หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร
จากจังหวัด กาญจนบุรี

บทความ ผู้บริหารมืออาชีพ ยุคปฏิรูปการศึกษา
โพสต์เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 3386 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(61.43%-14 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

 

บทความเรื่อง ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ   ในยุคปฏิรูปการศึกษา

          

             ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลาง  กระแส  แห่งความเป็นโลกาภิวัฒน ์ (Globalization)  ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขัน   เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ  และความมุ่งมั่นของสังคม  ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความ หลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบ ต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

ปรับเปลี่ยนบริบท  และ โครงสร้างการบริหาร  ของการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ สาระแห่งบทบัญญัติ

ของกฎหมายการศึกษา  ที่เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542”  เป็นการจัด  โครงสร้าง

 การบริหาร  การศึกษา  โดยยึดหลักของการ  มีเอกภาพเชิงนโยบาย  หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอำนาจ  และ การยึดหลักการมีส่วนร่วม

             ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ หรือ ผู้จัดองค์การ หรือ หัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน  ราชการ หรือ เอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาท ที่เป็นผลต่อความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพ ของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้ง การจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดี  แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือ ดีเพียงใดก็ตาม   ผลงาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆ   ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก   ดังนั้น  ผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม   มีพฤติกรรม   ในการนำที่ถูกต้อง  เหมาะสม เพราะความสำเร็จของงานทุกด้านขององค์การ  ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร  หรือผู้นำ  ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ  หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ  เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งคุณลักษณะ   ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้นำนั้น    ควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ  คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ  คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร

            ผู้ บริหาร หมายถึง ผู้ ที่มีศิลปะในการบริหารคนบริหารงานให้ ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ที่วางไว้

ผู้บริหารแบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ผู้บริหารระดับต้น   ผู้บริหารระดับกลาง   และ  ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1.             ผู้บริหารระดับต้น  (First-Line Managers)  หมายถึง  ผู้บริหารที่อยู่ระหว่างพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ  กับ  ผู้บริหารระดับอื่น ๆ โดยอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะขององค์กร เช่น หัวหน้างาน  (Supervisor)  หัวหน้าแผนก  (Section Head)  หรือ  ผู้จัดการ เป็นต้น

2.             ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) หมายถึง บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้ บริหาร

ระดับสูงและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาผลักดันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ ช่วยผลักดันองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้ บริหารระดับกลาง เช่น ผู้ อำนวยการ   เป็นต้น

3.              ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) หมายถึง ผู้ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงสุดขององค์กร มี

อำนาจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ในรูปของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ เป็นผู้ตัดสินใจ นำองค์กรเพื่อความอยู่รอด

ผู้ บริหารระดับสูง จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมหรือสื่อสารกับพนักงานระดับสำคัญ ๆ ของ องค์กร เป็นตัวแทนองค์กรในงานสาธารณะต่าง ๆ เป็นตำแหน่งที่มีความกดดันในงานสูง มีเวลาพักผ่อนน้อยและเวลา ส่วนตัวน้อย มีความสามารถในการตัดสินใจที  รวดเร็วและแม่นยำ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

           ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  หมายถึง  ผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา  บริหารจัดการและดำเนินการให้ผู้เรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   มุ่งมั่นในการที่จะจัดการการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ  โดยให้เกิดผลในทุกมิติกับผู้เรียน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของชุมชนเป็นชุมชนที่สามารถ พึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่ความเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์  คือ  สถานศึกษาที่มีความร่มรื่น   มีสภาพน่าดู   น่าอยู่  และ  น่าเรียน โดยมีกระบวนการเรียนรู้   การบริหาร จัดการที่เชื่อมโยงสอดคล้อง  กับสภาพความเป็นจริง  อย่างมีคุณภาพ  ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพในลักษณะ  เก่ง   ดี  และ มีความสุข  ทำให้ครูมีคุณภาพในลักษณะ  เก่ง  ดี มี ความสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   นำไปสู่โรงเรียน  และ  ชุมชนมีคุณภาพ  มีคำกล่าวว่า    “กว่าจะเป็นผู้บริหารนั้นยากยิ่ง แต่การจะเป็นนักบริหารมืออาชีพยากยิ่งกว่า” และ “ไม่มีองค์การแย่ แต่ผู้บริหารเยี่ยม และ ไม่มีผู้บริหารเยี่ยมแต่องค์การแย่”
           ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา   เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง    ที่จะต้องเป็นตัวอย่าง  ของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กับ ครู   นักเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และ  ชุมชน  หลักในการบริหารงานซึ่งผู้บริหารหลายท่านได้นำ  การการครองตน  การครอง  คนครองงาน  จะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะการทำงานให้มีความสุข บุคคลใด ใช้หลักการตามที่กล่าวมาก็จะมีความสำเร็จในการทำงาน  ฉะนั้น  การครองตนก็คือการรู้จักตนเอง การการครองคน คือ การรู้จักผู้อื่น  ส่วนการครองงาน คือ การมีสมาธิ

              ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ให้ความเห็นว่า “ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองค์การ ซึ่งนักบริหารมืออาชีพคือ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสำเร็จจนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ" ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารอย่างมืออาชีพจำนวนมากพบว่าผู้บริหารเหล่านั้นจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้
   1. มีบุคลิกภาพที่ดี ( Personality )ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี คนที่มีบุคลิกภาพดีคือ “คนที่มีจิตแจ่มใส กายสง่า วาจาดี หรือคนที่มีมาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
   2. มีความรู้ดี ( Knowledge ) นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี ผู้มีความรู้ดีจะเป็นผู้มีบารมีเป็นที่ยอมรับ มีคำกล่าวว่า “Knowledge is Power ความรู้คืออำนาจ” ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจะเป็นผู้ที่รู้กว้าง และรู้ลึก คือ know something in everything รู้บางสิ่งในทุกสิ่ง (ความรู้ทั่วไป ต้องรู้กว้างและรู้ไกล) รู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง (รู้งานในหน้าที่ต้องรู้ลึก) รวมทั้งรู้อย่างถูกหลักวิชา สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. มีวิสัยทัศน์ ( Vision )ผู้บริหารมืออาชีพ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วิสัยทัศน์คือ สิ่งที่อยากเห็น อยากมี อยากเป็นในอนาคตหรือภาพความสำเร็จในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ ท้าทาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้มาก คือ ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ทำมาก คนที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ( vision with action ) มักจะสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ไม่พยายามนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ  ก็เท่ากับการเพ้อฝัน ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมุ่งมั่นนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จอยู่เสมอ
   4. มีมนุษยสัมพันธ์ ( Human relationship ) มีคำกล่าวว่า “นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นที่สูงไม่ได้” นักบริหารมืออาชีพต้อง “อุ้มน้อง ประคองพี่ กอดคอเพื่อน ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันพยุง” และ “จริงใจกับมิตร พิชิตใจมวลชน” นักบริหารมืออาชีพจึงต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทั้ง นาย ลูกน้อง เพื่อนและคนทั่วไป เพราะความสำเร็จในการบริหารไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงลำพังของผู้บริหาร แต่เกิดจากการที่ทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือสนับสนุน
   5. มีภาวะผู้นำ ( Leadership ) มีคำกล่าวว่า “ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารแต่ผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้นำ” นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ( strong leadership ) สามารถนำทีมปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

    6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( chief change officer ) ที่ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไม่มีการพัฒนา การเปลี่ยน แปลง คือการพัฒนา (changing is development) ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขององค์การโดยเฉพาะในยุคปฏิรูปยิ่งมีความต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงจะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ ผู้บริหารที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการคือ “มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ลึกและรู้รอบ มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง”
    7. มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) คุณธรรมประดุจดังโลหิตที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณผู้บริหารให้เป็นผู้ “คิดดี พูดดีและทำดี” “ผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจจะมีจริยธรรมที่งดงามเสมอ จึงทำให้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างสง่างาม มีคำกล่าวว่า “ความดีฉกชิงวิ่งราวกันไม่ได้ ความชั่วทดแทนกันไม่ได้ ความกล้าแบ่งปันกันไม่ได้” นักบริหารมืออาชีพจะต้องหมั่นตรวจสอบตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ
    8. บริหารจัดการดี (Administration & Management) นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถมองภาพงานได้ตลอดแนว ( see through ) คือรู้จักจุดเริ่มต้นของงาน และจุดสุดท้ายของงาน และรู้จักกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    9. มีความสามารถพิเศษรอบด้าน (Talent) ความสำเร็จในการบริหารนอกจากจะเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการแล้วนักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้และทักษะที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย เช่น กล้าตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักประสานสิบทิศ รู้จักบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างทีมงานและพัฒนาทีมงาน เสริมสร้างพลังอำนาจ ตลอดจนความสามารถในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
    10. เป็นผู้นำวิชาชีพ (Professional leader) นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดีมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพจนมีความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และผู้รับบริการ นอกจากนี้จะเป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
บัญญัติ 10 ประการที่กล่าวข้างต้นจะเป็นเข็มทิศสำหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพต่อไป
          จากบทความนี้  ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง  มีภาวะผู้นำ  มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ  ของผู้เกี่ยวข้อง  และมีความเป็นประชาธิปไตย  เพื่อนำไปสู่การ ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  บุคลิกลักษณะ  และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง  ท่านผู้บริหารทั้งหลายคะ   ท่านก็จะได้ชื่อว่าบริหารงานแบบผู้บริหารมืออาชีพ

โดยนางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร

 

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ครูอังกฤษต้องการย้าย
[สายรุ้ง ยุงประโคน]
เปิดอ่าน 71 ครั้งแล้ว
[เปิดเคล็ดลับ] แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ***
[นันทพัฐห์ แก่นวงษ์]
เปิดอ่าน 34 ครั้งแล้ว
คู่มือพิชิตข้อสอบ >> นักพัสดุ 6 [การท่าเรือแห่งประเทศไทย] ปี 59 >> ดูตัวอย่างข้อสอบ คลิก!!!
[สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่]
เปิดอ่าน 68 ครั้งแล้ว
ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา
[kamolchanok ]
เปิดอ่าน 4233 ครั้งแล้ว
SURE เทคนิคพิชิตข้อสอบ [เลื่อนนายสิบตำรวจเป็นชั้นสัญญาบัตร]>>กลุ่มงานอำนวยการและปราบปราม>>อัพเดทล่าสุด59
[สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่]
เปิดอ่าน 414 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บทความ ผู้บริหารมืออาชีพ ยุคปฏิรูปการศึกษา
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
กาญจนณัฐ พันธุ์ไกร..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์จับคู่ใต้น้ำเกมส์จับคู่ใต้น้ำnew
เกมส์จับคู่ใต้น้ำ ให้คลิกสีที่เหมือนกันที่อยู่ติดกันอย่างน้อย3อัน แล้วจะได้แต้ม
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงเกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ยิงผลไม้เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์เบ็นเท็นต่อสู้มนุษย์ลาวาเกมส์เบ็นเท็นต่อสู้มนุษย์ลาวาnew
เกมส์เบ็นเท็น ต่อสู้มนุษย์ลาวา วิธีเล่น คลิ๊กปุ่มด้านขวาสองครั้งเพื่อเริ่มเล่น ใช้ปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง ปุ่ม Z แปลงร่างเป็นมนุษย์ลาวาแล้วกดสเปซบาร์เพื่อปล่อยพลัง
เกมส์ทำอาหาร-มักกะโรนีเกมส์ทำอาหาร-มักกะโรนีnew
เกมส์ทำอาหาร เกมส์ทำมักกะโรนี มาช่วยเชฟทำมักกะโรนีอร่อยๆ ให้ลูกค้ากันเถอะ ลงมือกันเลยจ้า
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย