หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สมปอง จันทคง
จากจังหวัด จ.ยโสธร

ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยโ
โพสต์เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2555 IP : เปิดอ่าน : 1491 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(50.00%-4 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

.....

 

 ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

----------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา         เขต ๒๘  จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ดังนี้

ข้อ  ๑  จำนวนคณะกรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนทั้งสิ้น   ๑๕  คน

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย       

(๑)           ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

(๒)           กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง                      จำนวน  ๑  คน

(๓)           กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                              จำนวน  ๑  คน

(๔)           กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน                   จำนวน  ๑  คน

(๕)           กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  ๑  คน

(๖)           กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า                        จำนวน  ๑  คน

(๗)           กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

                              จำนวน  ๒ รูป  /  ๒  คน  หรือ ๑ รูป / ๑ คน

(๘)           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                จำนวน  ๖  คน

(๙)           ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑)       มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒)       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๓)       ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔)       มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๕)       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖)       ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๗)   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

/(๘)  ไม่เป็นคู่สัญญา...

 

(๘)   ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕                 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้

ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๕)  ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑)   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้

(๑.๒)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้

(๒)   กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

 ต้องเป็นครูซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง  ๆ ในโรงเรียนนี้

(๓)   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ รับรองและมีที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่ ตำบล หรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงที่โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่

 (๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  

(๔)   กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

(๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 

(๔.๒)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 

(๕)   กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู  และซิกข์)

(๖)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์    

 (๖.๒)  เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน

ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

/๔.๑  การสรรหากรรมการ…

 

๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

                                   ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ ข้อ ๓

                            ๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ

                            ๔.๑.๓  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นำของชุมชน หรือผู้นำองค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ

                            ๔.๑.๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดยโสธร เทศบาลตำบลตาดทอง เทศบาลเมืองยโสธร ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                            ๔.๑.๕  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์)  ให้ได้จำนวน ๒ รูป / ๒ คน   หรือ ๑ รูป / ๑ คน

                            ๔.๑.๖  กำหนดวัน  เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดให้ดำเนินการรับสมัครและเสนอชื่อ  ระหว่างวันศุกร์ที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันศุกร์ที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องกลุ่มงานแผนงาน นโยบายและประกันคุณภาพ ตึก ๔  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในเขตพื้นที่  และผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จำนวน ๖ คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป

๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล   ผู้แทนกลุ่มบุคคล   ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ ๑ คน

๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตามแนวทาง ดังนี้

๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป   ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

/๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบ…

 

                            ๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ

                    (๑)   ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

                                      (๒)   ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน

                                       (๓)   ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้

          -  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๑๕ คน

          -  หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

                                               - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  

   (๔)   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้

ในกรณีที่เป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้  หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ และหรือบัตรประจำตัวประชาชน

             ข้อ  ๕  กำหนดการประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ตึก  ๓  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 

              ข้อ  ๖  กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร  เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์   และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนแต่ละกลุ่มประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา๑๓.๓๐น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ตึก ๓  ชั้นล่าง

                   สำหรับผู้แทนครู กำหนดให้เลือกกันเอง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕                    เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ตึก ๓  ชั้นล่าง  

          ข้อ ๗  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

    

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
++ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ++ #หนังสือเตรียมสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกบ่อยๆทุกๆปี by ebooksheet***
[นันทพัฐห์ แก่นวงษ์]
เปิดอ่าน 26 ครั้งแล้ว
+[PDF]+แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
[บุษกร สนุกค้า]
เปิดอ่าน 108 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) โรงพยาบาลราชวิถี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 21 ครั้งแล้ว
โรงเรียนวัดแหลมรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
[นางสาวศิศิรา เจริญธรรม]
เปิดอ่าน 239 ครั้งแล้ว
[[LOAD]] แนวข้อสอบนักบริหารงานขายโครงการ TOT
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 76 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยโ
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สมปอง จันทคง
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สมปอง จันทคง..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย