงประสิทธิภาพการร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย มีการเล่นกีฬาและพัฒนาบุคลิกภาพสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตูได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตูได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. นักเรียนวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย
5. นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
1. ความสำคัญของการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู
2. ทักษะการยิงประตูแบบต่างๆ
3. ทักษะพื้นฐานการรับลูกบอลในระดับต่างๆ การเป็นผู้รักษาประตู
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 6ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู
1. ผิด 6. ถูก
2. ผิด 7. ถูก
3. ผิด 8. ผิด
4. ผิด 9. ถูก
5. ถูก 10. ผิดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

เรื่อง การหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุก จำนวน 3 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่หลักสำคัญการรุก ฝึกปฏิบัติทักษะการหลอกล่อมุ่งสู่การรุกได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา และมีความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุกได้
2 นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุกได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้ตรงต่อเวลา
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์

เนื้อหาสาระ
1. การหลอกล่อคู่ต่อสู้
2. หลักสำคัญในการเข้ารุก
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 7ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอลเฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง การหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุก

1. การหลอกล่อคู่ต่อสู้ คือ การเปลี่ยนแปลงจังหวะการเลี้ยงลูกและทิศทางอย่างฉับพลันเพื่อให้ฝ่ายป้องกันเกิดความงงงันและเสียหลักในการทรงตัว
2. หลักสำคัญของการเข้ารุก คือ การแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างและการสร้างความลึกและความกว้างขึ้นโดยพยายามเข้ายิงประตูให้ได้โดยเร็วที่สุด
3. วิธีเข้าทำประตูที่นิยม มีดังต่อไปนี้
- รุกโดยการกระจายทีมเข้าไปให้ลึกและกว้าง
- รุกโดยการหาเป้าและการสร้างช่องว่างให้เกิดขึ้น
- รุกโดยเน้นการสับเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งที่ส่งลูกบอลออกไปแล้ว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง หลักสำคัญในการป้องกัน จำนวน 3 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

เรื่อง หลักสำคัญของการการป้องกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและฝึกปฏิบัติการป้องกันในการเล่นฟุตบอล มีความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายหลักสำคัญของการป้องกันได้
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการป้องกันในการเล่นฟุตบอลได้
3. นักเรียนมีความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

เนื้อหาสาระ
1. หลักการป้องกัน
2. ทักษะและเทคนิคการป้องกัน
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-7 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 8ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล


เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง หลักสำคัญในการป้องกัน

1. ผิด 6. ถูก
2. ผิด 7. ถูก
3. ถูก 8. ผิด
4. ถูก 9. ถูก
5. ถูก 10. ถูก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง หน้าที่และตำแหน่งการเล่น จำนวน 3 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการเล่นฟุตบอลเป็นทีม ฝึกปฏิบัติทักษะผู้เล่นตำแหน่งต่างๆ ผสมผสานทีมได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น และมีแนวปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการเล่นเป็นทีมของกีฬาฟุตบอลได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นตำแหน่งต่างๆ มาผสมผสานการเล่นเป็นทีมฟุตบอลได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
4. นักเรียนแสดงออกถึงความมุ่งมั่นมีแนวทางปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์

เนื้อหาสาระ
1. ผู้เล่นและหน้าที่ลักษณะการเล่นทีม
- การเล่นเพื่อการป้องกัน
- การเล่นเพื่อการรุก
2. การเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตู
3. การเล่นตำแหน่งกองหลัง
4. การเล่นตำแหน่งกองหลัง
5. การเล่นตำแหน่งกองหน้า
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9


กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-3 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

สื่อการเรียนรู้
หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 9ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากการสรุปการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล


ดูข้อมูลทั้งหมดของ สมแพง อินอาน คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 22 ก.พ. 2553jrmppktw

hom9953

sjaruwan

yochidew

ppongkk

janyatrue

vax101

sreethorn

หมัน
New Games Here!
เกมส์ทำเค้กnew
เกมส์ทำเค้ก มาช่วยสาวน้อยทั้งสองทำเค้ก เริ่มตั้งแต่การตีแป้งและไข่จากนั้นนำเข้าเตาอบให้ได้เวลา จะได้เค้กพร้อมให้เรามาแต่งหน้าเค้กอีกทีด้วยจ้า
เกมส์เดาะบอลnew
เกมส์เดาะบอล มาเดาะบอลแข่งกันนะจ๊ะ
เกมส์ทำสวนnew
เกมส์ทำสวน มาให้คนงานทำสวนโดยปลูกพืชผักตามที่เราต้องการได้ในแปลงต่างๆ ได้เลยครับ
เกมหาเหรียญnew
อีกหนึ่งเกมจาก GUPP ที่นำมาเสนอให้เล่น เป็นเกมคลาสสิคมาก ลองเล่นกันดูนะ
เกมส์รูบิคnew
เกมส์รูบิค มาเล่นเกมส์ใช้สมองออนไลน์กัน มาใช้สมอง ประลองปัญญา ในการต่อ cube ให้เป็นสีเดียวกันให้หมดดู
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย