หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

เจ้าของโพสต์นี้ ครูสายตา ปาลี - 7 ก.พ. 2554 เปิดอ่าน 88 ครั้ง

 

                                                        บทคัดย่อ

 ชื่อ                            รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  สำหรับนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อผู้รายงาน             นางสายตา  ปาลี

                                 ครูชำนาญการ  โรงเรียนพุทธิโศภน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

                  การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน       คิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐ คน เป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ โดยเป็นนักเรียนในชั้นเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย  )แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้านการใช้ปริศนาคำทาย สุภาษิต นิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และวัฒนธรรมล้านนา จำนวน ๖ ชุดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ รวม ๓๓ แผน ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน ๑ ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๓ และ ๓) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

                  การนำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  ภาคเรียนที่ ๑     ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๓๖ คน เป็นกลุ่มขยายผลการดำเนินงาน(ปีที่สอง) 

                  การนำเสนอข้อมูลกระทำในรูปของคำบรรยายประกอบตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)   โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC 

   ผลการวิจัยพบว่า                                                                                                  

๑. จากผลการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนา สำหรับนักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   พบว่าในการสร้างกิจกรรมผู้รายงานได้ใช้มาตรฐาน และสาระการอ่าน  การเขียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช่วงชั้นที่ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน ที่พัฒนาขึ้น เรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความเกี่ยวกับสุภาษิต คำพังเพย คำคม สำนวนภาษา วัฒนธรรม สถานที่สำคัญของท้องถิ่น แนวคิดในการประกอบอาชีพ นิทาน นิยายและเรื่องสั้นสำหรับเด็ก บทร้อยกรอง และสารคดีเชิงความรู้และบันเทิง  ใช้พฤติกรรมชี้วัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ตามเกณฑ์การประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในภาคเหนือที่เรียกว่าภูมิปัญญาล้านนาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านล้านนา   นิทานพื้นบ้านล้านนา   วัฒนธรรมล้านนา ด้านการกินอยู่  การละเล่นพื้นบ้านล้านนา  ภาษิตล้านนา และ ปริศนาคำทายล้านนา(อะหยังเอ๊าะ) เป็นเนื้อหาของการจัดกิจกรรม    แต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วยชื่อกิจกรรม   สาระสำคัญ   จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม    สื่อ/อุปกรณ์    การวัดผลประเมินผล     กิจกรรมและข้อเสนอแนะ      ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน    เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      โดยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ  การคิดวิเคราะห์และการเขียน ภาษาไทยไปด้วยพร้อมกัน       และได้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้านคุณลักษณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เกี่ยวกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน   ความขยันหมั่นเพียร   ความมานะอดทน   ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง   ความซื่อสัตย์    ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ    ความสามัคคีในหมู่คณะ   การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม    การประรู้จักประหยัดอดออม  และดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาทั้งหมด    เทคนิคการจัดกิจกรรม  ได้แก่ การฝึกปฏิบัติอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ แสดงบทบาทสมมติ   การเล่าเรื่องราว  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เล่นเกม เล่านิทาน แสดงละคร  ร้องเพลง  ศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์วิจารณ์  สรุปใจความสำคัญของเรื่อง/เพลง/นิทาน/การละเล่น/วัฒนธรรม/ภาษิตและปริศนาคำทายล้านนาที่อ่าน    การจัดแสดงนิทรรศการและรวบรวมผลงานในแฟ้ม  สื่อที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรม  รูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ  เครื่องเล่นเทป   แถบบันทึกเสียง  แผ่ซีดีเพลง  อุปกรณ์ประกอบจังหวะ  การวัดผลประเมินผลได้วัดผลตามสภาพที่แท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต    พฤติกรรมการร่วมเรียนรู้ทุกกิจกรรมของนักเรียน  การสัมภาษณ์  การทดสอบ  การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   การประเมินจากแฟ้มสะสมงานและการนำเสนอผลงาน ได้ทดลองใช้กิจกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๑  จำนวน  ๔๐  คน  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน       จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสนใจพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกับครูผู้สอนและเพื่อนด้วยความกระตือรือร้น   มีชีวิตชีวา มีความสนุกสนานในการอ่านทำนองเสนาะ  ร้องเพลง  การใช้คำพูดที่เป็นภาษาล้านนาที่แปลกและไม่คุ้นหู    มีการซักถามเมื่ออ่านออกเสียงคำไม่ได้ หรือไม่ทราบความหมายของคำนั้น ๆ    ตั้งใจอ่าน   คิดวิเคราะห์ตามทักษะการคิด  ทำกิจกรรมเสริมทักษะครบทุกกิจกรรม  กิจกรรมที่นักเรียนชอบและสนใจ ได้แก่  การศึกษาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น เพราะนักเรียนได้ยินได้ฟัง พูดคุยด้วยภาษาล้านนาที่สนุกสนานน่าสนใจและให้ความรู้อย่างหลากหลาย   นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดและชุดกิจกรรมทุกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง  ด้วยการเขียนสื่อความ  การถ่ายทอดด้วย ภาพ  แผนผังความคิด และการตอบคำถามที่เป็นคำถามระดับพื้นฐานและคำถามในระดับสูง(เชิงลึก) 

๒. ผลของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ปีแรก)  พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่าภายหลังจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแล้วนักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น

๓. ผลของการใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ของนักเรียนกลุ่มขยายผล(ปีที่สอง)  พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภูมิปัญญาล้านนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๐๑ โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน          นักเรียนสามารถเรียนรู้และผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๓๓  แผนได้    เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในชั่วโมงเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในเวลาว่างนั้นมีความพอดีกับขั้นตอนและกิจกรรมที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรม        การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดตามสภาพจริงหลากหลายรูปแบบ      นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่าน   คิดวิเคราะห์ และเขียน      มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมน่าสนใจและสนุก  กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากเรียงตามลำดับ ได้แก่ การร้องเพลงพื้นบ้านล้านนา  การทายปริศนาคำทายล้านนา   การละเล่นพื้นบ้านล้านนา และการศึกษานอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน   การฝึกทักษะทางภาษาด้านการอ่าน  การเขียน และทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดในขั้นตอนของกิจกรรม    นอกจากการเกิดทักษะด้านการอ่านออกเสียง  อ่าน    จับใจความ  คิดวิเคราะห์และเขียนแล้ว นักเรียนสามารถ เกิดทักษะด้านการฟัง  ดู และ พูดอย่างสัมพันธ์กันด้วย  รวมทั้งได้ฝึกฝนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย


ดูข้อมูลทั้งหมดของ ครูสายตา ปาลี คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 7 ก.พ. 2554pathawee

Phimolpongrua

jimpooma

ajima

kruaod2508

rcscithailand

chaoloy

Nuanprang

kai0052010
New Games Here!
เกมส์ดำน้ำมหาสนุกnew
เกมส์ดำน้ำมหาสนุก มาเล่นกันเลยครับ ดูสิว่าเราจะดำน้ำได้ไกลขนาดไหนกัน เพื่อนมาช่วยด้วยนะครับ หลบสิ่งกีดขวางให้ได้นะ
เกมส์มาริโอ-เกมส์มาริโอเก็บเห็ดnew
เกมส์มาริโอ - เกมส์มาริโอเก็บเห็ด เกมส์คลาสสิค กด Space bar ให้มาริโอกระโดด เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด
เกมส์ตีกลองnew
เกมส์ตีกลอง เกมส์นี้ เราจะต้องกดปุ่มตามรูปที่เลื่อนลงมา ให้ถูกต้องตามจังหวะ เพลงจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ มาตีกลองกันนะ
เกมส์ดราก้อนบอล 2new
เกมส์ดราก้อนบอล 2 รวมเกมส์ดราก้อนบอล 2 เกมส์นี้สนุกมาก ลองเล่นคลายเครียดกันนะจ๊ะ
เกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งnew
เกมส์แข่งรถ เกมแข่งรถในสนามแข่ง เกมส์สุดมันในการแข่งรถ เหยียบคันเร่งกันให้สุดๆ ในสนามแข่งขันที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย