หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แผนพัฒนาตนเอง

เจ้าของโพสต์นี้ นายประเสริฐ รักแก้ว - 25 พ.ย. 2551 เปิดอ่าน 136 ครั้ง

แผนพัฒนาตนเอง(มีลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา)

 

ID Plan

 

แผนพัฒนาตนเอง

(Individual Development Plan)

 

 

 

 

 

 

ของ

 

นายประเสริฐ  รักแก้ว

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1

 

 

คำนำ

 

                    แผนพัฒนาตนเอง   (Individual  Development  Plan : ID  Plan)คือ   แผนที่บุคคลคนหนึ่งกำหนดขึ้นมา   เพื่อแสดงถึงรูปแบบของการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

(High Performance Competency)  เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพ  แผนพัฒนาตนเองมีลักษณะแสดงถึงแนวการพัฒนาตนเองตามกรอบวิชาชีพ  (Career  Path)  ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคต  โดยยึดสมรรถนะของตำแหน่งเป็นกรอบในการวางแผน

                    ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  ตนเอง  (Individual  Development  Plan : ID  Plan)  ในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยมีองค์ประกอบของแผนพัฒนาตนเอง    3  ส่วน คือ

                    ส่วนที่  1            ข้อมูลของผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

                      ส่วนที่  2          ระบบการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ  ของตนเอง

                      ส่วนที่  3          คำรับรองแผนการพัฒนาตนเองของผู้เกี่ยวข้อง

                    ขอขอบคุณ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่ให้การอบรมเสริมทักษะ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินการ  พร้อมทั้งคณะครูผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมกันประเมิน  แสดงข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาอธิบายผลและนำไปพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน    จึงขอขอบคุณไว้     โอกาสนี้

 

 

 

 

                                                                                                  นายประเสริฐ   รักแก้ว

                                                                                                  25  พฤศจิกายน   2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาตนเอง

 (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)  ประเสริฐ  รักแก้ว    ชื่อสกุล   รักแก้ว

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน      วิทยฐานะ     รองผู้อำนวยการชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    สส.บ. 

 

£          ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก................................................................................

R          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

£          ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   วิชาเอก................................................................................

£       ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าวิชาเอก................................................................................

R          อื่นๆ (โปรดระบุ)                วิชาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา

เงินเดือน อันดับ  คศ.    2  อัตราเงินเดือน  28,780   บาท

 

สถานที่ทำงาน

1.โรงเรียน / หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว     ที่ตั้ง  ถนน  สตูล-ตรัง   หมู่ที่ 1   ตำบลทุ่งยาว

                                       อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง      (ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง)

2. โรงเรียน / หน่วยงาน  โรงเรียนวัดควนวิเศษ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (หากมีการโอนย้าย)

       3. โรงเรียน / หน่วยงาน      โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง    (หากมีการโอนย้าย)

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

        ก.  งานปฏิบัติการสอน

1.       กลุ่มสาระที่สอน  ศิลปะ    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5          จำนวน   1    คาบ / สัปดาห์

2.       กลุ่มสาระที่สอน  ศิลปะ    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6           จำนวน   2     คาบ / สัปดาห์

3.       กลุ่มสาระที่สอน พลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5          จำนวน   1   คาบ / สัปดาห์

4.       กลุ่มสาระที่สอน พลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6          จำนวน   2     คาบ / สัปดาห์

5.       กลุ่มสาระที่สอน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5     จำนวน   4     คาบ / สัปดาห์

6.       กลุ่มสาระที่สอน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6     จำนวน   3     คาบ / สัปดาห์

7.       กลุ่มสาระที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)ช่วงชั้น2 จำนวน   1     คาบ / สัปดาห์

8.       กลุ่มสาระที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ช่วงชั้น2 จำนวน   1     คาบ / สัปดาห์

 

                ข.  งานที่รับผิดชอบตามตำแหน่ง

                        ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รับผิดชอบดูแลงาน 2 ฝ่าย ได้แก่

                     1.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีขอบข่ายและภาระงานดังนี้

                          1.1 งานด้านข้อมูลบุคลากร   ข้อมูลสารสนเทศ  อัตรากำลัง ความขาดแคลนและการ

                                 แก้ปัญหา

                          1.2  งานทะเบียนประวัติ  การแต่งตั้ง โยกย้าย กำหนดตำแหน่ง

                          1.3  งานนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ขวัญกำลังใจ

                          1.4  งานข้อมูลประวัติข้าราชการ

                     2.  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  มีของข่ายงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          2.1  งานธุรการและสารบรรณ ดูแลงานรับ- ส่งหนังสือด้วยระบบ E-office

                          2.2  งานข้อมูล  obec smis  m-obec b-obec

                          2.3  งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านวินัยและสวัสดิการนักเรียน

                          2.4   งานเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  นักเรียน

                          2.5   งานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชนและบริหารอาคารสถานที่

ค.      งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

            ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษเกี่ยวกับงานส่งเสริม  สนับสนุนงานอื่น ๆ ได้แก่

1.       งานโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ซึ่งดำเนินงานทั้งเป็นงานโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง  อีกทั้งเป็นงานเร่งด่วนเฉพาะกิจและงานประจำ ได้แก่

-          โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน

-          โครงการพัฒนาวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ

-          โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ-ยุวกาชาด)

-          โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน

-          โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

-           โครงการเกษตรเพื่อชีวิต

-          โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาภาคฤดูร้อน

-          โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ

2.       งานกิจกรรมพิเศษ เป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  ความมุ่งมานะและความขยันหมั่นเพียรที่ปรารถนาให้โรงเรียนมุ่งสู่แนวหน้าทางการศึกษา  ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา   ได้แก่

-         การพัฒนาระบบเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ในนาม http://school.obec.go.th/tungyow   และส่งเสริมให้โรงเรียนมี E-mail ซึ่งได้แก่ tungyow@obec.go.th

-         จัดตั้งชุมนุมดนตรีไทย ฝึกซ้อมนักเรียนให้มีอารมณ์สุนทรีทางด้านศิลปะ-ดนตรี และอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกของชาติ

-         การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ให้มีบรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัย

 

            ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน ( ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี )

       ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ในรอบ 2 ปี (2549- 2550) ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานดังนี้

1) บริหารกิจการของสถานศึกษา

 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการ) ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร ทั้ง ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชา แผนการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ โดยได้ดำเนินการวางแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1)    ศึกษากรอบภารกิจการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการบริหารสถานศึกษา   ที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงนโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับ

1.2) ช่วยวางแผนและจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ มอบอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

              1.3) ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา/รายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

1.4) ช่วยวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

1.5) การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.6) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดและประเมินผล

1.7) จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระบบ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำหรับเด็กที่มีอายุเกินเกณฑ์ภาคบังคับ

1.8) จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.9) บริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

1.10) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.11) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านต่างๆ วิชาการแก่ชุมชน

1.12) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

1.13) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.14) สำรวจและประเมินความพึงพอใจของชุมชนในด้านการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.15) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบอำนาจและวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ

2) การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทั่วไป

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะ 4 ปี และ 1 ปี โดยนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในส่วนที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆตามแผนงาน/กลุ่มงาน จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร ได้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนกลยุทธ์ประจำปี และมีการรายงานทางการศึกษาทุกด้านตลอดปีการศึกษา ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานการบริหารทั่วไป

การบริหาร การบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อไห้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานตามภารกิจของงานบริหารทั่วไป  จำแนกตามงานได้ดังนี้

2.1) การดำเนินงานธุรการ

     ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ จัดหา Hardware และ Software มารองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบE-officeโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

 

 

2.2).  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

2.2.1) โรงเรียนนำระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management Information System SMIS มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลนักเรียน-ครูและบุลากรทางการศึกษา

2.2.2) โรงเรียนนำโปรแกรม Students มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

2.2.3) มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ แยกตามภารกิจ/กลุ่มงานที่พร้อมนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่

2.2.4) โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยจัดทำระบบ Network เชื่อมต่อ Computer สำหรับการบริหารจัดการ ทุกระบบงาน

2.2.5) แต่งตั้งครูรับผิดชอบและจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา การใช้โปรแกรมต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 และที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น

2.3.) มีการประชาสัมพันธ์และจัดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยการร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวันวิชาการของ สพท.ตรัง1 ทุกปีมีการจัดทำจุลสาร สร้างเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา

2.4)   การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา โดยการส่งครู เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่าย K.M. และขยายผลให้บุคลากรสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

                                โรงเรียนจัดระบบการบริหาร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 กำหนด และได้จัดทำแผนภูมิการบริหารปิดไว้หน้าห้องสำนักงานในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

2.6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการนำเทคโนโลยี Computer & Internet มาใช้ในการริหารและพัฒนาการศึกษาและใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม มีการติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

 

 

  2.7)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  มีการวางแผนใช้อาคารสถานที่  มีการบำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ให้ร่มเงา จัดภูมิทัศน์ให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ มีคณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบดูแลความสะอาด ไม้ดอกไม้ประดับทุกวัน และมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

2.8) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

ประสานงานกับ อบต. อบท.และอำเภอ จัดทำสำมะโนนักเรียนในเขตบริการหมู่1,2ต.ทุ่งยาวช่วงอายุ 1-15 ปีเพื่อเก็บข้อมูลเด็กในวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวางแผนการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในปีถัดไป

2.9)  การรับนักเรียน

 โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษาและรายงานแผนการรับนักเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปิดประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 4 ปี และ ย่างเข้าปีที่ 7 ตามแผนการรับนักเรียน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน มีนักเรียนในเขตบริการที่มีอายุถึงเกณฑ์การเข้าเรียน เข้าเรียน 100 % โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนมาเข้าเรียน ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 รับทราบ

2.10) การส่งเสริมและการประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและติดตามให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 พร้อมติดตามให้นักเรียนศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2.11) การส่งเสริมกิจการนักเรียน

วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัด มีทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และตามความสนใจของนักเรียน เช่น

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                   -กิจกรรมกีฬาและกรีฑา         - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมประชาธิปไตย                        - กิจกรรมอนามัยนักเรียน       - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน         

- กิจกรรมออมทรัพย์-                            - กิจกรรมชุมนุม                     - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          

- กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

2.12) การประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ จุลสาร แผ่นพับ แจกจ่ายไปยังผู้ปกครอง การจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ การจัดนิทรรศการร่วมกับ สพท.ตรัง1 การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีในชุมชน และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ท้องถิ่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2 จัดขึ้น

2.13) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

โรงเรียนมีการจัดทำระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

2.14. งานบริการสาธารณะ

จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน บริการที่โรงเรียนให้บริการแก่สาธารณะได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ แก่หน่วยงาน และชุมชนในการดำเนินงานต่างๆ ทุกปี ให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้บริการในด้านเอกสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุดของโรงเรียน บริการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เนทความเร็วสูง มีการประเมินความพึงพอใจงานบริการจากผู้มาขอรับบริการ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

       3.1)ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชน เช่น การรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงการป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

     3.2) ร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.3) เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

   3.4) เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานเกี่ยวกับกิจการ/งานภายในสถานศึกษา ตามคำสั่งมอบหมายงานประจำปี

3.5) เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษา (NT) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2547, 2548 

           3.6)ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือรุ่นต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและวิทยากรระดับจังหวัด

2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงาน

2.1 ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน หรือทุกด้าน และพิจารณาจากคุณภาพการปฏิบัติงาน  ดังนี้

2.1.1 การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ดูข้อมูลทั้งหมดของ นายประเสริฐ รักแก้ว คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 25 พ.ย. 2551ann4297

songsri2518

nik1953

thawat

nutpajee

poranee9

wilailucki

kruleknan

arnuy
New Games Here!
เกมส์ทำเค้กnew
เกมส์ทำเค้ก มาช่วยสาวน้อยทั้งสองทำเค้ก เริ่มตั้งแต่การตีแป้งและไข่จากนั้นนำเข้าเตาอบให้ได้เวลา จะได้เค้กพร้อมให้เรามาแต่งหน้าเค้กอีกทีด้วยจ้า
เกมส์เดาะบอลnew
เกมส์เดาะบอล มาเดาะบอลแข่งกันนะจ๊ะ
เกมส์ทำสวนnew
เกมส์ทำสวน มาให้คนงานทำสวนโดยปลูกพืชผักตามที่เราต้องการได้ในแปลงต่างๆ ได้เลยครับ
เกมหาเหรียญnew
อีกหนึ่งเกมจาก GUPP ที่นำมาเสนอให้เล่น เป็นเกมคลาสสิคมาก ลองเล่นกันดูนะ
เกมส์รูบิคnew
เกมส์รูบิค มาเล่นเกมส์ใช้สมองออนไลน์กัน มาใช้สมอง ประลองปัญญา ในการต่อ cube ให้เป็นสีเดียวกันให้หมดดู
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย