หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
kamolchanok saichana
จากจังหวัด


แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 1769 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(73.97%-63 ผู้โหวต)
แบ่งปันหน้านี้ไปที่ Social Media ของท่าน คลิกเลย LINE it!

.....

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับเมื่อใด (ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 (นายกรัฐมนตรี)
3. ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติของราชการที่หากเปิดเผยออกไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานของรัฐ จะต้องเก็บไว้นานเท่าใด ( 20 ปี)
4. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หากเปิดเผยออกไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยงานของรัฐจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี ( 75 ปี)
5. ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือส่งวัสดุเอกสาร ตามคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจะมีโทษอย่างไร หรือไม่ ( มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท)
6. ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไปนี้ ไม่ต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (สัญญาสัมปทาน)
7. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ คือ (ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)
8. ข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้ จะต้องตีพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา( 1.มติคณะรัฐมนตรี 2.โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน 3.สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
9. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ได้แก่ ( 1.มติคณะรัฐมนตรี 2.โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน 3. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน)
10. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา จะต้องดำเนินการอย่างไร (มอบให้แก่หอจดหมายเหตุ)
11. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐสามารถกระทำได้หรือไม่ (1.เปิดเผยได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 2. เปิดเผยได้ หากข้อมูลนั้นนำไปใช้ประโยชน์การศึกษาวิจัย
12. ข้อมูลข่าวสารราชการหมายถึง (ข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับรัฐหรือเอกชน
13. พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( 90 วัน)
14. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ( ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ)
15. หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยกี่ข้อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ( 5 ข้อ)
16. ข้อมูลชนิดใดที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ อาชญากรรม)
17. หน่วยงานราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารไว้เอง เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยจะต้องตกลงกับหน่วยงานใด ( หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
18. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่ง คือ ( ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
19. ใครเป็น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ(1.เลขาฯคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. เลขาฯสภาผู้แทนราษฎร)
20. ใครเป็นคนแต่งตั้งเลขาฯและผู้ช่วยเลขาฯ ๕ระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
21. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ( 30 วัน)
22. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัด หรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ต้องระวางโทษเท่าไหร่ (จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
23. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องโทษอย่างไร ( จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากภาครัฐและภาคเอกชนมีจำนวนกี่คน ( 9 คน )
25. ใครเป็นประธาน ๕ระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ( เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
26. กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ( 30 วัน)
27. กรณีการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบถึงผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้นั้นไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ( 15 วัน)
28. บุคคล หมายถึง( บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทย)
29. ใครเป็นผู้เสนอรายชื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
30. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพราะมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วัน( 15 วัน)
31. ประเภทข้อมูลข่าวสารจำแนกได้กี่ประเภท ( 4 ประเภท)
32. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตั้งอยู่ในสำนักงานใด (สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี)
33. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมด แล้วต้องไม่เกินกี่วัน ( 60 วัน)
34. ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพบุบสลายง่าย และมีผู้ขอข้อมูลดังกล่าวมาจะทำอย่างไร ( อาจจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล)
35. ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นขัดแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย เป็นข้อมูลแบบใด ( ข้อมูลที่วัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
36.


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ระวัง Call Center Gang จะบุกบ้าน
[อนันต์ อนันทชัยวรกุล]
เปิดอ่าน 339 ครั้งแล้ว
บทความใน Wikipedia น่าเชื่อถือไหม?
[สรายุทธ กันหลง]
เปิดอ่าน 360 ครั้งแล้ว
ตัวอย่างงานวิจัย อาจารย์3 วิทยฐานะ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ เรื่องที่1
[กนกพิชย์ พิมวิเศษ]
เปิดอ่าน 714 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


kamolchanok saichana
เจ้าของบล็อกนี้
เรื่องราวล่าสุด ของ
kamolchanok saichana..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ก้านกล้วยออกศึกnew
เกมส์ก้านกล้วยออกศึก ชนช้าง เพื่อนๆ ต้องช่วยก้านกล้วยต่อสู่กับศัตรูให้จงได้นะครับ
เกมส์ฝึกทำอาหารnew
เกมส์ฝึกทำอาหาร ทำตามที่อาจารย์บอกทุกขั้นตอน ว่าต้องใส่แป้งจำนวนเท่าไหร่ ตอนนวดแป้ง ให้ใช้ปุ่มSpace bar จ้า
เกมส์ฝึกความเร็วnew
เกมส์ฝึกความเร็ว เกมส์นี้จะมีวงกลมตัวเลข1-5 เราต้องคลิกเรียงตามเลข1-5ให้เร็วทีสุด
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์แฟชั่นนิวยอร์คnew
เล่นเกมส์นี้เพื่อแต่งตัว และออกแบบชุดให้สาวๆ นิวยอร์ค เสร็จแล้วให้มาเดินแฟชั่นโชว์บนแคทวอล์กกันเลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย