หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สมแพง อินอาน
จากจังหวัด หนองคาย

แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล
โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2553 IP : เปิดอ่าน : 37949 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(55.17%-29 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

แผนการจัดการเรียนรู้
ฟุตบอล

คำอธิบายรายวิชา ฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 3-4

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผิดชอบตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

โครงสร้างการสอนกิจกรรมชุมนุมฟุตบอล
รายวิชา ฟุตบอล ช่วงชั้นที่ 3-4
จำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ เวลา 20 ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา (ชั่วโมง)
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า 1
ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
เป็นประจำ
2 การบริหารร่างกาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติในการ 2
และการเคลื่อนไหว บริหารร่างกายและการเคลื่อนไหวเชิง
สร้างสรรค์ แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่
และการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
3 การรับ-การส่งลูกบอล มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ 2
มีทักษะปฏิบัติในการส่งลูกบอล
4 การครอบครอง มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 2
และการเลี้ยงลูกบอล มีทักษะปฏิบัติในการครอบครองลูกบอล
เลี้ยงลูกบอล
5 การโหม่งลูกบอล มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 2
มีทักษะปฏิบัติในการโหม่งลูกบอล
6 การยิงประตู มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 2
และการเป็นผู้รักษาประตู มีทักษะปฏิบัติในการยิงประตู
7 การหลอกล่อคู่ต่อสู้ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ 3
มุ่งสู่การรุก มีทักษะปฏิบัติในการเล่นกีฬาฟุตบอล
8 หลักสำคัญในการป้องกัน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ 3
มีทักษะในการป้องกัน
9 หน้าที่และตำแหน่งการเล่น มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ 3
มีทักษะในการเล่นตามตำแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเล่าประวัติความเป็นมา อธิบายประโยชน์และลักษณะของอุปกรณ์ตลอดจนขนาดของสนาม บอกแนวทางการเล่นด้วยความปลอดภัย ทราบมารยาทของผู้เล่นและผู้ดู รวมทั้งรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
2. นักเรียนแสดงพฤติกรรมการทำงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนได้ออกกำลังกายและปฏิบัติเป็นปกตินิสัย
5. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้

เนื้อหาสาระ
1. ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล
2. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล
3. อุปกรณ์ของผู้เล่น ลูกบอล เสื้อผ้า รองเท้า สนาม
4. สิ่งที่ควรคำนึงในการเล่นฟุตบอลด้วยความปลอดภัย
5. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำตัว
6. มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูฟุตบอลที่ดี
7. ลักษณะการเล่นกีฬาฟุตบอล
8. การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

กระบวนการเรียนการสอน
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-2 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนที่ 1
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนที่ 1

สื่อการเรียนรู้
1. วีดิทัศน์การแข่งขันฟุตบอล
2. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ 1 ทั้ง 3 ด้านตามที่กำหนดให้ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
1. ข 6. ง
2. ค 7. ค
3. ง 8. ง
4. ก 9. ข
5. ข 10. ข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงสร้างสรรค์แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ และแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอน และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายและแสดงทักษะทางกายบริหารได้
2. นักเรียนแสดงท่าทางการอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมกับกีฬาฟุตบอลได้
3. นักเรียนคิดค้นท่าทางการอบอุ่นร่างกายประกอบอุปกรณ์สำหรับกีฬาฟุตบอลได้
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอน
5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย

เนื้อหาสาระ
1. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล
- ความแข็งแรง
- ความเร็ว
- ความคล่องตัว
- ความอ่อนตัว
2. การอบอุ่นร่างกาย
- การอบอุ่นร่างกายก่อนเล่น (warm up)
- การอบอุ่นร่างกายหลังเสร็จสิ้นการเล่น (warm down)
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

สื่อการเรียนรู้
หนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านเจตคติ
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนที่ 2 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหว
1. ถูก 6. ผิด
2. ถูก 7. ผิด
3. ถูก 8. ถูก
4. ถูก 9. ผิด
5. ถูก 10. ถูก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การรับ- การส่งลูกบอล จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ รู้คุณค่า มีระเบียบวินัยและมีทักษะปฏิบัติในการรับและส่งลูกบอลได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายประโยชน์วิธีการรับและส่งลูกบอลได้
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะในการรับและส่งลูกบอลได้
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยความเข้มแข็ง สนุกสนานและครบถ้วนทุกขั้นตอน
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
5. นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม

เนื้อหาสาระ
1. การส่งและการรับลูกบอล
- ข้อเสนอแนะในการส่งลูกบอล
- ข้อเสนอแนะในการรับลูกบอล
2. การหยุดลูกบอลและการรับลูกบอล
- การหยุดลูกบอลด้วยฝ่าเท้า
- การหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้า
- การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
- การหยุดลูกบอลด้วยเข่าหรือหน้าขา
- การหยุดลูกบอลด้วยหน้าท้อง
- การหยุดลกบอลด้วยหน้าอก
- การหยุดลูกบอลด้วยศีรษะ
3. การเตะลูกบอลด้วยทักษะต่างๆ
4. หลักการฝึกเล่นฟุตบอล
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3


กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-3 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3


สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนที่ 3 ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนที่ 3 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การรับ- การส่งลูกบอล
1. ผิด 6. ผิด
2. ถูก 7. ถูก
3. ถูก 8. ถูก
4. ถูก 9. ผิด
5. ผิด 10. ถูก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง การครอบครองและการเลี้ยงลูกบอล จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการครอบครองลูกบอล เลี้ยงลูกบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆ ได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา และมีความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการครอบครองลูกบอล การเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆ ได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการครอบครองลูกบอล การเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆ ได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้ทีมีความตรงต่อเวลา
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีมนุษยสัมพันธ์

เนื้อหาสาระ
1. การเลี้ยงลูกบอล
- ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงลูกบอล
- ข้อควรจำ
2. การเลี้ยงลูกบอลด้วยทักษะต่างๆ
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยหน้าอก
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า
- การเลี้ยงลูกบอลด้วยฝ่าเท้า
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระบวนการเรียนรู้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือปฏิบัติ


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การครอบครองและการเลี้ยงลูกบอล

1. หลักการและวิธีการเลี้ยงลูกบอลคือ
- ลูกบอลต้องอยู่ข้างหน้า จงเขี่ยลูกไม่ใช่เตะ , อย่าเลี้ยงลูกเกินกว่า 1 ก้าว พยายามพาลูกบอลไปสู่ที่ว่างหรือสู่ที่หมายโดยเร็ว , อย่าเลี้ยงลูกผ่านแนวต้านทานเข้าไปแต่ลำพัง
2. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน มีดังต่อไปนี้
- แยกเท้าห่างกันพอประมาณยืนคร่อมให้ลูกบอลอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง
- ถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ขาหลังสลับกัน
- เขี่ยด้วยข้างเท้าด้านในทั้งสองสลับกันซ้าย-ขวา
- เมื่อชำนาญแล้วจึงค่อยๆ เลี้ยงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ข้อเท้าบิดปลายเท้าออกนอกลำตัวลูกบอลอยู่ข้างเท้าด้านนอกส่วนที่จะเลี้ยง
- ขาหลังถ่ายน้ำหนักตัวสลับกับขาที่เลี้ยงลูกบอลหมุนตัวเป็นวงกลม
- เลี้ยงด้วยข้างเท้าด้านนอกหักหลบไปข้างหลัง
4. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าปฏิบัติดังนี้
- เตะลูกบอลด้วยหลังเท้าเบาๆ ตรงจุดศูนย์ถ่วงของลูก
- วิ่งโหย่งตัวไปข้างหน้าอย่างเป็นจังหวะ
5. วิธีเลี้ยงลูกบอลด้วยฝ่าเท้าปฏิบัติดังนี้
- ยกเท้าขึ้นวางบนลูก ดึงเข้าหาเท้าหลัก
- ยกเข่าหมุนเข้าหาลำตัว
- ขาหลักอยู่หลังทำเป็นแกนกลางให้หมุน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การโหม่งลูกบอล จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการโหม่งลูกบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการโหม่งลูกบอลทั้งยืนโหม่ง วิ่งโหม่ง กระโดดโหม่ง การวิ่งกระโดดโหม่งได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลา ระหว่างดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการโหม่งลูกบอลได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการโหม่งลูกบอลท่ายืนโหม่ง วิ่งโหม่ง กระโดดโหม่ง และการวิ่งกระโดดโหม่งได้
3. นักเรียนแสดงถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
4. นักเรียนแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
5. นักเรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลา

เนื้อหาสาระ
1. การโหม่งลูกบอล
2. การยืนโหม่งลูกบอล
3. การวิ่งโหม่งลูกบอล
4. การกระโดดโหม่งลูกบอล
5. การวิ่งกระโดดโหม่งลูกบอล
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 5ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การโหม่งลูกบอล
1. ผิด
2. ผิด
3. ผิด
4. ถูก
5. ถูก
6. ผิด
7. ถูก
8. ถูก
9. ถูก
10. ผิด


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง การยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู จำนวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู ฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นผู้รักษาประตูได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงประสิทธิภาพการร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย มีการเล่นกีฬาและพัฒนาบุคลิกภาพสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตูได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตูได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. นักเรียนวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย
5. นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาสาระ
1. ความสำคัญของการยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู
2. ทักษะการยิงประตูแบบต่างๆ
3. ทักษะพื้นฐานการรับลูกบอลในระดับต่างๆ การเป็นผู้รักษาประตู
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 6ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การยิงประตูและการเป็นผู้รักษาประตู
1. ผิด 6. ถูก
2. ผิด 7. ถูก
3. ผิด 8. ผิด
4. ผิด 9. ถูก
5. ถูก 10. ผิดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

เรื่อง การหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุก จำนวน 3 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่หลักสำคัญการรุก ฝึกปฏิบัติทักษะการหลอกล่อมุ่งสู่การรุกได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา และมีความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุกได้
2 นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุกได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้ตรงต่อเวลา
4. นักเรียนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์

เนื้อหาสาระ
1. การหลอกล่อคู่ต่อสู้
2. หลักสำคัญในการเข้ารุก
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-4 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 7ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอลเฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง การหลอกล่อคู่ต่อสู้มุ่งสู่การรุก

1. การหลอกล่อคู่ต่อสู้ คือ การเปลี่ยนแปลงจังหวะการเลี้ยงลูกและทิศทางอย่างฉับพลันเพื่อให้ฝ่ายป้องกันเกิดความงงงันและเสียหลักในการทรงตัว
2. หลักสำคัญของการเข้ารุก คือ การแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างและการสร้างความลึกและความกว้างขึ้นโดยพยายามเข้ายิงประตูให้ได้โดยเร็วที่สุด
3. วิธีเข้าทำประตูที่นิยม มีดังต่อไปนี้
- รุกโดยการกระจายทีมเข้าไปให้ลึกและกว้าง
- รุกโดยการหาเป้าและการสร้างช่องว่างให้เกิดขึ้น
- รุกโดยเน้นการสับเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งที่ส่งลูกบอลออกไปแล้ว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง หลักสำคัญในการป้องกัน จำนวน 3 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

เรื่อง หลักสำคัญของการการป้องกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและฝึกปฏิบัติการป้องกันในการเล่นฟุตบอล มีความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายหลักสำคัญของการป้องกันได้
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการป้องกันในการเล่นฟุตบอลได้
3. นักเรียนมีความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

เนื้อหาสาระ
1. หลักการป้องกัน
2. ทักษะและเทคนิคการป้องกัน
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-7 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
2. ลูกฟุตบอล

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 8ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล


เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง หลักสำคัญในการป้องกัน

1. ผิด 6. ถูก
2. ผิด 7. ถูก
3. ถูก 8. ผิด
4. ถูก 9. ถูก
5. ถูก 10. ถูก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง หน้าที่และตำแหน่งการเล่น จำนวน 3 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการเล่นฟุตบอลเป็นทีม ฝึกปฏิบัติทักษะผู้เล่นตำแหน่งต่างๆ ผสมผสานทีมได้ตามเกณฑ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น และมีแนวปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญของการเล่นเป็นทีมของกีฬาฟุตบอลได้
2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นตำแหน่งต่างๆ มาผสมผสานการเล่นเป็นทีมฟุตบอลได้
3. นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
4. นักเรียนแสดงออกถึงความมุ่งมั่นมีแนวทางปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์

เนื้อหาสาระ
1. ผู้เล่นและหน้าที่ลักษณะการเล่นทีม
- การเล่นเพื่อการป้องกัน
- การเล่นเพื่อการรุก
2. การเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตู
3. การเล่นตำแหน่งกองหลัง
4. การเล่นตำแหน่งกองหลัง
5. การเล่นตำแหน่งกองหน้า
หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ในหนังสือุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9


กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รู้ชัดเห็นจริง
- ลงมือกระทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1-3 จากหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

สื่อการเรียนรู้
หนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

การวัดผลและประเมินผล
1. ทำการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ที่ 9ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
- ด้านความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบัติทักษะ
- ด้านสมรรถภาพ
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. จากการสรุปการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ในหนังสือชุดปฏิบัติจริงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
++[SURE]++แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
[บุษกร สนุกค้า]
เปิดอ่าน 43 ครั้งแล้ว
[อัพเดทแล้ว] แนวข้อสอบ ช่างกลโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ
[ปิยะพษ์ คำบญเหลือ]
เปิดอ่าน 236 ครั้งแล้ว
รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน และเอกสาร ประกอบการสอน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กท
[นิพนธ์ แก้วเกิด]
เปิดอ่าน 445 ครั้งแล้ว
++ใหม่ล่าสุด++แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน กองทัพเรือ
[ิbauloy tumkum]
เปิดอ่าน 56 ครั้งแล้ว
งานวิจัยในชั้นเรียน
[นายศุภเกียรติ วรสาร]
เปิดอ่าน 166 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สมแพง อินอาน
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สมแพง อินอาน..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย