หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
kamolchanok
จากจังหวัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร 2551
โพสต์เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2553 IP : เปิดอ่าน : 47107 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(65.19%-77 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่ารอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มีวินัย ปลุกฝังสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเอง ได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง   ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1.   กิจกรรมแนะแนว

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และด้านอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

แนวคิดการจัดกิจกรรมแนะแนว

1.   สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว

2.   ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล หรือการสำรวจเพื่อทราบปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เพื่อนำไปกำหนอสาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว

3.   กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ครูและผู้เรียนมีสัดส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

4.   กำหนดแผนปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวโดยระดับประถมศึกษาจัดเป็นรายปี/ระดับมัธยมศึกษาจัดเป็นรายภาค เมื่อกำหนดสัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละด้านแล้ว จะต้องระบุว่าจะจัดกิจกรรมแนะแนวในด้านใด จำนวนกี่ชั่วโมง พร้องทั้งจะต้องกำหนดรายละเอียดของแต่ละด้านให้ชัดเจนว่าควรมีเรื่องอะไรบ้าง เพื่อจะจัดทำเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมย่อยต่อไป

5.   การจัดทำรายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบัติกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การกำหนดชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล

6.   ปฏิบัติตามแผนการการปฏิบัติกิจกรรมกรรมแนะแนว วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน

2.   กิจกรรมนักเรียน

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วนตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี   ยุวกาชาด   40  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   ( ระดับประถมศึกษา )   40  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  

( ระดับมัธยมศึกษา )

      การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตนารี มีแนวทางการจัดจิกกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Metthod )  ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

1.  คำปฏิญาณและกฎ   ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ได้ “ห้าม” ทำหรือ “บังคับให้”ทำแต่ถ้า “ทำ” ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ

2.  เรียนรู้จากการกระทำ   เป็นการพัฒนาส่วนบุคคลความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทำของตนเองทำให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตัวเองและท้าทายความสามารถของตนเอง

                3.  ระบบหมู่   เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันการยอมรับซึ่งกับและกัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น

4.   การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก และเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก

5.  การศึกษาธรรมชาติคือสิ่งสำคัญอันดับ 1 ในกิจกรรมของลูกเสือธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบทป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งมีการในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติการปืนเขาตั้งค่ายพักแรกในสุดสัปดาห์ หรือ ตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบเป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคนถ้าขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ

6.   ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม   กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กทำต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะทำและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเองเกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี

7.   การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการการซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่เองก็ต้องการนำพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย

2.2   กิจกรรมชุมนุม   นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม   30  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  ( ระดับประถมศึกษา )  30  ชั่วโมงต่อภาคเรียน   ( ระดับมัธยมศึกษา )

แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม

                โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมชุมนุมตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพของโรงเรียนดังนี้

1.   จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียน   เป็นกิจกรรมระยะเวลา  1  ปีการศึกษา   สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   ได้แก่

1.1   ชุมนุมดนตรีไทย – ดนตรีสากล

1.2   ชุมนุมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

1.3   ชุมนุมกีฬา

1.4   ชุมนุมห้องสมุด

1.5   ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.6   ชุมนุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.   จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียน   เป็นกิจกรรมระยะเวลา  1  ภาคเรียน   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ได้แก่

2.1   ชุมนุมดนตรีไทย – ดนตรีสากล

2.2   ชุมนุมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

2.3   ชุมนุมกีฬา

2.4   ชุมนุมห้องสมุด

2.5   ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.6   ชุมนุมทำขนมไทย

2.7   ชุมนุมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

3.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน   และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ   เช่น   กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

                โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

                โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

( ระดับประถมศึกษา )   10  ชั่วโมงต่อภาคเรียน   ( ระดับมัธยมศึกษา )

          แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา   ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม   วางแผนการจัดกิจกรรม   ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน   ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม   ร่วมรายงานผล   พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม

                1.   จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน  8   กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมลักษณะโครงการ   กิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น   เป็นกิจกรรมลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ   ตามความถนัดของผู้เรียน

                                1.   กิจกรรมโรงเรียนสะอาดสวยด้วยโซน

                                2.   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                3.   กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียนและที่สาธารณะ

                                4.   กิจกรรมทำความสะอาดคุ้มบ้าน

                                5.   กิจกรรมพื้นที่น้อยนิดเศรษฐกิจพอเพียง

                                6.   กิจกรรมธนาคารขยะ

                                7.   กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลกิจกรรม

                การประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบกรอบเวลาในโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ดังนี้

                1.   ระดับประถมศึกษา   ( ป.1 – ป.6 )   มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  60  ชั่วโมง

                2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( ม.1 – ม.3 )   มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  45  ชั่วโมง

                                ผ่าน   หมายถึง   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลา   ปฏิบัติกิจกรรมและมี

                                                            ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                                ไม่ผ่าน   หมายถึง   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบไม่ตามเวลา   ปฏิบัติกิจกรรมหรือมี

                                                                  ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่

                                                                  สถานศึกษากำหนด

          ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน   ครูที่ปรึกษาต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการทำกิจกรรมให้ครบตามกรอบเวลาที่กำหนดในโครงสร้างของหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การจบการศึกษา

                กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   แบ่งตามระดับการศึกษา

 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

1.   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน   จำนวน  880  ชั่วโมง   รายวิชาเพิ่มเติมจำนวน -  ชั่วโมง   ( ชั้น ป.1 – ป.3 )   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน  จำนวน  840  ชั่วโมง   รายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  40  ชั่วโมง   ( ชั้น  ป.4 – ป.6 )  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน  120  ชั่วโมง   และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา

2.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน   ระดับ  “ ผ่าน ”  ขึ้นไป

3.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ  “ ผ่าน ”  ขึ้นไป

4.   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ ผ่าน ”  ทุกกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา

1.   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม   จำนวน  22  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำนวน  66  หน่วยกิต    และรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน  5  หน่วยกิต  

2.   ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต   โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำนวน  66  หน่วยกิต   และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต

3.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน   ระดับ  “ ผ่าน ”  ขึ้นไป

4.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ  “ ผ่าน ”  ขึ้นไป

5.   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และได้รับการตัดสินผลการเรียน  “

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
รวมข้อคิดเพื่อธรรมชาติธรรม ตอนที่1
[นายประทีป วัฒนสิทธิ์]
เปิดอ่าน 742 ครั้งแล้ว
เก็งแนวข้อสอบ กลุ่มงานงบประมาณ กองบัญชาการกองทัพไทย
[วนัชพร ทัพสุริยื]
เปิดอ่าน 47 ครั้งแล้ว
[PDF] แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ Warehouse บริษัทไปรษณีย์ไทย
[ปวีณา เรืองศรีใส]
เปิดอ่าน 78 ครั้งแล้ว
จอมพลป.พิบูลย์สงสรามกับประวัติการจัดสร้าง พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ
[นายสุกัณจักขณ์ กิตติวรเกียรติ]
เปิดอ่าน 825 ครั้งแล้ว
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ (ปวส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
[นวพรรษ พิมวิเศษ]
เปิดอ่าน 27 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร 2551
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

kamolchanok
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
kamolchanok ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ระบายสีสาวจีนเกมส์ระบายสีสาวจีนnew
เกมส์ระบายสีสาวจีน มาฝึกการใช้พู่กันระบายสี สองสาวน้อยจากดินแดนแผ่นดินใหญ่กันนะจ๊ะ
เกมส์มือใหม่หัดขับรถเกมส์มือใหม่หัดขับรถnew
เกมส์มือใหม่หัดขับรถ เกมส์นี้เราจะต้องฝึกหัดขับรถ บนท้องถนน โดยจะมีโหมดฝึกก่อน เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา กลับรถ มาฝึกขับรถกันนะครับ
เกมส์จับคู่ภาพเหมือนเกมส์จับคู่ภาพเหมือนnew
เกมส์จับคู่ภาพเหมือน น้องๆมาฝึกสายตากับการจับคู่ภาพเหมือน ให้ได้เยอะที่สุด เร็วที่สุด ภายในเวลาที่จำกัดกัน เกมส์คลายเครียด น่าเล่นอีกเกมส์นึงครับ
เกมส์ยิงน้ำแข็งเกมส์ยิงน้ำแข็งnew
เกมส์ยิงน้ำแข็ง มาช่วยคุณลุงซานต้ายิงน้ำแข็งที่ขวางทางกันนะจ๊ะ
เกมส์จับผิดภาพเกมส์จับผิดภาพnew
เกมส์จับผิดภาพ สวนหน้าบ้านมหาสนุก ลองสังเกตดูซิว่าระหว่าง 2 ภาพ แตกต่างกันยังไง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย