หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

ตอนที่ ๑. การวิเคราะห์ และวิจารณ์กวีนิพนธ์ (ลิลิตพระลอ)

เจ้าของโพสต์นี้ อนันต์ อนันทชัยวรกุล - 30 ต.ค. 2554 เปิดอ่าน 404 ครั้ง

๑. การวิเคราะห์ และวิจารณ์กวีนิพนธ์ 
๑.      ความหมาย
การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ ด้วยว่า ใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง แต่ละด้านสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง
 
๒.      แนวทาง
วิเคราะห์ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ เรื่องย่อ เนื้อเรื่อง เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้ถ้อยคำ สำนวนในเรื่องท่วงทำนองการแต่ง วิธีคิดสร้างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง แล้วจึงวิจารณ์
 
๓.      คุณค่าวรรณกรรม
๓.๑ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการตามได้ ความหมายของถ้อยคำและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้ เพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อ่าน
๓.๒ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธีนำเสนอ
๓.๓ คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย
๓.๔ การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
๔.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
วรรณศิลป์ หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ลีลาประโยค ความเรียงต่าง ๆ ที่ประณีต งดงาม หรือมีรสชาติเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี ก่อผลในทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น เกิดความสดชื่น เบิกบาน ขบขัน เพลิดเพลิน ขบคิด เศร้าโศก ปลุกใจ วรรณศิลป์ในงานเขียน คืออารมณ์อะไร ก็ตามที่ผู้เขียนต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในตัวผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่าน เกิดความรู้สึกในจิตใจ และเกิดจินตนาการสร้างมโนภาพได้ วรรณศิลป์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์และวิจารณ์ ที่ ๑
เรื่องวอนขอ...
เมื่อเรายังเล็กเป็นเด็กน้อย           เคยกล่าวถ้อยวอนจันทราว่าให้สม
ขอข้าวแกงแหวนให้น้องปองนิยม            ขอเตียงตั่งนั่งชมดาวและเดือน
เมื่อเห็นดาวล้อมเดือนกลาดเกลื่อนฟ้า        ชวนน้องนับดาราที่เป็นเพื่อน
ระยับระยิบพริบตาดาวพร่าเลือน            แต่ดวงเดือนเด่นสว่างกลางโพยม
อยากตะกายว่ายฟ้าไปหาจันทร์    และใฝ่ฝันอยากเอื้อมให้ถึงโสม
เคยนึกตามใจชอบปลอบประโลม             ว่าเติบใหญ่จะได้โคมรัตติกาล
ฝันไปตามอารมณ์ผสมโง่                      ว่าเติบโตจะบินไปด้วยใจหาญ
สอยดวงดาวพราวฟ้ามาเป็นยาน             พาเราผ่านเมฆด้นจนถึงจันทร์
บทกวีเรื่อง วอนขอ ของ กุลทรัพย์ รุ่งฤดี

ผลวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ลักษณะคำประพันธ์ เป็นกลอนสุภาพจำนวน ๔ บท เนื้อความกล่าวถึงตัวผู้เขียน เมื่อเป็นเด็ก เคยวอนขอสิ่งต่าง ๆ จากดวงจันทร์ และอยากไปให้ถึงดวงจันทร์ ผู้เขียนใช้ถ้อยคำ แสดงภาพความฝันอย่างง่าย ๆ แต่ให้ความรู้สึกน่ารัก สวยงาม เช่น ดาวล้อมเดือน ระยับระยิบ เด่นสว่าง ตะกายว่ายฟ้า
ดวงดาวพราวฟ้า ผ่านเมฆ เป็นต้น ลีลาการเขียนเช่นนี้วิจารณ์ได้ว่า สร้างอารมณ์คนอ่านได้ดี ชวนให้คิดถึงดวงจันทร์ ดวงดาวที่กลาดเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เป็นบทร้อยกรองที่ใช้ถ้อยคำช่วยสร้างความรู้สึก
และมีเนื้อหาสร้างสรรค์จินตนาการได้
 
๕.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิด และกลวิธีนำเสนอ วิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระ และแนวความคิดที่มีประโยชน์ต่อ คนอ่าน อาทิ ความรู้ ความคิดเห็น คติ คำสอน ข้อเตือนใจ ชี้ช่องให้มองเห็นความจริง ความดี ชี้ทางแก้ปัญหา แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรละเว้น แล้ววิจารณ์ งานประพันธ์ที่ดีควรมีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างสรรค์ มิใช่มุ่งทำลาย
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวิจารณ์ ที่ ๒
ฉันเป็นหนี้ดอกจำปาของตาพลอย ตั้งแต่น้อยยังนึกรำลึกได้
ขอเล่าสู่คุณครูผู้ร่วมใจ                         ว่าดอกไม้มีอำนาจดลบันดาล
คุณยายฉันท่านพาไปฟังเทศน์                ธรรมวิเศษแสนสุดพุทธบรรหาร
ฉันไม่รู้รสธรรมล้ำโอฬาร                      ที่พระท่านเทศนาว่าอย่างไร
เพราะตัวฉันยังเด็กยังเล็กนัก        จะรู้จักรสพระธรรมได้ไฉน
ที่ฉันไปฟังเทศน์ทุกคราวไป                 เพราะฉันอยากได้ดอกจำปาของตาพลอย
ตาพลอยดีมีจำปาบูชาพระ                   เด็กเด็กจะแย่งกันลาอยู่บ่อยบ่อย
ดอกไม้อื่นดื่นไปมีไม่น้อย                      แต่ไม่ค่อยถูกใจใช่จำปา
เด็กรุ่นฉันพากันไปฟังเทศน์          ก็เพราะเหตุอย่างเดียวจะเทียวหา 
ดอกไม้ของตาพลอยเพื่อคอยลา               ต่างตั้งท่าแย่งกันทุกวันไป
ดอกจำปาล่อใจให้เป็นเหตุ                    ฉันคงไปฟังเทศน์หาหยุดไม่
ยิ่งนานวันพลันค่อยเจริญวัย                  ยิ่งเข้าใจธรรมซึ้งขึ้นทุกที
พุทธประวัติชาดกท่านยกมาอ้าง    ความคิดกว้างเห็นงามตามวิถี
รสพระธรรมนำใจให้ใฝ่ดี                      ฉันเป็นหนี้ดอกจำปาของตาพลอย
        เรื่อง “ดอกจำปาของตาพลอย” ของเจือ สตะเวทิน
 
ผลการวิเคราะห์และวิจารณ์ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิด และกลวิธีนำเสนอ ลักษณะคำประพันธ์ เป็นกลอนสุภาพ ๗ บท เนื้อหาเป็นเรื่องราวในวัยเด็กของผู้เขียนเล่าถึงการตามคุณยายไปฟังเทศน์ เพราะอยากได้ดอกไม้ คือ ดอกจำปา ครั้นไปฟังเทศน์บ่อยเข้า ทำให้เข้าใจคำสอนต่าง ๆ จึงเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี นับได้ว่าดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าต่อชีวิต บทร้อยกรองเรื่องนี้ ในแง่วรรณศิลป์จะเห็นว่าใช้ถ้อยคำง่าย ๆ อ่านเข้าใจดี การลำดับเนื้อเรื่อง เรียงลำดับไม่สับสน เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาพบว่ากล่าวถึงความดีของรสพระธรรมคำสอน และให้ข้อเตือนใจแก่ผู้อ่านคือไม่ให้มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยให้เราได้รับ ผลตอบแทนในทางที่ดีงาม วิจารณ์โดยสรุปได้ว่าดีพร้อมทั้งจินตนาการความคิดและเนื้อหาสาระเตือนใจ นับว่ามีคุณค่าต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก
 
๖.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านด้านสังคม

การพิจารณาคุณค่าด้านสังคมจากวรรณกรรม ผู้อ่านต้องค้นหาสาระก่อนว่าผู้เขียน ต้องการเสนอ
“สาระ” อะไรให้กับผู้อ่านเป็นด้านดี หรือด้านเสียของสังคม และผู้อ่าน ต้องพิจารณาว่าพึงปฏิบัติอย่างไร หรือได้แนวคิดอะไรบ้างจากการอ่านวรรณกรรมนั้น วรรณกรรมทุกเรื่องจะสะท้อนภาพชีวิตและสังคม  ตัวอย่างเช่น วรรณกรรมเรื่องน้ำพุจะสะท้อนภาพสังคมวัยรุ่นที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนเสียชีวิตในที่สุด แล้ววิจารณ์แสดงความคิดเห็น
 
๗.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
งานประพันธ์ย่อมประกอบด้วยถ้อยคำ เนื้อหาสาระและกลวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำงานประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น นำไปเป็นแบบอย่างในการประพันธ์ จดจำถ้อยคำสำนวนไปใช้ ในการพูด การเขียน หรือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เป็นคติสอนใจ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
การนำคุณค่าของงานประพันธ์ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้อ่าน ที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกจดจำ คิดและนำไปใช้ตามกำลังความคิดของตน
 
 
 


ดูข้อมูลทั้งหมดของ อนันต์ อนันทชัยวรกุล คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 30 ต.ค. 2554ws8896

sang1234

sutarak

Pataradhammo

ataport28

lovequeencoach

somkamol

k.t.p

pisek
New Games Here!
เกมส์เดาะบอลnew
เกมส์เดาะบอล มาเดาะบอลแข่งกันนะจ๊ะ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำnew
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ มาทดสอบความจำกับมาริโอกันครับ ว่าเรามีความจำดีกันขนาดไหน มีการจับเวลาด้วยนะครับ
เกมส์ปลูกผักผลไม้new
เกมส์ปลูกผักผลไม้ ลองมาปลูกผักผลไม้กันเถอะ เกมส์นี้เป็นเกมส์ปลูกผักอีกแนวที่น่ารักแฟนตาซี ซึ่งจะมีเจ้าหมาน้อยคอยช่วยเฝ้าแปลงผักอยู่ ให้เจริญงอกงาม สวยสด พร้อมขายอยู่เสมอ
เกมส์จับคู่ใต้น้ำnew
เกมส์จับคู่ใต้น้ำ ให้คลิกสีที่เหมือนกันที่อยู่ติดกันอย่างน้อย3อัน แล้วจะได้แต้ม
เกมส์ซูปเปอร์มาร์โก้new
เกมส์ซูปเปอร์มาร์โก้ คอเกมส์ยิง ห้ามพลาดเด็ดขาด เกมส์นี้บู๊กระจาย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย