หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
นายประเสริฐ รักแก้ว
จากจังหวัด ตรัง

แผนพัฒนาตนเอง
โพสต์เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2551 IP : เปิดอ่าน : 12601 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(53.33%-18 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

แผนพัฒนาตนเอง(มีลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา)

.....

 

ID Plan

 

แผนพัฒนาตนเอง

(Individual Development Plan)

 

 

 

 

 

 

ของ

 

นายประเสริฐ  รักแก้ว

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1

 

 

คำนำ

 

                    แผนพัฒนาตนเอง   (Individual  Development  Plan : ID  Plan)คือ   แผนที่บุคคลคนหนึ่งกำหนดขึ้นมา   เพื่อแสดงถึงรูปแบบของการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

(High Performance Competency)  เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพ  แผนพัฒนาตนเองมีลักษณะแสดงถึงแนวการพัฒนาตนเองตามกรอบวิชาชีพ  (Career  Path)  ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคต  โดยยึดสมรรถนะของตำแหน่งเป็นกรอบในการวางแผน

                    ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  ตนเอง  (Individual  Development  Plan : ID  Plan)  ในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยมีองค์ประกอบของแผนพัฒนาตนเอง    3  ส่วน คือ

                    ส่วนที่  1            ข้อมูลของผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

                      ส่วนที่  2          ระบบการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ  ของตนเอง

                      ส่วนที่  3          คำรับรองแผนการพัฒนาตนเองของผู้เกี่ยวข้อง

                    ขอขอบคุณ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่ให้การอบรมเสริมทักษะ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินการ  พร้อมทั้งคณะครูผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมกันประเมิน  แสดงข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาอธิบายผลและนำไปพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน    จึงขอขอบคุณไว้     โอกาสนี้

 

 

 

 

                                                                                                  นายประเสริฐ   รักแก้ว

                                                                                                  25  พฤศจิกายน   2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาตนเอง

 (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)  ประเสริฐ  รักแก้ว    ชื่อสกุล   รักแก้ว

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน      วิทยฐานะ     รองผู้อำนวยการชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    สส.บ. 

 

£          ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก................................................................................

R          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

£          ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   วิชาเอก................................................................................

£       ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าวิชาเอก................................................................................

R          อื่นๆ (โปรดระบุ)                วิชาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา

เงินเดือน อันดับ  คศ.    2  อัตราเงินเดือน  28,780   บาท

 

สถานที่ทำงาน

1.โรงเรียน / หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว     ที่ตั้ง  ถนน  สตูล-ตรัง   หมู่ที่ 1   ตำบลทุ่งยาว

                                       อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง      (ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง)

2. โรงเรียน / หน่วยงาน  โรงเรียนวัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (หากมีการโอนย้าย)

       3. โรงเรียน / หน่วยงาน      โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง    (หากมีการโอนย้าย)

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

        ก.  งานปฏิบัติการสอน

1.       กลุ่มสาระที่สอน  ศิลปะ    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5          จำนวน   1    คาบ / สัปดาห์

2.       กลุ่มสาระที่สอน  ศิลปะ    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6           จำนวน   2     คาบ / สัปดาห์

3.       กลุ่มสาระที่สอน พลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5          จำนวน   1   คาบ / สัปดาห์

4.       กลุ่มสาระที่สอน พลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6          จำนวน   2     คาบ / สัปดาห์

5.       กลุ่มสาระที่สอน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5     จำนวน   4     คาบ / สัปดาห์

6.       กลุ่มสาระที่สอน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6     จำนวน   3     คาบ / สัปดาห์

7.       กลุ่มสาระที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)ช่วงชั้น2 จำนวน   1     คาบ / สัปดาห์

8.       กลุ่มสาระที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ช่วงชั้น2 จำนวน   1     คาบ / สัปดาห์

 

                ข.  งานที่รับผิดชอบตามตำแหน่ง

                        ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รับผิดชอบดูแลงาน 2 ฝ่าย ได้แก่

                     1.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีขอบข่ายและภาระงานดังนี้

                          1.1 งานด้านข้อมูลบุคลากร   ข้อมูลสารสนเทศ  อัตรากำลัง ความขาดแคลนและการ

                                 แก้ปัญหา

                          1.2  งานทะเบียนประวัติ  การแต่งตั้ง โยกย้าย กำหนดตำแหน่ง

                          1.3  งานนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ขวัญกำลังใจ

                          1.4  งานข้อมูลประวัติข้าราชการ

                     2.  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  มีของข่ายงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          2.1  งานธุรการและสารบรรณ ดูแลงานรับ- ส่งหนังสือด้วยระบบ E-office

                          2.2  งานข้อมูล  obec smis  m-obec b-obec

                          2.3  งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านวินัยและสวัสดิการนักเรียน

                          2.4   งานเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  นักเรียน

                          2.5   งานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชนและบริหารอาคารสถานที่

ค.      งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

            ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษเกี่ยวกับงานส่งเสริม  สนับสนุนงานอื่น ๆ ได้แก่

1.       งานโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ซึ่งดำเนินงานทั้งเป็นงานโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง  อีกทั้งเป็นงานเร่งด่วนเฉพาะกิจและงานประจำ ได้แก่

-          โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน

-          โครงการพัฒนาวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ

-          โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ-ยุวกาชาด)

-          โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน

-          โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

-           โครงการเกษตรเพื่อชีวิต

-          โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาภาคฤดูร้อน

-          โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ

2.       งานกิจกรรมพิเศษ เป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  ความมุ่งมานะและความขยันหมั่นเพียรที่ปรารถนาให้โรงเรียนมุ่งสู่แนวหน้าทางการศึกษา  ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา   ได้แก่

-         การพัฒนาระบบเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ในนาม http://school.obec.go.th/tungyow   และส่งเสริมให้โรงเรียนมี E-mail ซึ่งได้แก่ tungyow@obec.go.th

-         จัดตั้งชุมนุมดนตรีไทย ฝึกซ้อมนักเรียนให้มีอารมณ์สุนทรีทางด้านศิลปะ-ดนตรี และอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกของชาติ

-         การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ให้มีบรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัย

 

            ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน ( ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี )

       ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ในรอบ 2 ปี (2549- 2550) ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานดังนี้

1) บริหารกิจการของสถานศึกษา

 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการ) ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร ทั้ง ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชา แผนการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ โดยได้ดำเนินการวางแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1)    ศึกษากรอบภารกิจการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการบริหารสถานศึกษา   ที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงนโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับ

1.2) ช่วยวางแผนและจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ มอบอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

              1.3) ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา/รายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

1.4) ช่วยวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

1.5) การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.6) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดและประเมินผล

1.7) จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระบบ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำหรับเด็กที่มีอายุเกินเกณฑ์ภาคบังคับ

1.8) จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.9) บริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

1.10) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.11) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านต่างๆ วิชาการแก่ชุมชน

1.12) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

1.13) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.14) สำรวจและประเมินความพึงพอใจของชุมชนในด้านการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.15) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบอำนาจและวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ

2) การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทั่วไป

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะ 4 ปี และ 1 ปี โดยนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในส่วนที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆตามแผนงาน/กลุ่มงาน จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร ได้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนกลยุทธ์ประจำปี และมีการรายงานทางการศึกษาทุกด้านตลอดปีการศึกษา ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานการบริหารทั่วไป

การบริหาร การบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อไห้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานตามภารกิจของงานบริหารทั่วไป  จำแนกตามงานได้ดังนี้

2.1) การดำเนินงานธุรการ

     ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ จัดหา Hardware และ Software มารองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบE-officeโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

 

 

2.2).  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

2.2.1) โรงเรียนนำระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management Information System SMIS มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลนักเรียน-ครูและบุลากรทางการศึกษา

2.2.2) โรงเรียนนำโปรแกรม Students มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

2.2.3) มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ แยกตามภารกิจ/กลุ่มงานที่พร้อมนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่

2.2.4) โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยจัดทำระบบ Network เชื่อมต่อ Computer สำหรับการบริหารจัดการ ทุกระบบงาน

2.2.5) แต่งตั้งครูรับผิดชอบและจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา การใช้โปรแกรมต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 และที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น

2.3.) มีการประชาสัมพันธ์และจัดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยการร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวันวิชาการของ สพท.ตรัง1 ทุกปีมีการจัดทำจุลสาร สร้างเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา

2.4)   การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา โดยการส่งครู เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่าย K.M. และขยายผลให้บุคลากรสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

                                โรงเรียนจัดระบบการบริหาร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 กำหนด และได้จัดทำแผนภูมิการบริหารปิดไว้หน้าห้องสำนักงานในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

2.6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการนำเทคโนโลยี Computer & Internet มาใช้ในการริหารและพัฒนาการศึกษาและใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม มีการติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

 

 

  2.7)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  มีการวางแผนใช้อาคารสถานที่  มีการบำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ให้ร่มเงา จัดภูมิทัศน์ให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ มีคณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบดูแลความสะอาด ไม้ดอกไม้ประดับทุกวัน และมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

2.8) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

ประสานงานกับ อบต. อบท.และอำเภอ จัดทำสำมะโนนักเรียนในเขตบริการหมู่1,2ต.ทุ่งยาวช่วงอายุ 1-15 ปีเพื่อเก็บข้อมูลเด็กในวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวางแผนการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในปีถัดไป

2.9)  การรับนักเรียน

 โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษาและรายงานแผนการรับนักเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปิดประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 4 ปี และ ย่างเข้าปีที่ 7 ตามแผนการรับนักเรียน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน มีนักเรียนในเขตบริการที่มีอายุถึงเกณฑ์การเข้าเรียน เข้าเรียน 100 % โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนมาเข้าเรียน ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 รับทราบ

2.10) การส่งเสริมและการประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและติดตามให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 พร้อมติดตามให้นักเรียนศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2.11) การส่งเสริมกิจการนักเรียน

วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัด มีทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และตามความสนใจของนักเรียน เช่น

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                   -กิจกรรมกีฬาและกรีฑา         - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมประชาธิปไตย                        - กิจกรรมอนามัยนักเรียน       - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน         

- กิจกรรมออมทรัพย์-                            - กิจกรรมชุมนุม                     - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          

- กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

2.12) การประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ จุลสาร แผ่นพับ แจกจ่ายไปยังผู้ปกครอง การจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ การจัดนิทรรศการร่วมกับ สพท.ตรัง1 การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีในชุมชน และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ท้องถิ่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2 จัดขึ้น

2.13) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

โรงเรียนมีการจัดทำระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

2.14. งานบริการสาธารณะ

จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน บริการที่โรงเรียนให้บริการแก่สาธารณะได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ แก่หน่วยงาน และชุมชนในการดำเนินงานต่างๆ ทุกปี ให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้บริการในด้านเอกสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุดของโรงเรียน บริการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เนทความเร็วสูง มีการประเมินความพึงพอใจงานบริการจากผู้มาขอรับบริการ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

       3.1)ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชน เช่น การรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงการป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

     3.2) ร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.3) เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

   3.4) เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานเกี่ยวกับกิจการ/งานภายในสถานศึกษา ตามคำสั่งมอบหมายงานประจำปี

3.5) เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษา (NT) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2547, 2548 

           3.6)ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือรุ่นต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและวิทยากรระดับจังหวัด

2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงาน

2.1 ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน หรือทุกด้าน และพิจารณาจากคุณภาพการปฏิบัติงาน  ดังนี้

2.1.1 การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 28 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 43 ครั้งแล้ว
เพลงง่ายๆ ที่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา (เพลงที่ 25-27)
[ครูไทยไร้เทียมทาน]
เปิดอ่าน 548 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 31 ครั้งแล้ว
การบริหารการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กไทย
[อารยา สกุลนุ้ย]
เปิดอ่าน 690 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แผนพัฒนาตนเอง
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

นายประเสริฐ รักแก้ว
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
นายประเสริฐ รักแก้ว..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟเกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟnew
มาร่วมเล่นเกมส์ เต้น ใครชื่นชอบการเต้นเข้าจังหวะไม่ควรพลาด โดยเราต้องกดปุ่มลูกศร ให้ทันตามที่กำหนดเพื่อโชว์สเต็ปเท้าไฟ
เกมส์แรมโบ้ เกมส์แรมโบ้ new
เกมส์แรมโบ้ เกมส์นี้เป็นอีกหนึ่งเกมส์ต่อสู้ที่น่าสนใจ ที่มีมานานมากตั้งแต่ในสมัยก่อน ซึ่งเราจะต้องใช้อาวุธทั้งปืน ดาบ ระเบิด ในการโจมตีคู่ต่อสู้
เกมส์จับคู่ผลไม้เกมส์จับคู่ผลไม้new
มาเล่นเกมส์จับคู่และเรียงผลไม้ออนไลน์กัน เป็นเกมจับคู่ผลไม้สนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเรียงผลไม้กันดูนะจ๊ะ
เกมส์ทดสอบความจำเกมส์ทดสอบความจำnew
เกมส์ทดสอบความจำ เกมทดสอบความจำ น้องๆ ลองมาเล่นเกมส์ทดสอบความจำออนไลน์กัน เป็นเกมทดสอบความจำสนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเกมส์ทดสอบความจํากันได้ตามใจชอบเลย
เกมส์PacManเกมส์PacMannew

เกมส์แพ็คแมน เกมส์คลาสสิคตลอดกาล ใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ ถือว่า เชยระเบิด

More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย