หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

เจ้าของโพสต์นี้ นายประเสริฐ รักแก้ว - 24 พ.ย. 2551 เปิดอ่าน 102 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

3. การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

3.1  ผลการปฏิบัติงาน

1 ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

  ดังนี้

ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ในรอบ 2 ปี (2549- 2550) ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานดังนี้

1) บริหารกิจการของสถานศึกษา

 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการ) ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร ทั้ง ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชา แผนการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ โดยได้ดำเนินการวางแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1)    ศึกษากรอบภารกิจการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการบริหารสถานศึกษา   ที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงนโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับ

1.2) ช่วยวางแผนและจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ มอบอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

              1.3) ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา/รายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

1.4) ช่วยวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

1.5) การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.6) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดและประเมินผล

1.7) จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระบบ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำหรับเด็กที่มีอายุเกินเกณฑ์ภาคบังคับ

1.8) จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.9) บริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

1.10) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.11) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านต่างๆ วิชาการแก่ชุมชน

1.12) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

1.13) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.14) สำรวจและประเมินความพึงพอใจของชุมชนในด้านการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.15) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบอำนาจและวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ

2) การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทั่วไป

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะ 4 ปี และ 1 ปี โดยนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในส่วนที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆตามแผนงาน/กลุ่มงาน จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร ได้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนกลยุทธ์ประจำปี และมีการรายงานทางการศึกษาทุกด้านตลอดปีการศึกษา ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานการบริหารทั่วไป

การบริหาร การบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อไห้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานตามภารกิจของงานบริหารทั่วไป  จำแนกตามงานได้ดังนี้

2.1) การดำเนินงานธุรการ

     ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ จัดหา Hardware และ Software มารองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบE-officeโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

2.2).  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

2.2.1) โรงเรียนนำระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management Information System SMIS มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลนักเรียน-ครูและบุลากรทางการศึกษา

2.2.2) โรงเรียนนำโปรแกรม Students มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

2.2.3) มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ แยกตามภารกิจ/กลุ่มงานที่พร้อมนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่

2.2.4) โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยจัดทำระบบ Network เชื่อมต่อ Computer สำหรับการบริหารจัดการ ทุกระบบงาน

2.2.5) แต่งตั้งครูรับผิดชอบและจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา การใช้โปรแกรมต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 และที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น

2.3.) มีการประชาสัมพันธ์และจัดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยการร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวันวิชาการของ สพท.ตรัง1 ทุกปีมีการจัดทำจุลสาร สร้างเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา

2.4)   การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา โดยการส่งครู เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่าย K.M. และขยายผลให้บุคลากรสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

                                โรงเรียนจัดระบบการบริหาร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 กำหนด และได้จัดทำแผนภูมิการบริหารปิดไว้หน้าห้องสำนักงานในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

2.6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการนำเทคโนโลยี Computer & Internet มาใช้ในการริหารและพัฒนาการศึกษาและใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม มีการติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

  2.7)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  มีการวางแผนใช้อาคารสถานที่  มีการบำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ให้ร่มเงา จัดภูมิทัศน์ให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ มีคณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบดูแลความสะอาด ไม้ดอกไม้ประดับทุกวัน และมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

2.8) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

ประสานงานกับ อบต. อบท.และอำเภอ จัดทำสำมะโนนักเรียนในเขตบริการหมู่1,2ต.ทุ่งยาวช่วงอายุ 1-15 ปีเพื่อเก็บข้อมูลเด็กในวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวางแผนการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในปีถัดไป

2.9)  การรับนักเรียน

 โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษาและรายงานแผนการรับนักเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปิดประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 4 ปี และ ย่างเข้าปีที่ 7 ตามแผนการรับนักเรียน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน มีนักเรียนในเขตบริการที่มีอายุถึงเกณฑ์การเข้าเรียน เข้าเรียน 100 % โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนมาเข้าเรียน ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 รับทราบ

2.10) การส่งเสริมและการประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและติดตามให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 พร้อมติดตามให้นักเรียนศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2.11) การส่งเสริมกิจการนักเรียน

วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัด มีทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และตามความสนใจของนักเรียน เช่น

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                   -กิจกรรมกีฬาและกรีฑา         - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมประชาธิปไตย                        - กิจกรรมอนามัยนักเรียน       - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน         

- กิจกรรมออมทรัพย์-                            - กิจกรรมชุมนุม                     - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          

- กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2.12) การประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ จุลสาร แผ่นพับ แจกจ่ายไปยังผู้ปกครอง การจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ การจัดนิทรรศการร่วมกับ สพท.ตรัง1 การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีในชุมชน และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ท้องถิ่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2 จัดขึ้น

2.13) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

โรงเรียนมีการจัดทำระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

2.14. งานบริการสาธารณะ

จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน บริการที่โรงเรียนให้บริการแก่สาธารณะได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ แก่หน่วยงาน และชุมชนในการดำเนินงานต่างๆ ทุกปี ให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้บริการในด้านเอกสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุดของโรงเรียน บริการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เนทความเร็วสูง มีการประเมินความพึงพอใจงานบริการจากผู้มาขอรับบริการ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.1)ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชน เช่น การรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงการป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

3.2) ร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3) เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

3.4) เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานเกี่ยวกับกิจการ/งานภายในสถานศึกษา ตามคำสั่งมอบหมายงานประจำปี

3.5) เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษา (NT) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2547, 2548 

           3.6)ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือรุ่นต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและวิทยากรระดับจังหวัด

2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

2.1 ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน หรือทุกด้าน และพิจารณาจากคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้

2.1.1 การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

1) ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยได้จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2548

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

1

1

 

 

 

 

อนุบาล 2

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

2

 

ดูข้อมูลทั้งหมดของ นายประเสริฐ รักแก้ว คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 24 พ.ย. 2551orchid

kotawinon

polpangkhwa

krupailin

surasit

YINGSAK2551

KOSON

40751

Patsorn
New Games Here!
เกมส์ทำเบอร์เกอร์new
เกมส์ทำเบอร์เกอร์ เรามาเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์กันนะครับ มาดูซิว่า ใครจะขายของได้มากกว่ากัน
เกมส์ชาวนา new
เกมส์ชาวนา เกมส์วางแผนการปลูกข้าว คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างขวาเพื่อเริ่ม ใช้คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมที่ขึ้นมาเพื่อเริ่มแต่ละขั้นตอน ขั้น 1 เพาะต้นกล้า ให้คลิ๊กวางเมล็ดข้าวที่แต่ละหลุม ขั้น 2 ฝังต้นกล้า ให้คลิ๊กเม้าส์ที่แต่ละหลุมค้างไว้แป้บนึงเพื่อฝังลงไป ถ้าคลิ๊กแล้วปล่อยทันที
เกมส์วางแผนป้องกันเมืองnew
เกมส์วางแผนป้องกันเมือง มาลองวางแผนป้องกันเมืองกันดูน่ะจ๊ะ
เกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย