หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์
จากจังหวัด สุพรรณบุรี

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โพสต์เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2554 IP : เปิดอ่าน : 2951 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(25.00%-4 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2/1

.....

 

วฐ.2/1

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)

วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อน  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 


1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ-สกุล   นายพงษ์ศักดิ์  อันทรินทร์                   อายุ  48  ปี                 อายุราชการ   28  ปี

คุณวุฒิสูงสุด  คม.  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา   สถาบันการศึกษา  ราชภัฏกาญจนบุรี

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ตำแหน่งเลขที่    4329

สถานศึกษา โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ   อำเภอ  อู่ทอง        เขตพื้นที่การศึกษา  สุพรรณบุรี เขต 2  

กรม / ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2   ขั้น 32,480  บาท

2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

1) หน้าที่ความรับผิดชอบ

        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  ซึ่งมีภาระงานต่อสัปดาห์ดังนี้

                        บริหารงานบุคคล                                                จำนวน        5         ชั่วโมง/สัปดาห์

บริหารงานวิชาการ                                             จำนวน      10        ชั่วโมง/สัปดาห์

                        บริหารงานงบประมาณและการเงิน                จำนวน        5         ชั่วโมง/สัปดาห์

                        บริหารกิจการนักเรียนและทั่วไป                     จำนวน      10        ชั่วโมง/สัปดาห์

                        บริหารงานชุมชนสัมพันธ์                                จำนวน        5         ชั่วโมง/สัปดาห์

                                                                                                        รวม            35        ชั่วโมง/สัปดาห์

2) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

        2.1 คณะกรรมการจัดงานวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

        2.2 คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม นำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

        2.3 คณะกรรมการการดำเนินงานค่ายคุณธรรม นำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

                2.4 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

                2.5 ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

                2.6 ผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

                2.7 คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.   การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี  ติดต่อกันคือระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2550  ถึงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ดังนี้

      3.1 ผลการปฏิบัติงาน

          1) ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        ในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป     งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

มีผลงานตามหน้าที่ดังนี้

บริหารกิจการของสถานศึกษา  โดยโรงเรียนวัดโคกยายเกตุได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียน               เป็นศูนย์กลาง และดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์โครงการ คุณธรรม นำความรู้ สู่ความดี         มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน( SBM ) และกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงานออกเป็น 5  กลุ่มงานหลัก   คือ มีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานหลักกำหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผนปฏิบัติงานให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน มีการควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม  กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรืองานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   2 งานหลัก คือ คุณธรรมนำความรู้  และการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (PDCA)  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ (คิดนอกกรอบ) โดยอาศัยแนวทางต่อไปนี้

1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศการบริหารที่เป็นเอกภาพ (SBM)

2. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการบริหารแบบทั่วทั้งองค์กร (Whole-School Approach)

3. บริหารด้วยระบบข้อมูล (Data based) และมีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

4. ระดมทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. จัดสรรให้มีครูครบทุกสาระการเรียนรู้ และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ

6.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็ง

7. บริหารงบประมาณ  และทรัพยากร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result – based  Management)

การบริหารงานวิชาการ

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น

และจัดทำหลักสูตรงานอาชีพ จำนวน  1  หลักสูตร

2. มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง

                3. จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา สถานที่ มุ่งนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน วิชาการบูรณาการคุณธรรม

4. ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคี เรื่องงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้     ในสถานศึกษา

5. จัดอบรมบุคลากรให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ทั้งที่ผลิตขึ้นเองและจัดซื้อ จัดหามา เช่น หนังสือ วารสาร แผนภาพ จดหมายข่าว สิ่งประดิษฐ์ สื่อจำลอง หนังสือเล่มเล็ก แผนภาพ สื่อ ICT  ฯลฯ

6. ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาในทุกภาคเรียนรวมถึงมีการติดตามผลการวิจัยอย่างใกล้ชิด 

การบริหารงบประมาณและการเงิน

วางแผนการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนงาน โครงการ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานหลักเป็นผู้ควบคุม กำหนดบุคลากรให้มีการจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา ในแต่ละภาคเรียนเพื่อหาความคุ้มทุนของงบประมาณและมุ่งเน้นผลงานให้เกิดประสิทธิผลแก่สถานศึกษา   มีการบริหารการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยการจัดทำแผนงาน งบประมาณการเงิน           เงินอุดหนุน เงินค่าสาธารณูปโภค  และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม  จัดทำหลักฐานการเงิน  การบัญชี ครบถ้วน   ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน มีการจัดเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  จัดทำแผนควบคุมการจัดซื้อ    จัดจ้างของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  การจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  มีการจัดทำบัญชีวัสดุ และลงทะเบียนครุภัณฑ์            อย่างครบถ้วน  มีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน

การบริหารงานบุคคล

มีการวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังของสถานศึกษา  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกภาคเรียน สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการและ ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองตามหนังสือราชการหรือตามความต้องการของบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ เปิดโอกาสให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามความเหมาะสม  ส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ส่งบุคลากรเข้าอบรมระเบียบวินัยข้าราชการครูมีคุณธรรมจรรยาบรรณในการอบรมสั่งสอนนักเรียน  เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้รางวัล  การให้ความดีความชอบกรณีพิเศษ การมอบหมายงานสำคัญให้ทำ การร่วมทุกข์ร่วมสุข ในการทำงานเป็นทีม  มีการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการที่เป็นปัจจุบันและเอกสารคำขอประกอบการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในทุกชั้น

การบริหารทั่วไป

จัดให้มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงาน   จัดให้มีสวัสดิการภายในสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของบุคลากรใน โรงเรียน เช่น สหกรณ์ร้านค้า   บริการอาหารกลางวัน  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ห้องทำงาน วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องสมุดดีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการเตรียมแผนการสอน ที่เตรียมอาหารน้ำดื่มที่สะอาด เครื่องโทรสาร เครือข่ายอินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นวิทยากรครู    ในการอบรมผู้อำนวยการเลือกตั้ง  และอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่  3 ที่ ลต (สพ)  0700.03/45 ลงวันที่  23  มีนาคม  2549  

                2. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (participatory  Action  Research  and  Development  PAR&D)  ตามคำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  ลงวันที่   9  เมษายน  2550

                3.ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  ตามคำสั่งขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 ที่  39/2550  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2550

                4. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณธรรม นำความรู้ สู่ความดี  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04161/258  ลว.26 กันยายน 2551

                5. เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเจดีย์  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

           2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพงาน ตามมาตรฐาน       วิทยฐานะ

1. บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหาร

กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

                ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

โดยจัดระบบการบริหารงานทั่วไป  มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน      (SBM) และกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงานออกเป็น  5 กลุ่มงานหลัก   โดยมีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานหลักกำหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผนปฏิบัติงานให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน มีการควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่

     1.1  กลุ่มงานวิชาการ  ดำเนินงานด้านหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  งานวัดผลประเมินผล  งานนิเทศ และทะเบียนนักเรียน งานแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  งานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1.2  กลุ่มงบประมาณ นโยบายและแผน  ดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุและสินทรัพย์ การระดมทรัพยากร การจัดทำเสนองบประมาณ  การจัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบควบคุมภายใน

     1.3  กลุ่มอำนวยการและบุคลากร ดำเนินงานด้านงานธุรการ  (งานสารบรรณ) งานการเงิน - งานพัสดุและการ   การวางแผนอัตรากำลัง  และกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     1.4 กลุ่มกิจการนักเรียน  ดำเนินงานด้าน งานการเกณฑ์เด็กและ จัดสรรโอกาสเข้าเรียน

 งานสวัสดิภาพนักเรียน งานสหกรณ์โรงเรียน งานส่งเสริมกีฬาและ  กรีฑา   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานส่งเสริมระเบียบวินัยผู้เรียน   งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย   งานปฐมนิเทศผู้ปกครองผู้เรียน  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานหัวหน้าระดับชั้นเรียน  โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

     1.5  กลุ่มบริหารทั่วไปและบริการ ดำเนินงานด้านงานเครือข่ายการศึกษา  งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  งานประชาสัมพันธ์งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น  งานบริการในสถานศึกษา และสาธารณะ  งานธนาคารโรงเรียน            งานกองทุนมูลนิธิ  งานสัมพันธ์ชุมชน

        2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

                ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

     2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน  ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา กำกับติดตาม และรายงานผลการพัฒนา

     2.2 กำหนดกรอบภารกิจบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยนำวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและปรัชญาที่ว่า “ เรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์เขตพื้นที่การศึกษามาเป็นหลักในการกำหนดกรอบงาน

     2.3 จัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนจัดทำแผนภูมิโครงสร้าง การบริหารงานของโรงเรียน โดยนำกระบวนทางประชาธิปไตยมาใช้เลือกหัวหน้ากลุ่มงาน ตามโครงสร้าง  การบริหารงานและให้ครูมีโอกาสเลือกเป็นคณะกรรมการกลุ่มงานต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

     2.4 คณะครูร่วมกันกำหนดรายละเอียดของภาระงานวิชาการ เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการ  แบ่งงานวิชาการออกเป็นช่วงชั้น จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบมอบอำนาจหน้าที่ในแต่ละงานและจัดทำคำสั่งมอบหมายการบริหารงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

     2.5 กำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงานที่เน้นให้ผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีคุณลักษณะดังนี้  ช่วงชั้นที่ 1 อ่านออกเขียนได้     ช่วงชั้นที่ 2 ใฝ่เรียนใฝ่รู้    คิดเป็น ทำเป็น   

     2.6 การกำหนดแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจำปีทุกองค์ประกอบของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์

     2.7 การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นระบบ มีปฏิทิน    การดำเนินงาน มีการจัดมาตรฐานการดำเนินงานให้กับ 5  กลุ่มงานหลักเพื่อจัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน มีการรายงานและประเมินผล        ในทุกสิ้นภาคเรียน  ครูทุกคนมีการรายงานการประเมินตนเองในเกือบทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและรายงานตนเองในทุกสิ้นภาคเรียน

     2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ บูรณาการหลักสูตรและการสอนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้ประสานสัมพันธ์กัน 

                3. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

                มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกรอบการดำเนินงานในรูปคำสั่งที่ชัดเจน  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  5 ปี โดย ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  18  มาตรฐาน  ลงสู่   การดำเนินทุกงาน ทุกกิจกรรม ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองทั้งของบุคลากร  ของกลุ่มงานหลักและของโรงเรียนในทุกสิ้นภาคเรียนและ           ส่งหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากรในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อรายงานต่อโรงเรียน และจัดทำรายงานการประเมินตนองของกลุ่มงานหลัก   รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

 

 

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทางหลวง
[sumalee praphuettham]
เปิดอ่าน 9 ครั้งแล้ว
คู่มือพิชิตข้อสอบ >> เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด [กรมการค้าภายใน] ปี 59 >> ฉบับปรังปรุงใหม่ล่าสุด
[สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่]
เปิดอ่าน 182 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงากธุรการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 65 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการฝ่ายแผนฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 17 ครั้งแล้ว
Load แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
[นวพรรษ พิมวิเศษ]
เปิดอ่าน 47 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
รวมเกมส์รวมเกมส์new
รวมเกมส์ เกมส์ยิงลูกกวาด เกมส์ยิง ใช้เมาส์ในการเลือก 3 ชิ้นขึ้นไปจึงได้คะแนน
เกมส์แต่งทรงผมตามใจลูกค้าเกมส์แต่งทรงผมตามใจลูกค้าnew
เกมส์แต่งทรงผมตามใจลูกค้า ลองมาตัดผม โดยเราเป็นช่างตัดผมที่จะต้องทำการตัดแต่งทรงผมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะจ๊ะ
เกมส์จักรยานเสือภูเขาเกมส์จักรยานเสือภูเขาnew
เกมส์จักรยานเสือภูเขา เกมส์รถสนุกๆ อีกเกมส์ วิวสวยมากครับ ทำคะแนนกันเยอะๆ นะ
เกมส์ยอดกังฟูเกมส์ยอดกังฟูnew
เกมส์ยอดกังฟู กด Space และลูกศรซ้าย-ขวา-บน
เกมส์เครื่องบินรบเกมส์เครื่องบินรบnew
เกมส์เครื่องบินรบ เกมส์นี้เราจะต้องคุมเครื่องบินรบที่ร่อนสู่สมรภูมิ ยิงเครื่องบินคู่ต่อสู้ให้สิ้นซาก ระวังพลังงานหมด และลงจอดให้ดี
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย