หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
เพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์
จากจังหวัด แพร่

การสร้างเอกสารประกอบการเรียน ตอนที่1
โพสต์เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2555 IP : เปิดอ่าน : 4861 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(73.75%-48 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

ความหมายและประโยชน์ของการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

.....

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 1. ความหมายของเอกสารประกอบการสอน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535: 5). กล่าวว่าเอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรที่ใช้ ในสถานศึกษา เอกสารประกอบการสอนมีหลายประเภท เช่น 1. แผนการสอน หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับเตรียมการสอนวิชาใด วิชาหนึ่ง ซึ่งอาจทำขึ้นโดยสังเขป หรือรายละเอียดสุดแท้แต่วัตถุประสงค์ของการใช้ 2. ชุดการสอน หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรืออาจจัดทำไว้เฉพาะเรื่อง หรือรวมตลอดหลักสูตรก็ได้ 3. แบบเรียนสำเร็จรูป หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2-3).อ้างถึงใน สุรพล สาระใต้, 2551 กุมภาพันธ์ 27) ได้กล่าวถึง เอกสารประกอบการเรียน การสอนว่า เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา สาระและกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด Writing Guide (In Thai) (2551กุมภาพันธ์ 27).ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนว่า หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใด วิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของวิทยาลัย มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่สอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อคำบรรยายมีรายละเอียดประกอบพอสมควร อาจมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียง บทคัดย่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) ฯลฯ สุพรรณี ฝังสิมมา (2551, กุมภาพันธ์ 27).ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนว่า หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใด วิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใด วิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่ใช้ในการศึกษา มีหัวข้อและเนื้อหา ครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาที่กำหนดตามหลักสูตร รุจิรา บุญมี (2551).ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนสรุปได้ดังนี้ เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนผลิตให้สอดคล้องกับหลักสูตร ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนหรือศึกษาค้นคว้าเป็นสื่อที่ครูผู้สอนผลิตไว้บริการ แก่ผู้เรียน หรือให้ยืมเรียน เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2551, กุมภาพันธ์ 28).ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน หรือเอกสารคำสอน คือ เอกสารที่ครูจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนนำไปประกอบ การเรียนการสอนตามหลักสูตร เอกสารประกอบการสอนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการจัดการเรียน การสอน การนำเนื้อหาสาระของรายวิชามาเรียงลำดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ เข้าไป เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ครู หรือผู้ฝึกอบรมจะนำไปใช้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ(2546).ได้ให้ความหมายเอกสารประกอบการเรียนสรุปได้ ดังนี้ เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง คำบรรยาย หนังสือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ ลักษณะเป็น คำบรรยายอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ จากเอกสารคำสอนแทนการฟัง คำบรรยายจากครูผู้สอนได้ นอกจากเนื้อหาแล้ว ยังต้องประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด กิจกรรมท้ายบท รวมทั้งการวัดประเมินผลด้วย ถ้าเป็นเอกสารต้องจัดพิมพ์ สำเนา และจัดทำรูปเล่ม เช่นเดียวกับตำราเรียน หนังสือทั่วไป ซึ่งได้แก่ เอกสารคำสอนแบบหน่วย บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน เป็นต้น จากความหมายของเอกสารประกอบการเรียน ดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียน เป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่มิใช่หนังสือเรียนประจำวิชา ที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนดให้เป็นหนังสือเรียนบังคับใช้ แต่เป็นสิ่งที่ครูและนักเรียนนำมาใช้ประกอบ การเรียน เพื่อเสริมทักษะและความรู้ ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าว อาจมีเนื้อหาตรงกับ ที่หลักสูตรกำหนดให้ หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็ได้ 2. ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เดือนฉาย ศรีสวัสดิ์ (2541 : 17). กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน มีประโยชน์ ในการ ใช้เป็นคู่มือครู เพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนของครู และ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และ ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รัชนีกร ทองสุขดี (2545 : 101). กล่าวว่า การสร้างเอกสารประกอบการสอน มีประโยชน์ ดังนี้ 1. ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวิชาตามโครงสร้าง ที่หลักสูตรแห่งวิชานั้น 2. ผู้เขียน ได้ฝึกกำหนดขอบข่ายของเรื่องที่จะเขียน ตามคำอธิบายรายวิชานั้นๆเช่น หัวเรื่อง(Topic) หรือ รายบทเรียน และ หัวข้อย่อย (Sub-Topic) 3. ผู้เขียนได้ฝึกการค้นคว้าแหล่งวิชาต่างๆที่จะประกอบ การเขียนตามรายบท และ ขอบข่ายที่ผู้เขียนได้กำหนดขอบข่ายไว้ 4. ผู้เขียนได้ฝึกใช้เชิงอรรถ จัดทำ บรรณานุกรม อ้างอิงเพื่อให้การใช้เอกสารประกอบ การสอนวิชานั้นมีความสมบูรณ์ขึ้น หรือ สำหรับ นักศึกษาที่สนใจอาจค้นคว้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ 5.ผู้เขียนได้เตรียมกําหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรียนโดยคำนึงถึงกิจกรรม ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนบทเรียน นั้นๆได้ดี 6. ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างจากคำอธิบายรายวิชา เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ว่า เนื้อหา ตามคำอธิบายรายวิชานั้น อาจเป็นหัวเรื่องหรือหัวข้อย่อยที่อยู่ในหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่ง และอาจสลับ หัวเรื่อง เพื่อความสะดวกในการศึกษา หรือเพื่อช่วยให้เนื้อหานั้นเกิดความต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี 7. ช่วยให้ผู้เขียนได้เล็งเห็นลักษณะการจัดเนื้อหาวิชา จากคำอธิบายรายวิชานั้นว่า กว้าง แคบ มีข้อบกพร่อง หรือ จุดเด่นที่ควรจะดัดแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ เน้นย้ำแล้วแต่กรณี การเขียน เอกสารประกอบการสอน จะต้องยึดโครงสร้างตามคำอธิบายรายวิชาโดยถือหลักว่า เพิ่มเติมบทเรียน หรือหัวข้อย่อยได้ แต่จะตัดทอนหัวข้อหรือหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาด ประสบการณ์ ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ผู้เขียนจะได้รับประสบการณ์ ที่มีคุณค่าครบถ้วน ที่จะช่วยให้เกิดตำราวิชาการ เพียงแต่จะหยิบยกหัวเรื่อง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง มาเขียนเป็นตำราวิชาการได้ดี หรือไม่ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ผู้เขียนจะเล็งเห็นประโยชน์และทางเป็นไปได้ตามแนวคิดแห่งตน สุภาพร สิงห์ทอง. (2550).ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้ว่า ความสำคัญของเอกสารประกอบการเรียนมีหลายประการ ดังนี้ คือ 1. ช่วยขยายเนื้อหา ในแบบเรียนให้กว้างขวางขึ้น เอกสารประกอบการเรียนจัดทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะส่วนย่อยที่ช่วยเน้นขยายเนื้อหาและยังมีภาพประกอบทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้กว้างขวางขึ้น ดีขึ้นและง่ายขึ้น 2. สร้างเสริมนิสัยรักการค้นคว้าและพัฒนาการอ่าน เอกสารประกอบการเรียน เด็กสามารถอ่านได้อย่างมีอิสระไม่จำกัดสถานที่ เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้รักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะในการอ่านอยู่เสมอ รวมทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 3. ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนมีเรื่องราวเนื้อหาที่สนุกสนานเพลิดเพลิน มีภาพประกอบและเหมาะสมกับวัยจึงสามารถเร้าความสนใจ ที่จะอ่านมากกว่าแบบเรียน ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิดนิสัยรักการอ่านในที่สุด 4. ช่วยชดเชยความบกพร่องทางด้านจิตใจของเด็ก เอกสารประกอบการเรียน ที่เป็นเรื่องราวสามารถชดเชยความรู้สึกบกพร่องทางด้านจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรมได้ดีกว่าแบบเรียนทั่วไป 5. ช่วยให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ลับสมอง และส่งเสริมเชาว์ปัญญา เอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานแฝงไว้ด้วยความรู้ มีความเหมาะสม กับวัย จึงเป็นสื่อสำคัญที่สร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมเชาว์ปัญญาให้แก่เด็ก สรุปได้ว่าประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน มีประโยชน์ทั้งต่อครูผู้สอน และเป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้เพราะเอกสารประกอบการสอน เป็นสื่อในการเรียนรู้ ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
Love is abortion? รักคือการทำแท้ง
[จิตสุภา สงคง]
เปิดอ่าน 2152 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 10 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 21 ครั้งแล้ว
เว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี
[จตุพร ปานจ้อย]
เปิดอ่าน 901 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบพนักงานบริการ (ปวส./ม.6) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 35 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียน ตอนที่1
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

เพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
เพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์สร้างเมืองเกมส์สร้างเมืองnew
เกมส์สร้างเมือง แต่งห้องโทนสีฟ้า เพื่อนๆ ค่ะ มาช่วยกันสร้างสรรค์ห้องนี้กันเถอะ ห้องนี้เป็นโทนสีฟ้าค่ะ เพื่อนๆ ว่าแต่งยังไงดีค่ะ ลองเล่นดูค่ะ
เกมส์รถวิบากไต่เขาเกมส์รถวิบากไต่เขาnew
เกมส์รถวิบากไต่เขา เกมส์นี้เราจะต้องแข่งดวลความเร็วที่ระดับความสูง แข่งรถ ซิ่งให้มันส์ระเบิด ไต่เขาทะลุโลกกันไปเลย
เกมส์นารูโตะเกมส์นารูโตะnew
เกมส์นารูโตะ เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นนินจาคาถานารูโตะที่ต้องหลบหลีกอาวุธแห่งนินจาที่กำลังปาลงมา โดยใช้เม้าส์ในการควบคุมทิศทาง
เกมส์เรียงเพชรอเมซอนเกมส์เรียงเพชรอเมซอนnew
เกมส์เรียงเพชรอเมซอน มาเรียงเพชร สลับเพชรให้ได้มากๆ กันนะครับ
เกมส์ปลูกผักหรรษาเกมส์ปลูกผักหรรษาnew
เกมส์ปลูกผักหรรษา เกมส์ปลูกผักหรรษาออนไลน์ ใครชอบปลูกผัก มาทางนี้ได้เลยครับ
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย