หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าของโพสต์นี้ พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์ - 27 ม.ค. 2554 เปิดอ่าน 168 ครั้ง

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2/1

 

วฐ.2/1

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)

วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อน  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 


1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ-สกุล   นายพงษ์ศักดิ์  อันทรินทร์                   อายุ  48  ปี                 อายุราชการ   28  ปี

คุณวุฒิสูงสุด  คม.  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา   สถาบันการศึกษา  ราชภัฏกาญจนบุรี

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ตำแหน่งเลขที่    4329

สถานศึกษา โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ   อำเภอ  อู่ทอง        เขตพื้นที่การศึกษา  สุพรรณบุรี เขต 2  

กรม / ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2   ขั้น 32,480  บาท

2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

1) หน้าที่ความรับผิดชอบ

        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  ซึ่งมีภาระงานต่อสัปดาห์ดังนี้

                        บริหารงานบุคคล                                                จำนวน        5         ชั่วโมง/สัปดาห์

บริหารงานวิชาการ                                             จำนวน      10        ชั่วโมง/สัปดาห์

                        บริหารงานงบประมาณและการเงิน                จำนวน        5         ชั่วโมง/สัปดาห์

                        บริหารกิจการนักเรียนและทั่วไป                     จำนวน      10        ชั่วโมง/สัปดาห์

                        บริหารงานชุมชนสัมพันธ์                                จำนวน        5         ชั่วโมง/สัปดาห์

                                                                                                        รวม            35        ชั่วโมง/สัปดาห์

2) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

        2.1 คณะกรรมการจัดงานวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

        2.2 คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม นำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

        2.3 คณะกรรมการการดำเนินงานค่ายคุณธรรม นำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

                2.4 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

                2.5 ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

                2.6 ผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

                2.7 คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3.   การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี  ติดต่อกันคือระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2550  ถึงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ดังนี้

      3.1 ผลการปฏิบัติงาน

          1) ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        ในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป     งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

มีผลงานตามหน้าที่ดังนี้

บริหารกิจการของสถานศึกษา  โดยโรงเรียนวัดโคกยายเกตุได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียน               เป็นศูนย์กลาง และดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์โครงการ คุณธรรม นำความรู้ สู่ความดี         มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน( SBM ) และกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงานออกเป็น 5  กลุ่มงานหลัก   คือ มีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานหลักกำหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผนปฏิบัติงานให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน มีการควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม  กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรืองานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   2 งานหลัก คือ คุณธรรมนำความรู้  และการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (PDCA)  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ (คิดนอกกรอบ) โดยอาศัยแนวทางต่อไปนี้

1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศการบริหารที่เป็นเอกภาพ (SBM)

2. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการบริหารแบบทั่วทั้งองค์กร (Whole-School Approach)

3. บริหารด้วยระบบข้อมูล (Data based) และมีระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

4. ระดมทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. จัดสรรให้มีครูครบทุกสาระการเรียนรู้ และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ

6.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็ง

7. บริหารงบประมาณ  และทรัพยากร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result – based  Management)

การบริหารงานวิชาการ

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น

และจัดทำหลักสูตรงานอาชีพ จำนวน  1  หลักสูตร

2. มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง

                3. จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา สถานที่ มุ่งนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน วิชาการบูรณาการคุณธรรม

4. ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคี เรื่องงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้     ในสถานศึกษา

5. จัดอบรมบุคลากรให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ทั้งที่ผลิตขึ้นเองและจัดซื้อ จัดหามา เช่น หนังสือ วารสาร แผนภาพ จดหมายข่าว สิ่งประดิษฐ์ สื่อจำลอง หนังสือเล่มเล็ก แผนภาพ สื่อ ICT  ฯลฯ

6. ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาในทุกภาคเรียนรวมถึงมีการติดตามผลการวิจัยอย่างใกล้ชิด 

การบริหารงบประมาณและการเงิน

วางแผนการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนงาน โครงการ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานหลักเป็นผู้ควบคุม กำหนดบุคลากรให้มีการจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา ในแต่ละภาคเรียนเพื่อหาความคุ้มทุนของงบประมาณและมุ่งเน้นผลงานให้เกิดประสิทธิผลแก่สถานศึกษา   มีการบริหารการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยการจัดทำแผนงาน งบประมาณการเงิน           เงินอุดหนุน เงินค่าสาธารณูปโภค  และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม  จัดทำหลักฐานการเงิน  การบัญชี ครบถ้วน   ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน มีการจัดเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  จัดทำแผนควบคุมการจัดซื้อ    จัดจ้างของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  การจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  มีการจัดทำบัญชีวัสดุ และลงทะเบียนครุภัณฑ์            อย่างครบถ้วน  มีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน

การบริหารงานบุคคล

มีการวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังของสถานศึกษา  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกภาคเรียน สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการและ ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองตามหนังสือราชการหรือตามความต้องการของบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ เปิดโอกาสให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามความเหมาะสม  ส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ส่งบุคลากรเข้าอบรมระเบียบวินัยข้าราชการครูมีคุณธรรมจรรยาบรรณในการอบรมสั่งสอนนักเรียน  เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้รางวัล  การให้ความดีความชอบกรณีพิเศษ การมอบหมายงานสำคัญให้ทำ การร่วมทุกข์ร่วมสุข ในการทำงานเป็นทีม  มีการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการที่เป็นปัจจุบันและเอกสารคำขอประกอบการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในทุกชั้น

การบริหารทั่วไป

จัดให้มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงาน   จัดให้มีสวัสดิการภายในสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของบุคลากรใน โรงเรียน เช่น สหกรณ์ร้านค้า   บริการอาหารกลางวัน  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ห้องทำงาน วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องสมุดดีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการเตรียมแผนการสอน ที่เตรียมอาหารน้ำดื่มที่สะอาด เครื่องโทรสาร เครือข่ายอินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นวิทยากรครู    ในการอบรมผู้อำนวยการเลือกตั้ง  และอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่  3 ที่ ลต (สพ)  0700.03/45 ลงวันที่  23  มีนาคม  2549  

                2. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (participatory  Action  Research  and  Development  PAR&D)  ตามคำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  ลงวันที่   9  เมษายน  2550

                3.ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  ตามคำสั่งขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 ที่  39/2550  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2550

                4. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณธรรม นำความรู้ สู่ความดี  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04161/258  ลว.26 กันยายน 2551

                5. เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเจดีย์  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

           2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพงาน ตามมาตรฐาน       วิทยฐานะ

1. บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหาร

กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

                ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

โดยจัดระบบการบริหารงานทั่วไป  มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน      (SBM) และกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงานออกเป็น  5 กลุ่มงานหลัก   โดยมีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานหลักกำหนดผู้รับผิดชอบ และวางแผนปฏิบัติงานให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน มีการควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่

     1.1  กลุ่มงานวิชาการ  ดำเนินงานด้านหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  งานวัดผลประเมินผล  งานนิเทศ และทะเบียนนักเรียน งานแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  งานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1.2  กลุ่มงบประมาณ นโยบายและแผน  ดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุและสินทรัพย์ การระดมทรัพยากร การจัดทำเสนองบประมาณ  การจัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบควบคุมภายใน

     1.3  กลุ่มอำนวยการและบุคลากร ดำเนินงานด้านงานธุรการ  (งานสารบรรณ) งานการเงิน - งานพัสดุและการ   การวางแผนอัตรากำลัง  และกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     1.4 กลุ่มกิจการนักเรียน  ดำเนินงานด้าน งานการเกณฑ์เด็กและ จัดสรรโอกาสเข้าเรียน

 งานสวัสดิภาพนักเรียน งานสหกรณ์โรงเรียน งานส่งเสริมกีฬาและ  กรีฑา   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานส่งเสริมระเบียบวินัยผู้เรียน   งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย   งานปฐมนิเทศผู้ปกครองผู้เรียน  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานหัวหน้าระดับชั้นเรียน  โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

     1.5  กลุ่มบริหารทั่วไปและบริการ ดำเนินงานด้านงานเครือข่ายการศึกษา  งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  งานประชาสัมพันธ์งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น  งานบริการในสถานศึกษา และสาธารณะ  งานธนาคารโรงเรียน            งานกองทุนมูลนิธิ  งานสัมพันธ์ชุมชน

        2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

                ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

     2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน  ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา กำกับติดตาม และรายงานผลการพัฒนา

     2.2 กำหนดกรอบภารกิจบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยนำวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและปรัชญาที่ว่า เรียนเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์เขตพื้นที่การศึกษามาเป็นหลักในการกำหนดกรอบงาน

     2.3 จัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนจัดทำแผนภูมิโครงสร้าง การบริหารงานของโรงเรียน โดยนำกระบวนทางประชาธิปไตยมาใช้เลือกหัวหน้ากลุ่มงาน ตามโครงสร้าง  การบริหารงานและให้ครูมีโอกาสเลือกเป็นคณะกรรมการกลุ่มงานต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

     2.4 คณะครูร่วมกันกำหนดรายละเอียดของภาระงานวิชาการ เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการ  แบ่งงานวิชาการออกเป็นช่วงชั้น จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบมอบอำนาจหน้าที่ในแต่ละงานและจัดทำคำสั่งมอบหมายการบริหารงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

     2.5 กำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงานที่เน้นให้ผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีคุณลักษณะดังนี้  ช่วงชั้นที่ 1 อ่านออกเขียนได้     ช่วงชั้นที่ 2 ใฝ่เรียนใฝ่รู้    คิดเป็น ทำเป็น   

     2.6 การกำหนดแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจำปีทุกองค์ประกอบของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์

     2.7 การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นระบบ มีปฏิทิน    การดำเนินงาน มีการจัดมาตรฐานการดำเนินงานให้กับ 5  กลุ่มงานหลักเพื่อจัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน มีการรายงานและประเมินผล        ในทุกสิ้นภาคเรียน  ครูทุกคนมีการรายงานการประเมินตนเองในเกือบทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและรายงานตนเองในทุกสิ้นภาคเรียน

     2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ บูรณาการหลักสูตรและการสอนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้ประสานสัมพันธ์กัน 

                3. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

                มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและกรอบการดำเนินงานในรูปคำสั่งที่ชัดเจน  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  5 ปี โดย ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  18  มาตรฐาน  ลงสู่   การดำเนินทุกงาน ทุกกิจกรรม ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองทั้งของบุคลากร  ของกลุ่มงานหลักและของโรงเรียนในทุกสิ้นภาคเรียนและ           ส่งหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากรในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อรายงานต่อโรงเรียน และจัดทำรายงานการประเมินตนองของกลุ่มงานหลัก   รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

 

 

ดูข้อมูลทั้งหมดของ พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์ คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 27 ม.ค. 2554onepen

angee9876

pung2506

liondunk

Kongkidakarn

tla2099

jakea

topkung_cm

kroomak
New Games Here!
เกมส์ทำเบอร์เกอร์new
เกมส์ทำเบอร์เกอร์ เรามาเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์กันนะครับ มาดูซิว่า ใครจะขายของได้มากกว่ากัน
เกมส์ชาวนา new
เกมส์ชาวนา เกมส์วางแผนการปลูกข้าว คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างขวาเพื่อเริ่ม ใช้คลิ๊กปุ่มสี่เหลี่ยมที่ขึ้นมาเพื่อเริ่มแต่ละขั้นตอน ขั้น 1 เพาะต้นกล้า ให้คลิ๊กวางเมล็ดข้าวที่แต่ละหลุม ขั้น 2 ฝังต้นกล้า ให้คลิ๊กเม้าส์ที่แต่ละหลุมค้างไว้แป้บนึงเพื่อฝังลงไป ถ้าคลิ๊กแล้วปล่อยทันที
เกมส์วางแผนป้องกันเมืองnew
เกมส์วางแผนป้องกันเมือง มาลองวางแผนป้องกันเมืองกันดูน่ะจ๊ะ
เกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย