หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สายรุ้ง สิงห์ศรี
จากจังหวัด กรุงเทพมหานคร


เปิดรับสมัครสอบครูอาชีวะ 2554 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา
โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2554 IP : เปิดอ่าน : 10583 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้
(75.00%-4 ผู้โหวต)

เปิดรับสมัครสอบครูอาชีวะ 2554 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา .....

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รวม 300 อัตรา (29 ส.ค.-6 ก.ย.54)
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รวม 300 อัตรา (29 ส.ค.-6 ก.ย.54)

 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.       กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ข.  พระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ง.  ไม่มีคำตอบในข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค

2.       ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้
ก.  เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
ข.  เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง
ค.  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค เป็นคำตอบ

3.       ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ข.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอุดมศึกษาและฝึกอบรมนักศึกษา
ค.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการกีฬาและดนตรี

4.       ท่านทราบไหมว่าหน้าที่ที่ว่า “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร” เป็นของหน่วยงานใด
ก.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5.       ทุกข้อเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แต่มีอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่ ท่านทราบไหมว่าคือข้อใด
ก.  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ข.  สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ค.  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง.  สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.       ถ้าท่านจะติดต่อเรื่องบการ “พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ท่านควรจะติดต่อที่สำนักงานใด
ก.  สำนักอำนวยการ                                                      
ข.  สำนักความร่วมมือ
ค.  สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง.  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

7.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักความร่วมมือ
ก.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ  กลุ่มอาชีพ  และสมาคมอาชีพ
ข.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา
ค.  พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง.  พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์  ปละวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
ง.  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

8.       ท่านทราบไหมว่า ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ก.  ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข.  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาครวมของประเทศ
ค.  ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษา
ง.  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

9.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ก.  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข.  จัดทำข้อเสนอนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  และเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ค.  จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผล
ง.  พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ  และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

10.   ถ้ามีใครมาปรึกษาท่านว่าจะ “สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาที่เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ท่านจะแนะนำผู้ที่มาปรึกษาไปสำนักงานใด
ก.  สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา      
ข.  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ค.  สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ง.  สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

11.   ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ก.  วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
ข.  วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ
ค. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน  การแนะแนวการอาชีวศึกษา  และอาชีพ  การกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ  การเทียบประสบการณ์และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค คืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

12.   ท่านทราบไหมว่าข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ก.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ข.  ส่งเสริม  ผลิต พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
ค.  จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอ  แผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา
ง.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา  เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบายแผนงาน  โครงการ  ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพ

 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา  ใหม่ล่าสุด
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครู

- แนวข้อสอบเรื่อง  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2542

- แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ ฉบับที่1 พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบครู (ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน)
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 500 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  150 ข้อ
- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป  200ข้อ
 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่ iamaom5@hotmail.com  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สุมาลี 080-604-2510 หรือ 086-369-0688  
ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 Sumalee Thongyot ออมทรัพย์  โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 080-604-2510 หรือ 086-369-0688   
 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1392


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ติวเข้ม SSAT
[Edutrain Group]
เปิดอ่าน 151 ครั้งแล้ว
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สำนวนคำกาพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประ
[กิตติมา บุุญบวก]
เปิดอ่าน 1932 ครั้งแล้ว
การศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สีสันของเสียงและ จังหวะของดนตรี
[นายวีรนันท์ นารีบุตร]
เปิดอ่าน 379 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น

 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..สายรุ้ง สิงห์ศรี.. เป็นคนเขียน
เปิดรับสมัครสอบครูอาชีวะ 2554 พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา
คู่มือสอบครูธรุการ บคคลากรทางการศึกษา สพฐ. 54เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


สายรุ้ง สิงห์ศรี
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เศรษฐีnew
เกมส์เศรษฐี เกมส์นี้สนุกมาก ได้วางแผน ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์ราชานักเต้นnew
เกมส์ราชานักเต้น เกมส์นี้เราจะต้องยกกองทัพทั้งหมดที่ทำศึก มาเต้นกันอย่างเมามันส์ โดยต้องกดให้ตรงจังหวะ ตามเพลงที่กำหนดให้
เกมส์จับคู่ขนมปังปิ้งnew
เกมส์จับคู่ จับคู่ขนมปังปิ้ง เกมส์นี้เราจะต้องจับคู่เมนูอาหารสุดอร่อยที่เหมือนกัน ที่สามารถเชื่อมโยงกันไปหาได้ ให้หมด ในเวลาที่จำกัด
เกมส์ทำพิซซ่าnew
เกมส์ทำพิซซ่า มาเล่นเกมส์พิซซ่าออนไลน์กัน ลองหัดทำพิซซ่าทีละขั้นตอนจนเสร็จน่ะค่ะ
เกมส์ไม้กระดานnew
เกมส์เด็ก เกมส์ไม้กระดาน เกมไม้กระดาน มาเล่นไม้กระดกกันเถอะ ใช้เมาส์ในการบังคับทิศทาง บังคับทิศทางไม้กระดานเพื่อรับหนูน้อยเกมส์ไม้กระดาน เกมไม้กระดาน
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย