หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
Noppasin Jiam
จากจังหวัด นครราชสีมา

การรับนักเรียนโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในการกำกับดูแลของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เ
โพสต์เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 1136 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(53.85%-13 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

รับสมัครนักเรียนโครงการ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(เตรียมวิศวะ มทส.)

.....

ความเป็นมาของโครงการ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตของไทยคือ ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในกลุ่มของ "นักเทคโนโลยี"หรือนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีทักษะฝีมือทางด้านช่างและมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ความชำนาญด้านการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆ 

             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ซึ่งผลิตคนในสายอาชีวะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.) หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำ "โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์"ขึ้นมาเพื่อผลิตคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะด้านช่างออกไปสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตและบริการของประเทศโดยนำร่องที่วิทยาลัยการอาชีพพานทองซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)จังหวัดชลบุรี เป็นสถานศึกษาแรก และเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2551จำนวน 29 คน และปีการศึกษา 2552 ได้เปิดรับนักเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง จำนวน 30 คน 

 ขณะนี้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พัฒนาก้าวหน้าไปมากไม่ว่าจะเรื่องความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ครูพี่เลี้ยงรวมถึงทัศนคติความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนที่มั่นใจการจัดการศึกษารูปแบบนี้และเพื่อสานต่อโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้มีการยกร่างแผนแม่บทโครงการในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) เพื่อวางกรอบขับเคลื่อนให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะการขยายผลการจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวไปยังสถานศึกษาอื่นที่มีศักยภาพของสอศ. ภายใต้ "โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์" เพื่อขยายฐานการผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีที่เปรียบเหมือนหัวจักรของการอาชีวศึกษาโดยนำประสบการณ์ที่ได้จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) มาปรับใช้โดยดำเนินการในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 5 แห่ง (4 ภูมิภาค) ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ความเข้มแข็งทางวิชาการศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรผู้สอน ความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการหรืออยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมไปถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการขนาดพื้นที่ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านที่พักนักเรียนประจำนอกจากนี้กำหนดให้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการเบื้องต้นวิทยาลัยเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนภาคใต้วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคกลาง/ตะวันออก จะพัฒนาต่อยอดจากที่ดำเนินการโดนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) และขยายเพิ่มที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีส่วนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงก็ได้ทาบทามไว้แล้ว

 

 สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นช่วงแรกจะจัดตั้งเป็นห้องพิเศษ(School in School) ในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ที่ได้รับคัดเลือกโดยใช้สถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันอาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนามกีฬา พื้นที่สันทนาการแต่จัดการศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะแยกจากการจัดการการศึกษาปกติของสถานศึกษาเดิมมีงบประมาณและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะและเมื่อผลการดำเนินงานที่พอใจจะพิจารณาขยายผลเป็นวิทยาลัยเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจเข้าร่วมเป็นวิทยาลัยเครือข่ายใน "สถาบันการอาชีวศึกษา"ในแต่ละพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อไปสู่การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีต่อไปนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายการขยายผลด้านวิชาการและการบริหารจัดการส่วนการจัดการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของโรงเรียนประจำเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เต็มที่และเข้มข้นจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนและสอนโดยผสมผสานระหว่างความรู้เชิงประยุกต์ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาทั้งวิชาสามัญ และวิชาที่เป็นทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Project-Based Teaching and Learning ส่วนหลักสูตรซึ่งมีเป้าหมายบ่มเพาะนักเรียนตั้งแต่ระดับปวช.จนถึงปริญญา จึงต้องพัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้นมารองรับทั้ง 3 ระดับ คือ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี (รวม 7 ปี) โดนระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์จะนำหลักสูตรนำร่องที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) มาเป็นแนวทางและจัดให้มีคลินิกวิชาการในช่วงค่ำเพื่อให้คำปรึกษารายวิชาต่างๆและการทำโครงงานทักษะประสบการณ์เน้นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

นอกจากนี้ยังมีแผนจะพัฒนาหลักสูตรระดับปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีมารองรับด้วยเพื่อส่งเสริมนักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีและสร้างโอกาสในการขยายผลโครงการไปสู่การจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปในอนาคตโดยโครงการจะคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในระดับดีมีแววด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีมีศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี โดยจำกัดสิ่งประดิษฐ์ประชาสัมพันธ์เชิงลึกร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดการเทียบโอนขึ้นชั้นปวช.ปี 2 ในโครงการหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อดึงความสนใจของนักเรียนอีกทางหนึ่ง

 

ด้านบุคลากรก็จะใช้ทั้งอาจารย์ประจำของสถานศึกษา รับผิดชอบการสอนในรายวิชาชีพและวิชาสามัญควบไปกับอาจารย์พิเศษจากภายนอกรับผิดชอบสอนในวิชาที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาโดยเฉพาะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกันสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องบรรจุครูเพิ่มและเร่งพัฒนาบุคลกรภายในให้มีความสามรถสอนในรายวิชาเหล่านี้ได้หลังจากครบ 3 ปี แรกไปแล้วพร้อมกับพัฒนาครูพี่เลี่ยงเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพเข้าด้วยกันรวมทั้งให้คำปรึกษาการทำ Project-Based Teaching and Learning รวมไปถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทั้งในสถานที่พักและที่โรงเรียนโดยกำหนดให้มีครูพี่เลี้ยง 1 คนต่อนักเรียน 15 คน 

ทันทีที่มีการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ตามแผนแม่บทโครงการระยะ 5 ปีเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งที่เราจะได้เห็นอย่างแรกคือการมีแหล่งบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีและมีศักยภาพจำนวน 5 แห่ง ที่จะพัฒนาไปเป็นนักเทคโนโลยี จำนวน 750 คน มีหลักสูตรต้นแบบอย่างน้อย 2 หลักสูตรเพื่อเป็นหลักสูตรต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นในสังกัด สอศ. ทั้งยังจะทำให้มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้รับการยอมรับและยกระดับให้เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการ"สร้าง" และ "พัฒนา" เทคโนโลยีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีสร้างโอกาสดึงดูดเด็กเก่งเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวะเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าการอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถผลิตกำลังคนที่จะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือ

 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่

2 เกรดเฉลี่ยรวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2  ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

3 เกรดเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 2 ปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

4 มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น มีความสนใจในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

หมายเหตุ :: รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเตรียมวิศวะ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

ติดต่อ ::วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทร. 044-935001-4, 044-935004 แฟกซ์ 044-935015 หรือ http://stc-eng.sut.ac.th
                                                                                                                    

                                                                                 

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม
[นางสาวสุพิชฌาย์ ม่วงประเสริฐ]
เปิดอ่าน 812 ครั้งแล้ว
[[PDF]]แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
[สอบ ราชการไทย]
เปิดอ่าน 71 ครั้งแล้ว
สับเปลี่ยน อำนาจ อยาก..... ย้ายไปอุบล
[ทัศวรรณ ลาดศิลา]
เปิดอ่าน 482 ครั้งแล้ว
ยุบโรงเรียนหรือเรียนรวม ?
[ประไพศรี ยะโส]
เปิดอ่าน 832 ครั้งแล้ว
รูป Wedding ที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา!!!!(ของมะหมา สี่ขา อิ อิ)
[นายสุรงค์ โพชนิกร]
เปิดอ่าน 728 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง การรับนักเรียนโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในการกำกับดูแลของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เ
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

Noppasin Jiam
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
Noppasin Jiam..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ร็อคแมนภาษาเกมส์ร็อคแมนภาษาnew
เกมส์ร็อคแมนภาษา เกม Megaman ภาษา ลองเล่นดูนะจ๊ะ
เกมส์จับคู่เพชรพลอยเกมส์จับคู่เพชรพลอยnew
เกมส์จับคู่เพชรพลอย เราต้องสะสมคะแนนให้เยอะที่สุด ยิ่ง Level เยอะคะแนนก็ยิ่งเยอะขึ้น เล่นไม่ยากครับ สนุกด้วย
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาวเกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาวnew
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาว เราถูกจับ ต้องหาวิธีออกไปให้ได้
เกมส์เบ็นเท็นเกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เกมเบ็นเท็น เกมส์นี้เราจะต้องแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ในการ์ตูนเรื่องเบ็นเท็น วิ่งหลบเหล่าร้าย พร้อมยิงให้สิ้นซาก หลบพลังร้ายให้ดี
เกมส์ร้านขายของชำเกมส์ร้านขายของชำnew
เกมส์ร้านขายของชำ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกระดับในการเล่น ความยากง่าย เมื่อเข้าไปในร้านแล้วจะต้องเลือกสินค้ามีรูปร่าง สี ตามที่เราลิสต์รายชื่อด้านขวามือ
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย