หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
ชัยยศ หล้าโฉม
จากจังหวัด มหาสารคาม

สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
โพสต์เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2555 IP : เปิดอ่าน : 16565 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(73.02%-407 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

.....

สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าพเจ้าได้ศึกษากรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามแนวทางของหลักสูตรพัฒนาฯ  โดยแบ่งเป็น 2  ส่วน  ดังนี้

           ส่วนที่  1  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ 

                   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา

                                            3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู

                   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

1. การเป็นผู้นำทางวิชาการ

2. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

3. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่

4. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

5. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ

           ส่วนที่ 2  การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานของครูชำนาญการพิเศษ 

                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู

1. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม

2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

      จากประเด็นหัวข้อใหญ่ทั้ง  2 ส่วน  ข้างต้น จึงได้นำมาสรุปการศึกษาดังรายละเอียดเป็นเพียงสังเขป ตั้งแต่หน้าที่  2 – 18 ต่อไปนี้

 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

บทนำ
                การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่สำคัญ ก็คือ การวางแผนการสอน การวางแผนการสอน

ที่ดี คุณภาพต้องเกิดผลสำเร็จที่นักเรียนเป็นสำคัญ ผลสำเร็จสามารถชี้วัดได้ที่คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ที่เป็นคะแนน คุณภาพด้านทักษะการปฏิบัติ กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม นั่นคือ คุณภาพตามตามมาตรฐานของหลักสูตร ผลที่ตามมาครูที่เป็นคนวางแผนการสอนที่ดีก็จะประสบผลสำเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีต้องประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล

1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
                 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
                  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
                  2. การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
                  3.  การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้
                  4.  การนำหลักสูตรไปใช้
                  5. การประเมินผลหลักสูตร
                            5.1 การประเมินเอกสาร หลักสูตร
                            5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร

                            5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร

                            5.4 การประเมินระบบหลักสูตร
                  6.  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
                  จากขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเป็นปีขึ้นไป ในการเตรียมการ และการดำเนินงานจำเป็นต้องใช้กำลังคน และงบประมาณมากพอสมควร เพื่อจะให้ได้หลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

 

 

 

 

2.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา

           การออกแบบการจัดการเรียนรู้               

           การจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์  ดังนั้นผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  และใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย  ทั้งนี้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

            กระบวนการจัดการเรียนรู้

                1.  กำหนดจุดประสงค์และสาระสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้

                2.  วิเคราะห์จุดประสงค์ สื่อและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน

                3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

                4.  ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเลือกใช้กระบวนการกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ

                5.  เตรียมใบช่วยสอน สื่อ/อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ

                6.  ออกแบบการประเมินผลและเครื่องมือ

                7.  จัดการเรียนรู้และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

                8.  ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

               สถานศึกษาต้องจัด การเรียนการสอนและ กำหนดรูปแบบแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตร กิจกรรมการประเมินในชั้นที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีรูปแบบที่เหมาะสมจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา  และบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลมีบทบาทและอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ดังนี้

1.  การวัดและประเมินผลเป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2.      การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

 3.  การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ควรยึดหลักการของการประเมินผล     เพื่อการค้นหาและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งลักษณะการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้                                                                                                                    

                          1. การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เป็นการประเมินตามสภาพจริงที่มุ่งรวบรวมสารสนเทศของพัฒนาการและการเรียน

2.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       เป็นการประเมินตามสภาพจริง   ที่

มุ่งเน้นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด

3.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      เป็นการประเมินสภาพจริงให้

ความสำคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน

4.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     เป็นการประเมินสภาพจริงที่เป็นผลมา

จากการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       เป็นการประเมินสภาพที่สถานการณ์

สอดคล้องกับชีวิตจริง

6.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการประเมินสภาพจริงที่อาศัย การ

ปฏิบัติ

7.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    เป็นการประเมินสภาพจริงที่สอดคล้อง

กลม กลืนกับการเรียนการสอน

8.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      เป็นการประเมินสภาพจริงที่เน้นการ

เรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

9.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    เป็นการประเมินสภาพจริงที่ต้อง

ดำเนินการควบคู่ไปกับทุกสภาพแวดล้อม

10.  การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เป็นการประเมินสภาพจริงที่สามารถ

ให้ภาพเรื่องราวการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนทั่ว ๆ ไปและกว้างขวาง

11.  การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     เป็นการประเมนสภาพจริงต้องอาศัย

ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองผู้สอนและผู้เรียนรวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอื่นๆตามความจำ                                                                          
                4.  การวัดและประเมินผลช่วยเสริมประสิทธิภาพของการจัดการ

 

แนวทางการประยุกต์สู่สถานศึกษา
               การที่จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตลอดต่อเนื่องนั้นครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่

เสมอและโรงเรียนจะต้องมีการดำเนินการในหัวข้อต่อไปนี้
                                            1. การพัฒนาหลักสูตร

2. การจัดหาแหล่งการเรียนรู้

3. การวิจัยในชั้นเรียน

4. การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้

5. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

6. การเผยแพร่ผลงาน

7. การให้ขวัญกำลังใจจากผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ

บทนำ
                ในปัจจุบันครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างในการพัฒนานักเรียนในทุกด้านซึ่งครูจะต้องมีภาวะที่เรียกว่า ภาวะผู้นำ  และบทบาทของครูหรือผู้นำทางการศึกษานั้นจะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม เป็นผู้นำทางปัญญา  รอบรู้ด้านใดด้านหนึ่งชัดเจน อาศัยความรู้ประสบการณ์ที่ดีในอาชีพ  ต้อง เป็นผู้จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นตัวแบบ ตัวอย่างที่ดี ผู้นำจึงต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำต้องเป็นผู้ยอมรับจากผู้อื่น ต้อง เป็นนักพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้องตนเอง เป็นนักพัฒนา มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี  มีบทบาทในเชิงบริหาร วิชาการ แก้ปัญหาได้  และทั้งยังต้อง บทบาทในการเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มั่นคง มีความฉลาด มีอารมณ์ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
 1.การเป็นผู้นำทางวิชาการ
องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำทางวิชาการมีดังนี้
               1. มีแนวคิดกว้างไกลในเรื่องของการศึกษา
                2. ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษา
                3.. มีความตั้งในแน่วแน่
         &nbs

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบเก่า ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 กฟน
[วนัชพร ทัพสุริยื]
เปิดอ่าน 69 ครั้งแล้ว
วิธีรักษาคราบน้ำมะนาวหรือน้ำที่เป็นกรดบน เครื่องกั้นคน เป็นอย่างไร
[คชารัตน์ แก้วใหญ่]
เปิดอ่าน 11 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 36 ครั้งแล้ว
[HOT] แนวข้อสอบสจ๊วต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 162 ครั้งแล้ว
++สุดยอด++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ทุกตำแหน่งใหม่ล่าสุด
[สิริภัทร เพ็งวงษา]
เปิดอ่าน 126 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

ชัยยศ หล้าโฉม
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
ชัยยศ หล้าโฉม..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เป่าลมให้ลูกบอลเกมส์เป่าลมให้ลูกบอลnew
เกมส์เป่าลมให้ลูกบอล เกมส์นี้เราจะต้องกด space bar ค้างไว้เพื่อปั๊มลมเข้าไปในลูกบอล เอาให้ได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระวังลูกบอลแตกก่อน มาคำนวนดูว่าจะกะระยะได้ดีแค่ไหน
เกมส์โฮ่งน้อยเกมส์โฮ่งน้อยnew
เกมส์โฮ่งน้อย เกมส์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์ยิงปืนใหญ่เกมส์ยิงปืนใหญ่new
เกมส์ยิงปืนใหญ่ มายิงปืนใหญ่ออนไลน์ คลิกเล่นเลยที่นี่นะ
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลเกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย