หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

เทือกเขาที่สำคัญในประเทศไทย

เจ้าของโพสต์นี้ จารุวรรณ โคตรเสน - 30 ส.ค. 2556 เวลา 06:14 น. เปิดอ่าน 478 ครั้ง

เทือกเขาสำคัญในภาคเหนือ

            1.เทือกเขาแดนลาว เริ่มจากตอนใต้ของจีน ทอดตัวเป็นแนวยาวเข้าสู่ชายแดนไทย รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,330 กิโลเมตรเฉพาะส่วนที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแดนลาว คือ ดอยผ้าห่มปก มีความสูง 2,253 เมตร อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  แม่น้ำสำคัญที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาแดนลาว ได้แก่ แม่แตง ฝาง ฯลฯ

            2.เทือกเขาถนนธงชัย เป็นแนวเทือกเขาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ เริ่มจากจุที่บรรจบกับเทือกเขาแดนลาว ทอดตัวเป็นแนวยาวมาทางตอนล่างของภาค แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่

               ถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ตั้งแต่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมความยาว 305 กิโลเมตร

               ถนนธงชัยกลาง เริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก ผ่านมาถึงพื้นที่ระหว่างแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ และไปบรรจบกับเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอเมือง กาญจนบุรี รวมความยาวประมาณ 880 กิโลเมตร

               ถนนธงชัยตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแจ่มกับแม่น้ำปิง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร มียอดเขาสูง ๆ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มากนัก ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าขาว และดอยสุเทพ

                ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาถนนธงชัย คือ ดอยอินทนนท์ (ดอยอ่างกาหลวง) มีความสูง 2,565 อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย

                     เทือกเขาถนนธงชัยทั้ง 3 แนว ให้กำเนิดแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำปาย ยวม เมย ตื่น แจ่ม

            3.เทือกเขาผีปันน้ำ เป็นเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของภาคเหนือทั้งหมดประกอบด้วยเทือกเขา 3 แนว ได้แก่ เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ผีปันน้ำกลาง และผีปันน้ำตะวันออก รวมความยาวทั้งหมด 412 กิโลเมตร

                เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ยอดเขาที่สำคัญคือ ดอยผาโจ้ สูง 2,012 เมตร และดอยขุนตาล สูง 1,348 เมตร ในเขตจังหวัดลำปาง

                เทือกเขาผีปันน้ำกลาง ยอดเขาส่วนใหญ่มีความสูงไม่มากนัก

                เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก ยอดเขาที่สำคัญ คือ ดอยเปช้าง สูง 1.084 เมตร ในเขตอำเภอเมืองแพร่

             4.เทือกเขาหลวงพระบาง อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคเหนือ กั้นพรมแดนธรรมชาติ ระหว่างไทยกับลาว ตั้งแต่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาว 590 กิโลเมตร

                เทือกเขาหลวงพระบาง เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารเล็ก ๆ  หลายสาย ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง และแม่น้ำน่าน

                ยอดเขาสูงที่สำคัญ ได้แก่ ภูเมียง สูงประมาณ 2,300 เมตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  และดอยโล สูง 2,077 เมตร ในเขตจังหวัดน่าน   แม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง ได้แก่ แม่น้ำวัว แม่น้ำปาด ฯลฯ

 

เทือกเขาสำคัญในภาคกลาง

           ภาคกลางมีภูเขาอยู่ทางตอนเหนือและบริเวณขอบของภาค ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือและภาคตะวันตก ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย ผีปันน้ำ และเพชรบูรณ์

           1.เทือกเขาเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยแนวเทือกเขา 2 แนว คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 และ เทือกเขาเพชรบูรณ์ 2

              เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก กั้นเขตแดนระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมความยาวประมาณ 236 กิโลเมตร มียอดเขาสำคัญ คือ ภูเขาพังเหย สูงประมาณ 900 เมตร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่น้ำที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูร 1 คือ แม่น้ำเชิญ แม่น้ำพรม แม่น้ำชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               เทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 อยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำป่าสัก เริ่มตั้งแต่บริเวณตอนบนของภาคในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดตัวลงมาทางตอนล่างของภาค จนถึงอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รวมความยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ยอดเขาที่มีความสูง คือ ภูเขาโลมโล สูงประมาณ 1,650 เมตร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

           2.เทือกเขาดงพญาเย็น เป็นแนวเทือกเขาที่เป็นขอบทางด้านตะวันออกของภาคกลาง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรีและนครนายก ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 กั้นเขตแดนระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทอดตัวลงมาจนถึงเขาเขียว จังหวัดนครนายก รวมความยาว 129 กิโลเมตร

                ยอดเขาที่มีความสูงที่สุด คือ เขาเขียว ในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีความสูง 1,292 เมตร

                เทือกเขาดงพญาเย็น แบ่งน้ำไปลงห้วยมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแควของแม่น้ำป่าสัก และยังให้กำเนิดแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายสาย เช่น แม่น้ำลำคันฉู ลำเชิงไกร ฯลฯ

 

เทือกเขาสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            1. เทือกเขาสันกำแพง เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น เริ่มจากภูเขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทอดตัวไปทางตะวันออกของภาคอีสานตอนล่าง เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสุดปลายเทือกเขาที่ช่องตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ รวมความยาว 185 กิโลเมตร

                ยอดเขาที่มีความสูงที่สุด คือ เขาแหลม ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความสูง 1,328 เมตร

                เทือกเขาสันกำแพง เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานหลายสาย เช่น ลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำปลายมาศ และยังไหลลงทางใต้ เป็นแม่น้ำในภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำนครนายก หนุมาน และพระปรง

             2. เทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสันกำแพง เริ่มจากช่องตะโก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทอดตัวเป็นแนวยาวไปทางด้านตะวันออกของภาคอีสานตอนล่าง เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนสุดปลายเทือกเขาที่ปากแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาว 544 กิโลเมตร

                 เทือกเขาพนมดงรัก มีช่องเขาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ช่องจอม ช่องเม็ก และช่องบก สำหรับช่องบก ในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจุดรวมของพรมแดน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย กัมพูชา และลาว

                 ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาพนมดงรัก คือ ภูดงรัก สูง 740 เมตร ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และเขาพระวิหาร อยู่ระหว่างพรมแดนจังหวัดศรีสะเกษกับกัมพูชา มีความสูงประมาณ 657 เมตร

                 เทือกเขาพนมดงรักให้กำเนิดแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ ลำชี ห้วยขะยูง ลำโดมใหญ่และลำโดมน้อย

             3. เทือกเขาภูพาน เป็นแนวเทือกเขาเตี้ย ๆ ทางด้านตะวันออกของภาคอีสาน เริ่มตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานี ทอดตัวขึ้นไปทางตอนบนของภาค จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี

                      ยอดเขาสูงที่สุด คือ ภูทับข้าว สูงเพียง 524 เมตร

                      เทือกเขาภูพาน เป็นต้นกำเนิด แม่น้ำลำปาว ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำยัง ห้วยน้ำอูน ฯลฯ

 

เทือกเขาสำคัญในภาคตะวันออก

             1. เทือกเขาจันทบุรี เริ่มจากภูเขาบ่อชมพู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทอดตัวไปทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออก ผ่านพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปสุดปลายเทือกเขาที่เขาตะแบงใหญ่ ซึ่งอยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรี บริเวณพรมแดนไทย – กัมพูชา รวมความยาว 281 กิโลเมตร

                 ยอดเขาสูงที่สุดคือ เขาสอยดาวใต้ สูง 1,670 เมตร และเขาสอยดาวเหนือ สูง 1,556 เมตร ในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

                 แม่น้ำที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาจันทบุรี ได้แก่ แม่น้ำระยอง ประแส เวฬุ และแม่น้ำตรา

             2. เทือกเขาบรรทัด เป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับกัมพูชา เริ่มตั้งแต่ภูเขาตะแบงใหญ่ ทางตอนเหนือของจังหวัดตราด ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับเทือกเขาจันทบุรี ทอดตัวลงไปทางใต้จนถึงปลายแหลมสารพัดพิษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด รวมความยาว 144 กิโลเมตร

                 ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ เขาตะแบงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีความสูง 914 เมตร

 

เทือกเขาสำคัญในภาคตะวันตก

      เทือกเขาในภาคตะวันตก มี 2 แนว คือ เทือกเขาถนนธงชัย ที่ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือมาสิ้นสุดปลายเทือกเขาที่เขาช่องควาย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งต่อเนื่องเป็นแนวเดียวกัน และทอดตัวลงไปทางภาคใต้ เริ่มจากเขาใหญ่ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับเทือกเขาถนนธงชัยในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทอดตัวลงไปทางใต้ เป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ในเขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร รวมความยาว 834 กิโลเมตร ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขางะยันนิกยวกตอง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความสูง 1,412 เมตร  เทือกเขาตะนาวศรีเป็นสันปันน้ำ ให้กำเนิดแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย ภาชี เพชรบุรี และปราณบุรี  ช่องเขาสำคัญ มีช่องเขาที่เป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณหลายแห่ง เช่น ช่องเขาด่านพระเจดีย์สามองค์ ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ช่องบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และช่องสิงขร (ช่องสันพร้าว) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เทือกเขาสำคัญในภาคใต้

          1.เทือกเขาภูเก็ต เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี เริ่มตั้งแต่เขาหินสุ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีกับเทือกเขาภูเก็ต ทอดยาวขนานกับชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร (ด้านทะเลอันดามัน) ไปสิ้นสุดที่เขาคูหา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมความยาวทั้งสิ้น 517 กิโลเมตร

                      ยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุด คือ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ สูงประมาณ 1,397 เมตร และเขาหลังคาตึก จังหวัดระนอง สูงประมาณ 1,272 เมตร

                      แม่น้ำที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ได้แก่ แม่น้ำหลังสวน ไชยา ท่าฉาง ตาปี และคีรีรัฐ

               2.เทือกเขานครศรีธรรมราช ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาภูเก็ต ตั้งแต่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดเป็นแนวยาวลงมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จนไปสิ้นสุดที่ภูเขาชีนา จังหวัดสตูล รวมความยาว 319 กิโลเมตร

                      เทือกเขานครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทือกเขาบรรทัด มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง สูง 1,835 เมตร ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดของภาคใต้

                      แม่น้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ได้แก่ แม่น้ำปากพนัง และแม่น้ำตรัง

               3.เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา และยะลา เริ่มตั้งแต่เขาชีนา ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณริมฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล ทอดตัวไปทางด้านตะวันออก จนถึงบริเวณต้นแม่น้ำโก – ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รวมความยาว 428 กิโลเมตร

                      ภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาสันกาลาคีรี คือ ภูเขาฮูลูติติปาซา ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา สูงประมาณ 1,535 เมตร

                      เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นสันปันน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำ โก – ลก และคลองอู่ตะเภา


ดูข้อมูลทั้งหมดของ จารุวรรณ โคตรเสน คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : 110.49.224.27 เมื่อ 30 ส.ค. 2556 เวลา 06:14 น.Theowl

customer

pornrampai

sorasing

psycho48

LALANAPOOK

phutthipha

khufon

phannee
New Games Here!
เกมส์มนุษย์ต่างดาวขโมยสัตว์เลี้ยงnew
เกมส์มนุษย์ต่างดาวขโมยสัตว์เลี้ยง เราจะได้รับบทเป็นเอเลี่ยนบุกเข้ามาในโลก โดยเป้าหมายครั้งนี้เป็นฟาร์มบริเวณชานเมืองแห่งหนึ่ง เราจะต้องใช้เครื่องเทเลพ็อตดูดสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นไก่ วัว กลับไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับเพื่อนๆที่ยานแม่ แต่ระวังอย่าให้สัตว์พวกนี้บอบช้ำนะ มันตายง่ายเสียจริงๆ
เกมส์ดรากอนบอลซุปเปอร์new
เกมส์สนุกๆ มันๆ ใช้เมาส์ในการบังคับ upgrade พลังได้ด้วย
เกมส์ยิงน้ำผึ้งnew
เกมส์ยิงน้ำผึ้ง มาช่วยเจ้าหมีน้อยยิงน้ำผึ้ง เพื่อสะสมน้ำผึ้งไว้กินช่วงจำศีลกันนะจ๊ะ
เกมส์วิ่งnew
เกมส์วิ่ง เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นหนุ่มเสื้อม่วงในการลงแข่งวิ่งครั้งนี้ จะต้องวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนคู่แข่งให้ได้
เกมส์ทําเค้กผลไม้new
เกมส์ทําเค้กผลไม้ เกมส์นี้เราจะต้องวางแป้งบนแม่พิมพ์เสียก่อน แล้วตกแต่งหน้าขนมเค้กด้วยผลไม้ และลวดลายต่างๆของเค้กให้สวยงดงาม
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย