หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
กนก จันทร์ทอง
จากจังหวัด ปัตตานี

การเรียนผ่านดาวเทียม
โพสต์เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2556 เวลา 14:40 น. IP : 202.12.73.205 เปิดอ่าน : 1285 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
-ไม่มีผลโหวต-
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

การเรียนในสภาพที่ขาดแคลนครู ด้วยพระบารมีของในหลวง ประเทศไทยเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราคงไม่มีข้ออ้างใดๆ ลองอ่านบทความนี้ ขออภัยที่ภาพหายไป

.....

 

ความรู้จากฟากฟ้า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  จันทร์ทอง

บทนำ

          มนุษย์ทุกคนในโลกปัจจุบันต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ดังนั้นนับตั้งแต่วัยเด็กเมื่ออายุครบเกณฑ์เข้าเรียนในโรงเรียน เด็กจะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล  และเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนกระทั่งจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) การเรียนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ที่เด็กเรียนผ่านมาทำให้สังคมไทยเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะดำรงชีวิต สามารถดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ หากนักเรียนคนใดต้องการความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญเฉพาะทาง ก็สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันทางด้านวิชาชีพหรือทางด้านวิชาการ ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แล้วจึงออกมาประกอบอาชีพตามความถนัด       

          ในชีวิตของการทำงานนั้น การเรียนรู้ไม่ได้หยุดลงเมื่อจบการศึกษา แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์ต่างๆ อีกมากมาย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปส่งเสริม พัฒนาการทำงาน และสร้างความสุขในชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัว บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับทุกคนในครอบครัว ให้มีโอกาสเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียน
          การเรียนของเด็กทุกคนในวัยเด็กได้เรียนรู้ในครอบครัว แล้วเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิตในอนาคต
          การเรียนรู้ในระดับครอบครัว ในแต่ละครอบครัวเป็นหน่วยของการติดต่อโต้ตอบระหว่างบุคคล และมีการถ่ายทอดและรักษาวัฒนธรรม1  โดยมีพ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และ
เครือญาติ เป็นผู้ถ่ายทอด อบรม สั่งสอนเรื่องราวต่างๆ ทั้งความรู้ การดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) หรือ (Conjugal family) เป็นครอบครัวที่ประกอบ ด้วยพ่อ แม่ และลูก หรือเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกเพียง 1 ช่วงอายุ (Generation) เท่านั้น การถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมจึงมีเวลาลดน้อยลง เนื่องจากพ่อแม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ลูกๆ จึงมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์น้อยลง เด็กบางคนจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม การใช้อินเทอร์เนต หรือใช้เวลาไปในทางที่ไม่เหมาะสม
          การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน เด็กทุกคนที่เป็นคนไทยจะได้รับสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ส่วนใหญ่มีโอกาสเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจุดนี้เองจะทำให้เด็กเกิดความแตกต่างกันพอสมควร  มีทั้งเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนดี เด็กกลุ่มที่เรียนปานกลาง และเด็กกลุ่มที่เรียนอ่อน โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ตัวเด็กเอง สภาพครอบครัว การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา การเรียนซ่อมเสริม หรือการเรียนพิเศษ เป็นต้น

          การเรียนรูด้วยตนเอง 2 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของเด็กแต่ละคน ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน มีความน่าสนใจ  มีความหลากหลาย  ดังนั้นความสำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียน ที่ต้องมีวินัย ความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้   การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยสถาบันทางสังคมทุกสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อมวลชน ที่สามารถส่งเสริมหรือจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

          การเรียนรู้ด้วยตนเองในปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย เช่น การอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้า การค้นคว้าจากอินเตอร์เนต และการชมรายการโทรทัศน์ เป็นต้น ทั้งการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิธีการที่หลากหลายที่นำไปสู่การเรียนรู้ จึงมีเรื่องของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่ง และเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
          การชมรายการโทรทัศน์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก หากเด็กหรือบุตรหลานของเรา สามารถเลือกชมรายการที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา หรือรายการใดก็ตามที่มีประโยชน์ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างแน่นอน ดังนั้นในแต่ละครอบครัวควรมีช่องรายการโทรทัศน์ที่มากเพียงพอสำหรับการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นช่องรายการโทรทัศน์พื้นฐาน ( ช่อง 3, 5 7, 9, NBT และ TPBS) และควรมีช่องรายการเพิ่มเติมจากเคเบิลทีวี หรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งมีช่องรายการโทรทัศน์อีกเป็นจำนวนมากที่มีรายการที่หลากหลายและมีประโยชน์ 
       ในบทความนี้จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว โดยการเรียนรู้จากช่องรายการโทรทัศน์จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ทึ่ทุกครอบครัวสามารถดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งด้วยตนเอง ในราคาประหยัดและได้รับประโยชน์สูงสุด

โทรทัศน์พื้นฐาน

        การเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์พื้นฐานของประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่เด็กๆ ทุกคน สามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองต้องการได้ตามอัธยาศัย โทรทัศน์พื้นฐานของประเทศไทยปัจจุบันมี 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 , ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 ,NBT และ TPBS 
             

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ช่องโทรทัศน์พื้นฐาน 6 ช่อง

          โทรทัศน์พื้นฐานทั้ง 6 ช่อง มีทั้งรายการข่าว รายการการศึกษา สารคดี บันเทิง และกีฬา ซึ่งเป็นประโยชน์ตามสมควร แต่ช่องโทรทัศน์เหล่านี้จะอยู่ได้ ต้องมีผู้สนับสนุน มีการโฆษณา ทั้งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ รายการทางการศึกษาจึงมีน้อย โอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กจึงมีน้อยเกินไป

 

รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

          ดาวเทียมมีความสามารถในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งขึ้นไปจากภาคพื้นดินไปยังทุกส่วนของโลกได้อย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ ทั้งภาพที่คมชัดและเสียงสเตอริโอสมบูรณ์แบบ จึงมีการรวบรวมรายการโทรทัศน์จากผู้ผลิดตรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดต่อ รายการจำนวนมากอาจเน้นรายการบันเทิง แต่ก็มีอีกจำนวนมากเช่นกันที่เป็นรายการการศึกษา รายการสารคดี แกละรายการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหากทุกครอบครัวสามารถรับรายการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกๆ และทุกคนในครอบครัว

 

          ดาวเทียมสื่อสารที่ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์โดยส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยมีหลายดวง3 เช่น Thaicom, NSS6, Telstar, Asaiasat, Measat, Palapa, PAS 10, Insat  และ Telkom เป็นต้น

          บทความนี้เน้นเฉพาะการรับชมรายการโทรทัศน์จากดาวเทียมไทยคมเท่านั้น ซึ่งมีช่องรายการมากเพียงพอสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ประโยชน์ของการชมรายการโทรทัศน์

          การชมรายการโทรทัศน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียกับเด็กหลายประการ ดังนี้ 4 

          ข้อดี  
       1. โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลในด้านต่างๆมากขึ้น เพราะสามารถเรียนรู้ผ่านทั้งทางตาและหู 
          2. มีความสะดวก สบาย ไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลด้วยตนเอง หรือออกไปในสถานที่จริง ผู้ฃมก็สามารถเรียนรู้ได้ เปรียบเสมือนการนำเหตุการณ์และสถานที่จริงมาไว้ที่บ้าน
          3. รายการโทรทัศน์ช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก ในบางครั้งพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกตลอดเวลา เนื่องจากต้องทำงานหรือประกอบอาชีพ ก็สามารถที่จะเปิดโทรทัศน์ให้ลูกนั่งดูได้

        ข้อเสีย

          1. พัฒนาการทางร่างกาย หากเด็กชมรายการโทรทัศน์ยาวนานเกินไปจะส่งผลให้เด็กเกิดพัฒนาการล่าช้าได้ โดยเฉพาะในเรื่องกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพราะการดูโทรทัศน์จะส่งผลให้เด็กมีกิจกรรมต่างๆ น้อยลง เช่น การออกไปเล่นกับเพื่อน การออกไปนอกบ้าน การเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน ทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ตามช่วงวัย ผู้ปกครองจึงต้องกำหนดเงื่อนไขและเวลาในการชมรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสม
       2. พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอาจจะมีปัญหา โดยเฉพาะลักษณะการเชื่อมโยงความเข้าใจของสิ่งต่างๆที่พบในโทรทัศน์ เพราะโทรทัศน์นั้นมีการตัดภาพไปมาอย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้เด็กไม่สามารถเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลลัพธ์ การชมรายการโทรทัศน์จึงต้องมีผู้ปกครองร่วมรับอยู่ด้วยจึงจะเป็นประโยชน์

          3. พัฒนาการทางสังคม เด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลง เนื่องจากว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการรับแต่ฝ่ายเดียว ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แสดงตอบออกไป ผู้ปกครองจึงต้องรับชมร่วมกับลูกๆ ด้วย จะได้มีการแสดงความคิดเห็น และมีการโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งการอธิบายข้อสงสัยที่เด็กไม่เข้าใจ จะเป็นการเสริมพัฒนาการทางสังคมให้ดีขึ้น

       ในทรรศนะของผู้เขียนเน้นการนำข้อดีของการรับชมรายการโทรทัศน์มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมโดยผู้ปกครองควรเลือกสรรรายการที่เหมาะสมบางส่วนและส่วนที่เด็กเลือกเอง เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสนใจ จะเป็นประโยชน์ทั้งการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กมากกว่าการที่เด็กเป็นผู้เลือกรายการเองตามใจชอบ

โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          การจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 5 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาวังไกลกังวล เปิดสอนชั้นเด็กเล็กไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย และต่อมาได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารโรงเรียนและทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสำนักพระราชวัง 

          ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับสารพัดช่าง วิชาชีพระยะสั้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ เพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปาชีพพิเศษ และเป็นที่ฝึกงานวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
          เนื่องในโอกาสปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษาของถ่ายทอดไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวล ได้รับพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานจากงบเงินใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยปีละ 1,200,000 บาท 

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นแนวความคิดของสำนักงานเลขาธิการพระราชวังได้เสนอแนะการนำเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรคมนาคมมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เช่น โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นผู้ดำเนินการ  “โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” โดยร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัทชินวัตร แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการดังกล่าวเป็นการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ  ช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนครูสาขาวิชาต่าง ๆ และช่วยโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมจำนวน 6 ช่อง และใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นแม่ข่าย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯพระราชทานเงินจำนวน 50 ล้านบาทเป็นทุนประเดิม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน บริษัท ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตั้งงบประมาณสนับสนุนเป็นรายปีทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ภาพที่ 2  ห้องควบคุมการออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีส่งโทรทัศน์ขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล และคณะผู้บริหารโรงเรียนเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเพื่อบริหารงาน ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่ 3  ตราสัญลักษณ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 

 

          ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการศึกษาทางไกลนี้ ในเชิงปริมาณจะมีผลทำให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียนมีโอกาสขยายการดำเนินงานได้กว้างขวางมากขึ้น ในด้านคุณภาพทำให้นักเรียนในชนบทห่างไกลมีโอกาสได้รับความรู้และศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนในเมือง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย (เป็นการบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา 6-10 ปีได้ 3 ล้านคนตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 )

        รายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          ปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ จำนวน 15 ช่อง (DLTV 1-15) ครอบคลุมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายการสายอาชีพ รายการภาษาอังกฤษและรายการอุดมศึกษา นอกจากนี้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกช่องทางหนึ่ง  

 

 

 

 

วิธีการในการรับชมรายการของ DLTV 

       การชมรายการการศึกษาของของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล สามารถเลือกชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์จากดาวเทียมของผู้ประกอบการต่างๆ เช่น UBC , True Vision, DTV , IPM , หรือ จานรับสัญญาณ  DLTV  ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม หรืออาจจะรับชมจากรายการของผู้ประกอบการ Cable TV ในท้องถิ่นที่มีการรับรายการของ ของ DLTV มาถ่ายทอดผ่านในระบบ นอกจากนี้ทางราชการยังมีโครงการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสและเสริมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล

          แม้ว่าจะมีช่องทางการรับสัญญาณดาวเทียมหลายทางเพื่อรับชมรายการของมูลนิธิไกลกังวล แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว หากมีทางเลือกที่ดีกว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก ก็ควรตัดสินใจลงทุนเพื่อบุตรหลานและครอบครัว

          ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหลายชนิดและพบว่า มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบางยี่ห้อที่ราคาไม่สูงเกินไป ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าวสามารถรับรายการโทรทัศน์พื้นฐาน รายการสารคดี ภาพยนตร์ บันเทิง กีฬา และรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV 1-15 และ ETV ได้ครบถ้วน จึงนำมาเสนอเพื่อเป็นทางเลือก โดยผู้เขียนไม่มีเจตนาจะนำเสนอเพื่อการค้าหรือการส่งเสริมธุรกิจ

 

 

 

 

การติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม

          การเลือกซื้อเครื่องรับสัญญานดาวเทียม

          เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ที่มีราคาไม่สูงนัก ได้แก่ จานรับสัญญาณดาวเทียม DTV โดยสืบค้นได้ที่ http://www.dtvthai.com/ จะพบรายการสินค้าของ DTV ที่มีหลายรุ่น หลายระดับราคา ซึ่งควรเลือกชุดที่ราคาถูกที่สุดก็เพียงพอ

 

 

 

ภาพที่ 4  ชุดจานรับสัญญษณดาวเทียม DTV

 

 

 

 

       ชุดจานดาวเทียม DTV Full Set ขนาดหน้าจาน 65 เซนติเมตร ไม่รวมค่าติดตั้ง ราคา 2,150 บาท จานดาวเทียมดีทีวี หรือจานเหลืองดีทีวี 6 เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบเคยูแบนด์ (KU-Band) ในชุดจานดาวเทียมดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
          1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม IRD จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายสัญญาณภาพและเสียง
          2. หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม 65 ซม. จำนวน 1 จาน
          3. ตัวรับสัญญาณดาวเทียม LNB จำนวน 1 หัว 
          4. รีโมทคอนโทรล จำนวน 1 อัน

       สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมมีเพียงสายนำสัญญาณ RG 6 ที่มีความยาวตามความต้องการ (ประมาณ 10-20 เมตร ) ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจานดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และหัวต่อระหว่างตัวรับสัญญาณดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (F-Type) จำนวน 2 ตัว รายการทั้ง 2 รายการ รวมราคาประมาณ 100-200 บาท

 

          การติดตั้ง

          การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมต้องหันหน้าจานไปยังทิศทางของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก อาจจะติดกับดาดฟ้า ชายคา ฝาบ้าน หรือกำแพงบ้าน โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม 
ที่มา : http://www.dtvthai.com/

       ทิศทางของหน้าจานดาวเทียมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ติดตั้ง ซึ่งสามารถดูได้จากตารางของการรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5  เช่น ที่ปัตตานี มุมรับประมาณ 254.97 องศาจากทิศเหนือ (Azimuth 254.97 ) โดยสามารถสืบค้นมุมของดาวเทียมจากเวบไซต์ http://www.psisat.com/tech/data/

AZ-EL%20fixed%20C-band.pdf  แล้วดูในรายการ´ÒÇà·ÕÂÁä·Â¤Á 2,5 ตำแหน่ง 78.5 ͧÈÒ
          ตัวอย่างของมุมรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 ที่ปัตตานี มีอาซิมุท  254.97 (AZ) และมีมุมก้มเงยของหน้าจาน 27.51 (EL) องศาจากแนวดิ่ง 

ตารางที่ 1 ค่ามุมรับสัญญาณดาวเทียม และค่ามุมก้ม-เงย
 

¨Ñ§ËÇÑ´

 

AZ

 

90 EL

 

1. ¡Ãا෾

 

239.83

 

29.74

 

2. ¡ÃкÕè

 

249.05

 

25.22

 

3. ¡Ò­¨¹ºØÃÕ

 

237.54

 

29.13

 

4. ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì

 

238.80

 

34.23

 

5. ¡ÓᾧྪÃ

 

233.57

 

30.60

 

6. ¢Í¹á¡è¹

 

237.83

 

33.49

 

7. ¨Ñ¹·ºØÃÕ

 

243.85

 

30.88

 

8. ©ÐàªÔ§à·ÃÒ

 

240.80

 

30.42

 

9. ªÅºØÃÕ

 

240.61

 

29.87

 

10. ªÑ¹ҷ

 

236.59

 

30.52

 

11. ªÑÂÀÙÁÔ

 

238.49

 

32.58

 

12. ªØÁ¾Ã

 

244.58

 

26.83

 

13. àªÕ§ÃÒÂ

 

228.93

 

33.10

 

14. àªÕ§ãËÁè

 

229.10

 

31.55

 

15. ตรัง

 

251.48

 

25.82

 

16. ตราด

 

244.51

 

31.02

 

17. ตาก

 

232.84

 

30.55

 

18. ¹¤Ã¹Ò¡

 

239.65

 

30.91

 

19. ¹¤Ã»°Á

 

239.39

 

29.48

 

20. ¹¤Ã¾¹Á

 

238.45

 

35.46

 

21. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

 

240.00

 

32.08

 

22. ¹¤ÃÈรีธรรมราช

 

249.58

 

26.41

 

23. ¹¤ÃÊÇÃäì

 

236.09

 

30.71

 

24. ¹¹·ºØÃÕ

 

239.71

 

29.75

 

25. ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ

 

255.60

 

27.81

 

26. ¹èÒ¹

 

231.85

 

33.11

 

27. ˹ͧ¤ÒÂ

 

235.86

 

34.22

 

28. ºØÃÕÃÑÁÂì

 

241.15

 

33.07

 

29. »·ØÁ¸Ò¹Õ

 

238.82

 

30.07

 

30. »ÃШǺÏ

 

236.87

 

29.56

 

31. »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

 

239.94

 

30.95

 

32. ปัμkμ¹Õ

 

254.79

 

27.51

 

33. ÍÂظÂÒ

 

239.77

 

31.16

 

34. ¾ÐàÂÒ

 

229.61

 

32.80

 

35. ¾Ñ§§Ò

 

248.25

 

25.60

 

36. ¾Ñ·Åا

 

252.01

 

26.57

 

37. ¾Ôจิตร

 

234.80

 

31.63

 

38. ¾ÔɳØâÅ¡

 

234.43

 

31.49

 

39. ྪúØÃÕ

 

239.57

 

28.69

 

40. ྪúÙóì

 

236.07

 

32.18

 

41. á¾Ãè

 

231.64

 

32.65

 

42. ÀÙเก็ต

 

249.75

 

24.64

 

43. ÁËÒÊÒäÃÒÁ

 

238.87

 

34.03

 

44. áÁèÎèͧÊ͹

 

226.48

 

31.28

 

45. ÁØ¡´ÒËÒÃ

 

239.97

 

35.33

 

46. ÂÐÅÒ

 

255.23

 

27.48

 

47. ÂâʸÃ

 

240.87

 

34.52

 

48. ÃéÍÂàÍç´

 

239.24

 

34.18

 

49. Ãйͧ

 

245.28

 

25.73

 

50. ÃÐÂͧ

 

242.45

 

30.14

 

51. ÃÒªºØÃÕ

 

239.01

 

28.87

 

52. žºØÃÕ

 

237.94

 

30.48

 

53. ÅÓ»Ò§

 

230.61

 

31.92

 

54. ÅÓ¾Ù¹

 

229.91

 

31.79

 

55. àÅÂ

 

234.90

 

33.16

 

56. ÈÃÕÊÐà¡É

 

241.60

 

34.41

 

57. ʡŹ¤Ã

 

238.45

 

35.46

 

58. ʧ¢ÅÒ

 

252.83

 

26.84

 

59. ปัตตานี

 

254.30

 

26.24

 

60. ÊÁطûÃÒ¡ÒÃ

 

240.04

 

29.72

 

61. ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

 

239.82

 

29.32

 

62. ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

 

239.99

 

29.48

 

63. ÊÃÐá¡éÇ

 

241.69

 

31.45

 

64. ÊÃкØÃÕ

 

238.59

 

30.46

 

65. ÊÔ§ËìºØÃÕ

 

237.82

 

30.31

 

66. ÊØ⢷ÑÂ

 

232.69

 

31.25

 

67. ÊؾÃóºØÃÕ

 

238.03

 

30.00

 

68. ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ

 

247.32

 

26.35

 

69. ÊØÃÔ¹·Ãì

 

241.50

 

33.23

 

70. ˹ͧºÑÇÅÓÀÙ

 

236.23

 

33.83

 

71. ÍèÒ§·Í§

 

238.17

 

38.23

 

72. ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ­ญ

 

240.47

 

35.17

 

73. ÍشøҹÕ

 

236.31

 

34.07

 

74. อุตรดิตถ์

 

232.91

 

32.00

 

75. ÍطѸҹÕ

 

236.34

 

30.54

 

76. ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ

 

241.85

 

34.75

 

 

          ขั้นตอนการติดตั้งจานดาวเทียม7   การติดตั้งจานดาวเทียมมีขั้นตอนดังนี้

                1. ตรวจสอบพื้นที่การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ตรวจสอบมุมรับสัญญาณดาวเทียม โดยใช้เข็มทิศตรวจสอบมุมกวาด ในประเทศไทยมีค่าประมาณ อาซิมุท 230-250 องศา (มุมที่วัดจากทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกา) ประมาณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และมุมเงย ประมาณ 50-60 องศาสำหรับจังหวัดปัตตานี มุมกวาดประมาณ 254.79 องศา มุมเงยประมาณ 60 องศา และต้องไม่มีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างบดบัง  (ภาพประกอบการติดตั้งจานดาวเทียมhttp://www.dtvthai.com/ )

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพที่ 6  ทำเลสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม

                        2. เมื่อได้ทำเลที่เหมาะสม จึงทำการติดตั้งเสาโดยต้องติดตั้งเสาที่ยึดหน้าจานให้อยู่ในแนวดิ่ง (90 องศา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    ภาพที่ 7  การติดตั้งเสาสำหรับติดใบจาน ติดกับพื้น  หรือ ติดกับผนัง

 

          3. ประกอบใบจานตามรูปแบบที่แนบมากับใบจาน แล้วนำมาติดตั้งกับเสาขันโดยขันน็อตไว้หลวมๆ 
          4. ปรับตั้งมุมก้ม-เงยของหน้าจานไว้ประมาณ 50 องศา
          5. ประกอบตัว LNB เข้ากับแขนจับ และหันหน้าเข้าหาจานแล้วบิดขั้วสำหรับต่อสายสัญญาณของ LNB ไปที่ทิศทางประมาณ 4-5 นาฬิกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    ภาพที่ 8  การประกอบหัว LNB เข้ากับแขนจับ

 

          6. เข้าหัว F-Type กับสายนำสัญญาณ RG-6 (ต้องระวังไม่ให้สายสัญญาณลัดวงจร )

 

 

 

                                    ภาพที่ 9   การต่อหัว F-Type เข้ากับสายนำสัญญาณทั้ง 2 ด้าน

            7. ต่อสายสัญญาณ RG-6 ระหว่างหัวรับ LNB เข้ากับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  (IRD) และสายภาพและเสียงระหว่าง เครื่องรับสัญญานดาวเทียมกับเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์

 

 

 

ภาพที่ 10  การต่อสายสัญญาณ RG-6 / AV-in / Audio-in (R-L)

          8. เปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และ เครื่องรับโทรทัศน์ 
          กดปุ่ ม MENU บนรีโมท
          กดปุ่ ม หรือ เพื่อเลือกเมนู การติดตั้ง แล้วกดปุ่ ม OK บนรีโมท 
          ใสรหัสผ่าน 9999 โดยกดปุ่ม เลข 9 บนรีโมท 
          กดปุ่ ม หรือ เพื่อเลือกเมนู การติดตั้ง จานดาวเทียม แล้วกดปุ่ ม OK บนรีโมท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

ภาพที่ 11  การคั้งค่า LNB  ของเครื่องรับ

 

          หน้าเมนู แอลเอ็นบี ใส่ค่าต่างๆ ดังนี้ 
                   ไฟเลี้ยง LNB                 =  เปิ ด 
                          ความถี่ LNB (MHz)      = 10750  (หรือ 11300 แล้วแต่ความถี่ LNB)
                                สัญญาณโทน 22 K          =  ปิ ด 
                   แล้วกดปุ่ ม OK ที่รีโมท 

 

                เลื่อนแถบสีลงไปในบรรทัดความถี่ด้านล่าง แล้วกดปุ่ม OK จะปรากฏตัวเลขความแรง และคุณภาพของสัญญาณ และปรับหน้าจานเพื่อให้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณมากที่สุด โดยส่ายหน้าจาน ซ้าย –ขวา ช้าๆ เพื่อหาความแรงสัญญาณดาวเทียม แล้วสังเกตที่แถบความแรง (สีเหลือง) ให้ได้แรงมากที่สุดแล้วทำการล็อกมุมส่าย  (ล๊อกขาจับยึดเสา) ให้แน่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่ 12  การตรวจสอบและปรับแต่งความแรง และคุณภาพของสัญญาณ
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพที่ 13  การปรับมุมส่ายเพื่อหาสัญญาณที่ดีที่สุด

                ปรับมุมกมเงยของหน้าจานเพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของสัญญาณ โดยปรับมุมก้มเงยระหว่าง 50-70 องศา จนกว่าแถบคุณภาพสัญญาณเพิ่มขึ้นมากที่สุด (แถบสีฟ้า) แล้วทำการล็อกมุมเงยให้แน่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่  14 การปรับมุมก้ม-เงย เพื่อหาคุณภาพสัญญานให้มากที่สุด

 

                เมื่อปรับจานได้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณได้มากที่สุดแล้ว  ขั้นตอนสุดท้าย ในการปรับแต่งเพื่อให้ได้คุณภาพของ สัญญาณสูงที่สุด  โดยการหมุนปรับ LNB ให้อยู่ระหว่าง  4-5 นาฬิกา  (โดยผู้ติดตั้งหันหน้าเข้าหาจาน) แล้วทำการล็อก LNB  ให้แน่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


                        ภาพที่ 15  การปรับมุมของหัวรับสัญญาณ LNB เพื่อให้ได้คุณภาพของสัญญาณสูงที่สุด

ช่องรายการที่รับได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
          หลังจากการติดตั้งจานรับสัญญาณ เครื่องรับสัญญานดาวเทียมและเครื่องรับโทรทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถชมรายการต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
          1. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ แล้วเลือกการรับชมเป็น AV เหมือนกับการชมวีดีทัศน์
          2. เลือกช่อง โดยการใช้ปุ่ม UP-DOWN ของรีโมท
          3. ปรับความดังของเสียงโดยใช้ปุ่ม Left-Right ของรีโมท
          ช่องรายการโทรทัศน์ซึ่งสามารถรับชมได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชุดนี้ มีมากกว่า 40 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยช่องรายการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบ พนักงานการตลาด (ปวส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 2 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 6 ครั้งแล้ว
++[[ไฟล์ PDF]]++ข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อัพเดทล่าสุด
[กฤตนัย ปัดทุมแฝง]
เปิดอ่าน 135 ครั้งแล้ว
++[SURE]** แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (สสจ)
[สอบงานราชการ ประเทศไทย]
เปิดอ่าน 29 ครั้งแล้ว
Load แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
[jobto work]
เปิดอ่าน 9 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง การเรียนผ่านดาวเทียม
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

กนก จันทร์ทอง
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
กนก จันทร์ทอง..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศเกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศnew
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศ ควบคุม การเคลื่อนที่ด้วย A,S,D,W คลิกเม้าส์สำหรับการยิง
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนเกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์งูกินหางเกมส์งูกินหางnew
เกมส์งูกินหาง เราจะต้องพาเจ้างูกินผลไม้ บนทางให้ตัวยาวขึ้น ระวัง อย่าเผลอหมุนผิดด้าน กินหางตัวเองล่ะ
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่านเกมส์ต่อสู้ผ่านด่านnew
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน เกมส์นี้เราจะต้องปรับระดับฝีมือ และอาวุธให้แรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากมือเปล่า มีอาวุธ ปืน ดาบ เข้ามาต่อสู้กับพวกเหล่าร้าย เก็บคะแนนไปเรื่อยๆได้เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย