หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
kamolchanok
จากจังหวัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร2551
โพสต์เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2553 IP : เปิดอ่าน : 11693 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(49.43%-123 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

 

ความนำ

                กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2551   ที่จัดทำขึ้นสำหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา   และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง   และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  10   ( พ.ศ.  2550 – 2554 )  ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรบรู้อย่างเท่าทัน   ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และศีลธรรม   สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง   แนวทางพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม   มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ   ทักษะ   และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต   อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ( สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 )  อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  2 )   พ.ศ.  2545   ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา   โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทักษะกระบวนการคิด   การจัดการ   การเผชิญสถานการณ์ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี   ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล   ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า   มีศักดิ์ศรี   มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน   ( กรมวิชาการ, 2546 )  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่โลกยุคศตวรรษที่  21  โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม   รักความเป็นไทย   ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์   มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ  

( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )

 

 

 

 

 

 

 

                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย   ความรู้   คุณธรรม   มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน   รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา   การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   การพัฒนาที่สำคัญ  คือ  การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์   ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ   ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาต่างประเทศ   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้   ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

                ด้วยเหตุผลดังกล่าว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้    ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีวินัย   และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม   เป็นคนมีปัญหา   ในการใช้ทักษะชีวิต   การคิด   การสื่อสาร   การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี   และเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง   โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองงตามศักยภาพ   พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม   สามารถจัดการตนเองได้   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมั่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้   ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ   อันได้แก่   ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   อันได้แก่   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ประกอบด้วยกิจกรรม   3   ลักษณะ   ดังนี้

                1.   กิจกรรมแนะแนว

                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   สามารถคิดตัดสินใจ   คิดแก้ปัญหา   กำหนดเป้าหมาย   วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน   และอาชีพ   สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน   ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

                2.   กิจกรรมนักเรียน

                                เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย   ความเป็นผู้นำ   ผู้ตามที่ดี    ความรับงผิดชอบ   การทำงานร่วมกัน   การรู้จักแก้ปัญหา   การตัดสินใจที่เหมาะสม   ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์   โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ   ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียน   ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน   ได้แก่   การศึกษาวิเคราะห์   วางแผน   ปฏิบัติตามแผน   ประเมินและปรับปรุงการทำงาน   เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น   กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

                                2.1   กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ผู้บำเพ็ญประโยชน์   และนักศึกษาวิชาทหาร

                                2.2   กิจกรรมชุมนุม   ชมรม

                                ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ  2.1   และ   2.2  

                3.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน    และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ   เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )

                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักการ

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสำคัญ   ดังนี้

                                1.   มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน   เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน

                                2.   เป็นที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ   ความถนัด   ความต้องการ   และความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ

                                3.   เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต   ประเพณี   และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

                                4.   เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม   โดยเปิดโอกาสให้ครู   พ่อแม่   ผู้ปกครอง   ผู้นำชุมชน   ปราชญ์ชาวบ้าน   องค์กร   และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

 

เป้าหมาย

                การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ   5   ประการ   ได้แก่   ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   8   ประการ   ได้แก่   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย   และมีจิตสาธารณะ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2551

 

แนวการจัดกิจกรรม

                สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม   โดยมีแนวการจัดกิจกรรม   ดังนี้

                                1.   ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจ

                                2.   ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย   ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง   ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ   และประสบการณ์ของผู้เรียน

                                3.   จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง  3  กิจกรรม   คือ   กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมนักเรียน   และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม   รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานที่

                                4.   จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ   โดยมีการสำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ   เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม

                                5.   ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย

ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการโดยมีขอบข่าย   ดังนี้

                                1.   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้   8   กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น   ในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม   ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมนักเรียน   และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                                2.   เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ   ความถนัด   และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล   เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้   อาชีพ   และการดำเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบชีพ

                                3.   เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ  สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551

                                4.   เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม   เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ   ความเอื้ออาทร   ความเป็นพลเมืองดี   และความรับผิดชอบต่อตนเอง   ครอบครัว   และสังคม

 

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551

 

กิจกรรม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

-   กิจกรรมแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

60  ชม.

45  ชม.

รวม

120

120

120

120

120

120

120

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
เปิดสอบ+เทคนิคพิชิตข้อสอบ >>> นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ [กรมศุลกากร] ล่าสุดเปิดรับ 151 อัตรา
[สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่]
เปิดอ่าน 333 ครั้งแล้ว
พร้อมรับมือ!! กับบัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม
[สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)]
เปิดอ่าน 643 ครั้งแล้ว
++ [[NEW]]++แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง วิศวกรโยธา
[panisara pragay]
เปิดอ่าน 72 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ปวส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 46 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 30 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร2551
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

kamolchanok
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
kamolchanok ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย