หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
kamolchanok
จากจังหวัด

เทคนิคการนิเทศการศึกษา
โพสต์เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 4244 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(35.94%-69 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

 

ข้อสอบปลายภาค วิชาเทคนิคการนิเทศการศึกษา

1.  ความหมาย

                 ความหมายการนิเทศ (Supervision) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ  การให้คำแนะนำ และการปรับปรุง เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

                ความหมายการนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  หมายถึง  กระบวนการของผู้นิเทศ ที่มุ่งให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน

2.  ความสำคัญของการนิเทศการสอน

                การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  ทันต่อสถานการณ์  นโยบายการศึกษา  หลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งความสำคัญของการนิเทศการสอนมีดังนี้

                2.1 เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

                2.2 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลงสภาวะทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

                2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา  เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา  เพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา

                2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา

3.  จุดประสงค์ของการนิเทศการสอน

                การนิเทศการสอน  เป็นกระบวนการที่คนกระทำกับคน คือผู้นิเทศกระทำกับผู้สอน  เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                3.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สอน

  3.1.1 ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน

  3.1.2  ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน

                3.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

                       3.2.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา

                       3.2.2  ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

                3.3  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอน

                       3.3.1  มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน

                3.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

                       3.4.1  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน

 

4.  การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
กรอบความคิด
                ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านวิชาการในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น ทุกคนทุกฝ่ายนับเป็นองค์ประกอบสำคัญ  การเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะเดินไปด้วยกัน อย่างไว้ใจและเชื่อว่าจะชี้แนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ให้ก้าวไปในทางที่ถูกต้องด้วยน้ำใจมิใช่อำนาจ คือหนทางแห่งกัลยาณมิตร
                นักวิชาการนิ เทศ ได้กล่าวเกี่ยวกับการนิเทศที่คำนึงถึงฐานวัฒนธรรมไทยว่า
-          ความเป็นกัลยาณมิตรเป็นกุญแจทองที่จะไขเปิดประตูแห่งความเป็นมิตร
-          ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ยังเป็นคุณสมบัติที่คนไทยทุกคนยอมรับ
-          ความจริงใจเป็นเครื่องหล่อลื่นสัมพันธภาพ
-          ความมีน้ำใจ  เป็นหยดทิพย์ที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นบาน
-          การใช้คำพูดที่สุภาพ  จริงใจสม่ำเสมอเป็นเครื่องส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อกัน

กัลยาณมิตร  ๗  ประการในการนิเทศ
1.   ปิโย          -  น่ารัก  สบายใจ  สนิทสนม  ชวนให้อยากปรึกษา
2.  ครุ              -  น่าเคารพ ประพฤติสมควรแก่ฐานะ อบอุ่น เป็นที่พึ่งปลอดภัย
3.  ภาวนีโย      -  น่ายกย่อง / ทรงคุณความรู้ /ภูมิปัญญาแท้จริง และหมั่น
                    ปรับปรุงตนอยู่เสมอ
4.  อตตา จ       -  รู้จักพูดให้ได้ผล  รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ  รู้ว่าควรพูดอะไร อย่างไร  เป้นที่ปรึกษาที่ดี
5.  วจนก  ขโม   -  อดทนต่อถ้อยคำ  พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา / คำถามคำวิพากษ์วิจารณ์
6.  คมภีรญจ กถ  กตตา      -  แถลงเรื่องลึกล้ำได้  อธิบายเรื่องที่ยากให้ง่ายได้
7.  โน  จฏฐาเน  นิโยชเน    -  ไม่แนะนำเรื่องเหลวไหล  แนะไปในทางเสื่อม


องค์ประกอบของกัลยาณมิตร
1.   ให้ใจ                -  การปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2.  ร่วมใจ               -  การร่วมคิด  ร่วมทำงาน  แลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกัน
3.  ตั้งใจ             -  เป็นการร่วมกันสร้างสรรค์ค์คุณภาพในการทำงาน
                                +  มุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกัน
                                +  ช่วยกันแก้ปัญหา
                                +  ถือว่าผลงานคือคุณภาพของผู้เรียน
4.  เปิดใจ                 -  การวัดและประเมินตนเอง  ประเมินผลงาน
                                +  ประเมินผลการพัฒนาการอย่างเที่ยงตรง
                                +  ปราศจากอคติ


กระบวนการกัลยาณมิตร
1.  ไม่มุ่งเน้นปริมาณ    -  เน้นความชัดเจนของขั้นตอน  วิธีการ
2.  สานพลังอาสา       -  เริ่มที่ศรัทธา / อาสาสมัคร  / ไม่ใช่การสั่งการ
3.  เสวนาร่วมกัน        -  ใช้อปริหานิยธรรม ๗
                                  +  หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย
                                  +  พร้อมเพรียงทำกิจที่พึงทำ
                                  +  ปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้/สิ่งใดดีอยู่รู้รักษา
                                  +  ศรัทธา  ยอมรับนับถือกันและกัน
                                  +  ไม่บังคับ  /ไม่ห้ำหั่น /ลุแก่อำนาจบังคับบัญชา
                                  +  พัฒนาไปตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่เป็นเรื่องชัดแจ้ง
                                  +  คุ้มครองเสริมแรง  ห้ำกลังใจ
4.  สร้างสรรค์ความเป็นมิตร   -  ชักชวนให้ร่วมกันพัฒนา
5.  ฝึกคิดมุ่งมั่น               -  มีความเพียร  อดทน  รู้จักใช้เหตุผล
6.  ทุกวันปฏิบัติ               -  ทำอย่างต่อเนื่อง
7.  จัดทำบันทึกแนวทาง      -  รู้จักสังเกตแล้วบันทึก
ปัจจัยเกื้อหนุน  ๔  ประการ
1.       องค์ความรู้
2.       แรงหนุนจากต้นสังกัด
3.       ผู้บริหารทุกระดับ
4.       บุคลากรทั้งสถานศึกษา

บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศ
                กระบวนกัลยาณมิตร  เป็นการปฏิบัติจริงในสภาพที่เป็นจริง  ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศต้องมีการปรึกษาหารือ  ติดต่อสื่อสาร เยี่ยมเยียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจกัน
                ถ้าจะเปรียบผู้นิเทศก็เป็นเหมือนครูฝึก ( coach )  ของผู้สอน  ที่จะต้องโดดลงไปร่วมคิดร่วมทำ  มิใช่เพียงร้องบอกให้ผู้สอนลองผิด ลองถูก  ตามยถากรรม  อาจต้องบอกวิธีให้รู้  สาธิตให้ดุ  และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
                การพบปะสนทนาเมื่อเวลานิเทศ  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  ครู  ศึกษานิเทศก์ กรรมการศึกษา  ชุมชนรอบๆสถานศึกษา  จะได้ทราบทุกข์ สุข  และก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาพื้นฐาน  เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงานต่อไป

 

 

 

                “คลินิคครู” มีความจำเป็นสำหรับสถานศึกษา  โดยจัดช่วงเวลาที่ครูสมารถมาพบในลักษณะกลุ่มสนใจ  หรือตามประเด็นปัญหาที่มีผู้นิเทศสนทนาให้คำแนะนำ โดยเตรียมข้อมูลเพื่อพบปะสนทนากันใน “คลินิค”   การเข้าใช้บริการ “คลินิกครู” อาจมีลักษณะเป็นรายบุคคล  เป็นคู่  หรือเป็นกลุ่มย่อยตามความสมัครใจ  ครูที่เข้าพบเป็นเปิดประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มุ่งสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยมีโครงการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อปรับปรุงพัฒนา  ซึ่งผู้บริหารอาจจัดระบบนิเทศเป็น  3  ลักษณะ  คือ
1.       นิเทศการจัดบรรยากาศห้องเรียน
2.       นิเทศการจัดการเรียนการสอน
3.       การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของครู
หลักประการสำคัญของกัลยาณมิตรนิเทศ  คือเข้าใจวัฒนธรรมการคิดและการทำการคิดและการทำงานของครู ผู้นิเทศย่อมตระหนักดีว่าครูทำงานหนักและจำเจ เดิมๆ ซ้ำๆ  หากมีใครสักคนเข้ามาดูงานของเขา  อาจทำให้เขาเครียด  เกร็ง  ระมัดระวัง และรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ธรรมดา  เพราะเขาคิดว่าต้องมีภาระเพิ่มขึ้น  การทำงานหนักขึ้นและอาจเกิดการต่อต้าน ผู้นิเทศจึงจำเป็นต้องเริ่มงานด้วยความสัมพันธ์ที่ดี  ให้ครูรู้สึกไว้วางใจ  พร้อมกับนำกระบวนการนิเทศสอดแทรกกลมกลืนเข้าไปกับภาระงานปกติของครู
                การเยี่ยมเยียน การติดต่อสื่อสารกับครูควรหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจของการตรวจสอบหรือพิพากษาว่าใครถูก ใครผิด   แต่ควรเป็นการให้กำลังใจ  ใช้วิธีการพูดทางบวก มีการแลกเปลี่ยนความคิด  และปรึกษาหารือให้ครูรู้จักสบายใจ


แนวทางการนิเทศ
1.       สร้างความสัมพันธ์ แจ้งภารกิจและความมุ่งหมาย จัดเวลา  กำหนดวิธีการทำงาน
2.       จัดนิทรรศการทางวิชาการและสาธิตรูปแบบการสอน
3.       แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จัดบริการเอกสารทางวิชาการ
4.       วางแผนร่วมกัน  เพื่อศึกษาดูงาน
5.       แนะให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
6.       พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ  และหาทางแก้ไขปรับปรุง
7.       เข้าร่วมประชุม  สัมมนา  การฝึกอบรมตามโอกาส
8.       นำเสนอผลงานในการประชุมปฏิบัติการ
9.       วัดและประเมินผลงานกัลยาณมิตรนิทศ


สรุปประเด็นสำคัญ
                หลักการสำคัญ  พึงตระหนักว่าการนิเทศนั้นมิใช่การสั่งการ ตรวจสอบ บังคับบัญชา มิใช่การนิเทศกระดาษ  แต่เป็นการนิเทศคน
                กระดาษ เป็นแผนการสอน  คะแนนผลสัมฤทธิ์  หรือโครงการ เป็นองค์ประกอบที่แสดงร่องรอยการเรียนรู้ส่วนหนึ่ง  แต่ที่สำคัญที่สุด  ผู้นิเทศต้องนิเทศคน  พูดคุยกับครู
ดูพฤติกรรมของนักเรียน  สังเกตบรรยากาศและความสัมพันธ์ในสังคมเรียนรู้นั้นเพื่อเข้าถึงสถานภาพและปัญหา  นำไปสู่แนวทางการนิเทศที่ถูกต้อง


สรุปเป็นบทร้อยกรองว่า


                ไม่ตั้งตนเป็นคนเหนือคนอื่น             ควรหยิบยื่นสิ่งดีดีมีมอบให้
เสนอแนะให้ขวัญกำลังใจ                                 แสดงว่าจริงใจไม่ทิ้งกัน
ฟังข้อมูลหนุนให้ทำนำให้คิด                            ชี้ถูกผิด  แนะทางอย่างสร้างสรรค์
นำเทคนิคพลิกแพลงมาแบ่งปัน                       เป็นเพื่อนขวัญบนเส้นทางย่างก้าวเดิน

 

 

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ธรรมชาติเจ้าแห่งความบริสุทธิ์
[นายประทีป วัฒนสิทธิ์]
เปิดอ่าน 1014 ครั้งแล้ว
ข่าวน่าสนใจ
[ฐิติมา เมฆหมอก]
เปิดอ่าน 633 ครั้งแล้ว
วิธีต้มผักให้เขียวสดน่ากิน
[นายภัทรนนท์ เมฆวิลัย]
เปิดอ่าน 933 ครั้งแล้ว
เรียนรู้วิทยาศาสตร์!...กับเครื่องร่อน vs เครื่องบินพลังยาง
[นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก]
เปิดอ่าน 235 ครั้งแล้ว
((โหลด))แนวข้อสอบ Q001 พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สตง
[บัวลอย ตุ้มคุ้ม]
เปิดอ่าน 33 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคการนิเทศการศึกษา
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

kamolchanok
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
kamolchanok ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศเกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศnew
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศ ควบคุม การเคลื่อนที่ด้วย A,S,D,W คลิกเม้าส์สำหรับการยิง
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนเกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์งูกินหางเกมส์งูกินหางnew
เกมส์งูกินหาง เราจะต้องพาเจ้างูกินผลไม้ บนทางให้ตัวยาวขึ้น ระวัง อย่าเผลอหมุนผิดด้าน กินหางตัวเองล่ะ
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่านเกมส์ต่อสู้ผ่านด่านnew
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน เกมส์นี้เราจะต้องปรับระดับฝีมือ และอาวุธให้แรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากมือเปล่า มีอาวุธ ปืน ดาบ เข้ามาต่อสู้กับพวกเหล่าร้าย เก็บคะแนนไปเรื่อยๆได้เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย