หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
ภรณี กังวาล
จากจังหวัด สุโขทัย


ตัวอย่างโครงงานประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสังคโลกเมืองสุโขทัย โรงเรียนลิไทพิทยาคม
โพสต์เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 121730 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้
(52.39%-218 ผู้โหวต)

ตัวอย่างโครงงานประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสังคโลกเมืองสุโขทัย.....

บทนำ


หลักการและเหตุผล
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งยังตั้งอยู่ในแหล่งมรดกโลก เมืองสุโขทัยได้รับยกย่อง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนักเรียนโรงเรียนลิไทพิทยาคมนั้นจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ความสำคัญของบุรพกษัตริย์เรื่องราวเกี่ยวโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพชนจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ทั้งเรื่องราวตำนาน เรื่องเล่า เพื่อเข้าใจรากเหง้าของตนเองอย่างถ่องแท้ เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปในอนาคต
“สังคโลก” มรดกของภูมิปัญญาไทย เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองสุโขทัย แหล่งเตาที่สำคัญนั้นตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของวัดพระพายหลวง ซึ่งระยะทางอยู่ห่างโรงเรียนลิไทพิทยาคมประมาณ 500 เมตร ชุมชนตำบลเมืองเก่าริเริ่มเป็นแหล่งฟื้นฟูเครื่องเคลือบสังคโลกครั้งแรก ได้แก่ อาณาจักรพ่อกู สุเทพสังคโลก อุษาสังคโลก บัวสังคโลก
วิชาญสังคโลกและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สำหรับเมืองศรีสัชนาลัยนั้นก็เป็นแหล่งสังคโลกอันมีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลักปรากฏอยู่มากมายทั้งการขุดค้นของนักโบราณคดี จนมีการอนุรักษ์แหล่งเตาเกิดขึ้น เช่นแหล่งอนุรักษ์เตาป่ายาง แหล่งเตาเกาะน้อยซึ่งมีการอนุรักษ์หลายเตา โดยภาคเอกชนให้งบประมาณสนับสนุน นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สังคโลก ว่าทำไมมีราคาแพง และยังมีการจำหน่ายและทำกันมากมาย ทั้งยังได้สืบค้น เสาะหา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมของเมืองสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
การศึกษาจานสังคโลกเพียงใบเดียว อาจถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิต การดำรงชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัย ดังคำกล่าวว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เหตุใดคำขวัญของจังหวัดสุโขทัยมีกล่าวถึงคำว่า สังคโลก ความน่าใคร่ศึกษา จึงไม่เพียงแค่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น แต่น่าจะหมายถึงการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ คู่กับการศึกษาเครื่องเคลือบสังคโลกได้อย่างถ่องแท้

กำเนิดเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
ความภาคภูมิใจของคนไทย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลกเกิดจากความเพียรพยายามของคนไทยที่จะประสานธาตุทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อก่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ การประสานธาตุทั้งสี่เริ่มจากการนำดินผสมน้ำในปริมาณพอเหมาะที่จะปั้นแต่งรูปทรงตามจินตนาการ ก่อนนำออกผึ่งลมให้แห้งสนิทเพื่อนำเข้าเตาเผาให้ไฟสร้างความแข็งแกร่งต่อไปเครื่องปั้นดินเผาจึงถือเป็นสิ่งสูงส่งทรงคุณค่าด้านจิตใจ คนไทยสมัยโบราณนิยมปั้นตุ๊กตาดินเผาไว้ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และปั้นเพื่อตกแต่งประดับ ศาสนาสถานให้เกิดความงดงามเพื่อสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาเป็นสื่อแสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในถิ่นต่าง ๆ ว่ามีการคมนาคมติดต่อค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าต่อกัน เป็นหลักฐานแสดงความเจริญของชุมชน และเป็นดัชนีเปรียบเทียบอายุของแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะเครื่องปั้นดินเผาเป็นโบราณวัตถุที่ไม่ผุง่ายเหมือนวัตถุอื่น ๆ เช่น โลหะ ไม้ เศษเครื่องปั้นดินเผาแม้พบเพียงชิ้นเล็กชิ้นน้อย นักโบราณคดีสามารถแยกวัตถุธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องดินเผาขนาดใหญ่ได้อีกทั้งยังสามารถศึกษาถึงรูปทรง ขบวนการผลิตลวดลาย วิธีการตกแต่ง และความเชื่อต่าง ๆ อันส่งผลที่สะท้อนถึงภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยนั้น ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อเพื่อนบ้าน อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประเทศไทยนับเป็นชาติเก่าแก่ที่มีแหล่งอารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากมายหลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แหล่งเตาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อันเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกที่มีชื่อสียงของไทย อีกทั้งยังผลิตสืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อนอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี แสดงให้เห็นถึงความเจริญของคนไทยที่มาแต่ครั้งโบราณกาล ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติในยุคปัจจุบัน

ความเป็นมาของเครื่องถ้วยสังคโลก
คำว่า “สังคโลก” หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งของสุโขทัยมีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบโดยมีแหล่งผลิตมาจากสองแหล่งด้วยกันคือ แหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแหล่งเตาเผาเมืองสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่มาของสังคโลกยังไม่เป็นข้อยุติว่ากำเนิดมาที่ไหนและในสมัยใด มีความเห็นเกี่ยวกับที่มาของคำนี้ มี ๒ สมมุติฐาน คือ น่าจะมาจากคำว่า “ซ้องโกลก” หรือสวรรคโลก
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานที่มาของคำนี้ว่า “สันนิษฐานเรื่องตำนานเครื่องสังคโลกว่าน่าจะมีดังนี้ คือคำว่า “สัง” นั้นมาจากคำว่า “ซ้อง” ในภาษาจีนเป็นนามราชวงศ์ ซึ่งปกครองประเทศจีนระหว่าง พ.ศ.๑๕๐๓ ถึง พ.ศ.๑๘๑๙ เหตุด้วยเครื่องเคลือบสีเทาอย่างนี้เกิดขึ้นในเมืองจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ทุกวันนี้ฝรั่งก็ยังเรียกว่าของสมัยราชวงศ์ซ้อง ญี่ปุ่นเรียกว่า ซ้องโกลกหรือ กโลก เป็นคำเดียวกันแต่ยังสืบไม่ได้ความว่า แปลว่าอะไร ชื่อเมืองสวรรคโลกนำมาแต่คำว่า สังคโลกนั่นเอง”
อีกสมมุติฐานหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สวรรคโลก” ซึ่งเป็นชื่อเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยอยุธยาทั้งนี้เนื่องจากเครื่องสังคโลกเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะที่สุโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาในราวปลายพุทธศตวรรษที่๒๐ ซึ่งในเวลาดังกล่าวการค้ากับต่างชาติกำลังรุ่งเรืองมากกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นผู้ควบคุมการค้าสังคโลกได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเครื่องถ้วยประเภทนี้ผลิตจากเมืองสวรรคโลกจึงเรียกชื่อตามแหล่งผลิต แต่พ่อค้าชาวจีนที่ทำการค้ากับอยุธยาไม่สามารถออกเสียง “สวรรคโลก” ได้อย่างชัดเจนจึงเพี้ยนเป็น “สังคโลก” แทนวัตถุประสงค์
๑. เพื่อทำการศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้เครื่องเคลือบสังคโลกเมืองสุโขทัย แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องเคลือบสังคโลกเมืองสุโขทัยให้ผู้อื่นได้รับทราบ
๓. เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเครื่องเคลือบสังคโลกในเมืองสุโขทัย ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
๔. เพื่อเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ ภาคภูมิใจ ต่อพัฒนาการทำเครื่องเคลือบสังคโลกเมืองสุโขทัยถึงปัจจุบัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเคลือบสังคโลกเมืองสุโขทัย
๒. นักเรียนทุกคนในกลุ่มตระหนักถึงการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์กับเครื่องเคลือบสังคโลกของเมืองสุโขทัย
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเครื่องเคลือบสังคโลกในเมืองสุโขทัย ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบข้อมูลสอดคล้องปัจจุบัน
๔. เพื่อให้สมาชิกทุกคน เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ มีส่วนร่วมการอนุรักษ์และหาแนวทางแก้ไขพัฒนาเครื่องเคลือบสังคโลกเมืองสุโขทัย

ขอบเขตการศึกษาสำรวจ
๑. ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร หนังสือ บทความ ต่าง ๆ เรื่องเครื่องเคลือบสังคโลกเมืองสุโขทัย
๒. ศึกษาการทำโครงงานจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชุมวางแผนการทำโครงงานโดยใช้การสำรวจแหล่งสังคโลกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก พิพิธภัณฑ์เกาะน้อย บ้านป่ายาง เตาทุเรียง และแหล่งผลิตสังคโลกในปัจจุบันของตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
๔. จัดตารางปฏิทินการดำเนินกิจกรรมการสำรวจแหล่งสังคโลกสุโขทัย

พื้นที่เป้าหมาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชุมชนตำบลเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รามคำแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก พิพิธภัณฑ์เกาะน้อย บ้านป่ายาง

ระยะเวลา (Duration) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

งบประมาณ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ครูที่ปรึกษา นางภรณี กังวาล


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ตอนที่ ๕๗ ทำนายฝัน (วิเคราะห์ลิลิตพระลอ บทที่ ๓๘๒ – ๓๘๘)
[อนันต์ อนันทชัยวรกุล]
เปิดอ่าน 3163 ครั้งแล้ว
สมัครครูพละ
[ตวงพร จูพะพันธ์]
เปิดอ่าน 463 ครั้งแล้ว
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[เพ็ญนภา ธีรทองดี]
เปิดอ่าน 2310 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น

 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..ภรณี กังวาล.. เป็นคนเขียน
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ธนบุรีการสอนแนวใหม่
ประวัติศาสตร์อยุธยาการสอนแนวใหม่
การสอนประวัติศาสตร์สุโขทัยแนวใหม่
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย แบบใหม่
เรียนประวัติศาสตร์ไทย ทำไม ?
ครูสังคมศึกษาควรเป็นคนอย่างไร
จรรยาบรรณของบล๊อกเกอร์ในฐานะสื่อพลเมือง 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


ภรณี กังวาล
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ก้านกล้วย 2new

ผู้เล่น 1:

W - Up.
S - Down.
D - Run Elephant.

ผู้เล่น 2:
Up Arrow Key - Up.
Down Arrow Key - Down.
Left Arrow Key - Run Elephant.

เกมส์ตัดผมสาวน้อยnew
เกมส์ตัดผมสาวน้อย ทุกคนคงต้องชอบเกมส์นี้แน่นอน เกมส์นี้เราจะต้องทำผมให้กับสาวน้อยที่มีนัดเดทที่ห้างสรรพสินค้า ช่วยกันออกแบบให้น่ารัก โดนใจหนุ่มๆ ในห้างกันเลย
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ทอดไข่new
เกมส์ทอดไข่ เป็นเกมส์ทําอาหาร เกมส์นี้เราจะต้องวางกะทะ ใส่น้ำมัน ตอกไข่ ปิดกะทะ แล้วจัดใส่จาน ให้ทันเวลา
เกมส์นั่งเรือตกปลาnew
เกมส์นั่งเรือตกปลา มานั่งเรือตกปลากันนะครับ เกมส์นี้สนุก ฝึกฝีมือกันด้วยนะ
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย