หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สมแพง อินอาน
จากจังหวัด หนองคาย

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.1
โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2553 IP : เปิดอ่าน : 9279 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(60.50%-80 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

แผนการสอน
สุขศึกษา ม.1


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตของเด็ก จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การปฏิสนธิ
สาระการเรียนรู้ที่ 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้และเข้าใจความหมายของการปฏิสนธิ
2. รู้และเข้าใจลักษณะการเจริญเติบโตของทารกภายในครรภ์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนบอกลักษณะการเจริญเติบโตของทารกภายในครรภ์ได้

เนื้อหาสาระ
1. จากไข่มาเป็นคน
2. การกำเนิดชีวิต

กระบวนการเรียนการสอน
1. เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ระดมความคิด

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนที่มีน้องหรือหลานเล็กๆออกมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงน้องเมื่อตอนแรกคลอดมีลักษณะอย่างไร
2. นักเรียนที่มีความรู้เรื่องเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์แม่ให้ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
3. นักเรียนดูแผ่นใสวิธีการปฏิสนธิตั้งแต่ไข่จนกลายเป็นทารกในครรภ์
4. นักเรียนช่วยกันสรุปวิธีพัฒนาจากไข่จนเป็นทารกด้วยตนเอง
5. นักเรียนกลับไปทำการบ้านท้ายบทเรียนมาส่งในชั่วโมงหน้า
สื่อการเรียนรู้
ภาพหรือวีดีทัศน์การพัฒนาการของมนุษย์จนถึงคลอด

การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
ประเมินโดยทำกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนและขณะเรียนในชั้นเรียน โดยนักเรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองนักเรียน และครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโตของเด็ก จำนวน 2 คาบ
เรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการเด็กวัยทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
สาระการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจการเจริญเติบโตและการพัฒนาการเด็กวัยทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความสำคัญของวัยทารกได้
2. นักเรียนบอกการเจริญเติบโตของเด็กทารกแรกเกิดถึง 1 ปีได้
3. นักเรียนบอกพัฒนาการของเด็กวัยทารกแรกเกิดถึง 1 ปีได้
4. นักเรียนบอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้

เนื้อหาสาระ
1. วัยทารกวัยแรกเริ่มต้นชีวิต
2. ความสำคัญของเด็กวัยทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
3. การปรับตัวของเด็กทารกแรกเกิด
4. การเจริญเติบโตของทารกและการพัฒนาการด้านต่างๆ
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกถึง 1 ปี

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คาบเรียนที่ 1
1. นักเรียนดูภาพเด็กทารกที่มีลักษณะแตกต่างกันและลองเดาว่าเด็กคนไหนอายุประมาณกี่เดือน
และให้บอกเหตุผลประกอบ

2. นักเรียนช่วยกันหาเหตุผลว่าเด็กแต่ละคนแตกต่างกันเพราะอะไรและพัฒนาการที่เห็นน่าจะมีอายุกี่เดือน
3. นักเรียนที่มีประวัติแรกเกิดเก็บไว้และจำได้บอกให้เพื่อนฟังว่าน้ำหนักเท่าใดส่วนสูงและ
เส้นรอบศีรษะเท่าใด
4. นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะที่ 2 ด้านความรู้
5. นักเรียนกลับไปทำกิจกรรมเสริมความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้และนำมาส่งในสัปดาห์หน้า
คาบเรียนที่ 2
1. นักเรียนช่วยกันเขียนแผนที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกว่าพัฒนาการอย่างไรมีปัจจัยอย่างไรบ้างที่ทำให้ทารกมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน
2. ครูช่วยกันสรุป
3. ทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้
รูปภาพลักษณะต่างๆ ของเด็กวัยทารก

การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
ประเมินโดยกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนและขณะเรียนในชั้นเรียนโดยนักเรียนประเมินตนเอง
ผู้ปกครองนักเรียน และครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเจริญเติบโตของเด็ก จำนวน 2 คาบ
เรื่อง การเจริญเติบโตของเด็กวัยก่อนเรียนหรือวัยเด็กตอนต้น
สาระการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัย 1-6 ปี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกการเจริญเติบโตของเด็กวัยก่อนเรียนได้
2. นักเรียนบอกพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนได้
3. นักเรียนบอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนได้

เนื้อหาสาระ
1. พัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. ปัจจัยที่ผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ เช่น อาหาร ความรักความอบอุ่น การเล่น
3. อุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

กระบวนการเรียนการสอน
การระดมสมอง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คาบเรียนที่ 1
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มครูแจกกระดาษแต่ละหัวข้อให้แต่ละกลุ่มเขียนถึงพัฒนาการทางร่างกายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กตามเรื่องที่ได้ภายในเวลา 5 นาที
3. แต่ละกลุ่มที่ได้ออกมานำเสนอปัจจัยที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการในรูปการโยงใยความสัมพันธ์บนกระดาน กลุ่มใดจะสร้างการโยงใยได้มากที่สุด
4 . นักเรียนและครูช่วยกันสรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการ
คาบเรียนที่ 2
1. นักเรียนช่วยกันบอกโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ที่สามารถเกิดกับเด็กได้
2. นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1-3
3. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเด็กตอนต้น
4. ทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้
ไม่มี

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนและขณะเรียนในชั้นเรียนโดยนักเรียนประเมินตนเอง
ผู้ปกครองนักเรียน และครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง วัยรุ่นตอนต้น
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นตอนต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนบอกการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่นตอนต้นได้

เนื้อหาสาระ
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
2. พัฒนาการด้านต่างๆ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
2. ให้นักเรียนอ่านเรื่องวัยรุ่นตอนต้น
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะที่ 1-3
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม
สื่อการเรียนรู้
ภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจระบบสืบพันธุ์ของร่างกาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ได้
2. นักเรียนบอกหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆ ได้
3. นักเรียนบอกชื่อตำแหน่งและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อได้

เนื้อหาสาระ
1. ส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์
2. หน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆ
3. ชื่อตำแหน่งและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
2. ให้นักเรียนอ่านเรื่องระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะที่ 4
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม


สื่อการเรียนรู้
ภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การปรับตัวและการผูกมิตรของวัยรุ่นตอนต้น
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจตนเองเกี่ยวกับการปรับตัวด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกลักษณะการพัฒนาการด้านต่างๆของตนเองได้
2. นักเรียนอธิบายการปรับตัวด้านต่างๆของตนเองได้

เนื้อหาสาระ
1. การปรับตัวด้านต่างๆ ของวัยรุ่นตอนต้น
2. การสร้างมิตรภาพที่ดี

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
2. ให้นักเรียนอ่านเรื่องการปรับตัวและการผูกมิตรของวัยรุ่นตอนต้น
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะที่ 1 และ 2
4. ให้นักเรียนอ่านเรื่องมิตรภาพที่ดี
5. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะที่ 3, 4, 5
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
7. ครูสรุปเพิ่มเติม


สื่อการเรียนรู้
ภาพการจับกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1 คาบ
เรื่อง อนามัยวัยเจริญพันธุ์
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจการดูแลรักษาอนามัยทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอนามัยทางเพศได้
2. นักเรียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นตอนต้นและการปฏิบัติตนได้

เนื้อหาสาระ
1. อนามัยวัยเจริญพันธุ์
2. สิ่งที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นตอนต้นและการปฏิบัติตน
3. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคจากการมีเพศสัมพันธ์
4. วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคจากการมีเพศสัมพันธ์

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงความสำคัญของการรักษาอนามัยทางเพศ
2. ให้นักเรียนอ่านเรื่องอนามัยวัยเจริญพันธุ์
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะที่ 1 และ 2
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติมสื่อการเรียนรู้
1. ภาพการมีประจำเดือน
2. ภาพโรคเพศสัมพันธ์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง ครอบครัวเป็นสุข
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจการปฏิบัติตนในการสร้างความสุขให้ครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนในการสร้างความสุขให้ครอบครัวได้

เนื้อหาสาระ
1. ครอบครัวเป็นสุข
2. หน้าที่ของครอบครัวสมัยใหม่

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงหน้าที่ของนักเรียนในบ้านและปัญหาที่พบ
2. ให้นักเรียนอ่านครอบครัวเป็นสุข
3. ให้นักเรียนเรียนทำกิจกรรมที่ 1, 2 และหน้า 62
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม
สื่อการเรียนรู้
ภาพครอบครัวที่เป็นสุข เช่น การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในบ้าน เป็นต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง ลักษณะและความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพได้
2. นักเรียนอธิบายวิธีปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ
2. การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนเขียนวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพบนกระดาน
2. ให้นักเรียนอ่านสุขภาพดี องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่หน้า 66
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม


สื่อการเรียนรู้
ภาพบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ชีวิตและครอบครัว จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้และเข้าใจความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้
2. นักเรียนบอกสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
3. นักเรียนอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ
2. ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
3. สาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนเขียนปัญหามลภาวะบนกระดาน
2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1, 2, 3
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
4. ครูสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ภาพหรือวิดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ จำนวน 2 คาบ
เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและการป้องกัน
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนปลอดภัยจากการป่วยด้วยโรคต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของโรคติดต่อได้
2. นักเรียนบอกสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อได้
3. นักเรียนอธิบายปัญหาโรคติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายและความสำคัญของโรคติดต่อที่ส่งผลต่อสุขภาพ
2. เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อ
3. โรคติดต่อในประเทศไทย

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนเขียนชื่อโรคที่นักเรียนรู้จักบนกระดาน
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 11
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1, 2, 3
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ภาพหรือวิดีทัศน์เกี่ยวกับโรคต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนปลอดภัยจากการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้
2. นักเรียนบอกผลของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อสุขภาพได้
3. นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

เนื้อหาสาระ
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน
2. โรคไม่ติดต่อที่พบในชีวิตประจำวัน

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนเขียนชื่อโรคที่นักเรียนรู้จักบนกระดาน
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 12
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ภาพหรือวีดีทัศน์เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพดี
2. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของคำว่าสุขภาพได้
2. นักเรียนอธิบายการดูแลสุขภาพตนเองได้
3. นักเรียนบอกประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
2. การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
3. ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนวิธีส่งเสริมสุขภาพบนกระดาน
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 13
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ภาพการฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย การพบแพทย์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวรู้และเข้าใจสิทธิของผู้บริโภค

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายของคำว่าผู้บริโภคได้
2. นักเรียนบอกสิทธิผู้บริโภคไทย 5 ประการและสิทธิผู้บริโภคในระดับสากลได้
3. นักเรียนบอกสถานการณ์ปัญหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของคำว่าผู้บริโภค
2. สิทธิผู้บริโภคไทย 5 ประการและสิทธิของผู้บริโภคในระดับสากล
3. สถานการณ์ปัญหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงสิทธิในการบริโภคหรืออ่านข่าวการถูกเอารัดเอาเปรียบในการบริโภคต่างๆ
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 14
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ข่าวการถูกโกงหรือการเอารัดเอาเปรียบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 โภชนาการเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวรู้และเข้าใจการเลือกบริโภคอาหารและการโภชนาการ
2. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวปลอดภัยจากโรคขาดสารอาหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายและความสำคัญของอาหารได้
2. นักเรียนอธิบายความหมายของโภชนาการได้
3. นักเรียนจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ได้
4. นักเรียนบอกปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหารได้
5. นักเรียนบอกชื่อโรค อาการ วิธีการป้องกันโรคขาดสารอาหารได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ
2. พลังงานและแคลอรี
3. อาหารหลัก 5 หมู่
4. ปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหาร
5. โรคขาดสารอาหาร

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงการรับประทานอาหาร
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 15
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ให้นักเรียนอภิปรายปัญหาการเลือกรับประทานอาหารนำเสนอหน้าห้องเรียน
6. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3
7. ครูสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพคนอ้วนและผอม
2. ภาพอาหารหลัก 5 หมู่

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการนำเสนอผลการอภิปราย
2. ตรวจผลงานการทำกิจกรรม


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 โภชนาการเพื่อสุขภาพ จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้และเข้าใจการอ่านฉลาก
2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากการอ่านฉลากได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของฉลากโภชนาการได้
2. นักเรียนบอกความสำคัญของกรอบข้อมูลโภชนาการได้
3. นักเรียนอ่านฉลากและข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง
4. นักเรียนบอกวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บริโภคได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาสาระ
1. ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์
2. ความหมายของฉลากโภชนาการ
3. ความสำคัญของกรอบข้อมูลโภชนาการ
4. การอ่านฉลากและข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และอาหาร
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 16
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4.. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

สื่อการเรียนรู้
ตัวอย่างฉลากต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
2. ทำแบบทดสอบ 5 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 สุขภาพกับอารมณ์ ความเครียด จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้และเข้าใจความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้
2. นักเรียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายสุขภาพจิตได้
3. นักเรียนบอกลักษณะของสุขภาพกายที่ดีได้ถูกต้อง
4. นักเรียนบอกลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีได้อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนบอกความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายและความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
3. ลักษณะของสุขภาพกายที่ดี
4. ลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี
5. ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายเรื่องลักษณะสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนำเสนอหน้าห้อง
3. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 17
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
6. ครูร่วมกับนักเรียนสรุป

สื่อการเรียนรู้
ข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น การฆ่าตัวตาย การแสดงอาการทางจิตที่ผิดปกติ เป็นต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
2. ทำแบบทดสอบ 10 ข้อ
3. สังเกตการนำเสนอหน้าห้องแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สุขภาพกับอารมณ์ ความเครียด จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง อารมณ์ ความเครียด
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้และเข้าใจความสำคัญของอารมณ์
2. รู้และเข้าใจการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและประเภทของอารมณ์และความเครียดได้
2. นักเรียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความเครียด กับสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายและประเภทของอารมณ์และความเครียด
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความเครียด กับสุขภาพ
3. แนวทางในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงภาวะสุขภาพจิตความเครียดของนักเรียน
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 18
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูร่วมกับนักเรียนสรุป


สื่อการเรียนรู้
ข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น การฆ่าตัวตาย การแสดงอาการทางจิตที่ผิดปกติ เป็นต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รู้และเข้าใจความสำคัญของการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ
2. รู้และเข้าใจประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการได้
2. นักเรียนบอกประโยชน์ของการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายและความสำคัญของการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ
2. ประโยชน์ของการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการได้
3. ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
4. หลักการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงการออกกำลังกาย การพักผ่อน การทำกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน
2. ให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 19
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
5. ครูร่วมกับนักเรียนสรุป

สื่อการเรียนรู้
ภาพการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการทำกิจกรรมนันทนาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจผลงานการทำกิจกรรม
2. ทำแบบทดสอบ 10 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 สวัสดิ์ภาพภายในบ้าน จำนวน 2 คาบ
เรื่อง อุบัติเหตุภายในบ้าน
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน และสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกอุบัติเหตุภายในบ้านได้
2. นักเรียนบอกแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านได้

เนื้อหาสาระ
1. สวัสดิ์ภาพภายในบ้าน
2. บริเวณบ้านที่สามารถเกิดอุบัติเหตุได้
3. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
4. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดสวัสดิ์ภาพภายในบ้าน

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้
คาบเรียนที่ 1
1. นักเรียนที่เคยประสบอุบัติเหตุภายในบ้านออกมาเล่ารายละเอียดให้เพื่อนฟัง
2. นักเรียนซักถามเพื่อนเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ หากมีข้อสงสัย
3. นักเรียนดูภาพห้องต่างๆ ในบ้านให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้
4. นักเรียนและครูช่วยกันหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่นักเรียนยกตัวอย่าง

คาบเรียนที่ 2
1. นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 - 3
2. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปคำตอบกิจกรรมที่ 1 และ 3 ส่วนกิจกรรมที่ 2 ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน

สื่อการเรียนรู้
ภาพห้องต่างๆ ในบ้าน

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนและขณะเรียนในชั้นเรียน โดยนักเรียนประเมินตนเอง
ผู้ปกครองนักเรียน และครูประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 สวัสดิ์ภาพภายในบ้าน จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ความรุนแรงภายในบ้าน
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจถึงปัญหาความรุนแรงภายในบ้าน สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความรุนแรงด้านร่างกายและจิตใจได้
2. นักเรียนบอกแนวทางการป้องกันความรุนแรงภายในบ้านได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของความรุนแรง
2. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่น
3. แนวทางการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากความรุนแรง

กระบวนการเรียนการสอน
ระดมสมอง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณที่ครูนำมาให้นักเรียน
2. นักเรียนที่เคยเห็นคนอื่นที่ถูกทารุณออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง เช่น เคยเห็นคนข้างบ้านถูกแม่ตีจนเป็นแผลทั้งตัว เป็นต้น
3. นักเรียนช่วยกันหาทางออกให้กรณีต่างๆ ตามที่ได้อ่านหรือได้ฟังจากเพื่อน
4. นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 - 4
5. สุ่มตัวอย่างนักเรียนออกมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนตอบ

สื่อการเรียนรู้
ภาพข่าวการทำทารุณเด็ก

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยทำกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนและขณะเรียนในชั้นเรียน โดยนักเรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองนักเรียน และครูประเมิน

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ไม้มงคล ๙ ชนิด ตอนที่ ๗ ไม้สัก
[อนันต์ อนันทชัยวรกุล]
เปิดอ่าน 1048 ครั้งแล้ว
พรุ่งนี้ไม่มี...ไม่มี
[นางสาวยุวกา ชาวนา]
เปิดอ่าน 576 ครั้งแล้ว
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
[แวฮาสเมาะ แวสมาย]
เปิดอ่าน 746 ครั้งแล้ว
ฮือฮา!! บริษัทกำจัดวัชพืช
[วีระวุฒิ วงศ์วสันต์]
เปิดอ่าน 473 ครั้งแล้ว
วันนี้คุณเกรงใจใครบ้างหรือยัง?
[รัชนี คุณานุวัฒน์]
เปิดอ่าน 2198 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.1
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สมแพง อินอาน
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สมแพง อินอาน..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ระบายสีสาวน้อยเกมส์ระบายสีสาวน้อยnew
เกมส์ระบายสีสาวน้อย สาวน้อยหน้าหวาน รอให้เราแต่งแต้มสีสันให้เธออยู่ อย่ามัวรอช้า..
เกมส์จับผิดภาพคุณยายเกมส์จับผิดภาพคุณยายnew
เกมส์จับผิดภาพ คุณยาย เพื่อนๆ ค่ะ มาดูคุณยายคนนี้ทีซะค่ะ ภาพคุณยายฝั่งซ้าย กับฝั่งขวา ว่าแตดแต่งกันตรงไหนค่ะ
เกมส์มาริโอบินเกมส์มาริโอบินnew
เกมส์มาริโอบิน เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมมาริโอที่ติดถังน้ำแรงสูงที่ช่วยดันให้ไปถึงข้างบน เก็บเหรียญ เติมพลังให้ดี แล้วเก็บพลังน้ำ ขึ้นไปถึงจุดสุดยอดให้ได้
เกมส์เรียงเพชรอเมซอนเกมส์เรียงเพชรอเมซอนnew
เกมส์เรียงเพชรอเมซอน มาเรียงเพชร สลับเพชรให้ได้มากๆ กันนะครับ
เกมส์เบ็นเท็นเกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เป็นเกมส์อีกแนวที่ฝึกทักษะการเล่น และวางแผนการเดินทาง ลองเล่นกันดูนะค่ะ สนุกมาก
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย