หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ

เจ้าของโพสต์นี้ นายบัณฑิต กลมพันธ์ - 25 เม.ย. 2553 เปิดอ่าน 88 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ หารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การบวก  ลบ  คูณ  และหารจำนวนนับ                                 เวลา  16    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ                                           เวลา    3    ชั่วโมง

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ....................     

******************************************************************************

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่  1 : จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน              ค 1.2 :  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน  ความสัมพันธ์ระหว่าง                การดำเนินการต่าง ๆ  สามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

สาระที่ 6  :  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน   6.1 :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน   6.2  :  มีความสามารถในการให้เหตุผล

มาตรฐาน   6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  ได้

 

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            สามารถหาผลบวกจำนวนนับสองจำนวนและสามจำนวน  อธิบายสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและมีทักษะในการหาผลบวกโดยใช้ความรู้เรื่องสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกได้

 

3.  สาระสำคัญ

การบวกจำนวนนับให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใด                      เป็นสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ และจำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้และจะได้ผลบวกเท่ากัน เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการบวก  ส่วนจำนวนสามจำนวนที่นำมาบวกกัน  จะบวกจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองก่อน  หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามก่อน  แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ  ผลบวกย่อมเท่ากัน  เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                           4.1    นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับสองจำนวนและสามจำนวนได้ (K)
                           4.2    นักเรียนบอกความหมายของสมบัติการสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกได้ (K)

4.3    นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกมาใช้ในคิดคำนวณเรื่องการบวกจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ (P)

4.4    นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและนำความรู้เรื่องการบวกจำนวนนับมาแก้ปัญหาได้ (P)

4.5    นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้ เช่น  มีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (A)

 

5.  สาระการเรียนรู้
                  
5.1  การบวกจำนวนนับสองจำนวน

                   5.2  การบวกจำนวนนับสามจำนวน

                   5.3  สมบัติการสลับที่ของการบวก  และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 

                   5.4  โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับ   

 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

(ชั่วโมงที่  1)

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

1.             ครูสนทนาทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนนับของนักเรียน

โดยให้นักเรียนตอบคำถาม  ดังต่อไปนี้

                        1.1  จำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนนี้มีกี่คน

                        1.2  จำนวนนักเรียนชายในห้องเรียนนี้มีกี่คน

                        1.3  จำนวนนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมดมีกี่คน  และนักเรียนมีวิธีการคิดหาคำตอบอย่างไร

                                2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  พร้อมกับแจ้งสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้                ในชั่วโมง 

                            3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  4 - 5  คน  คนเรียนเก่ง   1  คน  ปานกลาง  2 - 3  คน  และคนเรียนอ่อน  1  คน  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายกัน           คนละบทบาทตามความเหมาะสม ได้แก่  บทบาทด้านผู้นำกลุ่ม  การกระตุ้นเตือน การตรวจสอบ  การสรุป  ผู้สังเกตและผู้ชี้แนะ 

                4.  ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแจกแบบฝึกทักษะ เล่มที่  1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ และก่อนศึกษาบทเรียน นักเรียนอ่านคำแนะนำในการศึกษาแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  แล้วทำตามลำดับขั้นตอนโดยปรึกษาหารือเพื่อนในกลุ่ม  หรือครูผู้สอนได้

              5.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  การบวกจำนวนนับ  ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ใช้เวลา  20  นาที  สอบเป็นรายบุคคล 

ขั้นที่  2  ขั้นไตร่ตรองประสบการณ์

              6.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  1  เรื่อง  การบวกจำนวนนับสองจำนวน  ข้อที่ 1  ข้อ1.1 ถึง  1.3  โดยหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้มา  (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 1 ข้อที่  1 )

7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายการหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ กลุ่มใดหาผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด

                              8.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการหาผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ ดังนี้ การบวกจำนวนนับให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ  แล้วให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดนี้ลงในสมุดของตนเองพร้อมทั้งตั้งโจทย์การบวกจำนวนนับสองจำนวนเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายของตนเอง

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล

9.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  1  ข้อที่ 1.4 ถึง  1.6  เป็นรายบุคคล  จนครบทุกข้อ

10.  นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องโดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจและตรวจสอบโดยพิจารณาจากแบบเฉลยแบบฝึกทักษะที่  1  ข้อที่  1

ขั้นที่  5  ขั้นทำตามแนวคิดที่กำหนด

11.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่ 1  ข้อที่  2  เป็นรายบุคคล  โดยให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าจำนวนทางขวามือที่เป็นผลบวกของจำนวนที่กำหนดให้ทางซ้ายมือแล้วเติมลงในช่องว่างที่กำหนดให้ (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 1 ข้อที่ 2 )

ขั้นที่  6  ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ

12.  นักเรียนทุกกลุ่มตั้งโจทย์เกี่ยวกับการบวกจำนวนนับสองจำนวนลงในกระดาษ

ชาร์ท กลุ่มละ 1 ข้อ พร้อมแสดงวิธีหาคำตอบ แล้วนำไปหนีบติดไว้บนราวเชือกหน้าชั้นเรียน

ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้

                13.   ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน

ขั้นที่  8  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น

14.   นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน

15.   นักเรียนทุกคนในห้องเรียนชื่นชม  ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลงาน                ของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ๆ 

 

(ชั่วโมงที่  2)

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

                1.  ครูสนทนาทักทายนักเรียนแล้วสุ่มนักเรียนจำนวน  3  คน  ให้บอกจำนวนนับคนละหนึ่งจำนวน  ครูบันทึกจำนวนนับทั้งสามจำนวนลงบนกระดาน  พร้อมทั้งให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกัน

หาคำตอบ

2.   ครูสุ่มนักเรียนบอกวิธีคิดหาคำตอบประมาณ  4 – 5  คน  พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยเพื่อให้

ได้คำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้               

ในชั่วโมงนี้ ( การบวกจำนวนนับสามจำนวน  สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก )

                            3.  ให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเองที่ได้แบ่งไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา  ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแจกแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง  การบวกจำนวนนับ และก่อนศึกษาบทเรียน นักเรียนอ่านคำแนะนำในการศึกษาแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  แล้วทำตามลำดับขั้นตอนโดยปรึกษาหารือเพื่อนในกลุ่ม  หรือครูผู้สอนได้

ขั้นที่  2  ขั้นไตร่ตรองประสบการณ์

              4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่  2  เรื่อง  การบวกจำนวนนับสามจำนวน โดยให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนนับที่กำหนดให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้มา 

5.   นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายวิธีการหาคำตอบของแบบฝึกทักษะที่  2การหาผลบวกของจำนวนนับสามจำนวน ที่กำหนดให้ กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ (รายละเอียดมีในแบบเฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 )

6.  ให้นักเรียนทบทวนกันคิดคำนวณจำนวนนักเรียนทั้งห้องโดยครูสุ่มนักเรียน  2  คน  ให้นักเรียนคนที่ 1  นำจำนวนนักเรียนชายเป็นตัวตั้งและจำนวนนักเรียนหญิงเป็นตัวบวก  และนักเรียนคนที่  2  นำจำนวนนักเรียนหญิงเป็นตัวตั้งและจำนวนนักเรียนชายเป็นตัวบวกแล้วพิจารณาผลบวกที่ได้ของนักเรียนทั้ง  2  คน

 

ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด

                              7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอธิบายผลของคำตอบจากการสลับตำแหน่งระหว่างตัวตั้งและตัวบวกของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ  และให้นักเรียนร่วมกันตั้งโจทย์โดยกำหนดจำนวนนับ  2  จำนวน  แล้วให้นักเรียนร่วมกันหาผลบวกที่ได้จากการสลับตำแหน่งของจำนวนนับทั้งสองจำนวนนั้น  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า    จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้และจะได้ผลบวกเท่ากัน เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการบวก

8.  สุ่มนักเรียนจำนวน  3  คน  บอกจำนวนเงินที่นักเรียนได้มาโรงเรียน  ครูบันทึกจำนวนเงินของนักเรียนทั้งสามลงบนกระดาน  ให้นักเรียนกลุ่มที่  1 ร่วมกันคิดคำนวณหาผลบวกโดยให้นำจำนวนที่  1 บวกกับจำนวนที่  2  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  3  นักเรียนกลุ่มที่  2  หาผลบวกโดยนำจำนวนที่  2  บวกกับจำนวนที่  3  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  1  และให้นักเรียนกลุ่มที่  3  หาผลบวกโดยนำจำนวนที่  1  บวกกับจำนวนที่  3  ก่อน  แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่  2  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มบอกคำตอบให้นักเรียนทุกคนพิจารณาคำตอบที่ได้ 

9.  นักเรียนร่วมกันสรุปผลบวกของทั้ง  3  กลุ่มว่าผลบวกที่ได้มีค่าเท่ากันไม่ว่าจะนำสองจำนวนนับใดบวกกันก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือผลบวกที่ได้จะมีค่าเท่ากัน  ซึ่งครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าการบวกกันของจำนวนนับแบบนี้  เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

                10. นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเรื่อง  สมบัติการสลับที่ของการบวก  และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนี้ลงในสมุดของตนเองพร้อมทั้งตั้งโจทย์เพื่อยกตัวอย่าง  ประกอบการอธิบายตามความเข้าใจของตนเอง

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล

11.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่  3 ข้อที่  1 เพื่อฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยมหมู่ของการบวกของนักเรียนจนครบทุกข้อ 

12.  ระหว่างที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยก่อน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป

ขั้นที่  5  ขั้นทำตามแนวคิดที่กำหนด

13.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่ 3  ข้อที่  2  ให้นักเรียนหาจำนวนเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงและข้อที่ 3  ให้นักเรียนจับคู่ผลบวกของจำนวนที่อยู่ทางขวามือและซ้ายมือที่มีค่าเท่ากัน เป็นรายบุคคล  (รายละเอียดมีในแบบฝึกทักษะที่ 3  ข้อที่ 2 และข้อที่ 3)

 

ขั้นที่  6  ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ

14.  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบฝึกทักษะที่  4  โดยครูกำหนดจำนวนมา  3  จำนวนให้นักเรียนเลือกจำนวนที่กำหนดให้มาบวกกันโดยให้นักเรียนจัดหมู่โดยเลือกจำนวนที่สามารถทำให้นักเรียนคิดคำนวณได้รวดเร็ว  หรือลงตัว  เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการนำสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ขั้นที่  7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้

                15.   ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน


ดูข้อมูลทั้งหมดของ นายบัณฑิต กลมพันธ์ คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 25 เม.ย. 2553krunaw

chommy1975

kobkai

0897594893

nutpajee

jirateepmoo

charawut

surutchai2008

surapeekuysuwan
New Games Here!
เกมส์ทำเค้กสูตรเสน่หาnew
เกมส์ทำเค้ก ทำเค้กแบบสูตรเสน่หากัน น้องๆ มาเลือกส่วนผสมและเครื่องมือในการทำเค้กให้ติดใจกันไปเลยนะจ๊ะ
เกม Hot Dog Bushnew
ทำฮอตดอกให้ลูกค้าให้ทัน จะได้เลื่อนระดับนะ
เกมส์พ่อบ้านไฮเทคnew
เกมส์พ่อบ้านไฮเทค เราต้องทำความสะอาดโรงงานด้วยอุปกรณ์ทันสมัยสุดๆ ในโลกเลยครับ
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาวnew
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาว เราถูกจับ ต้องหาวิธีออกไปให้ได้
เกมส์จับคู่ SuShi Gold Matchnew

เกมส์จับคู่ซูชิสนุกๆ มาเล่นกันเลย

More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย