หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
นางอรนิตย์ สุวรรณไตรย์
จากจังหวัด อุบลราชธานี


ครูมือการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
โพสต์เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2556 เวลา 14:25 น. IP : 223.204.53.170 เปิดอ่าน : 327 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(90.00%-2 ผู้โหวต)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่กับแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษคะ..ดูได้เลย

.....

แผนการจัดการเรียนรู้

Unit 1 

เรื่อง  My life Style

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

วิชา  ภาษาอังกฤษ                                                               เวลาเรียน  2  ชั่วโมง

Unit 1 My life Style                               วันที่..........เดือน.................พ.ศ....................

                                                                                                         

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

          มาตรฐาน ต 1.1:  เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ

และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ

          มาตรฐาน ต 1.3: นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

 

 2.  ตัวชี้วัด

          ต 1.1 ป 6/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และ คำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป 6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป 6/2   ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

3.  สาระสำคัญ

          การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง My life Style และการอ่านข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ ก่อนการเขียนนักเรียนต้องเรียนรู้ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ๆ จากการอ่าน เพื่อเป็นประสบการณ์และนำไปสู่การเขียนข้อมูลส่วนตัวของตนได้

               3.1  ความรู้

                   1.  คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

2.  ข้อความ/ นิทาน/บทกลอนสั้น ๆ /หลักการอ่าน

3.  ประโยค ข้อความสั้น ๆ ภาพสัญลักษณ์ เครื่องหมาย

4.  ใจความสำคัญของบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

5.  การสื่อสารระหว่างบุคคล

6.  คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

7.  สถานการณ์ง่าย ๆ

8.  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

 

              3.2  ทักษะ กระบวนการ

                   1.  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง

                   2.  ระบุ/อ่านออกเสียง/สะกดคำ

                   3.  ตอบคำถาม/ฟังเรื่องใกล้ตัว

                   4.  พูด/ให้ข้อมูล

                   5.  พูด/ทำท่าประกอบ

                   6.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม

7.  ใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

              3.3  คุณลักษณะ

                   1.  มีวินัย, ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                   2.  รักการอ่าน

                   3.  มุ่งมั่นในการทำงาน

                   4.  มีความมั่นใจในการแสดงออก

                   5.  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

                   6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

                   7.  มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  1  เรื่อง  Who am I? (เวลา 1 ชั่วโมง)   

1. Wram up (ขั้นนำ)

               1.1 นักเรียนเล่นเกม จับคู่ (Matching Game “Who am I”) โดยนักเรียนจับคู่

1.1.1 แต่ละคู่รับเกมจากครูมาคู่ละ 1 ชุด ซึ่งในเนื้อหาของเกม จะมีหัวข้อของแบบฟอร์ม และมีข้อความที่ใช้กรอกแบบฟอร์มแต่ละข้อ เช่น Name จะจับคู่กับ James เป็นต้น

1.1.2  คู่ใดที่จับคู่ได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด เป็นคู่ที่ชนะ

1.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

          2. Presentation (ขั้นนำเสนอ)

2.1 ครูนำเสนอศัพท์ โดยนำนักเรียนอ่านคำศัพท์และอธิบายความหมาย

2.2 อธิบายแบบฟอร์มที่ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัว ที่บุคคลทั่วไปต้องกรอก ใบความรู้ที่ 1

(Knowledge sheet 1)

2.3 อ่านข้อมูลส่วนตัวของ Nadech ใน Indentify Card ให้นักเรียนฟัง 2 เที่ยว

2.4 นักเรียนถามตอบจากข้อมูลที่ได้ฟัง

          3. Practice (ขั้นฝึก)

3.1 นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกที่ 1 (Exercise 1)

3.2 ส่งให้ครูตรวจ

 

 

          4. Production (ขั้นนำไปใช้)

4.1 นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง โดยใช้ตัวอย่างจากข้อมูลของ Nadech

หรือ Jack

4.2 อ่าน เรื่อง Ton,s close friends ใบความรู้ที่ 2 (Knowledge sheet 2)

4.3 ให้นักเรียนฝึกอ่านในใจแล้วตอบคำถามเพื่อแสดงความเข้าใจ และทำแบบฝึกที่ 2 (Exercise 2)

         5. Wrap up  (ขั้นสรุป)

5.1 นักเรียนร่วมกันอ่านคำศัพท์ และแปลความหมายของคำศัพท์ ที่ได้เรียนในชั่วโมงนี้พร้อม ๆ กัน

      5.2 นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองและเพื่อน ๆ ชอบทำในเวลาว่างโดยใช้ตัวอย่างจากเรื่องของตน และทำแบบฝึกที่ 3 (Exercise 3)

 

กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  2  เรื่อง  My Favorite things (เวลา 1 ชั่วโมง)   

         1. Wram up (ขั้นนำ)

      1.1 ครูนำนักเรียนสนทนาถึงสิ่งรอบตัวที่ทุกคนรู้จักในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร (Food)  กีฬา (Sport) หนังสือ (Book) เป็นต้น

               1.2 สุ่มถามนักเรียนประมาณ 2 – 3 คน โดยตั้งคำถาม

       What is your favorite color?

       Who is your favorite movie star ? เป็นต้น  

          2. Presentation (ขั้นนำเสนอ)

      2.1 ครูนำเสนอคำศัพท์จากบัตรคำ โดยนำนักเรียนอ่านพร้อมทั้งอธิบายความหมาย ในใบความรู้ที่ 3 (Knowledge sheet 3)

               2.2 ให้ตัวอย่างประโยคถาม/ตอบ เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบใกล้ ๆ ตัว เช่น

                             1. A : What is your favorite fruit ?

                                 B :   My Favorite fruit is apple.

                             2. A : What is your favorite pet ?

                                 B :   My Favorite pet is dog. เป็นต้น

         3. Practice (ขั้นฝึก)

3.1 นักเรียนฝึกสนทนาเป็นคู่ โดยสับเปลี่ยนคำนามที่เป็นสิ่งรอบ ๆ ตัว เช่น  food,

book, color movie star, TV program, subject, pet , sport เป็นต้น

3.2 เมื่อฝึกคล่องแล้ว นักเรียนจับคู่ออกไปสนทนาให้เพื่อนและครูฟัง ครูและเพื่อนให้

คะแนน

          4. Production (ขั้นนำไปใช้)

4.1 นักเรียนฝึกการใช้ประโยคคำถามตอบ แบบฝึก 4 (Exercise 4 )

A : What is your favorite ………………… ?

B : My your favorite …………………is……………………..

 

4.2 นักเรียนฝึกความแม่นยำ ในทักษะการพูดเพิ่มเติมโดยสนทนาถึงสิ่งที่ชื่นชอบ ทำใน

เวลาว่าง เช่น

                   A : What is your favorite free time activity ?

                   B :   My Favorite free time activity is cooking.

          5. Wrap up  (ขั้นสรุป)

               5.1 สรุปคำศัพท์ โดยการอ่านและแปลความหมายพร้อม ๆ กัน

5.2 สรุปวิธีการสร้างคำถามและวิธีตอบในสิ่งที่ชื่นชอบ

5.3 ทำทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

 

6.  สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

1. Matching Game

2. ใบความรู้ Knowledge sheet

3. แบบฝึก Exercise

4. บัตรคำศัพท์

5. สิ่งแวดล้อมรอบตัวของรอบตัว

 

7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

          7.1  วิธีการวัดและเครื่องมือวัด

 

เป้าหมายการเรียนรู้

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

สาระสำคัญ

การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง My life Style และการอ่านข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น ก่อนการเขียนนักเรียนต้องเรียนรู้ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ๆ จากการฟังหรือการอ่าน เพื่อเป็นประสบการณ์และนำไปสู่การเขียนข้อมูลส่วนตัวของตนได้

1.  ทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

2.  การอ่านออกเสียงคำศัพท์

3.  การบอกความหมายคำศัพท์/

 การอ่านประโยค

4.  การทำแบบฝึก

1.  แบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

2.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง

3.  แบบประเมินการพูด

4.  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน

 

 

เป้าหมายการเรียนรู้

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

ต 1.1 ป 6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และ คำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป 6/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป 6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 

ต 1.2 ป 6/1  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป 6/2   ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

ต 1.3 ป 6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

1.  การอ่านข้อมูลส่วนตัวของ Nadech

2.  ข้อมูลส่วนตัว โดยใช้ตัวอย่างจากข้อมูลของ Jack

3.  การสนนทนาเป็นคู่ โดยสับเปลี่ยนคำนามที่เป็นสิ่งรอบ ๆ ตัว

4.  การหาความหมาย ของคำศัพท์จากพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย

5.  ตรวจแบบฝึกเขียนสิ่งที่เพื่อนของตน แต่ละคนชอบทำ

6.  การเขียนเรียงความ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองและเพื่อน ๆ ชอบทำในเวลาว่าง

8.  การจับคู่ผลัดกันถามและตอบ

 

–  แบบประเมินแบบฝึก

–  แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

–แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

–แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด

–แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียง

–แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน

–การสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนภาพ

–แบบประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน

 

เป้าหมายการเรียนรู้

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

คุณลักษณะ

1.  มีวินัย, ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.  รักการอ่าน

3.  มุ่งมั่นในการทำงาน

4.  มีความมั่นใจในการแสดงออก

5.  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  มีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ

1.  รายงานการสังเกตพฤติกรรม

2.  สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน

 

1.  แบบประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน

2.  แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน

 

 

7.2  เกณฑ์การวัด

                    7.2.1  ข้อสอบปรนัย  เลือกคำตอบได้ถูกข้อละ  1  คะแนน

                   7.2.2  แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

                       1.  การกำหนด / เป้าหมายร่วมกัน

                       2.  การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

                       3.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

                       4.  การประเมินและปรับปรุงผลงาน

                   7.2.3  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

                      1.  เนื้อหา

                       2.  กลวิธีการนำเสนอ

                       3.  ขั้นตอนการนำเสนอ

                       4.  การใช้ภาษา

                       5.  ตอบคำถาม/เวลา 

                   7.2.4  แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด

                       1.  การออกเสียง

                       2.  ความถูกต้องของคำศัพท์ สำนวนและประโยค

                       3.  ความคล่องแคล่ว

                       4.  การแสดงท่าทาง/น้ำเสียงประกอบการพูด

                   7.2.5  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียง

                       1.  การอ่าน ออกเสียง

                       2.  อ่านออกเสียงเน้นเสียงหนักเบา

                       3.  อ่านออกเสียงเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง

                      4.  ความถูกต้องของคำศัพท์ สำนวน และประโยค

                 7.2.6  แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน

                     1.  ความคิดสร้างสรรค์

                     2.  ความประณีตสวยงาม

                     3  ความสะอาด

                     4.  ทำงานเสร็จทันเวลา

                 7.2.7  การสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนภาพ

                     1.  คำตอบเป็นคำตอบในเชิงบวกได้  1  คะแนน

                     2.  คำตอบเป็นคำตอบในเชิงลบได้  0  คะแนน

                 7.2.8  แบบประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตน

                     1.  ความกระตือรือร้น

                     2.  ความร่วมมือ

                     3.  ความรับผิดชอบ

                     4.  การเคารพกติกา

                     5.  ความกล้าแสดงออก

                 7.2.9  แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน

                     1.  ความขยัน

                     2.  ความประหยัด

                     3.  ความซื่อสัตย์

                     4.  ความมีวินัย

                     5.  ความสุภาพ

                     6.  ความสะอาด

                     7.  ความสามัคคี

                     8.  ความมีน้ำใจ

             7.3  เกณฑ์การผ่าน

                   7.3.1  เกณฑ์การผ่านรายบุคคล

                       7.3.1.1  นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม

                       7.3.1.2  นักเรียนได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปจาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมินหรือ ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปจาก 5 ระดับคุณภาพของการประเมิน

                   7.3.2  เกณฑ์การผ่านรายกลุ่ม

                       7.3.2.1  จำนวนนักเรียนร้อยละ 80 ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม

                       7.3.2.2 จำนวนนักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปจาก  3  ระดับคุณภาพของการประเมินหรือ  ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปจาก 5 ระดับคุณภาพของการประเมิน

 

8.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

 

               8.1  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................               8.2  ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................               8.3  การปรับปรุงและพัฒนา

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                ลงชื่อ…………………………………………………………

                                                                  (นางอรนิตย์  สุวรรณไตรย์) ครูผู้สอน

                                                          

 


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ภาพ พุทธประวัติที่สวยงาม
[สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)]
เปิดอ่าน 260 ครั้งแล้ว
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สำนักการศึกษา
[นางสาวนฤมล บุญแสวง]
เปิดอ่าน 284 ครั้งแล้ว
วันกิฬาแห่งชาติ
[สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)]
เปิดอ่าน 262 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ครูมือการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..นางอรนิตย์ สุวรรณไตรย์.. เป็นคนเขียน
ครูมือการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติิ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบา 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


นางอรนิตย์ สุวรรณไตรย์
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ต้อนสัตว์new
เกมส์ต้อนสัตว์ เราต้องเดินไปหาสัตว์ที่อยู่ด้านนอก ให้เดินตามเรามา โดยจะต้อนทีละกี่ตัวก็ได้ แต่อย่าให้เดินวนมาชนกันเอง แล้วพาเข้าคอกในเวลาที่กำหนด
เกมส์จับคู่ผลไม้2new
เกมส์จับคู่ผลไม้ มาช่วยกันจับคู่ผลไม้ โดยให้ดูว่านอกด้านซ้ายกับขวา จะส่งผลไม้อะไรออกมาจ๊ะ
เกมส์ร็อคแมนnew
เกมส์ร็อคแมน ในภาคนี้เราสามารถเลือกตัวละครได้ ทั้งร็อคแมน ซีโร่ ซึ่งมีท่าไม้ตายต่างๆไว้ปราบศัตรู โดยแต่ละด่านจะมีบอสปกป้องฐานอยู่ เราต้องฝ่ามันไปให้ได้
เกมส์หาทางออกnew
เกมส์หาทางออก เกมหาทางออก เกมส์ห้องปริศนา มาหาทางออกจากห้องสุดแสนพิศวงให้เจอกันเถอะ
เกมส์ปลูกดอกไม้ในสวนnew
เกมส์ปลูกดอกไม้ในสวน เกมปลูกดอกไม้ในสวน มาเล่นเกมส์ปลูกดอกไม้ในสวนออนไลน์กัน เป็นเกมปลูกดอกไม้ในสวนสนุกๆ น่าเล่น ลองปลูกดอกไม้ในสวนกันได้ตามใจชอบเลย
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย