หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เจ้าของโพสต์นี้ kamolchanok saichana - 17 มี.ค. 2553 เปิดอ่าน 257 ครั้ง

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับเมื่อใด (ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
2.
ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 (นายกรัฐมนตรี)
3.
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติของราชการที่หากเปิดเผยออกไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานของรัฐ จะต้องเก็บไว้นานเท่าใด ( 20 ปี)
4.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หากเปิดเผยออกไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยงานของรัฐจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี ( 75 ปี)
5.
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือส่งวัสดุเอกสาร ตามคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจะมีโทษอย่างไร หรือไม่ ( มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท)
6.
ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไปนี้ ไม่ต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (สัญญาสัมปทาน)
7.
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ คือ (ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)
8.
ข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้ จะต้องตีพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา( 1.มติคณะรัฐมนตรี 2.โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน 3.สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
9.
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ได้แก่ ( 1.มติคณะรัฐมนตรี 2.โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน 3. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน)
10.
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา จะต้องดำเนินการอย่างไร (มอบให้แก่หอจดหมายเหตุ)
11.
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐสามารถกระทำได้หรือไม่ (1.เปิดเผยได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 2. เปิดเผยได้ หากข้อมูลนั้นนำไปใช้ประโยชน์การศึกษาวิจัย
12.
ข้อมูลข่าวสารราชการหมายถึง (ข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับรัฐหรือเอกชน
13.
พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( 90 วัน)
14.
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ( ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ)
15.
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยกี่ข้อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ( 5 ข้อ)
16.
ข้อมูลชนิดใดที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ อาชญากรรม)
17.
หน่วยงานราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารไว้เอง เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยจะต้องตกลงกับหน่วยงานใด ( หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
18.
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่ง คือ ( ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
19.
ใครเป็น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ(1.เลขาฯคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. เลขาฯสภาผู้แทนราษฎร)
20.
ใครเป็นคนแต่งตั้งเลขาฯและผู้ช่วยเลขาฯ ๕ระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
21.
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ( 30 วัน)
22.
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัด หรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ต้องระวางโทษเท่าไหร่ (จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
23.
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องโทษอย่างไร ( จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
24.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากภาครัฐและภาคเอกชนมีจำนวนกี่คน ( 9 คน )
25.
ใครเป็นประธาน ๕ระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ( เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
26.
กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการฯให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ( 30 วัน)
27.
กรณีการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบถึงผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้นั้นไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ( 15 วัน)
28.
บุคคล หมายถึง( บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทย)
29.
ใครเป็นผู้เสนอรายชื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
30.
เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพราะมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วัน( 15 วัน)
31.
ประเภทข้อมูลข่าวสารจำแนกได้กี่ประเภท ( 4 ประเภท)
32.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตั้งอยู่ในสำนักงานใด (สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี)
33.
กรณีมีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมด แล้วต้องไม่เกินกี่วัน ( 60 วัน)
34.
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพบุบสลายง่าย และมีผู้ขอข้อมูลดังกล่าวมาจะทำอย่างไร ( อาจจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล)
35.
ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นขัดแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย เป็นข้อมูลแบบใด ( ข้อมูลที่วัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
36.


ดูข้อมูลทั้งหมดของ kamolchanok saichana คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 17 มี.ค. 2553Casper

paitoon01

aggachaiid

sathitnuoon

Gapook027

krujinda

yindeeprachaya

kandasugdang

krusakorn
New Games Here!
เกมส์ทำเบอร์เกอร์new
เกมส์ทำเบอร์เกอร์ เรามาเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์กันนะครับ มาดูซิว่า ใครจะขายของได้มากกว่ากัน
เกมส์ชาวนา new
เกมส์ชาวนา เกมส์วางแผนการปลูกข้าว คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างขวาเพื่อเริ่ม ใช้คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมที่ขึ้นมาเพื่อเริ่มแต่ละขั้นตอน ขั้น 1 เพาะต้นกล้า ให้คลิ๊กวางเมล็ดข้าวที่แต่ละหลุม ขั้น 2 ฝังต้นกล้า ให้คลิ๊กเม้าส์ที่แต่ละหลุมค้างไว้แป้บนึงเพื่อฝังลงไป ถ้าคลิ๊กแล้วปล่อยทันที
เกมส์วางแผนป้องกันเมืองnew
เกมส์วางแผนป้องกันเมือง มาลองวางแผนป้องกันเมืองกันดูน่ะจ๊ะ
เกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย