หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
ชัชฎาพร ภารา
จากจังหวัด ชัยภูมิ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้
โพสต์เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2555 IP : เปิดอ่าน : 20268 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(64.52%-62 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระ ชื่อผู้วิจัย นางชัชฏาพร ภารา

.....

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อความคิดและความเข้าใจที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันและกัน  ชนชาติหนึ่ง ๆ อาจมีภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้  แต่ละคนแต่ละชาติต่างก็ใช้ภาษาในการสื่อความหมาย  ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึกและความเข้าใจ  เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องในการถ่ายทอดความคิด  การสื่อสารแล้วยังต้องตระหนักถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้  การติดต่อสื่อสาร  การแสวงหาความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ให้กว้างขวางลึกซึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์  2536 : 13)

                การสอนการเขียนมีความสำคัญที่จำเป็นต้องเสริมสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านทักษะทางภาษาให้เกิดประสิทธิภาพ  เพราะหากเริ่มสอนการเขียนอย่างถูกวิธีแล้วย่อมช่วยให้ผู้เรียนนำการเขียนไปใช้ประโยชน์ได้โดยแท้จริง  จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรเริ่มหรือแก้ไขให้ผู้เรียนสามารถเขียนสะกดคำที่ต้องการเขียนได้  นอกจากนี้การเขียนสะกดคำนั้นต้องให้นักเรียนรู้จุดหมาย  ความหมายของคำ  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเขียนสะกดคำ  เพราะการเขียนสะกดคำเป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนจึงจำเป็นต้องใช้กิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้  ทฤษฎี  ธีระวัฒนาพันธ์ (2536 : 7)  กล่าวว่าปัญหาการเขียนสะกดคำสามารถแก้ไขได้โดยการฝึกทักษะ  อาศัยแบบเรียนหรือแบบฝึก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรทัย  นุตรดิษฐ (2540 : 40)  ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะต้องมีบทบาทสำคัญในการหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน  เลือกคำสอนและฝึกการเขียนตามระดับความยากง่ายแล้วนำมาสร้างเป็นแบบฝึกสำหรับการเขียน  เพ็ตตี้ (กรรณิการ์   พวงเกษม  2540 :  อ้างอิงมาจาก  Petty  1963 , อ้างอิง  กรรณิการ์   พวงเกษม  2540 : 469 – 472)  ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการทำซ้ำ ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความแม่นยำในเนื้อหา  โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษา  การเขียน  การอ่าน  ถ้าทำบ่อย ๆ ความชำนาญจะเกิดขึ้น  เขียนผิดน้อยลง  ออกเสียงได้ชัดเจน

การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะทั้ง  4  ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน  เป็นทักษะที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นต่อไป  แต่จากการทดสอบของนักเรียนชั้น  ป.3  โรงเรียน บ้านหนองคู   จำนวน  5  คน  จากนักเรียน  26  คน  พบว่า  นักเรียนมีพื้นฐานการอ่านสะกดคำที่ใช้ทั่วไปและคำศัพท์แตกต่างกันมาก  และอ่านสะกดคำผิดเป็นส่วนมาก  จึงควรหาทางพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำที่ใช้ทั่วไปและคำศัพท์ให้ถูกต้อง  ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะสร้างแบบฝึกการอ่านสะกดคำขึ้นเพื่อนำไปใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน

 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

            เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

 

สมมุติฐานการวิจัย

                ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  75

 

ความสำคัญของการวิจัย

                เป็นแนวทางสำหรับครูในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน

 

ขอบเขตของการวิจัย

1.ประชากร

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองคู  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ  ที่อ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง  จำนวน  5  คน

2.  ตัวแปรที่ศึกษา

                ตัวแปรต้น  คือ  การสอนโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

                ตัวแปรตาม คือ  ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยการใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

 

เครื่องมือในการวิจัย

1.             แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ

2.             แบบทดสอลการอ่านหลังฝึกอ่าน

3.             แบบบันทึกคะแนน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

                แบบฝึกการอ่านสะกดคำ  หมายถึง  แบบฝึกการอ่านสะกดคำที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา  ให้เป็นระบบซึ่งประกอบด้วย  คำศัพท์ที่รวบรวมจากคำศัพท์ที่นักเรียนมักอ่านสะกดคำผิดในแบบฝึกหัดภาษาไทย

                ความสามารถในการอ่านสะกดคำ  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการอ่านแบบทดสอบ  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

 

วิธีดำเนินการวิจัย

1.             การสร้างแบบฝึกแบบฝึกอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระผู้วิจัยดำเนินการดังนี้

1.1      ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

1.2      วิเคราะห์เนื้อหาและรวบรวมคำที่นักเรียนอ่านผิด

1.3      กำหนดโครงร่างของแบบฝึกหัดการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ของแบบฝึกอ่านตามโครงร่าง

1.4      ให้เพื่อนครูในหมวดภาษาไทยตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึก

1.5      ปรับปรุงแบบฝึกและจัดทำแบบฝึก

2.             การใช้แบบฝึกและจัดทำแบบฝึก

2.1      ประชากรในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน จำนวน  5  คน  ปีการศึกษา  2553  มีปัญหาการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ไม่ถูกต้อง  โดยศึกษากับประชากรทั้งหมด

2.2      เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคำเป็นคำศัพท์จำนวน  30  คำ

2.3      การใช้แบบฝึกอ่าน  ผู้วิจัยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำ  จำนวน  2  ชุด  คือ  ชุดก่อนและหลังการอ่าน  ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและพักเที่ยง  ในปีการศึกษา  2553

2.4      การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  จากแบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ

2.5      การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  (X1)  การทดสอบหลังเรียน (X2)       คะแนนความก้าวหน้า      (X1 – X2)         ผลต่างของคะแนน คือ  ค่า  D

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

            ประเมินผลการทดสอบการอ่านของนักเรียนหลังจากฝึกอ่านจากแบบฝึกโดยใช้ค่าร้อยละ

                            ร้อยละของคะแนน    =  คะแนนของนักเรียนแต่ละคน       x  100

                                                                   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ

 

เลขที่

คะแนนสอบ (30 คะแนน)

ร้อยละของคะแนน

เทียบเกณฑ์ 75 %

1

23

76.67

1.67

2

25

83.33

8.33

3

26

86.67

11.67

4

24

80

5

5

23

76.67

1.67

 

จากตาราง  แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้แบบฝึกอ่านแบบสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าร้อยละ 75  อยู่ 5  คน คือ    มีผลสัมฤทธิ์สูงว่าร้อยละ 100

 

 

 

 

ผลการวิจัย

            จากจากการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยการใช้แบบฝึกอ่านแบบแจกลูกคำที่ประสมกับสระต่าง ๆ  กับนักเรียนทั้ง  5  คน  พบว่าแบบฝึกอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ได้กับนักเรียน 5 คน ส่งผลให้นักเรียนนักเรียนทั้ง 5 คนนี้อ่านหนังสือได้

            แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ พัฒนาขึ้นโดยการเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก    รูปแบบน่าสนใจ  หลากหลายรูปแบบ  โดยอาศัยหลักจิตวิทยาวัยเด็กในการจัดกิจกรรมเข้าใจง่าย  มีตัวอย่างประกอบ  มีการจัดกิจกรรมการฝึกที่เร้าความสนใจ  และแบบฝึกนั้นควรทันสมัยอยู่เสมอ  อีกทั้งยังสามารถทบทวนฝึกฝนเพื่อหาความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดเป็นความจำจนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความชำนาญและให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน  อาทิ  รุจี  สุขเสมอ ( 2526 : 23 )  กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา  โดยมีครูเป็นผู้แนะนำช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน  การฝึกทักษะทางภาษานั้นจะอาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝึกในแบบเรียนเพียงอย่างเดียว  นับว่าน้อยเกินไป  ทั้งจะไม่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะทางภาษาได้เพียงพอ  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องสร้างแบบฝึกเฉพาะเรื่องขึ้น  สำหรับฝึกเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วในทักษะทางภาษาไทย  โดยเฉพาะในด้านการเขียนสะกดคำ  และประสงค์  รายณสุข ( 2532 : 52 )  ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ  คำว่าทักษะ  หมายถึง  ความชำนาญคล่องแคล่ว  รวดเร็วและถูกต้อง  ทักษะจำเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ทำซ้ำ ๆ  จนเกิดความชำนาญ  ดังนั้น  การสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน ได้นั้น  สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ที่ใช้ฝึกทักษะภาษาให้ได้ผลดี  ก็คือ แบบฝึก

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                            การจัดการเรียนรู้โดยใช้      แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ให้ถูกต้อง  มีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับ  โดยเริ่มฝึกจากง่ายไปหายากมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน  มีเนื้อหาถูกต้องกระชับเหมาะกับระดับชั้นของนักเรียน  จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่าน อาทิ  องค์การ  อินทรัมพรรย์ ( 226 : 90 – 91 )  กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนสามารถปรับปรุงแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและช่วยครูให้มีความมั่นใจในการสอนสามารถสอนแทนได้ในกรณีจำเป็นและสามารถช่วยให้การสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย  และนิคม  ชมมุหลง ( 2545 : 181 )  กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคำตอบหรือความสำเร็จด้วยตนเองนำไปสู่กระบวนการนำไปใช้จริงได้อย่างถูกต้อง

                     2.3  บทบาทหน้าที่ของครูต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้     แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ครูมีบทบาทสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยครูคอยชี้แนะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  เริ่มต้นจากการพิจารณาส่วนประกอบของแบบฝึกและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ  คัดเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องบรรลุตามจุดมุ่งหมาย  ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ด้านการเขียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  วัลลภ  กันทรัพย์

 ( 2534 : 91 – 93 ) กล่าวว่าครูมีหน้าที่เพียงคอยชี้แนะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมและเน้นทักษะกระบวนการมุ่งการเรียนและการนำไปใช้ และกรมวิชาการ ( 2534 : 120 )  ครูมีหน้าที่บริหารและจัดการเวลาให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้

                                จากหลักการและเหตุผลข้างต้น  จึงสามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนของนักเรียนสูงขึ้นจากการใช้   แบบฝึกการอ่านสะกดคำแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ ให้ถูกต้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
Clash - ถอนตัว
[อนันต์ อนันทชัยวรกุล]
เปิดอ่าน 516 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ บุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 2 ครั้งแล้ว
เยวี่ย เลี่ยง ต้าย เปี่ยว อั่ว เตอ ซิน
[Bunjerd Nilayakanon]
เปิดอ่าน 2179 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 86 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 9 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

ชัชฎาพร ภารา
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
ชัชฎาพร ภารา..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟเกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟnew
มาร่วมเล่นเกมส์ เต้น ใครชื่นชอบการเต้นเข้าจังหวะไม่ควรพลาด โดยเราต้องกดปุ่มลูกศร ให้ทันตามที่กำหนดเพื่อโชว์สเต็ปเท้าไฟ
เกมส์แรมโบ้ เกมส์แรมโบ้ new
เกมส์แรมโบ้ เกมส์นี้เป็นอีกหนึ่งเกมส์ต่อสู้ที่น่าสนใจ ที่มีมานานมากตั้งแต่ในสมัยก่อน ซึ่งเราจะต้องใช้อาวุธทั้งปืน ดาบ ระเบิด ในการโจมตีคู่ต่อสู้
เกมส์จับคู่ผลไม้เกมส์จับคู่ผลไม้new
มาเล่นเกมส์จับคู่และเรียงผลไม้ออนไลน์กัน เป็นเกมจับคู่ผลไม้สนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเรียงผลไม้กันดูนะจ๊ะ
เกมส์ทดสอบความจำเกมส์ทดสอบความจำnew
เกมส์ทดสอบความจำ เกมทดสอบความจำ น้องๆ ลองมาเล่นเกมส์ทดสอบความจำออนไลน์กัน เป็นเกมทดสอบความจำสนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเกมส์ทดสอบความจํากันได้ตามใจชอบเลย
เกมส์PacManเกมส์PacMannew

เกมส์แพ็คแมน เกมส์คลาสสิคตลอดกาล ใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ ถือว่า เชยระเบิด

More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย