หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

บทความ ผู้บริหารมืออาชีพ ยุคปฏิรูปการศึกษา

เจ้าของโพสต์นี้ กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร - 18 ต.ค. 2553 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

 

บทความเรื่อง ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ   ในยุคปฏิรูปการศึกษา

          

             ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลาง  กระแส  แห่งความเป็นโลกาภิวัฒน ์ (Globalization)  ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขัน   เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ  และความมุ่งมั่นของสังคม  ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความ หลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบ ต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

ปรับเปลี่ยนบริบท  และ โครงสร้างการบริหาร  ของการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ สาระแห่งบทบัญญัติ

ของกฎหมายการศึกษา  ที่เรียกว่า  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นการจัด  โครงสร้าง

 การบริหาร  การศึกษา  โดยยึดหลักของการ  มีเอกภาพเชิงนโยบาย  หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอำนาจ  และ การยึดหลักการมีส่วนร่วม

             ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ หรือ ผู้จัดองค์การ หรือ หัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน  ราชการ หรือ เอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาท ที่เป็นผลต่อความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพ ของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้ง การจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดี  แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือ ดีเพียงใดก็ตาม   ผลงาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆ   ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก   ดังนั้น  ผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม   มีพฤติกรรม   ในการนำที่ถูกต้อง  เหมาะสม เพราะความสำเร็จของงานทุกด้านขององค์การ  ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร  หรือผู้นำ  ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ  หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ  เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งคุณลักษณะ   ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้นำนั้น    ควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ  คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ  คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร

            ผู้ บริหาร หมายถึง ผู้ ที่มีศิลปะในการบริหารคนบริหารงานให้ ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ที่วางไว้

ผู้บริหารแบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ผู้บริหารระดับต้น   ผู้บริหารระดับกลาง   และ  ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1.             ผู้บริหารระดับต้น  (First-Line Managers)  หมายถึง  ผู้บริหารที่อยู่ระหว่างพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ  กับ  ผู้บริหารระดับอื่น ๆ โดยอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะขององค์กร เช่น หัวหน้างาน  (Supervisor)  หัวหน้าแผนก  (Section Head)  หรือ  ผู้จัดการ เป็นต้น

2.             ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) หมายถึง บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้ บริหาร

ระดับสูงและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาผลักดันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ ช่วยผลักดันองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้ บริหารระดับกลาง เช่น ผู้ อำนวยการ   เป็นต้น

3.              ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) หมายถึง ผู้ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงสุดขององค์กร มี

อำนาจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ในรูปของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ เป็นผู้ตัดสินใจ นำองค์กรเพื่อความอยู่รอด

ผู้ บริหารระดับสูง จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมหรือสื่อสารกับพนักงานระดับสำคัญ ๆ ของ องค์กร เป็นตัวแทนองค์กรในงานสาธารณะต่าง ๆ เป็นตำแหน่งที่มีความกดดันในงานสูง มีเวลาพักผ่อนน้อยและเวลา ส่วนตัวน้อย มีความสามารถในการตัดสินใจที  รวดเร็วและแม่นยำ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

           ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  หมายถึง  ผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา  บริหารจัดการและดำเนินการให้ผู้เรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   มุ่งมั่นในการที่จะจัดการการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ  โดยให้เกิดผลในทุกมิติกับผู้เรียน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของชุมชนเป็นชุมชนที่สามารถ พึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่ความเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์  คือ  สถานศึกษาที่มีความร่มรื่น   มีสภาพน่าดู   น่าอยู่  และ  น่าเรียน โดยมีกระบวนการเรียนรู้   การบริหาร จัดการที่เชื่อมโยงสอดคล้อง  กับสภาพความเป็นจริง  อย่างมีคุณภาพ  ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพในลักษณะ  เก่ง   ดี  และ มีความสุข  ทำให้ครูมีคุณภาพในลักษณะ  เก่ง  ดี มี ความสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   นำไปสู่โรงเรียน  และ  ชุมชนมีคุณภาพ  มีคำกล่าวว่า    กว่าจะเป็นผู้บริหารนั้นยากยิ่ง แต่การจะเป็นนักบริหารมืออาชีพยากยิ่งกว่าและไม่มีองค์การแย่ แต่ผู้บริหารเยี่ยม และ ไม่มีผู้บริหารเยี่ยมแต่องค์การแย่
           ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา
  เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง    ที่จะต้องเป็นตัวอย่าง  ของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กับ ครู   นักเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และ  ชุมชน  หลักในการบริหารงานซึ่งผู้บริหารหลายท่านได้นำ  การการครองตน  การครอง  คนครองงาน  จะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะการทำงานให้มีความสุข บุคคลใด ใช้หลักการตามที่กล่าวมาก็จะมีความสำเร็จในการทำงาน  ฉะนั้น  การครองตนก็คือการรู้จักตนเอง การการครองคน คือ การรู้จักผู้อื่น  ส่วนการครองงาน คือ การมีสมาธิ

              ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ให้ความเห็นว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองค์การ ซึ่งนักบริหารมืออาชีพคือ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสำเร็จจนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ" ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารอย่างมืออาชีพจำนวนมากพบว่าผู้บริหารเหล่านั้นจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้
   1. มีบุคลิกภาพที่ดี ( Personality )ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี คนที่มีบุคลิกภาพดีคือคนที่มีจิตแจ่มใส กายสง่า วาจาดี หรือคนที่มีมาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
   2. มีความรู้ดี ( Knowledge ) นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี ผู้มีความรู้ดีจะเป็นผู้มีบารมีเป็นที่ยอมรับ มีคำกล่าวว่า “Knowledge is Power ความรู้คืออำนาจผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจะเป็นผู้ที่รู้กว้าง และรู้ลึก คือ know something in everything รู้บางสิ่งในทุกสิ่ง (ความรู้ทั่วไป ต้องรู้กว้างและรู้ไกล) รู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง (รู้งานในหน้าที่ต้องรู้ลึก) รวมทั้งรู้อย่างถูกหลักวิชา สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. มีวิสัยทัศน์ ( Vision )ผู้บริหารมืออาชีพ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วิสัยทัศน์คือ สิ่งที่อยากเห็น อยากมี อยากเป็นในอนาคตหรือภาพความสำเร็จในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ ท้าทาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้มาก คือ ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ทำมาก คนที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ( vision with action ) มักจะสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ไม่พยายามนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ  ก็เท่ากับการเพ้อฝัน ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมุ่งมั่นนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จอยู่เสมอ
   4. มีมนุษยสัมพันธ์ ( Human relationship ) มีคำกล่าวว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นที่สูงไม่ได้นักบริหารมืออาชีพต้องอุ้มน้อง ประคองพี่ กอดคอเพื่อน ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันพยุงและจริงใจกับมิตร พิชิตใจมวลชนนักบริหารมืออาชีพจึงต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทั้ง นาย ลูกน้อง เพื่อนและคนทั่วไป เพราะความสำเร็จในการบริหารไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงลำพังของผู้บริหาร แต่เกิดจากการที่ทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือสนับสนุน
   5. มีภาวะผู้นำ ( Leadership ) มีคำกล่าวว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารแต่ผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้นำนักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ( strong leadership ) สามารถนำทีมปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

    6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( chief change officer ) ที่ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไม่มีการพัฒนา การเปลี่ยน แปลง คือการพัฒนา (changing is development) ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขององค์การโดยเฉพาะในยุคปฏิรูปยิ่งมีความต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงจะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ ผู้บริหารที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการคือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ลึกและรู้รอบ มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
    7. มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) คุณธรรมประดุจดังโลหิตที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณผู้บริหารให้เป็นผู้คิดดี พูดดีและทำดี” “ผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจจะมีจริยธรรมที่งดงามเสมอ จึงทำให้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างสง่างาม มีคำกล่าวว่าความดีฉกชิงวิ่งราวกันไม่ได้ ความชั่วทดแทนกันไม่ได้ ความกล้าแบ่งปันกันไม่ได้นักบริหารมืออาชีพจะต้องหมั่นตรวจสอบตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ
    8. บริหารจัดการดี (Administration & Management) นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถมองภาพงานได้ตลอดแนว ( see through ) คือรู้จักจุดเริ่มต้นของงาน และจุดสุดท้ายของงาน และรู้จักกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    9. มีความสามารถพิเศษรอบด้าน (Talent) ความสำเร็จในการบริหารนอกจากจะเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการแล้วนักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้และทักษะที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย เช่น กล้าตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักประสานสิบทิศ รู้จักบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างทีมงานและพัฒนาทีมงาน เสริมสร้างพลังอำนาจ ตลอดจนความสามารถในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
    10. เป็นผู้นำวิชาชีพ (Professional leader) นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดีมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพจนมีความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และผู้รับบริการ นอกจากนี้จะเป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
บัญญัติ 10 ประการที่กล่าวข้างต้นจะเป็นเข็มทิศสำหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพต่อไป
          จากบทความนี้  ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง  มีภาวะผู้นำ  มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ  ของผู้เกี่ยวข้อง  และมีความเป็นประชาธิปไตย  เพื่อนำไปสู่การ ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  บุคลิกลักษณะ  และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง  ท่านผู้บริหารทั้งหลายคะ   ท่านก็จะได้ชื่อว่าบริหารงานแบบผู้บริหารมืออาชีพ

โดยนางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร

 


ดูข้อมูลทั้งหมดของ กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 18 ต.ค. 2553koedeedo

Casper

slimer_10

suritep002

สิรินารถ

pradis

peerapit

warinlada2513

butposri007
New Games Here!
เกมส์สลับที่ขนม new
เกมส์สลับที่ขนม ดันขนมขึ้นลงล็อคข้างบนให้ติดกัน สามารถเลือกสลับขนมที่จะนำไปดันขึ้นข้างบนได้
เกมส์จับคู่ผลไม้new
เกมส์จับคู่ผลไม้ เกมส์นี้ภาพสวยมากครับ จับคู่ผลไม้โดยการคลิกเลือกตัวที่เหมือนกันให้ได้ตามเวลานะครับ
เกมส์เต้น-แข่งเต้นnew
เกมส์เต้น-แข่งเต้น มาแข่งเต้นกับกิลลิลล่ากันดูนะ ว่าใครจะเต้นได้สเต็ปดีกว่ากัน เกมส์นี้มันส์มากเลย
เกมส์แต่งทรงผมnew
เกมส์แต่งทรงผม โดยเราต้องรับบทเป็นช่างตัดผมมืออาชีพ เราต้องออกแบบดีไซน์ทรงผมให้กับลูกค้าที่เดินเข้า จะให้ออกมาในรูปแบบไหน แนวไหน สไตล์ไหนตามใจชอบ ให้สวยงาม เลือกปรับอารมณ์ได้อีกด้วย
เกมส์ยอดกังฟูnew
เกมส์ยอดกังฟู กด Space และลูกศรซ้าย-ขวา-บน
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย