หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
จิตติมา เกษีสังข์
จากจังหวัด สุรินทร์

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003
โพสต์เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2553 IP : เปิดอ่าน : 1544 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(96.04%-106 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                      ช่วงชั้นที่ 3

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2     รหัสวิชา  ง30202                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การสร้างงานด้วยโปรแกรม                                          

                                                   Microsoft PowerPoint 2003                                       เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่องย่อยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003                    เวลา 2 ชั่วโมง

********************************************************************************

1. มาตรฐาน ง4.1

                         เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

                                8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม

                                     

2. สาระสำคัญ

         โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การเรียกใช้และออกจากโปรแกรมจึงต้องผ่านโปรแกรมวินโดวส์เสมอ

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

         มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือ พร้อมออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เมื่อเสร็จงานได้อย่างถูกต้อง

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

         4.1 ด้านความรู้

        4.1.1 บอกขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

        4.1.2 บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และ

              แถบเครื่องมือ ได้

        4.1.3 บอกขั้นตอนการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

         4.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ

        4.2.1 ปฏิบัติการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

 

        4.2.2 บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และ

                    แถบเครื่องมือได้

        4.2.3 ปฏิบัติการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้

                         4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                               4.3.1 แสดงความสนใจ มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่น เกี่ยวกับ เรื่อง การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 แถบเครื่องมือ และการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานได้

 

5. สาระการเรียนรู้

                         5.1 การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003

                         5.2 หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                         5.3 แถบเครื่องมือ

                         5.4 การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

 

6. การบูรณาการแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                         6.1 ความพอประมาณ

                                6.1.1 นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาพอดีกับเวลาและความสามารถของนักเรียน

                                6.1.2 ทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

                         6.2 ความมีเหตุผล

                                6.2.1 รู้จักตั้งคำถาม หาคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผล

                                6.2.2 นักเรียนรู้จักพิจารณาไตร่ตรองและร่วมสนทนาอภิปรายกับกลุ่มอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีเหตุผล

                         6.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัว

                                6.3.1 รู้แนวการปฏิบัติตนและการจัดการที่ดี

                                6.3.2 นักเรียนมีความเข้าใจและจำสิ่งที่เรียนได้อย่างแม่นยำ

                                6.3.3 การนำหลักการข้อสรุปความรู้ที่ได้จากสิ่งที่เรียนเรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                         6.4 เงื่อนไขความรู้

                                6.4.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ได้อย่างแม่นยำ

 

                               6.5 เงื่อนไขคุณธรรม

                                6.5.1 มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นตั้งใจเรียน

                                6.5.2 มีความสามัคคีช่วยเหลือกันในกลุ่ม

                                6.5.3 การประหยัด ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา

                                6.5.4 ความเป็นระเบียบและสุภาพเรียบร้อยทั้งในและนอกห้องเรียน

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

         7.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

             7.1.1 ครูเตรียมห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ หูฟัง โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง ให้เพียงพอสำหรับนักเรียน

            7.1.2 ครูสนทนาซักถามนักเรียน เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน ให้นักเรียนที่มีความรู้ออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟัง

            7.1.3 ครูแจ้งวิธีการเข้าบทเรียนและการใช้คู่มือการเรียนของนักเรียน รวมทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                         7.2 ขั้นสอน

                               7.2.1 นักเรียนเข้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                7.2.2 นักเรียน อ่าน คำนำ แนะนำการใช้บทเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                7.2.3 นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

                                7.2.4 เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วครูผู้สอนบันทึกคะแนน

                                7.2.5 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยการจับฉลากเพื่อให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม เน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น สนใจ และซื่อสัตย์

                                7.2.6 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.1

                                7.2.7 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.2

                                7.2.8 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.3 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แถบเครื่องมือ และปฏิบัติใบงานที่ 1.3

                                7.2.9 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.4 เรื่อง การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.1 

                                7.2.10 นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 ถึง 1.4 เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 และปฏิบัติใบงานที่ 1.4

                                7.2.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเรียกใช้และออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ให้เพื่อนๆ ดู โดยนำเสนอออกทางจอโปรเจคเตอร์ ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาที

                         ระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนปรึกษาให้คำแนะนำกันและกัน กรณีที่นักเรียนมีปัญหาข้อสงสัย ปฏิบัติกิจกรรม ไม่ได้ตามเป้าหมาย ครูให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลทันที ครูสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการทำงาน

                                7.2.12 ครูประเมินผลการปฏิบัติใบงานที่ 1.1  1.2  1.3  1.4  ตามแนวเฉลยของครู

                                7.2.13 นักเรียนทุกคนตรวจคำตอบตามเฉลยใบงานที่ 1.1 ถึง ใบงานที่ 1.4 ด้วยตนเอง

                                7.2.14 ครูชมเชยนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนดี มีความสนใจ มุ่งมั่น ในการเรียน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทในห้องเรียน

 

                         7.3 ขั้นสรุป

                                7.3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนมา  เรื่องเริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เกี่ยวกับการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 หน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือ และการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                7.3.2 นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ด้วยข้อสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที โดยทดสอบเป็นรายบุคคล ให้แต่ละคนนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองตามเลขที่ ระหว่างทำการทดสอบเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำแบบทดสอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

                                7.3.3 นักเรียนตรวจคำตอบตามแบบเฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง เริ่มต้น

กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ด้วยตนเอง

 

 

 

 

8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

                         8.1 สื่อการเรียนรู้

                                8.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.2 ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.3 ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.4 ใบความรู้ที่ 1.3 เรื่อง แถบเครื่องมือ

                                8.1.5 ใบความรู้ที่ 1.4 เรื่อง การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.6 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเรียกใช้และออกจากโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.7 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.8 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง แถบเครื่องมือ

                                8.1.9 ใบงานที่ 1.4 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.10 เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่องการเรียกใช้และออกจากโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.11 เฉลยใบงานที่ 1.2 เรื่อง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.12 เฉลยใบงานที่ 1.3 เรื่อง แถบเครื่องมือ

                                8.1.13 เฉลยใบงานที่ 1.4 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

                                8.1.14 แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003       

                                8.1.15 เฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียนเรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2003     

                                8.1.16 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

                         8.2 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

                                8.2.1  http://www.krunicha.com/chapter1/chapter1_01.html

                                8.2.2 http://kruchan.tanti.ac.th/powerpoint/pptlession1.html

                                8.2.3 http://www.thaigoodview.com/node/54964

                                8.2.4 http://pirun.ku.ac.th/~b4944021/page4.htm

                                8.2.5 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

                                8.2.6 หนังสือคู่มือ Microsoft Office PowerPoint 2003

                                8.2.7 ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

                                8.2.8 ศึกษาจากห้องสมุดประชาชนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

9. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

 

วิธีวัดผล

เครื่องมือวัดผล

เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้

- ทดสอบ

- ตรวจใบงาน

 

 

 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

- แบบทดสอบท้ายบทเรียน

- ใบงาน

 

- ผ่านเกณฑ์และคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป

- ปฏิบัติได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป

     

ด้านทักษะ/กระบวนการ

- กลุ่ม/เดี่ยว

- ประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม กลุ่ม/เดี่ยว

 

- แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพ ดี ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

 

- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

 

- นักเรียนผ่านเกณฑ์

การประเมินระดับพอใช้ ขึ้นไป

10. บันทึกผลหลังการสอน

                         10.1 คุณภาพผู้เรียน จำนวนนักเรียน……………..คน

ผลการเรียนรู้/ระดับคุณภาพ

ดีมาก (คน)

ดี

 (คน)

พอใช้ (คน)

ปรับปรุง (คน)

1. ด้านความรู้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                         10.2 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างเรียน

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                               10.3 แนวทางแก้ไข

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

                                                                ลงชื่อ...................................ผู้สอน

                                                                       (นางจิตติมา  เกษีสังข์)

                                                                                                               

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
Loadแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี
[นวพรรษ พิมวิเศษ]
เปิดอ่าน 17 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาลราชวิถี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 7 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สภาพัฒน์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 35 ครั้งแล้ว
เผยแพร่ผลงาน
[มุกดา วิชา]
เปิดอ่าน 669 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ นักการตลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 15 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

จิตติมา เกษีสังข์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
จิตติมา เกษีสังข์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์จับคู่ใต้น้ำเกมส์จับคู่ใต้น้ำnew
เกมส์จับคู่ใต้น้ำ ให้คลิกสีที่เหมือนกันที่อยู่ติดกันอย่างน้อย3อัน แล้วจะได้แต้ม
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงเกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ยิงผลไม้เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์เบ็นเท็นต่อสู้มนุษย์ลาวาเกมส์เบ็นเท็นต่อสู้มนุษย์ลาวาnew
เกมส์เบ็นเท็น ต่อสู้มนุษย์ลาวา วิธีเล่น คลิ๊กปุ่มด้านขวาสองครั้งเพื่อเริ่มเล่น ใช้ปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง ปุ่ม Z แปลงร่างเป็นมนุษย์ลาวาแล้วกดสเปซบาร์เพื่อปล่อยพลัง
เกมส์ทำอาหาร-มักกะโรนีเกมส์ทำอาหาร-มักกะโรนีnew
เกมส์ทำอาหาร เกมส์ทำมักกะโรนี มาช่วยเชฟทำมักกะโรนีอร่อยๆ ให้ลูกค้ากันเถอะ ลงมือกันเลยจ้า
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย