หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
kamolchanok
จากจังหวัด

คุณสมบัติทางด้านงานอาชีพ ครูที่ดี
โพสต์เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 38638 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(64.08%-49 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

คุณสมบัติทางด้านงานอาชีพ ครูที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ในวิชาที่สอนดี งานหลักของครูคืองานสอน การสอนของครูเป็นการให้ ความรู้ประสบการณ์ อันจะ ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นในตัวผู้เรียน
2. มีความรู้ในวิธีสอนดี ครูที่มีความรู้ดี แต่ไม่สามารถสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้นั้น นับเป็นความ ล้มเหลวในการประกอบอาชีพครู เพราะนักเรียนไม่สามารถรับความรู้และประสบการณ์ที่ครูหยิบยื่นให้ได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูที่ดีจะต้องพยายามริเริ่มวิธีการใหม่ขึ้น เพื่อจะได้ให้การศึกษาแก่ นักเรียน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือพยายามปรับปรุงงานที่เคยทำอยู่แล้วให้ได้ผลต่อการศึกษาของนักเรียนมากขึ้น ครู ต้องพยายามหาวิทยาลัยความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านวิชาการและวิธีสอน ตลอดจนความเคลื่อนไหวใหม่ๆ
4. มีความสนใจต่องานอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีศรัทธาต่องานครูกล่าวคือ สนใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้น ไม่ว่าจะมาจากนักเรียน คณะครูด้วยกัน ผู้ปกครองหรือครูใหญ่ก็ตาม ให้สำเร็จล่วงไปเพื่อความสำเร็จ ในการ ศึกษาของนักเรียน ครูที่สนใจต่องานอาชีพ เมื่อตระหนักในความไม่สำเร็จในการเรียนของนักเรียนก็ต้องพยายามแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมหรือถือว่าเป็นความไม่ฉลาดของเด็กเอง

3. ความสามารถในการดำเนินการสอน ครูดีจะต้องมีความสามารถในการดำเนินการสอนดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับบทเรียนให้เข้ากับนักเรียน ทฤษฏีที่ว่าด้วยการสอนนั้นเรามักจะถือ ว่าผู้เรียนเป็น เด็ก ปกติหรือไปตามทฤษฎี แต่ในการปฏิบัติการสอนจริงนั้นเราจะต้องพบกับเด็กที่มีความแตกต่างกันไปในด้านต่างๆ ไม่ เพียงแต่จะแตกต่างกันในลักษณะของเด็กที่จะสอนเท่านั้น โรงเรียนแต่ละโรงยังต่างกันไปตามสภาพของ สิ่ง แวดล้อม และความพร้อมเพรียงของอุปกรณ์การสอน ครูที่ดีจึงต้องสามารถปรับปรุงวิธีสอน ตลอดจนเนื้อหาให้ สอดคล้องกับ ความแตกต่างเหล่านั้น
2. มีความสามารถเข้าใจนักเรียน ครูที่ดีจะต้องสามารถเข้าใจนักเรียนได้ตามสภาพเป็นจริงของเขา เพื่อให้การสอน และ การปกครองเป็นไปได้ด้วยดี เด็กแต่ละคนย่อมจะมีปัญหาและพื้นฐานแตกต่างกันไป ยิ่งครูสามารถ เข้าใจนักเรียน ได้ดี เท่าไรก็ย่อมจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติได้ดีขึ้นเท่านั้น
3. มีความสามารถในกลวิธีการสอน การสอนจะได้ผลดีเพียงไรนั้นนอกจากความรู้ของครูแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวิธี ดำเนินการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจะให้ผลเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของครู

4. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ครูที่ดีจะต้องมีความสามารถในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี ดังนี้
1. มีสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียน หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงแต่สอนเท่านั้นยังจะต้องอบรมกล่อมเกลานิสัยใจคอ ความประพฤติของนักเรียน และจะต้องสามารถเป็นผู้นำและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเหตุนี้ ครูจึงต้อง รู้จัก สร้างความสัมพันธ์ฉันครูกับศิษย์กับนักเรียน กล่าวคือนักเรียนให้ความเคารพนับถือด้วยความจริงใจไม่ใช่เพราะเกรงกลัวอำนาจอันไม่เป็นธรรมของครู
2. มีสัมพันธภาพอันดีกับคณะครูด้วยกัน ในโรงเรียนย่อมประกอบด้วยครูหลายคน แบ่งงานกันทำตาม ความ ถนัด และความสามารถ แต่ด้วยจุดหมายเดียวกัน
3. มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้ปกครอง จุดหมายของครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับตัวเด็กนั้นเป็นอย่างเดียวกัน คือ พยายาม ช่วยสร้างความเจริญให้แก่ตัวเด็ก โดยครูรับผิดชอบในขณะที่เด็กอยู่บ้าน
4. มีสัมพันธภาพอันดีกับสังคมภายนอก คำว่า บุคคลภายนอกในที่นี้หมายถึง บุคคลอื่นที่อยู่นอกโรงเรียน และ ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลเหล่านี้มีหลายพวกหลายฝ่ายนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป และบุคคล ที่เป็นผู้นำหรือคนที่ประชาชนให้ความนับถือ

จากการประชุมผู้บริหารสถาบันราชภัฏผลิตครู เมื่อ พ.ศ.2534 ครั้งที่ 4 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงคุณค่าของความเป็นครูในสังคมปัจจุบันว่า คนเป็นครูควร มีรูปลักษณ์ (Appearance) ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีความรอบรู้ดี
การเป็นผู้มีความรอบรู้ หมายถึง การมีความรู้หรือความเข้าใจใน วิชาการต่างๆ ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาจาก วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี มีความความเชื่อมั่นในวิชาการแต่ไม่หยิ่งผยองว่าตนมีความรู้สูง

2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน
การเป็นผู้มีอารมณ์ขัน คือ การเป็นผู้ที่สามารถในการรับรู้ ซาบซึ้งหรือสามารถแสดงความรู้สึก ในสิ่งที่ทำให้ ขำขันหรือสนุกสนาน

3. การเป็นผู้มีความยืดหยุ่น หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับเปลี่ยน

4. เป็นผู้มีวิญญาณครู
บุคคลที่มีวิญญาณครูโดยแท้จริงแล้ว จะเป็นผู้ที่มีความ รักในตัวเด็กและยินดีในภารกิจทางการสอน

5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ครูอาจารย์ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจเมื่อบอกนักเรียนว่าจะทำอะไรก็จะพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

6. เป็นผู้สามารถทำให้เข้าใจได้รวบรัดชัดเจน
ความสามารถในการทำให้เข้าใจได้รวบรัดชัดเจนจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาและภาษาเขียน เป้าหมาย สำคัญของการศึกษาประการหนึ่ง ก็คือ เพื่อช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้รวบรัดชัดเจน

7. เป็นคนเปิดเผย
การเป็นเปิดเผย คือ การเป็นคนที่เต็มใจจะเปิดเผยเรื่องราวที่ตนมีอยู่ให้ผู้อื่นรับรู้ ครูอาจารย์ที่เปิดเผยสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างหรือเปิดเผยความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในสถานการณ์ที่กำหนด

8. เป็นผู้มีความอดทน
การเป็นผู้มีความอดทนในที่นี้ แสดงถึงความเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามหรือขยันขันแข็ง น้อยคนนักที่ จะมีคุณสมบัติข้อนี้อย่างเพียงพอ ส่วนนักวิจัยนักปฏิบัติการต่างๆ ก็พยายามเสนอแนะเทคนิค การเรียนการสอนจำนวน มากมาย เพื่อให้ครูอาจารย์นำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มต่างๆ ครูอาจารย์อาจจะเกิดความข้อง ชัดใจเมื่อต้องรับภาระกับ นักเรียนจำนวนมากๆ ดังนั้น ครูอาจารย์จะต้องมีความอดทนในการสอนนักเรียนในชั้น และจะต้องอดทนต่อการเรียน รู้ถึงความเจริญก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยวันต่อวันของนักเรียนมากกว่าที่จะ หวังผลเหมือนการแสดงละคร ในทันที ทันใด

9. เป็นผู้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ครูอาจารย์ควรเป็นบุคคลที่กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพิเศษ เพราะเด็กและเยาวชนต้องการแบบอย่าง การกระทำที่ถูกต้องดีงาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตน ปัจจุบันแบบกระสวนพฤติกรรมต่างๆ ของ เด็กจำนวนมากมักจะได้มาจากแบบอย่างที่มาจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือเพื่อนบ้าน แบบอย่างบางประการ ที่ได้มา จาก สื่อมวลชนอาจจะดี แต่ก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ ลอกเลียนมาเป็นไปในทางลบ เยาวชนที่ขาดความรักความอบอุ่น จากบิดามารดา ปู่ย่า ตายาก และไม่ได้แบบอย่างที่ดีงามจากครูอาจารย์ มักจะปฏิบัติตัวไปในทาง เสื่อมเสียตาม ที่ตน เองได้ตัดสินใจ ดังนั้น ครูอาจารย์ ควรระลึกอยู่เสมอว่า การกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆ ที่ตนเองรับผิด ชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่ครูอาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือสังคม

10. เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติได้
การนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน การศึกษาไปใช้ในโรงเรียนจริงๆ ให้เกิดผลอย่าง มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันฝึกหัดครู จึงพยายามให้ นักศึกษาครูได้มีประสบการณ์ในการสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นักศึกษาครูจะต้องพยายามมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง กับสถานการณ์จริงๆ ในห้องเรียนให้มากและพยายามไต่ถามข้อข้องใจจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากผู้บริหาร จากผู้ปกครองและจากนักเรียน เป็นต้น

11. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ในเมื่อเราได้กำหนดตัวของเราเองเพื่อการสอนแล้ว ดังนั้น วิธีที่ดี ที่สุดต่อการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ ตนเอง ก็คือการ ทดสอบตัวเอง และพัฒนาความเชื่อมั่นในประสบการณ์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการสอนให้มากที่สุด เท่าที่จะ ทำได้ การได้รับข้อสังเกตในทางบวกจากงานที่ได้กระทำสำเร็จลงด้วยดี จะช่วยส่งเสริมความ เชื่อมั่นของบุคคล ได้อย่างดี

12. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลายๆ ด้าน
ครูอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ ส่วนมากมิได้มีความรู้เพียงอย่างเดียว แม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูจะได้ เลือก เรียนวิชาสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นวิชาเอก เช่น การประถมศึกษา ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ

13. เป็นผู้แต่งกายเรียบร้อย สะอาด สง่าผ่าเผย และมีสุขอนามัยส่วนตัวดี
เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ได้ออกแบบมาด้วยราคาแพงๆ มิใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู สิ่งสำคัญ อยู่ ที่ความสะอาดเรียบร้อย และสวมใส่เนื้อผ้า ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเป็น ครูหรือเหมาะสมถูกต้องตาม รูปแบบ ที่ทางสถานศึกษากำหนด
สุขภาพอนามัยส่วนตัวของครูก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากครูมีร่างกายสกปรกสุขภาพ ไม่ดีย่อมก่อให้เกิด ปัญหาใน การสอน ครูที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและ จิตใจ จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนได้มากขึ้น


Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
[[WORK]]แนวข้อสอบ กลุ่มงานงบประมาณ กองบัญชาการกองทัพไทย
[สอบราชการ เปิดสอสบราชการ]
เปิดอ่าน 222 ครั้งแล้ว
.
[อุทัย โทจำปา]
เปิดอ่าน 1648 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 15 ครั้งแล้ว
++แนวข้อสอบ++นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
[นงเยาว์ วงศรี]
เปิดอ่าน 78 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 31 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง คุณสมบัติทางด้านงานอาชีพ ครูที่ดี
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

kamolchanok
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
kamolchanok ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย