หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
นายบัณฑิต กลมพันธ์
จากจังหวัด ศีรสะเกษ

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ
โพสต์เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2553 IP : เปิดอ่าน : 1376 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(39.05%-21 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

.....

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การบวก  ลบ  คูณ  และหารจำนวนนับ                                 เวลา  16    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ                                           เวลา    3    ชั่วโมง

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ....................     

******************************************************************************

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่  1 : จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน              ค 1.2 :  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน  ความสัมพันธ์ระหว่าง                การดำเนินการต่าง ๆ  สามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

สาระที่ 6  :  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน  ค  6.1 :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน  ค  6.2  :  มีความสามารถในการให้เหตุผล

มาตรฐาน  ค  6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  ได้

 

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            สามารถหาผลบวกจำนวนนับสองจำนวนและสามจำนวน  อธิบายสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและมีทักษะในการหาผลบวกโดยใช้ความรู้เรื่องสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกได้

 

3.  สาระสำคัญ

การบวกจำนวนนับให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใด                      เป็นสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ และจำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้และจะได้ผลบวกเท่ากัน เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการบวก  ส่วนจำนวนสามจำนวนที่นำมาบวกกัน  จะบวกจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองก่อน  หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามก่อน  แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ  ผลบวกย่อมเท่ากัน  เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                           4.1    นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับสองจำนวนและสามจำนวนได้ (K)
                           4.2    นักเรียนบอกความหมายของสมบัติการสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกได้ (K)

4.3    นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกมาใช้ในคิดคำนวณเรื่องการบวกจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ (P)

4.4    นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและนำความรู้เรื่องการบวกจำนวนนับมาแก้ปัญหาได้ (P)

4.5    นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้ เช่น  มีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (A)

 

5.  สาระการเรียนรู้
                   5.1  การบวกจำนวนนับสองจำนวน

                   5.2  การบวกจำนวนนับสามจำนวน

                   5.3  สมบัติการสลับที่ของการบวก  และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

                   5.4  โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับ   

 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

(ชั่วโมงที่  1)

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

1.             ครูสนทนาทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนนับของนักเรียน

โดยให้นักเรียนตอบคำถาม  ดังต่อไปนี้

                        1.1  จำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนนี้มีกี่คน

                        1.2  จำนวนนักเรียนชายในห้องเรียนนี้มีกี่คน

                        1.3  จำนวนนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมดมีกี่คน  และนักเรียนมีวิธีการคิดหาคำตอบอย่างไร

                                2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  พร้อมกับแจ้งสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้                ในชั่วโมง 

                            3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  4 - 5  คน  คนเรียนเก่ง   1  คน  ปานกลาง  2 - 3  คน  และคนเรียนอ่อน  1  คน  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายกัน           คนละบทบาทตามความเหมาะสม ได้แก่  บทบาทด้านผู้นำกลุ่ม  การกระตุ้นเตือน การตรวจสอบ  การสรุป  ผู้สังเกตและผู้ชี้แนะ 

                4.  ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแจกแบบฝึกทักษะ เล่มที่  1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ และก่อนศึกษาบทเรียน นักเรียนอ่านคำแนะนำในการศึกษาแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  แล้วทำตามลำดับขั้นตอนโดยปรึกษาหารือเพื่อนในกลุ่ม  หรือครูผู้สอนได้

              5.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ  ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ใช้เวลา  20  นาที  สอบเป็นรายบุคคล 

ขั้นที่  2  ขั้นไตร่ตรองประสบการณ์

              6.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับสองจำนวน  ข้อที่ 1  ข้อ1.1 ถึง  1.3  โดยหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้มา  (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 1 ข้อที่  1 )

7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายการหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ กลุ่มใดหาผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด

                              8.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการหาผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ ดังนี้ การบวกจำนวนนับให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ  แล้วให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดนี้ลงในสมุดของตนเองพร้อมทั้งตั้งโจทย์การบวกจำนวนนับสองจำนวนเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายของตนเอง

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล

9.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  1  ข้อที่ 1.4 ถึง  1.6  เป็นรายบุคคล  จนครบทุกข้อ

10.  นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องโดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจและตรวจสอบโดยพิจารณาจากแบบเฉลยแบบฝึกทักษะที่  1  ข้อที่  1

ขั้นที่  5  ขั้นทำตามแนวคิดที่กำหนด

11.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่ 1  ข้อที่  2  เป็นรายบุคคล  โดยให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าจำนวนทางขวามือที่เป็นผลบวกของจำนวนที่กำหนดให้ทางซ้ายมือแล้วเติมลงในช่องว่างที่กำหนดให้ (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 1 ข้อที่ 2 )

ขั้นที่  6  ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ

12.  นักเรียนทุกกลุ่มตั้งโจทย์เกี่ยวกับการบวกจำนวนนับสองจำนวนลงในกระดาษ

ชาร์ท กลุ่มละ 1 ข้อ พร้อมแสดงวิธีหาคำตอบ แล้วนำไปหนีบติดไว้บนราวเชือกหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้

                13.   ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน

ขั้นที่  8  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น

14.   นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน

15.   นักเรียนทุกคนในห้องเรียนชื่นชม  ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลงาน                ของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ๆ 

 

(ชั่วโมงที่  2)

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

                1.  ครูสนทนาทักทายนักเรียนแล้วสุ่มนักเรียนจำนวน  3  คน  ให้บอกจำนวนนับคนละหนึ่งจำนวน  ครูบันทึกจำนวนนับทั้งสามจำนวนลงบนกระดาน  พร้อมทั้งให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกัน

หาคำตอบ

2.   ครูสุ่มนักเรียนบอกวิธีคิดหาคำตอบประมาณ  4 – 5  คน  พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยเพื่อให้

ได้คำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้               

ในชั่วโมงนี้ ( การบวกจำนวนนับสามจำนวน  สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก )

                            3.  ให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเองที่ได้แบ่งไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา  ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแจกแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง  การบวกจำนวนนับ และก่อนศึกษาบทเรียน นักเรียนอ่านคำแนะนำในการศึกษาแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  แล้วทำตามลำดับขั้นตอนโดยปรึกษาหารือเพื่อนในกลุ่ม  หรือครูผู้สอนได้

ขั้นที่  2  ขั้นไตร่ตรองประสบการณ์

              4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  2  เรื่อง  การบวกจำนวนนับสามจำนวน โดยให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้มา 

5.   นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายวิธีการหาคำตอบของแบบฝึกทักษะที่  2การหาผลบวกของจำนวนนับสามจำนวน ที่กำหนดให้ กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ (รายละเอียดมีในแบบเฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 )

6.  ให้นักเรียนทบทวนกันคิดคำนวณจำนวนนักเรียนทั้งห้องโดยครูสุ่มนักเรียน  2  คน  ให้นักเรียนคนที่ 1  นำจำนวนนักเรียนชายเป็นตัวตั้งและจำนวนนักเรียนหญิงเป็นตัวบวก  และนักเรียนคนที่  2  นำจำนวนนักเรียนหญิงเป็นตัวตั้งและจำนวนนักเรียนชายเป็นตัวบวกแล้วพิจารณาผลบวกที่ได้ของนักเรียนทั้ง  2  คน

 

ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด

                              7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอธิบายผลของคำตอบจากการสลับตำแหน่งระหว่างตัวตั้งและตัวบวกของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ  และให้นักเรียนร่วมกันตั้งโจทย์โดยกำหนดจำนวนนับ  2  จำนวน  แล้วให้นักเรียนร่วมกันหาผลบวกที่ได้จากการสลับตำแหน่งของจำนวนนับทั้งสองจำนวนนั้น  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า    จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้และจะได้ผลบวกเท่ากัน เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการบวก

8.  สุ่มนักเรียนจำนวน  3  คน  บอกจำนวนเงินที่นักเรียนได้มาโรงเรียน  ครูบันทึกจำนวนเงินของนักเรียนทั้งสามลงบนกระดาน  ให้นักเรียนกลุ่มที่  1 ร่วมกันคิดคำนวณหาผลบวกโดยให้นำจำนวนที่  1 บวกกับจำนวนที่  2  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  3  นักเรียนกลุ่มที่  2  หาผลบวกโดยนำจำนวนที่  2  บวกกับจำนวนที่  3  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  1  และให้นักเรียนกลุ่มที่  3  หาผลบวกโดยนำจำนวนที่  1  บวกกับจำนวนที่  3  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  2  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มบอกคำตอบให้นักเรียนทุกคนพิจารณาคำตอบที่ได้ 

9.  นักเรียนร่วมกันสรุปผลบวกของทั้ง  3  กลุ่มว่าผลบวกที่ได้มีค่าเท่ากันไม่ว่าจะนำสองจำนวนนับใดบวกกันก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือผลบวกที่ได้จะมีค่าเท่ากัน  ซึ่งครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าการบวกกันของจำนวนนับแบบนี้  เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

                10. นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเรื่อง  สมบัติการสลับที่ของการบวก  และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนี้ลงในสมุดของตนเองพร้อมทั้งตั้งโจทย์เพื่อยกตัวอย่าง  ประกอบการอธิบายตามความเข้าใจของตนเอง

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล

11.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่  3 ข้อที่  1 เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยมหมู่ของการบวกของนักเรียนจนครบทุกข้อ 

12.  ระหว่างที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยก่อน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป

ขั้นที่  5  ขั้นทำตามแนวคิดที่กำหนด

13.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่ 3  ข้อที่  2  ให้นักเรียนหาจำนวนเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงและข้อที่ 3  ให้นักเรียนจับคู่ผลบวกของจำนวนที่อยู่ทางขวามือและซ้ายมือที่มีค่าเท่ากัน เป็นรายบุคคล  (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 3  ข้อที่ 2 และข้อที่ 3)

 

ขั้นที่  6  ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ

14.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่  4  โดยครูกำหนดจำนวนมา  3  จำนวนให้นักเรียนเลือกจำนวนที่กำหนดให้มาบวกกันโดยให้นักเรียนจัดหมู่โดยเลือกจำนวนที่สามารถทำให้นักเรียนคิดคำนวณได้รวดเร็ว  หรือลงตัว  เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการนำสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้

                15.   ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 16 ครั้งแล้ว
#เข้ม ตรงประเด็น$นักสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร (กทม)
[นันทพร วะปะทัง]
เปิดอ่าน 51 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 9 ครั้งแล้ว
ติวเข้ม SAT
[Edutrain Group]
เปิดอ่าน 656 ครั้งแล้ว
[[PDF]]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
[สอบ ราชการไทย]
เปิดอ่าน 159 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

นายบัณฑิต กลมพันธ์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
นายบัณฑิต กลมพันธ์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัสเกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัสnew
เกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัส ขับรถซิ่ง ตะลุยเมืองลาสเวกัส ฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางทางอยู่มากมายเลย มันส์สุดๆ เลยจ้า
เกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งเกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งnew
เกมส์แข่งรถ เกมแข่งรถในสนามแข่ง เกมส์สุดมันในการแข่งรถ เหยียบคันเร่งกันให้สุดๆ ในสนามแข่งขันที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
เกมส์เบ็นเท็นปราบเหล่าร้ายเกมส์เบ็นเท็นปราบเหล่าร้ายnew
เกมส์เบ็นเท็นปราบเหล่าร้าย เกมส์เบ็นเท็นในภาคนี้เราจะต้องต่อสู้กับเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์จอมวายร้าย และจะต้องปราบพิชิตมันให้หมดให้ได้
เกมส์งูกินหางเกมส์งูกินหางnew
เกมส์งูกินหาง เราจะต้องพาเจ้างูกินผลไม้ บนทางให้ตัวยาวขึ้น ระวัง อย่าเผลอหมุนผิดด้าน กินหางตัวเองล่ะ
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย