หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
ทองใบ ปัดทำ
จากจังหวัด ขอนแก่น


การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเกษตรอินทรีย์
โพสต์เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2554 IP : เปิดอ่าน : 5303 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้
-ไม่มีผลโหวต-

ผลงานวิจัยวิชาเกษตรอินทรีย์.....

 

การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

DEVELOPEMENT OF LOCAL CURRICULUM IN VOCATIONAL AND TECHNOLOGY SUBSTANCE ON ORGANIC FARMING FOR MATTAYOMSUKSA 4

ทองใบ  ปัดทำ (Tongbai  Padtam)[*]

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อนวัตกรรม โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest and Posttest Design กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรสาระเพิ่มเติม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ก่อนและหลังการใช้สื่อ นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    มีทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ( = 2.83)  และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสาระเพิ่มเติมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38)

 

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์ จะช่วยให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการทำงาน จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  สอดคล้องกับการที่รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติเมืองไทยแข็งแรง  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ และปัญญา สามารถดำรงชีพบนพื้นฐานความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสัมมาชีพทั่วถึง มีรายได้ มีสุขภาพแข็งแรง  ภายในปีพุทธศักราช 2560 มี 17 เป้าหมาย ซึ่งในข้อที่ 7 ระบุว่าคนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจากแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐาน สุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศไทยและท้องถิ่นได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ให้กว้างขวางขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดทางด้านการผลิต การดูแลสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคการผลิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมวิชาเกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

 

วิธีการวิจัย

ใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest  and Posttest Design) 

1.  สร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเกษตรอินทรีย์ จำนวน 7 หน่วย 21 แผน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2553 การทดสอบก่อนเรียน เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างสอนได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ และประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน และเมื่อเรียนจบทุกหน่วยแล้ว ทำการทดสอบหลังเรียน ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าสถิติ t-test

 

ผลการวิจัย

                   ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.35 / 83.33   เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

1.        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์ ก่อนและหลังการใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.        ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

( = 4.38)

 

แสดงคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเกษตรอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

 

 

คะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

รวม 70 คะแนน

หลังเรียน 20 คะแนน

1(10)

2(10)

3(10)

4(10)

5(10)

6(10)

7(10)

เฉลี่ย

7.88

7.92

8.88

8.92

7.83

7.96

9.67

59.04

16.67

E1

84.35

 

E2

 

83.33

 

แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

 

คะแนนเต็ม

คะแนนตามเกณฑ์ร้อยละ 80

คะแนนหลังเรียน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

จำนวนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ(%)

20

16

16.67

83.33

1.40

20

83.33

4

16.67

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

N

S.D.

t

ก่อนการใช้หลักสูตร

24

8.33

1.92

2.326

หลังการใช้หลักสูตร

24

16.67

1.40

 

คะแนนทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนจำแนกตามหน่วยการเรียนรู้

 

หน่วยการเรียนรู้ที่

คะแนนเต็ม

 

S.D.

1


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (อัตนัย) ทุกตำแหน่ง งานราชการ ใหม่ล่าสุด
[นายประเสริฐศักดิ์ พ่อกว้าง]
เปิดอ่าน 82 ครั้งแล้ว
“English & Adventure Camp khao Yai” ปีที่ 16 เปิดรับสมัครแล้ว
[cheerawuth 0817203874]
เปิดอ่าน 1955 ครั้งแล้ว
>>>๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทย <<<
[จิราภรณ์ หอมกลิ่น]
เปิดอ่าน 3617 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น

 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..ทองใบ ปัดทำ.. เป็นคนเขียน
ผลงานวิจัยปี ๒๕๕๖
เผยแพร่ผลงานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเกษตรอินทรีย์
หลักสูตรสาระเพิ่มเติมเกษตรอินทรีย์
เผยแพร่ผลงานวิจัยการสอนรูปแบบโครงงาน
รายงานวิจัยการสอนแบบร่วมมือชั้น ม.๕
การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


ทองใบ ปัดทำ
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ไอ้แมงมุมnew
เกมส์ไอ้แมงมุม เกมไอ้แมงมุม มาเล่นเกมส์ไอ้แมงมุมออนไลน์กัน เป็นเกมไอ้แมงมุมชักใยไต่ไปตามเมืองต่างๆ เราต้องช่วยไอ้แมงมุมไต่ไปให้ได้น่ะครับ ลองเล่นกันดูครับ
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์เรียงเพชรnew
เกมส์เรียงเพชร เกมส์นี้เราจะต้องทำภารกิจเรียงเพชรให้ถูกต้อง สีเดียวกัน อยู่ติดกัน จะถูกทำลายหายไป ทำให้เร็ว และทันเวลา
เกมส์หอยทาก Snail Bobnew
ช่วยนี้หอยทากไต่ แต่มีชีวิตชีวาทำให้การเดินทางไปยังประกายใหม่ของเขา ใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในบ๊อบหอยทากผ่านสถานที่ก่อสร้างอันตราย!
เกมส์แข่งรถ4x4new
เกมส์แข่งรถ 4x4 มาตะลุยสนามแข่งรถสุดมันส์กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย