หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สุทธิ สิทธิัจันทร์
จากจังหวัด ศีรสะเกษ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรื
โพสต์เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2555 IP : เปิดอ่าน : 3217 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(31.76%-17 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) มีดังนี้ ข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมิน ได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553 – 2554 โดยรายงานตามหัวข้อที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อ เพื่อขอรับการพิจารณา

.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน) ---------------------- 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ-สกุล นายสุทธิ สิทธิจันทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 10514 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาเปียง อำเภอปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ขั้น 35,640 บาท 2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) มีดังนี้ ข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมิน ได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553 – 2554 โดยรายงานตามหัวข้อที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อ เพื่อขอรับการพิจารณา ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ/วิชาที่เสนอขอรับการประเมินของปีปัจจุบัน - ชื่อวิชาที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 41.78 คะแนน - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน 58.07 คะแนน 1.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประเมินของปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียน/ปลายปี 46.4 คะแนน - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียน/ปลายปี 55 คะแนน 2 1.3 ผลการประเมินหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอน ในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาที่ผ่านมา .........-........... - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอน ในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาปัจจุบัน .........-........... 2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ 2.1 ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาที่เสนอขอ จำนวน 14 คน 2.2 ผู้เรียน มีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตร/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (LEP) และตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี จำนวน...-... คิดเป็นร้ายละ...-..... 2.3 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดและปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น - นำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ควบคุมการจัดขบวน จัดหานางฟ้าประจำต้นเทียน - รณรงค์โรคไข้เลือดออก - ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ระดับดีเยี่ยม มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษากำหนดใน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. ปริมาณงานและสภาพของงาน 3.1 ปริมาณงาน 3.1.1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 3.1.2 จำนวนชั่วโมงที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์/ชั้น 3.1.3 สอนทุกสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 3.1.4 จำนวนผู้เรียนในกลุ่มสาระ/รายวิชาที่เสนอขอ จำนวน 14 คน 3.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป - เจ้าหน้าที่พัสดุ - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - กิจกรรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1- ป. 4 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - กิจกรรมสร้างเสริมวินัยในโรงเรียน - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย - รับผิดชอบโครงการ ออมวันละนิด - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านตาเปียง จำนวน 221 ช่อง งบประมาณ 221,000 บาท - กรรมการและเลขานุการซ่อมแซมอาคารเรียน - เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2553 - อบรมหลักสูตรปฐมวัยระดับกลาง โครงการยกระดับครู และผู้บริหารทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพรอบ 3 ณ ศาลาบุญภาวนา วัดหนองเชียงทูนอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 1. การจัดการเรียนรู้ 1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน 1.1.1 จากการได้รับมอบหมายให้ทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้ดำเนินการดังนี้ - ศึกษากลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 - ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของ ผู้เรียน - ได้กำหนดสาระเพิ่มเติมของโรงเรียน เพื่อจัดทำสาระและมาตรฐานการ เรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา - นำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษามาจัดทำมาตรฐานช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละชั้น จัดทำตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม และจัดทำคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรของโรงเรียน 1.1.2 ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปใช้สอนให้ผู้เรียนได้รู้จากการปฏิบัติจริง ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะกระบวนการเรียนให้กับผู้เรียน เช่น ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 1.1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ได้ปฏิบัติดังนี้ คือ 1) การสอนโดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 2) จัดทำเอกสารประกอบการสอน เช่น ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดเลขเร็ว แบบฝึกอ่านฝึกคิด แบบฝึกอ่านคำคล้องจอง แบบฝึกอ่านออกเสียง ร ล ชุดฝึกอ่านคำสระฝึกการอ่าน เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชุดการสอนการปฏิบัติตนดี ชุดกิจกรรมพระพุทธ บทเรียนสำเร็จรูปวันสำคัญทางศาสนา Power Point พุทธประวัติ 1.1.4 สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสื่อและ นวัตกรรมมากำหนดแนวทางการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดเลขเร็ว แบบฝึกอ่านฝึกคิด แบบฝึกอ่านคำคล้องจอง คลังคำนำสู่นิสัยรักการอ่าน การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน 1.2 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดและปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น จัดทำโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เป็นคณะทำงานการนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชา วันอาสฬหบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ควบคุมการจัดขบวน จัดหานางฟ้าประจำ ต้นเทียน - เป็นคณะกรรมการดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออก 1.2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักดูแลตนเอง มีทักษะ ในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามวัย ดังนี้ - ขณะสอนในชั้นเรียนได้สอดแทรกการอบรมในเรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษา ทั้งการพูดและการเขียนในการตอบคำถาม การรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนด้วย การไม่ส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนคนอื่น การตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน การส่งงานตามกำหนด ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น บันทึกผลการทดลองตามที่เป็นจริง เป็นต้น - ได้สอดส่องดูแลผู้เรียนด้านสุขภาพอนามัย โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความ สะอาดของร่างกาย เช่น เล็บ ผม ฟัน ตลอดจนเครื่องแต่งกาย - ได้แนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการดูแลระวังตนเองในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 โดยการให้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี เช่น เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และรับประทานอาหารให้ตรงเวลา รู้จักการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 1.2.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพความคิดเห็นของ ผู้อื่น รักษาความสามัคคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทย - รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน - รับผิดชอบงานสภานักเรียน เป็นหัวหน้างานและรับผิดชอบงานปกครอง มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม อบรม ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ (ขั้นเบา) หามาตรการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม การปฏิบัติตน มารยาท อุปนิสัย - รับผิดชอบจัดขบวนพาเหรดและควบคุมการดำเนินการเดินรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง - รับผิดชอบนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง มีผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก - รับผิดชอบนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระนางเจ้าสิริกิติ์ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน รัก สามัคคี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง มีผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 1.3 การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ มีการหา หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด เป็นต้น เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้หาแนวทางแก้ไขโดยทำการซ่อมเสริมในชั่วโมงที่ 6 เช่น การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ไดเหมาะสมตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และชุมชน ให้ผู้เรียนมีสวนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1.4 การวัดผลและประเมินผล จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล โดยศึกษาคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี หลักการสร้างข้อสอบ การสร้างข้อสอบตามการจำแนกประเภทของจุดประสงค์ทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ความคิด ด้านทักษะพิสัยหรือด้านความคล่องแคล่ว และด้านจิตพิสัยหรือด้านอารมณ์และความรู้สึก แล้วจัดทำแบบทดสอบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบรายจุดประสงค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.5 การวิจัยและหรือนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.5.1 มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จของงาน และของโรงเรียน จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการแกปญ หาหรือพัฒนางาน โดยนำผลการประเมินไปใชพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง งานที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ วิจัยในชั้นเรียนปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านตาเปียง งานวิจัยพระพุทธศาสนา ( Power Pont เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ งานวิจัยชุดกิจกรรมการปฏิบัติตนดี มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ 0 - งานวิจัยการแก้ไขปัญหาการออกเสียงคำภาษาไทยที่มีพยัญชนะ ร 1.5.2 ได้ทำการวัดผลและการประเมินผล ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ได้นำจุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นหลัก ได้ออกแบบและกำหนดวิธีการวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ทดสอบมีคลังข้อสอบที่หลากหลาย การสังเกต การสัมภาษณ์ การนำเสนองาน ประเมินผลตามสภาพจริงและบันทึกผลหลังสอน โดยเน้นพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน หากเกิดปัญหากับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนก็จะนำไปสอนซ่อมเสริมโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประเมินผลหลังการเรียนการสอน เพื่อนำจุดที่บกพร่องและจุดที่เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจึงพัฒนาขึ้นตามลำดับบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบสถาปนิกปฏิบัติการ กรมชลประทาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 59 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 49 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 33 ครั้งแล้ว
++[SURE]** แนวข้อสอบ วิศวกรรม สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
[สอบงานราชการ ประเทศไทย]
เปิดอ่าน 37 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 44 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรื
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

สุทธิ สิทธิัจันทร์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
สุทธิ สิทธิัจันทร์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย