หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สมแพง อินอาน
จากจังหวัด หนองคาย

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.3
โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2553 IP : เปิดอ่าน : 13396 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(43.85%-135 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

แผนการสอน
สุขศึกษา ม.3


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จำนวน 2 คาบ
เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
สาระการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเองที่เกิดจากต่อมไร้ท่อได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ถูกต้อง
2. นักเรียนบอกการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ อารมณ์ได้ถูกต้อง
3. นักเรียนบอกการเปลี่ยนแปลงของทางด้านสังคมได้ถูกต้อง
4. นักเรียนบอกการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาได้ถูกต้อง
5. นักเรียนเขียนแผนและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของตนเองได้

เนื้อหาสาระ
1. การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
2. การเปลี่ยนแปลงของจิตใจ อารมณ์
3. การเปลี่ยนแปลงของทางด้านสังคม
4. การเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญา
5. การเขียนแผนและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของตนเอง

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม
3. ให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียนสรุปการเจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละด้าน
4. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอ
5. ครูสรุปเพิ่มเติม
6. ครูอธิบายวิธีเขียนแผนและกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพการเจริญเติบโตของวัยต่างๆ
2. ตัวอย่างการเขียนแผนการพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากการนำเสนอหน้าห้อง
2. ตรวจผลการเขียนแผนการพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาการแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สาระการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในตนเองที่เกิดจากต่อมไร้ท่อได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกชื่อต่อมไร้ท่อได้ครบถ้วน
2. นักเรียนบอกบอกชื่อฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆ ได้
3. นักเรียนบอกผลจากฮอร์โมนต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ ได้

เนื้อหาสาระ
1. ชื่อต่อมไร้ท่อต่างๆ
2. ชื่อฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อต่างๆ
3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆ ทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนต่างๆ จากแบบเรียน
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1
4. แจกใบงานเขียนชื่อต่อมไร้ท่อ ชื่อฮอร์โมนที่ผลิต และผลของฮอร์โมน
5. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
สื่อการเรียนรู้
1. ใบงาน
2. กิจกรรมที่ 1

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจใบงานที่นักเรียนเขียน
2. ทำแบบทดสอบประมาณ 10 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์
สาระการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนรู้จักการปรับปรุงด้านจิตใจให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
2. นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์ที่สร้างปัญหาให้กับตนเองได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ได้ถูกต้อง
2. นักเรียนบอกวิธีจัดการกับอารมณ์ที่สร้างปัญหาให้กับตนเองได้

เนื้อหาสาระ
1. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์
2. การจัดการกับอารมณ์กลัว วิตกกังวล อารมณ์โกรธ อารมณ์อิจฉาริษยา

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์จากแบบเรียน
3. แจกใบงานเขียนวิธีจัดการกับอารมณ์ต่างๆ
4. ทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
5. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. ใบงาน
2. กิจกรรมที่ 1 และ 2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจใบงานที่นักเรียนเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับเรื่องเพศ จำนวน 1-2 คาบ
เรื่อง การจัดการเกี่ยวกับเรื่องเพศ
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว สังคม เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนมีสุขอนามัยทางเพศ
2. นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์ที่สร้างปัญหาให้กับตนเองได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกผลดีของอนามัยทางเพศได้
2. นักเรียนบอกวิธีการรักษาอนามัยทางเพศของตนเองได้
3. นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
4. นักเรียนบอกสาเหตุของการเกิดอารมณ์ทางเพศได้
5. นักเรียนบอกการจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้

เนื้อหาสาระ
1. ผลดีของอนามัยทางเพศ
2. วิธีการรักษาอนามัยทางเพศ
3. สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. สาเหตุของการเกิดอารมณ์ทางเพศ
5. การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม
การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาสุขอนามัยทางเพศจากแบบเรียน
3. ทำกิจกรรมที่ 1
4. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
5. ให้นักเรียนศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากแบบเรียน
6. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2 และ 3
7. ให้นักเรียนศึกษาอารมณ์เพศและการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนใบงานเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอารมณ์เพศและวิธีการจัดการเมื่อมีอารมณ์เพศ
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. กิจกรรมที่ 1, 2 และ 3
2. ใบงานการป้องกันการเกิดอารมณ์เพศและการจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจกิจกรรมที่นักเรียนเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว สังคม เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า “สัมพันธภาพ”
2. นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของสัมพันธภาพได้
2. นักเรียนบอกวิธีสร้างสัมพันธภาพได้
3. นักเรียนบอกวิธีรักษาสัมพันธภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสัมพันธภาพ
2. วิธีการสร้างสัมพันธภาพ
3. วิธีรักษาสัมพันธภาพ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม


การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีจากแบบเรียน
3. ทำกิจกรรมที่ 1
4. ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละคน (ท้ายแผน)
5. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. กิจกรรมที่ 1
2. ใบงานการป้องกันการเกิดอารมณ์เพศและการจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจกิจกรรมที่นักเรียนทำ
2. สุ่มนักเรียนออกมารายงานผลการประเมินของนักเรียนจากเพื่อน
ชื่อผู้ถูกประเมิน ชื่อ………………………………....................................
หมายเหตุ ห้ามนักเรียนเขียนด่าหรือใช้คำไม่สุภาพและไม่โกรธกัน

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องวุ่นๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง เรื่องวุ่นๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว สังคม เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้
2. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้

เนื้อหาสาระ
1. ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2. วิธีปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วศึกษาเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องเพศจากแบบเรียน
3. ทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. กิจกรรมที่ 1, 2
2. ภาพข่าวนักเรียนหรือวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดและเซ็กส์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจกิจกรรมที่นักเรียนเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การคุมกำเนิด จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การคุมกำเนิด
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว สังคม เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยและเวลาอันควร
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของการวางแผนครอบครัวได้
2. นักเรียนบอกความหมายของการคุมกำเนิดได้
3. นักเรียนบอกผลดีและประโยชน์ของการคุมกำเนิดได้
4. นักเรียนบอกวิธีคุมกำเนิดแบบต่างๆ ได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของการวางแผนครอบครัว
2. ความหมายของการคุมกำเนิด
3. ผลดีและประโยชน์ของการคุมกำเนิด
4. วิธีคุมกำเนิดแบบต่างๆ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม


การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการคุมกำเนิดจากแบบเรียน
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปรายผลดีและประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวส่งตัวแทนนำเสนอหน้าห้องเรียน
3. ทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
4. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. กิจกรรมที่ 1, 2
2. ภาพวิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตผลการอภิปรายกลุ่ม
2. ตรวจกิจกรรมที่นักเรียนเขียน
3. ทำแบบทดสอบประมาณ 10 ข้อ


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เตือนเพื่อนกันนิดเมื่อคิดมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง เตือนเพื่อนกันนิดเมื่อคิดมีเพศสัมพันธ์
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว สังคม เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยและเวลาอันควร
2. นักเรียนสามารถเตือนเพื่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนมีทักษะในการเตือนเพื่อนและผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ยังไม่เหมาะสมได้
2. นักเรียนบอกพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้

เนื้อหาสาระ
1. ทักษะในการเตือนเพื่อน
2. การแยกพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเตือนเพื่อนกันนิดเมื่อคิดมีเพศสัมพันธ์จากแบบเรียน
3. แบ่งนักเรียนจับคู่ฝึกปฏิเสธในกิจกรรมที่ 1 นำเสนอความคิดเห็นหน้าห้องเรียน
4. ทำกิจกรรมที่ 2, 3 และ 4
5. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ไม่มี

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากกิจกรรมที่ 1
2. ตรวจกิจกรรมที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การดูแลสุขภาพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนรู้และเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเอง
2. นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองได้
2. นักเรียนบอกความหมายของพฤติกรรมสุขภาพได้
3. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้

เนื้อหาสาระ
1. ความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง
2. ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
3. วิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพจากแบบเรียน
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1


4. ให้นักเรียนอ่านความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ แล้วทำกิจกรรมที่ 2
ทำได้ 1 - 3 ข้อ ควรแก้ไข
ทำได้ 4 - 6 ข้อ อยู่ในระดับดี
ทำได้ 7 - 10 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก
5. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ไม่มี

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำจากกิจกรรม ใบงาน


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตที่ดี จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของโรคเครียด
2. นักเรียนรู้และเข้าใจอาการแสดงของความเครียด
3. นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและแหล่งบริการรักษาอาการทางจิตเวชและสุขภาพจิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกสาเหตุของโรคเครียดได้
2. นักเรียนบอกอาการแสดงของความเครียดได้
3. บอกวิธีปฏิบัติและแหล่งบริการรักษาอาการทางจิตเวชและสุขภาพจิตได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสุขภาพจิตและสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพจิต
2. สาเหตุของโรคเครียด
3. อาการแสดงของความเครียด
4. วิธีปฏิบัติและแหล่งบริการรักษาอาการทางจิตเวชและสุขภาพจิต

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาการของคนสุขภาพจิตผิดปกติ
3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพจิตที่ดีในใบงานที่ให้ทำ
5. ให้นักเรียนเขียนสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันโรคเครียดในใบงาน
6. ครูสรุปอธิบายเพิ่มเติม
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. สถิติการใช้บริการทางจิตเวชของกรมสุขภาพจิตหรือโรงพยาบาล
2. ใบงาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำจากกิจกรรม ใบงานแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและสุขภาพดี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนยกตัวอย่างประเภทและชนิดของมลภาวะได้
2. นักเรียนบอกผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพได้
3. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะได้

เนื้อหาสาระ
1. ตัวอย่างประเภทและชนิดของมลภาวะ
2. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ
3. วิธีปฏิบัติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างมลภาวะต่างๆและผลเสีย
3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพจากแบบเรียน
4. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนสำรวจมลภาวะในโรงเรียนและวิธีแก้ไขนำเสนอหน้าห้องเรียนให้นักเรียนเขียนกิจกรรมที่ 1
5. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2
6. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป

สื่อการเรียนรู้
1. ทำกิจกรรมที่ 1 และ 2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจการทำจากกิจกรรมที่ให้ทำ
2. สังเกตการนำเสนอหน้าห้องแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 โรคภัยไข้เจ็บ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง โรคภัยไข้เจ็บ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคพยาธิได้
2. นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวานได้
3. นักเรียนบอกความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

เนื้อหาสาระ
1. สาเหตุ อาการ วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคพยาธิ
2. สาเหตุ อาการ วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน
3. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม
การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรคที่ป่วยกันมากในชุมชน
3. ให้นักเรียนช่วยกันบอกถึงผลเสียของการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
4. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนเขียนผลดีของการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคต่างๆที่พบในชุมชนนำเสนอหน้าห้องเรียน
5. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป

สื่อการเรียนรู้
ภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการนำเสนอหน้าห้องเรียน
2. ทำแบบทดสอบประมาณ 10 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 โรคภัยจากการบริโภค จำนวน 1 คาบ
เรื่อง โรคภัยจากการบริโภค
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวมีภาวะโภชนาการที่ดี
2. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวไม่เป็นโรคขาดสารอาหารหรือบริโภคอาหารเกิน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายทุพโภชนาการได้
2. นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ และวิธีป้องกันแก้ไขโรคจากการขาดสารอาหารได้
3. นักเรียนบอกความผิดปกติจากการบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนและผลเสียได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของทุพโภชนาการ
2. สาเหตุ อาการ และวิธีป้องกันแก้ไขโรคจากการขาดสารอาหาร
3. ความผิดปกติจากการบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนและผลเสีย

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม


การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโรคจากการขาดสารอาหาร
3. ให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียนถึงผลเสียของการเจ็บป่วยด้วยโรคขาดสารอาหารต่างๆ
4. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนเขียนผลเสียของการขาดสารอาหารแต่ละชนิดนำเสนอหน้าห้องเรียน
5. ให้นักเรียนทุกคนคำนวณหาค่า BMI แล้วสรุปผลน้ำหนักของตนเองว่าต้องลดหรือเพิ่ม
6. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป

สื่อการเรียนรู้
ภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆจากการขาดสารอาหารและบริโภคเกิน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการนำเสนอหน้าห้องเรียน
2. ทำแบบทดสอบประมาณ 10 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 โฆษณาเกินความจริงหรือไม่ จำนวน 1/2 คาบ
เรื่อง โฆษณาเกินความจริงหรือไม่
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถแยกแยะการโฆษณาที่เป็นจริงและเกินจริงได้
2. นักเรียนปลอดภัยจากการซื้อและการใช้บริการและสินค้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนยกตัวอย่างโฆษณาที่เกินความจริงของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
2. นักเรียนบอกวิธีวิเคราะห์และประเมินสื่อโฆษณาได้

เนื้อหาสาระ
1. การโฆษณาชวนเชื่อในการซื้อสินค้าและบริการ
2. การวิเคราะห์และประเมินสื่อโฆษณา

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ซักถามให้นักเรียนแสดงคามคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าในปัจจุบัน
3. ให้นักเรียนศึกษาจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
5. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป

สื่อการเรียนรู้
ภาพการโฆษณาสินค้าต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. ตรวจการทำกิจกรรมที่ 1 และ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การรักษาสิทธิในการบริโภค จำนวน 1-2 คาบ
เรื่อง การรักษาสิทธิในการบริโภค
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถรักษาสิทธิในการบริโภคของตนเองได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้
2. นักเรียนบอกชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อถูกละเมิดสิทธิได้

เนื้อหาสาระ
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3. การปฏิบัติเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ซักถามให้นักเรียนแสดงคามคิดเห็นเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบของผู้ค้าขาย ผู้ผลิต
3. ให้นักเรียนศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนคิดว่าถ้าถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเอารัดเอาเปรียบนักเรียนจะทำอย่างไร
5. ให้นักเรียนสรุปลงใบงานบนที่ว่างหน้า 95 ว่าเราได้รับการคุ้มครองส่วนใดบ้าง
6. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุปและบอกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อการเรียนรู้
ตัวอย่างสินค้าหรือบริการที่เอารัดเอาเปรียบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำกิจกรรม


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพรไทย จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพรไทย
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถใช้ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพรได้
2. นักเรียนบอกหลักการใช้ยาสามัญประจำบ้านได้
3. นักเรียนบอกวิธีใช้และสรรพคุณของยาสามัญประจำบ้านได้
4. นักเรียนบอกวิธีใช้และสรรพคุณของยาสมุนไพรได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของยาสามัญประจำบ้าน
2. หลักการใช้ยาสามัญประจำบ้าน
3. วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้าน
4. วิธีใช้ยาสมุนไพร

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ซักถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการใช้ยาทั้งสองประเภท
ยกตัวอย่างยาทั้งสองประเภทแล้วถามสรรพคุณ
3. ให้นักเรียนศึกษาความหมายและสรรพคุณของยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพรจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1
5. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป

สื่อการเรียนรู้
ตัวอย่างยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจการทำกิจกรรมที่ 1
2. ให้ทำแบบทดสอบ 5 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 พัฒนาจิต จำนวน 1-2 คาบ
เรื่อง พัฒนาจิต
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถฝึกพัฒนาจิตจนเกิดความสุขทางจิตใจได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกวิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้
2. นักเรียนฝึกฝนและพัฒนาจิตได้

เนื้อหาสาระ
1. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
2. ฝึกฝนและพัฒนาจิต

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเครียด ความโกรธและวิธีแก้ไข ฟังเทปธรรมะ
3. ให้นักเรียนศึกษาการจัดการกับอารมณ์และความเครียด แนวทางการฝึกฝนและพัฒนาจิตจาก
แบบเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนนอน
5. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป
6. ถ้าเป็นไปได้พานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมปฏิบัติสมาธิ
สื่อการเรียนรู้
1. ภาพตัวอย่างการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่มีการนั่งสมาธิ
2. เทปการนั่งสมาธิหรือธรรมะ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำกิจกรรมที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 การวางแผน แก้ไข และสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 2 คาบ
เรื่อง การวางแผน แก้ไข และสร้างเสริมสุขภาพ
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการวางแผน
2. นักเรียนรู้และเข้าใจการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพได้
2. นักเรียนฝึกฝนการเขียนแผนและกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของการวางแผน
2. การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
3. การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการรักษาสร้างเสริมสุขภาพ
3. ให้นักเรียนศึกษาความหมายของการวางแผนและการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตัวอย่างการวางแผนฯจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 ให้นักเรียนศึกษาเรื่องกิจกรรมนันทนาการหน้า 111 แล้วทำกิจกรรมที่ 5
5. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเทคนิคการสร้างเสริมสมรรถภาพจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เทคนิคในการสร้างเสริมสมรรถภาพ ทำกิจกรรมที่ 6
6. นำนักเรียนไปทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วให้ไปปฏิบัติ 1 -2 สัปดาห์ แล้วกลับมาทำ
กิจกรรมที่ 7
7. ครูซักถามเพิ่มเติมสรุป

สื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำกิจกรรมที่ 1 - 6แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนมีสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. นักเรียนรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและประโยชน์ของสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพได้
2. นักเรียนบอกพระราชบัญญัติที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
2. ประโยชน์ของสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
3. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนในการประกอบอาชีพ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการทำงานเมื่อปิดเทอม
3. ให้นักเรียนศึกษาว่าด้วยการจ้างแรงงานวัยต่างๆจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายผลดีผลเสียของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนำเสนอหน้า
ห้องเรียน
5. ครูสรุปอภิปรายและซักถามเพิ่มเติม
สื่อการเรียนรู้
1. ภาพอุปกรณ์การป้องกันอันตราย
2. ภาพการประกอบอาชีพต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการนำเสนอหน้าห้อง
2. ให้ทำแบบทดสอบ 10 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนมีสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีป้องกันโรคภัยจากการประกอบอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพได้
2. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพได้

เนื้อหาสาระ
1. สาเหตุและปัจจัยในการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ
2. วิธีการป้องกันโรคภัยและอุปกรณ์ป้องกันโรคภัยจากการประกอบอาชีพ
3. มาตรการส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
1. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับโรคภัยจากการทำงาน
2. ให้นักเรียนศึกษาโรคภัยจากการประกอบอาชีพจากแบบเรียน
3. ให้นักเรียนทำใบงานโรคและอันตราย วิธีป้องกัน การทำงานของผู้ปกครองและญาติของ นักเรียน

4. แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปรายหัวข้อผลกระทบจากการขาดสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ นำเสนอผลหน้าห้องเรียนหรือทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
5. ครูสรุปอภิปรายและซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพโรคและอันตรายจากการทำงาน
2. ภาพการประกอบอาชีพต่างๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตการนำเสนอหน้าห้องเรียน
2. ตรวจการทำใบงานหรือใบกิจกรรมที่ 1 และ 2
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและในโรงเรียนของนักเรียน จำนวน 1 คาบ
เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและในโรงเรียนของนักเรียน
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนลดความขัดแย้งในครอบครัวและโรงเรียนลง
2. นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดความขัดแย้งต่างๆ ได้
2. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อลดความขัดแย้งต่างๆ ได้

เนื้อหาสาระ
1. สาเหตุและปัจจัยในการเกิดความขัดแย้งต่างๆ
2. ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อเป็นวัยรุ่น
3. ปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียน
4. วิธีจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ
5. การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดความขัดแย้งที่รุนแรง

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับนักเรียนยกพวกตีกันหรือการทารุณกรรมในครอบครัว
3. ให้นักเรียนศึกษาปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและในโรงเรียนของนักเรียนจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 1-3
5. ครูสรุปอภิปรายและซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ภาพข่าวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำใบงานหรือกิจกรรมที่ 1-3


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.3 ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ จำนวน 1 คาบ
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
2. นักเรียนมีสุขภาพดีจากการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพได้
2. นักเรียนวิเคราะห์ตนเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
2. ลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนเมื่อเป็นวัยรุ่น
3. ปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
4. วิธีลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
5. โรคที่เกิดจากปัจจัยการมีพฤติกรรมเสี่ยง

กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม
การจัดการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
3. ให้นักเรียนศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจากแบบเรียน
4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 และ 2
5. ครูสรุปอภิปรายและซักถามเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
ภาพข่าวเกี่ยวกับคนอ้วน คนติดยาเสพติด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ อุบัติภัยทางการจราจร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจการทำใบงานหรือกิจกรรมที่ 1 และ 2

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 8 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 52 ครั้งแล้ว
Loadแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
[นวพรรษ พิมวิเศษ]
เปิดอ่าน 9 ครั้งแล้ว
คลังข้อสอบ ครูผู้ช่วย [สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์] ครบทุกวิชาเอก ใหม่ล่าสุดปี 58
[สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่]
เปิดอ่าน 848 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล (สสจ)
[นิภาพร ทัพสุริย์]
เปิดอ่าน 86 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาม.3
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สมแพง อินอาน
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สมแพง อินอาน..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ยิง Puppy Redเกมส์ยิง Puppy Rednew
เกมส์ยิง เกมส์ Puppy Red น้องๆ มาช่วย Puppy Red จัดการกับเหล่าปีศาจ โดยใช้บับเบิลกันในการยิงนะครับ
เกมส์ฟาร์มลุงโจเกมส์ฟาร์มลุงโจnew
เกมส์ฟาร์มลุงโจ มาปกป้องพืชที่ปลูก จากบรรดาแกะที่จะมากินผักที่เราปลูกไว้กันนะ
เกมส์ปลูกผลไม้เกมส์ปลูกผลไม้new
เกมส์ปลูกผลไม้ มาปลูกผลไม้ไว้กินในบ้านกันเถอะ ทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เราจะได้ผลไม้ไว้ทานตลอดปี
เกมส์สร้างโลกเกมส์สร้างโลกnew
เกมส์สร้างโลก มาเล่นเกมส์สร้างโลกออนไลน์กัน ลองสร้างโลกตามใจเรากันดูค่ะ ใช้เมาส์คลิกเลือกสิ่งที่เราจะสร้างบนโลกครับ
เกมส์สเก็ตซ์ภาพคนร้ายเกมส์สเก็ตซ์ภาพคนร้ายnew
เกมส์สเก็ตซ์ภาพคนร้าย เกมส์ทดสอบความจำ น้องๆ ต้องจำหน้าคนร้าย แล้วมาสเก็ตซ์ภาพให้ตรงกับรูปพรรณให้ได้นะจ๊ะ
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย