หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

เจ้าของโพสต์นี้ จิตติมา เกษีสังข์ - 3 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน 107 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                      ช่วงชั้นที่ 3

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2     รหัสวิชา  ง30202                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การสร้างงานด้วยโปรแกรม                                          

                                                   Microsoft PowerPoint 2003                                       เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่องย่อยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003                    เวลา 2 ชั่วโมง

********************************************************************************

1. มาตรฐาน ง4.1

                         เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

                                8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม

                                     

2. สาระสำคัญ

         โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การเรียกใช้และออกจากโปรแกรมจึงต้องผ่านโปรแกรมวินโดวส์เสมอ

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

         มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือ พร้อมออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เมื่อเสร็จงานได้อย่างถูกต้อง

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

         4.1 ด้านความรู้

        4.1.1 บอกขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

        4.1.2 บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และ

              แถบเครื่องมือ ได้

        4.1.3 บอกขั้นตอนการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

         4.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ

        4.2.1 ปฏิบัติการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

 

        4.2.2 บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และ

                    แถบเครื่องมือได้

        4.2.3 ปฏิบัติการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

                         4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                               4.3.1 แสดงความสนใจ มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่น เกี่ยวกับ เรื่อง การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 แถบเครื่องมือ และการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานได้

 

5. สาระการเรียนรู้

                         5.1 การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003

                         5.2 หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                         5.3 แถบเครื่องมือ

                         5.4 การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

 

6. การบูรณาการแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                         6.1 ความพอประมาณ

                                6.1.1 นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาพอดีกับเวลาและความสามารถของนักเรียน

                                6.1.2 ทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

                         6.2 ความมีเหตุผล

                                6.2.1 รู้จักตั้งคำถาม หาคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผล

                                6.2.2 นักเรียนรู้จักพิจารณาไตร่ตรองและร่วมสนทนาอภิปรายกับกลุ่มอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีเหตุผล

                         6.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัว

                                6.3.1 รู้แนวการปฏิบัติตนและการจัดการที่ดี

                                6.3.2 นักเรียนมีความเข้าใจและจำสิ่งที่เรียนได้อย่างแม่นยำ

                                6.3.3 การนำหลักการข้อสรุปความรู้ที่ได้จากสิ่งที่เรียนเรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                         6.4 เงื่อนไขความรู้

                                6.4.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้อย่างแม่นยำ

 

                               6.5 เงื่อนไขคุณธรรม

                                6.5.1 มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นตั้งใจเรียน

                                6.5.2 มีความสามัคคีช่วยเหลือกันในกลุ่ม

                                6.5.3 การประหยัด ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา

                                6.5.4 ความเป็นระเบียบและสุภาพเรียบร้อยทั้งในและนอกห้องเรียน

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

         7.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

             7.1.1 ครูเตรียมห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ หูฟัง โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง ให้เพียงพอสำหรับนักเรียน

            7.1.2 ครูสนทนาซักถามนักเรียน เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน ให้นักเรียนที่มีความรู้ออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟัง

            7.1.3 ครูแจ้งวิธีการเข้าบทเรียนและการใช้คู่มือการเรียนของนักเรียน รวมทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                         7.2 ขั้นสอน

                               7.2.1 นักเรียนเข้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                7.2.2 นักเรียน อ่าน คำนำ แนะนำการใช้บทเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                7.2.3 นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

                                7.2.4 เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วครูผู้สอนบันทึกคะแนน

                                7.2.5 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยการจับฉลากเพื่อให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม เน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจ และซื่อสัตย์

                                7.2.6 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.1

                                7.2.7 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.2

                                7.2.8 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.3 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แถบเครื่องมือ และปฏิบัติใบงานที่ 1.3

                                7.2.9 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.4 เรื่อง การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.1 

                                7.2.10 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 ถึง 1.4 เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.4

                                7.2.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเรียกใช้และออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ให้เพื่อนๆ ดู โดยนำเสนอออกทางจอโปรเจคเตอร์ ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาที

                         ระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนปรึกษาให้คำแนะนำกันและกัน กรณีที่นักเรียนมีปัญหาข้อสงสัย ปฏิบัติกิจกรรม ไม่ได้ตามเป้าหมาย ครูให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลทันที ครูสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการทำงาน

                                7.2.12 ครูประเมินผลการปฏิบัติใบงานที่ 1.1  1.2  1.3  1.4  ตามแนวเฉลยของครู

                                7.2.13 นักเรียนทุกคนตรวจคำตอบตามเฉลยใบงานที่ 1.1 ถึง ใบงานที่ 1.4 ด้วยตนเอง

                                7.2.14 ครูชมเชยนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนดี มีความสนใจ มุ่งมั่น ในการเรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทในห้องเรียน

 

                         7.3 ขั้นสรุป

                                7.3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนมา  เรื่องเริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เกี่ยวกับการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 หน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือ และการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                7.3.2 นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที โดยทดสอบเป็นรายบุคคล ให้แต่ละคนนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองตามเลขที่ ระหว่างทำการทดสอบเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำแบบทดสอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

                                7.3.3 นักเรียนตรวจคำตอบตามแบบเฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง เริ่มต้น

กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ด้วยตนเอง

 

 

 

 

8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

                         8.1 สื่อการเรียนรู้

                                8.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.2 ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.3 ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.4 ใบความรู้ที่ 1.3 เรื่อง แถบเครื่องมือ

                                8.1.5 ใบความรู้ที่ 1.4 เรื่อง การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.6 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเรียกใช้และออกจากโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.7 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.8 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง แถบเครื่องมือ

                                8.1.9 ใบงานที่ 1.4 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.10 เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่องการเรียกใช้และออกจากโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.11 เฉลยใบงานที่ 1.2 เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.12 เฉลยใบงานที่ 1.3 เรื่อง แถบเครื่องมือ

                                8.1.13 เฉลยใบงานที่ 1.4 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.14 แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003       

                                8.1.15 เฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียนเรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003     

                                8.1.16 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

                         8.2 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

                                8.2.1  http://www.krunicha.com/chapter1/chapter1_01.html

                                8.2.2 http://kruchan.tanti.ac.th/powerpoint/pptlession1.html

                                8.2.3 http://www.thaigoodview.com/node/54964

                                8.2.4 http://pirun.ku.ac.th/~b4944021/page4.htm

                                8.2.5 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

                                8.2.6 หนังสือคู่มือ Microsoft Office PowerPoint 2003

                                8.2.7 ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

                                8.2.8 ศึกษาจากห้องสมุดประชาชนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

9. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

 

วิธีวัดผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้

- ทดสอบ

- ตรวจใบงาน

 

 

 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

- แบบทดสอบท้ายบทเรียน

- ใบงาน

 

- ผ่านเกณฑ์และคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป

- ปฏิบัติได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป

     

ด้านทักษะ/กระบวนการ

- กลุ่ม/เดี่ยว

- ประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม กลุ่ม/เดี่ยว

 

- แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพ ดี ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

 

- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

 

- นักเรียนผ่านเกณฑ์

การประเมินระดับพอใช้ ขึ้นไป

10. บันทึกผลหลังการสอน

                         10.1 คุณภาพผู้เรียน จำนวนนักเรียน……………..คน

ผลการเรียนรู้/ระดับคุณภาพ

ดีมาก (คน)

ดี

 (คน)

พอใช้ (คน)

ปรับปรุง (คน)

1. ด้านความรู้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                         10.2 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างเรียน

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                               10.3 แนวทางแก้ไข

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

                                                                ลงชื่อ...................................ผู้สอน

                                                                       (นางจิตติมา  เกษีสังข์)

                                                                                                               


ดูข้อมูลทั้งหมดของ จิตติมา เกษีสังข์ คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 3 พ.ย. 2553pathawee

Phimolpongrua

jimpooma

ajima

kruaod2508

rcscithailand

chaoloy

Nuanprang

kai0052010
New Games Here!
เกมส์ดำน้ำมหาสนุกnew
เกมส์ดำน้ำมหาสนุก มาเล่นกันเลยครับ ดูสิว่าเราจะดำน้ำได้ไกลขนาดไหนกัน เพื่อนมาช่วยด้วยนะครับ หลบสิ่งกีดขวางให้ได้นะ
เกมส์มาริโอ-เกมส์มาริโอเก็บเห็ดnew
เกมส์มาริโอ - เกมส์มาริโอเก็บเห็ด เกมส์คลาสสิค กด Space bar ให้มาริโอกระโดด เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด
เกมส์ตีกลองnew
เกมส์ตีกลอง เกมส์นี้ เราจะต้องกดปุ่มตามรูปที่เลื่อนลงมา ให้ถูกต้องตามจังหวะ เพลงจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ มาตีกลองกันนะ
เกมส์ดราก้อนบอล 2new
เกมส์ดราก้อนบอล 2 รวมเกมส์ดราก้อนบอล 2 เกมส์นี้สนุกมาก ลองเล่นคลายเครียดกันนะจ๊ะ
เกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งnew
เกมส์แข่งรถ เกมแข่งรถในสนามแข่ง เกมส์สุดมันในการแข่งรถ เหยียบคันเร่งกันให้สุดๆ ในสนามแข่งขันที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย