หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สุภาพ ยิ่งกำแหง
จากจังหวัด ร้อยเอ็ด

การพัฒนารูปแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ
โพสต์เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2554 IP : เปิดอ่าน : 1132 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
-ไม่มีผลโหวต-
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

การพัฒนารูปแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสุภาพ ยิ่งกำแหง

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

บทคัดย่อ    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2)เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยรูปแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การแก้โจทย์ปัญหาการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การแก้โจทย์ปัญหาการหาร และการแก้โจทย์ปัญหาระคน แบบบูรณาการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การแก้โจทย์ปัญหาการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การแก้โจทย์ปัญหาการหาร และการแก้โจทย์ปัญหาระคน แบบบูรณาการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย รูปแบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.75/83.83 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
Research Title: The Development of Practice Lesson for Skill Enhancement in Analytical Thinking Based on Integrative Approaches for Solving in Mathematical Problems of Pupils Studying in Primary School Grade 4, Watsratong Municipal School, Roi-Et Province Researcher Name: Supab Yingkhamheang Education Year: 2010 Abstract

 

This research was aimed to 1) study the primary data necessary for the development of practice lesson for skill enhancement in analytical thinking based on integrative approaches for solving in mathematical problems of pupils studying in primary school grade 4 and this was the one part of Mathematic Study Subject Area, Watsratong Municipal School 2) design and develop the practice lesson to meet the requirement criteria set up at 75/75 3) try out the model with the target group 4) evaluate the satisfaction of pupil users toward the model. The pupils who were studying in primary school grade 4 accounted to forty respondents were simply random sampled into this study. The research instruments employed here were the practice lesson, checkup list test of pupil skills in the analytical thinking, and checkup list test of pupil satisfaction toward the lesson. The collected data was then analyzed and presented in percentage, mean, standard deviation and its content analysis. From the results it was found as follows: - The practice lesson could have its test of efficacy equal to 81.75/83.83 and these values were higher than the requirement criteria set up at 75/75. - The participants experimented with this lesson could achieve in their learning with their mean score of post-test which was significant higher than the pre-test at P ≤0.01. - The participants also satisfied toward the learning lesson at much level (=4.55, S.D.= 0.49) บทนำ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนประเทศ ดัง
นั้นในการจัดการเรียนการสอนจะต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยม การจัดการเนื้อหาและกิจกรรมต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับผู้เรียน รวมไปถึงความถนัดของผู้เรียน ความยาก
ง่าย ความต่อเนื่อง และลำดับขั้นตอนของเนื้อหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล วุฒิภาวะของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักการใช้เหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสม แบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อการสอนที่มี
ประโยชน์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจ และฝึกทำจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้องและทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกากนั้นแบบฝึกหัดยังเป็นเครื่องมือที่
บ่งชี้ให้ครุได้ทราบว่า ตัวผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ผู้เรียนมีจุดเด่นที่ควรส่งเสริมหรือจุดด้อยที่ต้อง
ปรับปรุงที่ใดบ้าง นอกจากนี้แล้วแบบฝึกเสริมทักษะยังช่วยให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้จากกาเรียนการสอน นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสู่ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยรูปแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การแก้โจทย์ปัญหาการลบ การแก้โจทย์ปัญหา
การคูณ การแก้โจทย์ปัญหาการหาร และการแก้โจทย์ปัญหาระคน แบบบูรณาการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
3.เพื่อทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การแก้โจทย์ปัญหาการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การแก้โจทย์ปัญหาการหาร
และการแก้โจทย์ปัญหาระคนแบบบูรณาการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ ได้ค่าความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 7.53 แบบวัดทักษะการเรียนรู้ นำไปใช้ได้ค่าความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.60
– 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 แบบทดสอบความพึงพอใจ นำไปทดลองใช้ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ α = 0.01 และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 1. ผลจากการวิจัยพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย
ใช้ชื่อว่า “ISPGI MODEL” ประกอบด้วย 1) ขั้นนำ (Implementation : I) 2) ขั้นนำเสนอบทเรียน (Presents
lessons : P) 3) ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ (Structured practice : S) 4) ขั้นฝึกปฏิบัติตามคำชี้แนะ (Guided
practice : G) 5) ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ (Independent practice : I) ซึ่งได้พัฒนาตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม ทักษะในการปฏิบัติงาน หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 และผลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบ
บูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.75/83.83 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งยอรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ตางรางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการทดลอง

คะแนนเต็ม

 ค่าเฉลี่ย

  S.D.

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

คะแนนทดสอบย่อยหลังการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ (E1)

30

24.53

0.47

81.75

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2)

30

25.15

0.80

83.83


2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คะแนนทดสอบnคะแนนเต็ม

 ค่าเฉลี่ย

S.D.tก่อนเรียนหลังเรียน4040303023.3325.150.730.8016.20** ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการเรียน นัก
เรียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงแบบบูรณา การการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รายการ

ค่าเฉลี่ย

S.D.ระดับความพึงพอใจลำดับด้านบรรยากาศการเรียนรู้4.480.49มาก3ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้4.620.48มากที่สุด1ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้4.540.49มากที่สุด2รวม4.550.49มากที่สุด  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย     จากผลการวิจัย ผู้วิจัยของเสนอแนะ ดังนี้
         1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
             1.1 จากการเรียนการสอน คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้ในสาระอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการ การเรียนเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ และได้รับประโยชน์จากการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ประโยชน์จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ควรส่งเสริม กำหนดนโยบายการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝีกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
             1.2 เนื่องจากแบบฝีกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบฝึกเสริมทักษะที่สามารถใช้แทนหนังสือได้ โดยเป็นแบบฝึกเสริมทักษะที่มาจากความต้องการของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบฝึกเสริมทักษะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาระคนแล้วนั้น แต่ยังได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ อีกด้วย ทำให้นักเรียนมีความรู้นอกเหนือจากเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียว โรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์ขึ้นใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษาต่อไป
          2 .ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
                2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ยต่างกันเล็กน้อย แต่ทักษะการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันมาก ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เหมาะกับการเรียนการสอน รายวิชาที่พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานมากกว่าความรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนั้นการนำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ ผู้สอนควรพิจารณารายวิชาที่เป็นวิชาที่ต้องเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานมากกว่ารายวิชาที่เป็นความรู้เชิงทฤษฎี                     2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า รายการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนทุกคนทีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ารูปแบบนี้สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นสถานศึกษาควรนำรูปแบบกาเรียนการสอนนี้ไปใช้เพื่อการฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน                           2.3 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาการคณิตศาสตร์ สำหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้นการที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีผลการเรียนรู้ที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนควรสอดแทรกประสบการณ์ที่เกิดหรือเหตุการณ์จริงเข้ามาสอนในบางเนื้อหา ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
             1. ควรนำรูปแบบของการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปสร้างแบบฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยใช้การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้                       2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับ สื่อการสอนอื่นๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนด้วย E –Learning                          3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 60 ครั้งแล้ว
++[SURE]** แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร
[สอบงานราชการ ประเทศไทย]
เปิดอ่าน 40 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 53 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ไฟฟ้า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 31 ครั้งแล้ว
[NEWS]จำหน่าย แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
[นันทพร วะปะทัง]
เปิดอ่าน 68 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนารูปแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สุภาพ ยิ่งกำแหง
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สุภาพ ยิ่งกำแหง..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เป่าลมให้ลูกบอลเกมส์เป่าลมให้ลูกบอลnew
เกมส์เป่าลมให้ลูกบอล เกมส์นี้เราจะต้องกด space bar ค้างไว้เพื่อปั๊มลมเข้าไปในลูกบอล เอาให้ได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระวังลูกบอลแตกก่อน มาคำนวนดูว่าจะกะระยะได้ดีแค่ไหน
เกมส์โฮ่งน้อยเกมส์โฮ่งน้อยnew
เกมส์โฮ่งน้อย เกมส์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์ยิงปืนใหญ่เกมส์ยิงปืนใหญ่new
เกมส์ยิงปืนใหญ่ มายิงปืนใหญ่ออนไลน์ คลิกเล่นเลยที่นี่นะ
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลเกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย