หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

บทที่ 4 บทที่ 5 ของงานวิจัยควรมีอะไรบ้าง

เจ้าของโพสต์นี้ รัชภูมิ สมสมัย - 18 ม.ค. 2555 เปิดอ่าน 171 ครั้ง

มีอะไรบ้างในบทที่ 4 กับบทที่ 5 ของงานวิจัย ศน.รัชภูมิ สมสมัย www.sornorpoom.ob.tc evaluation_47@hotmail.com ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีวันปีใหม่กับพี่น้องเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกท่านนะครับ (อวยพรช้ายังดีกว่าไม่ได้อวยพรนะครับ) ผมขอให้พี่น้องครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สำคัญ ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับ เพราะเมื่อครูมีความสุขในชีวิตแล้ว ผมเชื่อว่าครูจะทุ่มเทให้กับการสอนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ บทความฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ จะต้องเนื่องจากบทความฉบับที่แล้วที่กล่าวถึงการเขียนโครงร่างงานวิจัย ผมขอทบทวนความรู้ดังนี้นะครับ โครงร่างงานวิจัยโดยปกติจะประกอบด้วย 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร ตัวแปร เนื้อหา และระยะเวลา นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย บทที่ 2 ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 3 ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย เป็นอันครบถ้วนกระบวนการครับ แต่บทความฉบับนี้จะมุ่งเน้นถึงการนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งก็ได้แก่ บทที่ 4 และบทที่ 5 มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ ว่าในแต่ละบทนั้นควรประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง โปรดอ่าน... บทที่ 4 คือ ผลการวิจัย ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผลการวิจัย แต่ก็มีคำถามต่อไปว่า แล้วเราจะแสดงผลการวิจัยอย่างไรดี ถึงจะถูกต้องที่สุด? คำตอบไม่ยากเลยครับ คำตอบก็คือให้ครูนำเสนอผลการวิจัยโดยเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ปรากฏในบทที่ 1 ผมขอยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ของครู คศ.3 ดังนี้ วัตถุประสงค์ของครู คศ.3 ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ข้อ ยืนพื้นเลยครับ ถ้าทำนอกเหนือจากนี้ โอกาสผ่านจะน้อยลง แต่ถ้าทำตามรูปแบบนี้ โอกาสผ่านจะมากขึ้น ก็แปลกนะครับ ที่ความสามารถของพี่น้องครูเราถูก block กับวัตถุประสงค์เพียง 3 ข้อเท่านั้น น่าจะหลากหลายกว่านี้ ผมขอเรียกว่างานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป ถ้าเข้าใจหลักการโอกาสผ่านเกินครึ่งครับ มาเข้าเรื่องดีกว่า (เขียนมากอันตราย) วัตถุประสงค์งาน คศ.3 มีดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรม วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม เมื่อครูกำหนดวัตถุประสงค์จากบทที่ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือครูไปทำการทดลองต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย ปกติใช้เวลาเป็นเทอมครับ แต่ครูหลายท่านใจร้อน ทำให้อดหลับอดนอนเป็นอย่างยิ่ง ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอผลการวิจัย อย่างที่ผมเกริ่นไว้ เมื่อถึงบทที่ 4 ก็ให้นำเสนอผลการวิจัยโดยเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรม ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละตอนก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆดังต่อไปนี้ (ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับ เพิ่มเติมอย่างไรโทรสอบถามได้ครับ) ตอนที่ 1 ก็จะประกอบด้วยค่า E1/E2 ของนวัตกรรม ทั้งการทดลองแบบเดี่ยว กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ถ้ามีนวัตกรรม 5 ชุด ก็ควรมีค่า E1/E2 ทั้งหมด 5 ค่า ที่สำคัญห้ามหารเฉลี่ยค่า E1/E2 รวมนะครับ ผมว่าผิดหลักการครับ เพราะเนื้อหาแต่ละชุดเบ็ดเสร็จ ของใครของมัน ตอนที่ 2 ก็จะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งก่อนและหลังเรียน ดูซิว่านักเรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้ว ค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไหม? ซึ่งตามความเป็นจริงควรเพิ่มขึ้น จุดสำคัญ ถ้าเป็นประชากรไม่ต้องใช้ t test แต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ t test ได้ สำคัญมาก ต้องระวัง ตอนที่ 3 ก็จะเป็นส่วนของค่าแสดงความพึงพอใจของนวัตกรรม ก็จะประกอบด้วยตาราง 4 ช่องได้แก่ ช่องที่ 1 คือข้อคำถามต่างๆ ช่องที่ 2 คือ ค่าเฉลี่ย ช่องที่ 3 คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่องที่ 4 คือ การแปลผลความพึงพอใจ ครบแล้วครับ การนำเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 เรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ และแสดงผลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย เป็นอันเสร็จพิธีครับ หลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนอผลในบทที่ 5 ต่อไป ซึ่งชื่อบทที่ 5 คือ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มาดูกันทีละประเด็นเลยนะครับ สรุปผล เป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดของงานวิจัย โดยปกติจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์งานวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย และผลการวิจัยเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ อาจเขียนเป็นความเรียง หรือแยกเป็นหัวข้อก็ได้ ขึ้นกับรูปแบบการเขียนของแต่ละสถาบันที่พี่น้องครูเราร่ำเรียนมา ผมขอไม่ฟันธงครับ อภิปรายผล ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดของบทที่ 5 ถ้าใครนั่ง make ข้อมูลจะเขียนส่วนนี้ไม่ออก เพราะส่วนอภิปรายผลนั้นเป็นการโชว์กึ๋นของผู้วิจัยว่าทำไมงานวิจัยถึงได้ผลออกมาเช่นนี้ ทำไมไม่ได้ผลออกมาในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งหลักการเขียนอภิปรายผลก็ให้ล้อตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะการเขียนดังต่อไปนี้ ย่อหน้าที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม มีค่า E1/E2 เท่ากับเท่านี้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนวัตกรรมเราถึงมีประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ครูโชว์กึ๋นได้เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำกล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 เห็นประโยชน์ของบทที่ 2 แล้วใช่ไหมครับ ย่อหน้าที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนักเรียนถึงเก่งขึ้นภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรมตัวนี้ อธิบายได้เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำกล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 เช่นเดิม ย่อหน้าที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมที่ใช้สอนในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนักเรียนถึงชอบนวัตกรรมตัวนี้ ใส่ได้เต็มที่เลยครับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำกล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 เช่นเดิม ทั้งสามย่อหน้าผมยืนยันนะครับว่า ถ้าครูไม่ได้ทำเองจะอภิปรายผลไม่ออกแน่นอนนะครับ ข้อเสนอแนะ สำหรับส่วนนี้ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า ถ้าครูไม่ได้ทำเองจะเขียนข้อเสนอแนะไม่ออกอีกเช่นกันครับ หมดแล้วครับสำหรับรายละเอียดที่จะปรากฏในบทที่ 4 และบทที่ 5 อยากให้พี่น้องครูเราได้ลองทำดูตามบทความฉบับนี้และฉบับที่แล้วดูนะครับ ลองทำไปเรื่อยๆ ถูกผิดไม่ว่ากัน จะได้เก่งขึ้นไงครับ มีปัญหาผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ครับ ขออย่างเดียวขอให้ครูทำด้วยตนเอง อย่าไปรับจ้างให้คนอื่นทำโดยเด็ดขาด ผ่าน ไม่ผ่าน ค่อยว่ากัน แต่อย่างน้อยก็ได้ความรู้ติดตัวครูเรา มองมุมบวกชีวิตเป็นสุข รักษาสุขภาพด้วย เดี๋ยวจะเที่ยววันเด็กไม่สนุก พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร


ดูข้อมูลทั้งหมดของ รัชภูมิ สมสมัย คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 18 ม.ค. 2555iamtookfull

Budsaba

cheeweewat

krukratae

su2

1211

boworn

kettawa131

komsun2555
New Games Here!
เกมส์ผึ้งต่อสู้new
ใช้เมาส์คลิกเพื่อให้ผึ้งรังของเราต่อสู้กับผึ้งรังอื่นให้ชนะ
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์โซนิคnew
เกมส์โซนิค เป็นอีกเกมส์ที่โด่งดังในสมัยอดีต ที่ได้กลับมาพร้อมกับกระแสการตอบรับความสนุกมากมาย โดยจะมีตัวละครให้เลือกเล่นหลายตัว ใช้ท่าไม้ตาย เก็บไอเท็ม และฝ่าไปถึงประตูเส้นชัยให้ได้
เกมส์ปลูกผักฟาร์มมาเนียnew
เกมส์ปลูกผัก Farm mania มาช่วยกันปลูกผักทำฟาร์มกันนะครับ
เกมส์แต่งตัวสาววัยรุ่นnew
เกมส์แต่งตัวสาววัยรุ่น เกมส์นี้เราจะต้องหาชุดแฟชั่นสวยๆเหมาะสำหรับเด็กสาววัยคิขุ ที่กลัวจะไม่ทันสมัย ให้ดูเท่สุดๆไปเลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย