หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ

เจ้าของโพสต์นี้ นายบัณฑิต กลมพันธ์ - 25 เม.ย. 2553 เปิดอ่าน 12 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การบวก  ลบ  คูณ  และหารจำนวนนับ                                 เวลา  16    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ                                           เวลา    3    ชั่วโมง

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ....................     

******************************************************************************

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่  1 : จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน              ค 1.2 :  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน  ความสัมพันธ์ระหว่าง                การดำเนินการต่าง ๆ  สามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

สาระที่ 6  :  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน   6.1 :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน   6.2  :  มีความสามารถในการให้เหตุผล

มาตรฐาน   6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  ได้

 

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            สามารถหาผลบวกจำนวนนับสองจำนวนและสามจำนวน  อธิบายสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและมีทักษะในการหาผลบวกโดยใช้ความรู้เรื่องสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกได้

 

3.  สาระสำคัญ

การบวกจำนวนนับให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใด                      เป็นสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ และจำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้และจะได้ผลบวกเท่ากัน เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการบวก  ส่วนจำนวนสามจำนวนที่นำมาบวกกัน  จะบวกจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองก่อน  หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามก่อน  แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ  ผลบวกย่อมเท่ากัน  เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                           4.1    นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับสองจำนวนและสามจำนวนได้ (K)
                           4.2    นักเรียนบอกความหมายของสมบัติการสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกได้ (K)

4.3    นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกมาใช้ในคิดคำนวณเรื่องการบวกจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ (P)

4.4    นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและนำความรู้เรื่องการบวกจำนวนนับมาแก้ปัญหาได้ (P)

4.5    นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้ เช่น  มีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (A)

 

5.  สาระการเรียนรู้
                  
5.1  การบวกจำนวนนับสองจำนวน

                   5.2  การบวกจำนวนนับสามจำนวน

                   5.3  สมบัติการสลับที่ของการบวก  และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

                   5.4  โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับ   

 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

(ชั่วโมงที่  1)

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

1.             ครูสนทนาทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนนับของนักเรียน

โดยให้นักเรียนตอบคำถาม  ดังต่อไปนี้

                        1.1  จำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนนี้มีกี่คน

                        1.2  จำนวนนักเรียนชายในห้องเรียนนี้มีกี่คน

                        1.3  จำนวนนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมดมีกี่คน  และนักเรียนมีวิธีการคิดหาคำตอบอย่างไร

                                2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  พร้อมกับแจ้งสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้                ในชั่วโมง 

                            3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  4 - 5  คน  คนเรียนเก่ง   1  คน  ปานกลาง  2 - 3  คน  และคนเรียนอ่อน  1  คน  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายกัน           คนละบทบาทตามความเหมาะสม ได้แก่  บทบาทด้านผู้นำกลุ่ม  การกระตุ้นเตือน การตรวจสอบ  การสรุป  ผู้สังเกตและผู้ชี้แนะ 

                4.  ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแจกแบบฝึกทักษะ เล่มที่  1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ และก่อนศึกษาบทเรียน นักเรียนอ่านคำแนะนำในการศึกษาแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  แล้วทำตามลำดับขั้นตอนโดยปรึกษาหารือเพื่อนในกลุ่ม  หรือครูผู้สอนได้

              5.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ  ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ใช้เวลา  20  นาที  สอบเป็นรายบุคคล 

ขั้นที่  2  ขั้นไตร่ตรองประสบการณ์

              6.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับสองจำนวน  ข้อที่ 1  ข้อ1.1 ถึง  1.3  โดยหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้มา  (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 1 ข้อที่  1 )

7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายการหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ กลุ่มใดหาผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด

                              8.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการหาผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ ดังนี้ การบวกจำนวนนับให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ  แล้วให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดนี้ลงในสมุดของตนเองพร้อมทั้งตั้งโจทย์การบวกจำนวนนับสองจำนวนเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายของตนเอง

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล

9.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  1  ข้อที่ 1.4 ถึง  1.6  เป็นรายบุคคล  จนครบทุกข้อ

10.  นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องโดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจและตรวจสอบโดยพิจารณาจากแบบเฉลยแบบฝึกทักษะที่  1  ข้อที่  1

ขั้นที่  5  ขั้นทำตามแนวคิดที่กำหนด

11.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่ 1  ข้อที่  2  เป็นรายบุคคล  โดยให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าจำนวนทางขวามือที่เป็นผลบวกของจำนวนที่กำหนดให้ทางซ้ายมือแล้วเติมลงในช่องว่างที่กำหนดให้ (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 1 ข้อที่ 2 )

ขั้นที่  6  ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ

12.  นักเรียนทุกกลุ่มตั้งโจทย์เกี่ยวกับการบวกจำนวนนับสองจำนวนลงในกระดาษ

ชาร์ท กลุ่มละ 1 ข้อ พร้อมแสดงวิธีหาคำตอบ แล้วนำไปหนีบติดไว้บนราวเชือกหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้

                13.   ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน

ขั้นที่  8  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น

14.   นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน

15.   นักเรียนทุกคนในห้องเรียนชื่นชม  ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลงาน                ของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ๆ 

 

(ชั่วโมงที่  2)

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

                1.  ครูสนทนาทักทายนักเรียนแล้วสุ่มนักเรียนจำนวน  3  คน  ให้บอกจำนวนนับคนละหนึ่งจำนวน  ครูบันทึกจำนวนนับทั้งสามจำนวนลงบนกระดาน  พร้อมทั้งให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกัน

หาคำตอบ

2.   ครูสุ่มนักเรียนบอกวิธีคิดหาคำตอบประมาณ  4 – 5  คน  พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยเพื่อให้

ได้คำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้               

ในชั่วโมงนี้ ( การบวกจำนวนนับสามจำนวน  สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก )

                            3.  ให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเองที่ได้แบ่งไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา  ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแจกแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง  การบวกจำนวนนับ และก่อนศึกษาบทเรียน นักเรียนอ่านคำแนะนำในการศึกษาแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  แล้วทำตามลำดับขั้นตอนโดยปรึกษาหารือเพื่อนในกลุ่ม  หรือครูผู้สอนได้

ขั้นที่  2  ขั้นไตร่ตรองประสบการณ์

              4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  2  เรื่อง  การบวกจำนวนนับสามจำนวน โดยให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้มา 

5.   นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายวิธีการหาคำตอบของแบบฝึกทักษะที่  2การหาผลบวกของจำนวนนับสามจำนวน ที่กำหนดให้ กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ (รายละเอียดมีในแบบเฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 )

6.  ให้นักเรียนทบทวนกันคิดคำนวณจำนวนนักเรียนทั้งห้องโดยครูสุ่มนักเรียน  2  คน  ให้นักเรียนคนที่ 1  นำจำนวนนักเรียนชายเป็นตัวตั้งและจำนวนนักเรียนหญิงเป็นตัวบวก  และนักเรียนคนที่  2  นำจำนวนนักเรียนหญิงเป็นตัวตั้งและจำนวนนักเรียนชายเป็นตัวบวกแล้วพิจารณาผลบวกที่ได้ของนักเรียนทั้ง  2  คน

 

ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด

                              7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอธิบายผลของคำตอบจากการสลับตำแหน่งระหว่างตัวตั้งและตัวบวกของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ  และให้นักเรียนร่วมกันตั้งโจทย์โดยกำหนดจำนวนนับ  2  จำนวน  แล้วให้นักเรียนร่วมกันหาผลบวกที่ได้จากการสลับตำแหน่งของจำนวนนับทั้งสองจำนวนนั้น  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า    จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้และจะได้ผลบวกเท่ากัน เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการบวก

8.  สุ่มนักเรียนจำนวน  3  คน  บอกจำนวนเงินที่นักเรียนได้มาโรงเรียน  ครูบันทึกจำนวนเงินของนักเรียนทั้งสามลงบนกระดาน  ให้นักเรียนกลุ่มที่  1 ร่วมกันคิดคำนวณหาผลบวกโดยให้นำจำนวนที่  1 บวกกับจำนวนที่  2  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  3  นักเรียนกลุ่มที่  2  หาผลบวกโดยนำจำนวนที่  2  บวกกับจำนวนที่  3  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  1  และให้นักเรียนกลุ่มที่  3  หาผลบวกโดยนำจำนวนที่  1  บวกกับจำนวนที่  3  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  2  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มบอกคำตอบให้นักเรียนทุกคนพิจารณาคำตอบที่ได้ 

9.  นักเรียนร่วมกันสรุปผลบวกของทั้ง  3  กลุ่มว่าผลบวกที่ได้มีค่าเท่ากันไม่ว่าจะนำสองจำนวนนับใดบวกกันก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือผลบวกที่ได้จะมีค่าเท่ากัน  ซึ่งครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าการบวกกันของจำนวนนับแบบนี้  เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

                10. นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเรื่อง  สมบัติการสลับที่ของการบวก  และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนี้ลงในสมุดของตนเองพร้อมทั้งตั้งโจทย์เพื่อยกตัวอย่าง  ประกอบการอธิบายตามความเข้าใจของตนเอง

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล

11.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่  3 ข้อที่  1 เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยมหมู่ของการบวกของนักเรียนจนครบทุกข้อ 

12.  ระหว่างที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยก่อน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป

ขั้นที่  5  ขั้นทำตามแนวคิดที่กำหนด

13.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่ 3  ข้อที่  2  ให้นักเรียนหาจำนวนเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงและข้อที่ 3  ให้นักเรียนจับคู่ผลบวกของจำนวนที่อยู่ทางขวามือและซ้ายมือที่มีค่าเท่ากัน เป็นรายบุคคล  (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 3  ข้อที่ 2 และข้อที่ 3)

 

ขั้นที่  6  ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ

14.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่  4  โดยครูกำหนดจำนวนมา  3  จำนวนให้นักเรียนเลือกจำนวนที่กำหนดให้มาบวกกันโดยให้นักเรียนจัดหมู่โดยเลือกจำนวนที่สามารถทำให้นักเรียนคิดคำนวณได้รวดเร็ว  หรือลงตัว  เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการนำสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้

                15.   ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน


ดูข้อมูลทั้งหมดของ นายบัณฑิต กลมพันธ์ คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 25 เม.ย. 2553prata

ypimchanok

porntoom

Sunanta33

jakun

amlovesong01

aree01

wiwatchai05

pakkasrikaw
New Games Here!
เกมส์เด็กวางระเบิดnew
เกมส์เด็กวางระเบิด เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมเด็กน้อยวางระเบิดเส้นทาง ทำลายเจ้าปีศาจตัวสีแดง เก็บกุญแจ เปิดประตูหาตำนานผจญภัยให้ได้
เกมส์ปลูกดอกไม้new
เกมส์ปลูกดอกไม้ มาช่วยเจ้าตูบในการปลูกดอกไม้กันนะครับ เกมส์นี้น่ารักมากเลยครับ ลองเล่นกันดูนะ
เกมส์ปลูกผักแบบไทยๆnew
เกมส์ปลูกผักแบบไทยๆ เกมส์ปลูกผักฝีมือคนไทย เกมปลูกผักฝีมือคนไทย เกมส์ฟาร์ม เกมฟาร์ม มาเป็นเกษตรกรไทยหัวใจพอเพียงกันเถอะ เลือกเครื่องมือที่อยู่แถบด้านล่างเพื่อทำการเกษตร ดูแลให้ดีจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
เกมส์ปั่นจักรยานnew
เกมส์ปั่นจักรยาน เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมการทรงตัวในการปั่นจักรยานไปให้ถึงเส้นชัย โดยต้องระวังหลุมพราง ก้อนหิน และเก็บดาวเพิ่มคะแนนได้อีกด้วย โดยใช้เวลาสั้นที่สุด
เกมส์วางระเบิดnew
เกมส์วางระเบิด  เกมส์วางระเบิดออนไลน์ คลิกเล่นเลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย