หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์
จากจังหวัด สุพรรณบุรี

บททที่5 สรุปผล อภิปรายผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกต
โพสต์เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2554 IP : เปิดอ่าน : 1309 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(45.71%-7 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

.....

 

บทที่ 5

 

สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ     ผู้ประเมินได้สรุปผลการประเมิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

กรอบการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  5  ด้าน ดังนี้ คือ

                1. ประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของโครงการ

                2.  ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินความเหมาะสม  ความเพียงพอของปัจจัยนำเข้าใช้ในโครงการ

                3.  ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  ประเมินความเหมาะสมในด้านการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

4.  ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ในประเด็นต่อไปนี้

                     4.1  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ด้านขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย 

                     4.2  ประเมินความพึงพอใจของครู   คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อโครงการ

                5.  ประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation)  ประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

 

 

กรอบการประเมิน

ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ     ในปีการศึกษา  2551  ผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกรอบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other)  จากองค์ประกอบ   5 ด้าน  ดังนี้

1.  การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา  และวัตถุประสงค์โครงการกับความจำเป็นในการดำเนินโครงการ  ความเหมาะสมของสถานที่และบรรยากาศของสถานศึกษา

2.   การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมความเพียงพอเกี่ยวกับงบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์   ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ  และผู้สนับสนุนโครงการ

3.   การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการวางแผน การดำเนินการ  การติดตามผลและการนำผลไปปรับปรุง โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

4.   ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ได้แก่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  4 ด้าน    คือ  ความขยันหมั่นเพียร   ความประหยัด   ความซื่อสัตย์  และ การมีวินัย

                5.  ด้านผลกระทบ (Impact  Evaluation)  เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย

                ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ได้แก่

ครูผู้สอนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                                                                     จำนวน   8  คน

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                                    จำนวน  17  คน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ จำนวน  7  คน

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                                                    จำนวน  67  คน

รวมทั้งสิ้น  99  คน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

                เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ด้วยเทคนิคการวัดแบบ (Likert) (ศิริวรรณ และคณะ,2541 : 167) มีข้อให้เลือกตอบ  5  ระดับ  ดังนี้   มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด    มีจำนวน  2  ฉบับ คือ

                ฉบับที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  เกี่ยวกับความเหมาะสม  ความเพียงพอ การปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ใน 3 ด้าน        1. ด้านบริบท (Context)  2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input )  3. ด้านกระบวนการ (Process)  ดังนี้

       ด้านบริบท (Context) สอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ จำนวน   10  รายการ

       ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ  จำนวน  6  รายการ

       ด้านกระบวนการ (Process) สอบถามเกี่ยวกระบวนการของโครงการ  จำนวน  20  รายการ

                ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของ ครู  คณะกรรมการสภานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ดังนี้

        ด้านผลผลิต (Product) สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านความขยันหมั่นเพียร  ความประหยัด  ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย  จำนวน  20 รายการ

       ด้านผลกระทบ (Impact) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ  จำนวน  4  รายการ

 

                การวิเคราะห์ข้อมูล

                การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการเป็นขั้นตอน  ดังนี้

                1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage)

                2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  และผลกระทบ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

สรุปผลการประเมิน

                จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  ตามความคิดเห็นและการปฏิบัติของ ครู   คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา        ขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการดำเนินงาน    ด้านผลผลิต  และด้านผลกระทบของโครงการ  โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน  สรุปผลได้ดังนี้

 

1. ด้านบริบท  พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  วัตถุประสงค์ของ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  มีความสอดคล้องนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงความต้องการของครูและนักเรียน และสถานที่จัดกิจกิจกรรม อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนด้านวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก

 

 

 

2. ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า  ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนเพียงพอ อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด  ส่วนด้าน วัสดุ อุปกรณ์   เครื่องมือ เครื่องใช้  งบประมาณ  และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก

 

                3. ด้านกระบวนการ  พบว่า  ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก   โดยแจกแจงเป็นรายด้าน

ด้านการวางแผน (P)  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ

ร่วมกำหนดกิจกรรม การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการประเมิน   การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

                ด้านการดำเนินงาน (D)  ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน  กิจกรรมมีความต่อเนื่อง  การประสานงานระหว่างดำเนินงาน การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

                ด้านการกำกับติดตามประเมินผล (C) การประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ  การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ   การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

                ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (A )  การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง  การสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

 

                4. ด้านผลผลิต  พบว่า  ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  ด้านผลผลิตต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากไปหาน้อยคือ ด้าน  ความมีวินัย  ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์  และความประหยัด

 

                5. ด้านผลกระทบ  พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  ด้านผลกระทบต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

 

 

 

อภิปรายผล

                จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำมาอภิปรายผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ        อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  ได้ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการดำเนินงาน

ตามโครงการได้ประเมินเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ และการดำเนินงานตามโครงการเป็นอย่างดี   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์  แพ่งศรีสาร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายชัดเจนมาก สอดคล้องกับหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์  อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ หลักการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความเหมาะสมระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการดำเนินงานตามโครงการได้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณว่ามีความเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเป็นอย่างดี และต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ความเพียงพออยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์  แพ่งศรีสาร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการชัดเจนอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณและจำนวนครูดำเนินงานงานอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับของ ทวีศักดิ์  อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ได้ประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับ การวางแผนการดำเนินการ การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา ว่าได้มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร(2550 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ  ดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด มีการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์  อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ  กระบวนการการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ผลจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ได้ประเมินความเป็นจริงที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย ว่าผลเมื่อสิ้นสุดโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความเป็นจริงต่อการดำเนินงานด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร(2550 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย เพชรบูรณ์  ผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากการเข้าร่วมโครง

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
[นางทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ]
เปิดอ่าน 2302 ครั้งแล้ว
[[FILE]]แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สอบ ราชการไทย]
เปิดอ่าน 92 ครั้งแล้ว
[[ ใหม่ล่าสุด ]] แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2
[มณีนุช ใจภักดิ์]
เปิดอ่าน 23 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 30 ครั้งแล้ว
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[ประภาศรี หาพิพัฒน์]
เปิดอ่าน 638 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บททที่5 สรุปผล อภิปรายผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกต
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ต่อจิ๊กซอว์เบ็นเท็นเกมส์ต่อจิ๊กซอว์เบ็นเท็นnew
เกมส์ต่อจิ๊กซอว์เบ็นเท็น มีจิ๊กซอว์หลายแบบ กด Space bar เพื่อหมุนจิ๊กซอว์ให้ตรงตำแหน่งก่อนวางนะ
เกมส์เสิร์ฟอาหารเกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
เกมส์ร้านตัดผมจำเป็นเกมส์ร้านตัดผมจำเป็นnew
เกมส์ร้านตัดผมจำเป็น เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นช่างตัดผม ออกแบบดีไซน์ทรงผมของลูกค้า รองรับบริการให้กับลูกค้าเพียบ มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ ต้องจัดการให้ทันเวลาด้วยนะ
เกมส์รดน้ำดอกไม้เกมส์รดน้ำดอกไม้new
เกมส์รดน้ำดอกไม้ เกมส์นี้เราจะต้องเสกให้น้ำรดลงใส่ดอกไม้ในสวน ตามสีและชนิดให้ถูกต้อง เพื่อให้ดอกไม้เจริญเติบโต สวยสดงดงาม
เกมส์ฝึกทำอาหารเกมส์ฝึกทำอาหารnew
เกมส์ฝึกทำอาหาร ทำตามที่อาจารย์บอกทุกขั้นตอน ว่าต้องใส่แป้งจำนวนเท่าไหร่ ตอนนวดแป้ง ให้ใช้ปุ่มSpace bar จ้า
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย