หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรื

เจ้าของโพสต์นี้ สุทธิ สิทธิัจันทร์ - 29 เม.ย. 2555 เปิดอ่าน 143 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) มีดังนี้ ข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมิน ได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553 – 2554 โดยรายงานตามหัวข้อที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อ เพื่อขอรับการพิจารณา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน) ---------------------- 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ-สกุล นายสุทธิ สิทธิจันทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 10514 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาเปียง อำเภอปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ขั้น 35,640 บาท 2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) มีดังนี้ ข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมิน ได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553 – 2554 โดยรายงานตามหัวข้อที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อ เพื่อขอรับการพิจารณา ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ/วิชาที่เสนอขอรับการประเมินของปีปัจจุบัน - ชื่อวิชาที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 41.78 คะแนน - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน 58.07 คะแนน 1.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประเมินของปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียน/ปลายปี 46.4 คะแนน - คะแนน ที เฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียน/ปลายปี 55 คะแนน 2 1.3 ผลการประเมินหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอน ในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาที่ผ่านมา .........-........... - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอน ในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาปัจจุบัน .........-........... 2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ 2.1 ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาที่เสนอขอ จำนวน 14 คน 2.2 ผู้เรียน มีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตร/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (LEP) และตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี จำนวน...-... คิดเป็นร้ายละ...-..... 2.3 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดและปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น - นำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ควบคุมการจัดขบวน จัดหานางฟ้าประจำต้นเทียน - รณรงค์โรคไข้เลือดออก - ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ระดับดีเยี่ยม มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษากำหนดใน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. ปริมาณงานและสภาพของงาน 3.1 ปริมาณงาน 3.1.1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 3.1.2 จำนวนชั่วโมงที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์/ชั้น 3.1.3 สอนทุกสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 3.1.4 จำนวนผู้เรียนในกลุ่มสาระ/รายวิชาที่เสนอขอ จำนวน 14 คน 3.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป - เจ้าหน้าที่พัสดุ - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - กิจกรรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1- ป. 4 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - กิจกรรมสร้างเสริมวินัยในโรงเรียน - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย - รับผิดชอบโครงการ ออมวันละนิด - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านตาเปียง จำนวน 221 ช่อง งบประมาณ 221,000 บาท - กรรมการและเลขานุการซ่อมแซมอาคารเรียน - เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2553 - อบรมหลักสูตรปฐมวัยระดับกลาง โครงการยกระดับครู และผู้บริหารทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพรอบ 3 ณ ศาลาบุญภาวนา วัดหนองเชียงทูนอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 1. การจัดการเรียนรู้ 1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน 1.1.1 จากการได้รับมอบหมายให้ทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้ดำเนินการดังนี้ - ศึกษากลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 - ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของ ผู้เรียน - ได้กำหนดสาระเพิ่มเติมของโรงเรียน เพื่อจัดทำสาระและมาตรฐานการ เรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา - นำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษามาจัดทำมาตรฐานช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละชั้น จัดทำตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม และจัดทำคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรของโรงเรียน 1.1.2 ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปใช้สอนให้ผู้เรียนได้รู้จากการปฏิบัติจริง ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะกระบวนการเรียนให้กับผู้เรียน เช่น ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 1.1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ได้ปฏิบัติดังนี้ คือ 1) การสอนโดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 2) จัดทำเอกสารประกอบการสอน เช่น ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดเลขเร็ว แบบฝึกอ่านฝึกคิด แบบฝึกอ่านคำคล้องจอง แบบฝึกอ่านออกเสียง ร ล ชุดฝึกอ่านคำสระฝึกการอ่าน เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชุดการสอนการปฏิบัติตนดี ชุดกิจกรรมพระพุทธ บทเรียนสำเร็จรูปวันสำคัญทางศาสนา Power Point พุทธประวัติ 1.1.4 สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสื่อและ นวัตกรรมมากำหนดแนวทางการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดเลขเร็ว แบบฝึกอ่านฝึกคิด แบบฝึกอ่านคำคล้องจอง คลังคำนำสู่นิสัยรักการอ่าน การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน 1.2 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดและปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น จัดทำโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เป็นคณะทำงานการนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชา วันอาสฬหบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ควบคุมการจัดขบวน จัดหานางฟ้าประจำ ต้นเทียน - เป็นคณะกรรมการดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออก 1.2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักดูแลตนเอง มีทักษะ ในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามวัย ดังนี้ - ขณะสอนในชั้นเรียนได้สอดแทรกการอบรมในเรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษา ทั้งการพูดและการเขียนในการตอบคำถาม การรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนด้วย การไม่ส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนคนอื่น การตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน การส่งงานตามกำหนด ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น บันทึกผลการทดลองตามที่เป็นจริง เป็นต้น - ได้สอดส่องดูแลผู้เรียนด้านสุขภาพอนามัย โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความ สะอาดของร่างกาย เช่น เล็บ ผม ฟัน ตลอดจนเครื่องแต่งกาย - ได้แนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการดูแลระวังตนเองในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 โดยการให้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี เช่น เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และรับประทานอาหารให้ตรงเวลา รู้จักการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 1.2.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพความคิดเห็นของ ผู้อื่น รักษาความสามัคคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทย - รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน - รับผิดชอบงานสภานักเรียน เป็นหัวหน้างานและรับผิดชอบงานปกครอง มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม อบรม ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ (ขั้นเบา) หามาตรการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม การปฏิบัติตน มารยาท อุปนิสัย - รับผิดชอบจัดขบวนพาเหรดและควบคุมการดำเนินการเดินรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง - รับผิดชอบนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง มีผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก - รับผิดชอบนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระนางเจ้าสิริกิติ์ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน รัก สามัคคี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง มีผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 1.3 การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ มีการหา หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด เป็นต้น เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้หาแนวทางแก้ไขโดยทำการซ่อมเสริมในชั่วโมงที่ 6 เช่น การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ไดเหมาะสมตามวัย และตรงตามความตองการของผูเรียน และชุมชน ให้ผู้เรียนมีสวนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1.4 การวัดผลและประเมินผล จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล โดยศึกษาคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี หลักการสร้างข้อสอบ การสร้างข้อสอบตามการจำแนกประเภทของจุดประสงค์ทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ความคิด ด้านทักษะพิสัยหรือด้านความคล่องแคล่ว และด้านจิตพิสัยหรือด้านอารมณ์และความรู้สึก แล้วจัดทำแบบทดสอบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบรายจุดประสงค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.5 การวิจัยและหรือนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.5.1 มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จของงาน และของโรงเรียน จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการแกปญ หาหรือพัฒนางาน โดยนำผลการประเมินไปใชพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง งานที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ วิจัยในชั้นเรียนปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านตาเปียง งานวิจัยพระพุทธศาสนา ( Power Pont เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ งานวิจัยชุดกิจกรรมการปฏิบัติตนดี มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ 0 - งานวิจัยการแก้ไขปัญหาการออกเสียงคำภาษาไทยที่มีพยัญชนะ ร 1.5.2 ได้ทำการวัดผลและการประเมินผล ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ได้นำจุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นหลัก ได้ออกแบบและกำหนดวิธีการวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ทดสอบมีคลังข้อสอบที่หลากหลาย การสังเกต การสัมภาษณ์ การนำเสนองาน ประเมินผลตามสภาพจริงและบันทึกผลหลังสอน โดยเน้นพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน หากเกิดปัญหากับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนก็จะนำไปสอนซ่อมเสริมโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประเมินผลหลังการเรียนการสอน เพื่อนำจุดที่บกพร่องและจุดที่เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจึงพัฒนาขึ้นตามลำดับบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดูข้อมูลทั้งหมดของ สุทธิ สิทธิัจันทร์ คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 29 เม.ย. 2555krooluang

Lathiga

myrpawe

kawjaikroonoi

SunG_98

ABZ16171819AN

samersamer

suyu

phipop4433
New Games Here!
เกมส์ดำน้ำมหาสนุกnew
เกมส์ดำน้ำมหาสนุก มาเล่นกันเลยครับ ดูสิว่าเราจะดำน้ำได้ไกลขนาดไหนกัน เพื่อนมาช่วยด้วยนะครับ หลบสิ่งกีดขวางให้ได้นะ
เกมส์มาริโอ-เกมส์มาริโอเก็บเห็ดnew
เกมส์มาริโอ - เกมส์มาริโอเก็บเห็ด เกมส์คลาสสิค กด Space bar ให้มาริโอกระโดด เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด
เกมส์ตีกลองnew
เกมส์ตีกลอง เกมส์นี้ เราจะต้องกดปุ่มตามรูปที่เลื่อนลงมา ให้ถูกต้องตามจังหวะ เพลงจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ มาตีกลองกันนะ
เกมส์ดราก้อนบอล 2new
เกมส์ดราก้อนบอล 2 รวมเกมส์ดราก้อนบอล 2 เกมส์นี้สนุกมาก ลองเล่นคลายเครียดกันนะจ๊ะ
เกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งnew
เกมส์แข่งรถ เกมแข่งรถในสนามแข่ง เกมส์สุดมันในการแข่งรถ เหยียบคันเร่งกันให้สุดๆ ในสนามแข่งขันที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย