หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้

เจ้าของโพสต์นี้ ชัชฎาพร ภารา - 7 มิ.ย. 2555 เปิดอ่าน 160 ครั้ง

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระ ชื่อผู้วิจัย นางชัชฏาพร ภารา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อความคิดและความเข้าใจที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันและกัน  ชนชาติหนึ่ง ๆ อาจมีภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้  แต่ละคนแต่ละชาติต่างก็ใช้ภาษาในการสื่อความหมาย  ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึกและความเข้าใจ  เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องในการถ่ายทอดความคิด  การสื่อสารแล้วยังต้องตระหนักถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้  การติดต่อสื่อสาร  การแสวงหาความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ให้กว้างขวางลึกซึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์  2536 : 13)

                การสอนการเขียนมีความสำคัญที่จำเป็นต้องเสริมสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านทักษะทางภาษาให้เกิดประสิทธิภาพ  เพราะหากเริ่มสอนการเขียนอย่างถูกวิธีแล้วย่อมช่วยให้ผู้เรียนนำการเขียนไปใช้ประโยชน์ได้โดยแท้จริง  จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรเริ่มหรือแก้ไขให้ผู้เรียนสามารถเขียนสะกดคำที่ต้องการเขียนได้  นอกจากนี้การเขียนสะกดคำนั้นต้องให้นักเรียนรู้จุดหมาย  ความหมายของคำ  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเขียนสะกดคำ  เพราะการเขียนสะกดคำเป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนจึงจำเป็นต้องใช้กิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้  ทฤษฎี  ธีระวัฒนาพันธ์ (2536 : 7)  กล่าวว่าปัญหาการเขียนสะกดคำสามารถแก้ไขได้โดยการฝึกทักษะ  อาศัยแบบเรียนหรือแบบฝึก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรทัย  นุตรดิษฐ (2540 : 40)  ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะต้องมีบทบาทสำคัญในการหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน  เลือกคำสอนและฝึกการเขียนตามระดับความยากง่ายแล้วนำมาสร้างเป็นแบบฝึกสำหรับการเขียน  เพ็ตตี้ (กรรณิการ์   พวงเกษม  2540 :  อ้างอิงมาจาก  Petty  1963 , อ้างอิง  กรรณิการ์   พวงเกษม  2540 : 469 – 472)  ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการทำซ้ำ ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความแม่นยำในเนื้อหา  โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษา  การเขียน  การอ่าน  ถ้าทำบ่อย ๆ ความชำนาญจะเกิดขึ้น  เขียนผิดน้อยลง  ออกเสียงได้ชัดเจน

การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะทั้ง  4  ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน  เป็นทักษะที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นต่อไป  แต่จากการทดสอบของนักเรียนชั้น  .3  โรงเรียน บ้านหนองคู   จำนวน  5  คน  จากนักเรียน  26  คน  พบว่า  นักเรียนมีพื้นฐานการอ่านสะกดคำที่ใช้ทั่วไปและคำศัพท์แตกต่างกันมาก  และอ่านสะกดคำผิดเป็นส่วนมาก  จึงควรหาทางพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำที่ใช้ทั่วไปและคำศัพท์ให้ถูกต้อง  ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะสร้างแบบฝึกการอ่านสะกดคำขึ้นเพื่อนำไปใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน

 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

            เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

 

สมมุติฐานการวิจัย

                ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  75

 

ความสำคัญของการวิจัย

                เป็นแนวทางสำหรับครูในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน

 

ขอบเขตของการวิจัย

1.ประชากร

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองคู  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ  ที่อ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง  จำนวน  5  คน

2.  ตัวแปรที่ศึกษา

                ตัวแปรต้น  คือ  การสอนโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

                ตัวแปรตาม คือ  ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยการใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

 

เครื่องมือในการวิจัย

1.             แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

2.             แบบทดสอลการอ่านหลังฝึกอ่าน

3.             แบบบันทึกคะแนน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

                แบบฝึกการอ่านสะกดคำ  หมายถึง  แบบฝึกการอ่านสะกดคำที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา  ให้เป็นระบบซึ่งประกอบด้วย  คำศัพท์ที่รวบรวมจากคำศัพท์ที่นักเรียนมักอ่านสะกดคำผิดในแบบฝึกหัดภาษาไทย

                ความสามารถในการอ่านสะกดคำ  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการอ่านแบบทดสอบ  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

 

วิธีดำเนินการวิจัย

1.             การสร้างแบบฝึกแบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระผู้วิจัยดำเนินการดังนี้

1.1      ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

1.2      วิเคราะห์เนื้อหาและรวบรวมคำที่นักเรียนอ่านผิด

1.3      กำหนดโครงร่างของแบบฝึกหัดการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ของแบบฝึกอ่านตามโครงร่าง

1.4      ให้เพื่อนครูในหมวดภาษาไทยตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึก

1.5      ปรับปรุงแบบฝึกและจัดทำแบบฝึก

2.             การใช้แบบฝึกและจัดทำแบบฝึก

2.1      ประชากรในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน จำนวน  5  คน  ปีการศึกษา  2553  มีปัญหาการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ไม่ถูกต้อง  โดยศึกษากับประชากรทั้งหมด

2.2      เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคำเป็นคำศัพท์จำนวน  30  คำ

2.3      การใช้แบบฝึกอ่าน  ผู้วิจัยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำ  จำนวน  2  ชุด  คือ  ชุดก่อนและหลังการอ่าน  ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและพักเที่ยง  ในปีการศึกษา  2553

2.4      การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  จากแบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ

2.5      การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  (X1)  การทดสอบหลังเรียน (X2)       คะแนนความก้าวหน้า      (X1 – X2)         ผลต่างของคะแนน คือ  ค่า  D

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

            ประเมินผลการทดสอบการอ่านของนักเรียนหลังจากฝึกอ่านจากแบบฝึกโดยใช้ค่าร้อยละ

                            ร้อยละของคะแนน    =  คะแนนของนักเรียนแต่ละคน       x  100

                                                                   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ

 

เลขที่

คะแนนสอบ (30 คะแนน)

ร้อยละของคะแนน

เทียบเกณฑ์ 75 %

1

23

76.67

1.67

2

25

83.33

8.33

3

26

86.67

11.67

4

24

80

5

5

23

76.67

1.67

 

จากตาราง  แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้แบบฝึกอ่านแบบสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าร้อยละ 75  อยู่ 5  คน คือ    มีผลสัมฤทธิ์สูงว่าร้อยละ 100

 

 

 

 

ผลการวิจัย

            จากจากการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยการใช้แบบฝึกอ่านแบบแจกลูกคำที่ประสมกับสระต่าง ๆ  กับนักเรียนทั้ง  5  คน  พบว่าแบบฝึกอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ได้กับนักเรียน 5 คน ส่งผลให้นักเรียนนักเรียนทั้ง 5 คนนี้อ่านหนังสือได้

            แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ พัฒนาขึ้นโดยการเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก    รูปแบบน่าสนใจ  หลากหลายรูปแบบ  โดยอาศัยหลักจิตวิทยาวัยเด็กในการจัดกิจกรรมเข้าใจง่าย  มีตัวอย่างประกอบ  มีการจัดกิจกรรมการฝึกที่เร้าความสนใจ  และแบบฝึกนั้นควรทันสมัยอยู่เสมอ  อีกทั้งยังสามารถทบทวนฝึกฝนเพื่อหาความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดเป็นความจำจนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความชำนาญและให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน  อาทิ  รุจี  สุขเสมอ ( 2526 : 23 )  กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา  โดยมีครูเป็นผู้แนะนำช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน  การฝึกทักษะทางภาษานั้นจะอาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝึกในแบบเรียนเพียงอย่างเดียว  นับว่าน้อยเกินไป  ทั้งจะไม่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะทางภาษาได้เพียงพอ  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องสร้างแบบฝึกเฉพาะเรื่องขึ้น  สำหรับฝึกเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วในทักษะทางภาษาไทย  โดยเฉพาะในด้านการเขียนสะกดคำ  และประสงค์  รายณสุข ( 2532 : 52 )  ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ  คำว่าทักษะ  หมายถึง  ความชำนาญคล่องแคล่ว  รวดเร็วและถูกต้อง  ทักษะจำเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ทำซ้ำ ๆ  จนเกิดความชำนาญ  ดังนั้น  การสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน ได้นั้น  สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ที่ใช้ฝึกทักษะภาษาให้ได้ผลดี  ก็คือ แบบฝึก

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                            การจัดการเรียนรู้โดยใช้      แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ให้ถูกต้อง  มีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับ  โดยเริ่มฝึกจากง่ายไปหายากมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน  มีเนื้อหาถูกต้องกระชับเหมาะกับระดับชั้นของนักเรียน  จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่าน อาทิ  องค์การ  อินทรัมพรรย์ ( 226 : 90 91 )  กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนสามารถปรับปรุงแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและช่วยครูให้มีความมั่นใจในการสอนสามารถสอนแทนได้ในกรณีจำเป็นและสามารถช่วยให้การสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย  และนิคม  ชมมุหลง ( 2545 : 181 )  กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคำตอบหรือความสำเร็จด้วยตนเองนำไปสู่กระบวนการนำไปใช้จริงได้อย่างถูกต้อง

                     2.3  บทบาทหน้าที่ของครูต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้     แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ครูมีบทบาทสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยครูคอยชี้แนะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  เริ่มต้นจากการพิจารณาส่วนประกอบของแบบฝึกและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ  คัดเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องบรรลุตามจุดมุ่งหมาย  ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ด้านการเขียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  วัลลภ  กันทรัพย์

 ( 2534 : 91 – 93 ) กล่าวว่าครูมีหน้าที่เพียงคอยชี้แนะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมและเน้นทักษะกระบวนการมุ่งการเรียนและการนำไปใช้ และกรมวิชาการ ( 2534 : 120 )  ครูมีหน้าที่บริหารและจัดการเวลาให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้

                                จากหลักการและเหตุผลข้างต้น  จึงสามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนของนักเรียนสูงขึ้นจากการใช้   แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ให้ถูกต้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 


ดูข้อมูลทั้งหมดของ ชัชฎาพร ภารา คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 7 มิ.ย. 2555wilailuk85

krupaisarn

artmania11

influenzar

sintucksin

Nil

joo_101

tanyakhan

shamsri2505
New Games Here!
เกมส์ทำเค้กnew
เกมส์ทำเค้ก มาช่วยสาวน้อยทั้งสองทำเค้ก เริ่มตั้งแต่การตีแป้งและไข่จากนั้นนำเข้าเตาอบให้ได้เวลา จะได้เค้กพร้อมให้เรามาแต่งหน้าเค้กอีกทีด้วยจ้า
เกมส์เดาะบอลnew
เกมส์เดาะบอล มาเดาะบอลแข่งกันนะจ๊ะ
เกมส์ทำสวนnew
เกมส์ทำสวน มาให้คนงานทำสวนโดยปลูกพืชผักตามที่เราต้องการได้ในแปลงต่างๆ ได้เลยครับ
เกมหาเหรียญnew
อีกหนึ่งเกมจาก GUPP ที่นำมาเสนอให้เล่น เป็นเกมคลาสสิคมาก ลองเล่นกันดูนะ
เกมส์รูบิคnew
เกมส์รูบิค มาเล่นเกมส์ใช้สมองออนไลน์กัน มาใช้สมอง ประลองปัญญา ในการต่อ cube ให้เป็นสีเดียวกันให้หมดดู
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย