หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

การเรียนผ่านดาวเทียม

เจ้าของโพสต์นี้ กนก จันทร์ทอง - 7 ก.ย. 2556 เวลา 14:40 น. เปิดอ่าน 44 ครั้ง

การเรียนในสภาพที่ขาดแคลนครู ด้วยพระบารมีของในหลวง ประเทศไทยเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราคงไม่มีข้ออ้างใดๆ ลองอ่านบทความนี้ ขออภัยที่ภาพหายไป

 

ความรู้จากฟากฟ้า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  จันทร์ทอง

บทนำ

          มนุษย์ทุกคนในโลกปัจจุบันต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ดังนั้นนับตั้งแต่วัยเด็กเมื่ออายุครบเกณฑ์เข้าเรียนในโรงเรียน เด็กจะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล  และเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนกระทั่งจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) การเรียนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ที่เด็กเรียนผ่านมาทำให้สังคมไทยเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะดำรงชีวิต สามารถดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ หากนักเรียนคนใดต้องการความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญเฉพาะทาง ก็สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันทางด้านวิชาชีพหรือทางด้านวิชาการ ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แล้วจึงออกมาประกอบอาชีพตามความถนัด       

          ในชีวิตของการทำงานนั้น การเรียนรู้ไม่ได้หยุดลงเมื่อจบการศึกษา แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์ต่างๆ อีกมากมาย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปส่งเสริม พัฒนาการทำงาน และสร้างความสุขในชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัว บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับทุกคนในครอบครัว ให้มีโอกาสเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียน
          การเรียนของเด็กทุกคนในวัยเด็กได้เรียนรู้ในครอบครัว แล้วเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิตในอนาคต
          การเรียนรู้ในระดับครอบครัว ในแต่ละครอบครัวเป็นหน่วยของการติดต่อโต้ตอบระหว่างบุคคล และมีการถ่ายทอดและรักษาวัฒนธรรม1  โดยมีพ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และ
เครือญาติ เป็นผู้ถ่ายทอด อบรม สั่งสอนเรื่องราวต่างๆ ทั้งความรู้ การดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) หรือ (Conjugal family) เป็นครอบครัวที่ประกอบ ด้วยพ่อ แม่ และลูก หรือเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกเพียง 1 ช่วงอายุ (Generation) เท่านั้น การถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมจึงมีเวลาลดน้อยลง เนื่องจากพ่อแม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ลูกๆ จึงมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์น้อยลง เด็กบางคนจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม การใช้อินเทอร์เนต หรือใช้เวลาไปในทางที่ไม่เหมาะสม
          การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน เด็กทุกคนที่เป็นคนไทยจะได้รับสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ส่วนใหญ่มีโอกาสเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจุดนี้เองจะทำให้เด็กเกิดความแตกต่างกันพอสมควร  มีทั้งเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนดี เด็กกลุ่มที่เรียนปานกลาง และเด็กกลุ่มที่เรียนอ่อน โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ตัวเด็กเอง สภาพครอบครัว การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา การเรียนซ่อมเสริม หรือการเรียนพิเศษ เป็นต้น

          การเรียนรูด้วยตนเอง 2 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของเด็กแต่ละคน ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน มีความน่าสนใจ  มีความหลากหลาย  ดังนั้นความสำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียน ที่ต้องมีวินัย ความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้   การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยสถาบันทางสังคมทุกสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อมวลชน ที่สามารถส่งเสริมหรือจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

          การเรียนรู้ด้วยตนเองในปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย เช่น การอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้า การค้นคว้าจากอินเตอร์เนต และการชมรายการโทรทัศน์ เป็นต้น ทั้งการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิธีการที่หลากหลายที่นำไปสู่การเรียนรู้ จึงมีเรื่องของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่ง และเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
          การชมรายการโทรทัศน์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก หากเด็กหรือบุตรหลานของเรา สามารถเลือกชมรายการที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา หรือรายการใดก็ตามที่มีประโยชน์ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างแน่นอน ดังนั้นในแต่ละครอบครัวควรมีช่องรายการโทรทัศน์ที่มากเพียงพอสำหรับการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นช่องรายการโทรทัศน์พื้นฐาน ( ช่อง 3, 5 7, 9, NBT และ TPBS) และควรมีช่องรายการเพิ่มเติมจากเคเบิลทีวี หรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งมีช่องรายการโทรทัศน์อีกเป็นจำนวนมากที่มีรายการที่หลากหลายและมีประโยชน์ 
       ในบทความนี้จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว โดยการเรียนรู้จากช่องรายการโทรทัศน์จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ทึ่ทุกครอบครัวสามารถดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งด้วยตนเอง ในราคาประหยัดและได้รับประโยชน์สูงสุด

โทรทัศน์พื้นฐาน

        การเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์พื้นฐานของประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่เด็กๆ ทุกคน สามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองต้องการได้ตามอัธยาศัย โทรทัศน์พื้นฐานของประเทศไทยปัจจุบันมี 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 , ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 ,NBT และ TPBS 
             

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ช่องโทรทัศน์พื้นฐาน 6 ช่อง

          โทรทัศน์พื้นฐานทั้ง 6 ช่อง มีทั้งรายการข่าว รายการการศึกษา สารคดี บันเทิง และกีฬา ซึ่งเป็นประโยชน์ตามสมควร แต่ช่องโทรทัศน์เหล่านี้จะอยู่ได้ ต้องมีผู้สนับสนุน มีการโฆษณา ทั้งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ รายการทางการศึกษาจึงมีน้อย โอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กจึงมีน้อยเกินไป

 

รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

          ดาวเทียมมีความสามารถในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งขึ้นไปจากภาคพื้นดินไปยังทุกส่วนของโลกได้อย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ ทั้งภาพที่คมชัดและเสียงสเตอริโอสมบูรณ์แบบ จึงมีการรวบรวมรายการโทรทัศน์จากผู้ผลิดตรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดต่อ รายการจำนวนมากอาจเน้นรายการบันเทิง แต่ก็มีอีกจำนวนมากเช่นกันที่เป็นรายการการศึกษา รายการสารคดี แกละรายการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหากทุกครอบครัวสามารถรับรายการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกๆ และทุกคนในครอบครัว

 

          ดาวเทียมสื่อสารที่ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์โดยส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยมีหลายดวง3 เช่น Thaicom, NSS6, Telstar, Asaiasat, Measat, Palapa, PAS 10, Insat  และ Telkom เป็นต้น

          บทความนี้เน้นเฉพาะการรับชมรายการโทรทัศน์จากดาวเทียมไทยคมเท่านั้น ซึ่งมีช่องรายการมากเพียงพอสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ประโยชน์ของการชมรายการโทรทัศน์

          การชมรายการโทรทัศน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียกับเด็กหลายประการ ดังนี้ 4 

          ข้อดี  
       1. โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลในด้านต่างๆมากขึ้น เพราะสามารถเรียนรู้ผ่านทั้งทางตาและหู 
          2. มีความสะดวก สบาย ไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลด้วยตนเอง หรือออกไปในสถานที่จริง ผู้ฃมก็สามารถเรียนรู้ได้ เปรียบเสมือนการนำเหตุการณ์และสถานที่จริงมาไว้ที่บ้าน
          3. รายการโทรทัศน์ช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก ในบางครั้งพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกตลอดเวลา เนื่องจากต้องทำงานหรือประกอบอาชีพ ก็สามารถที่จะเปิดโทรทัศน์ให้ลูกนั่งดูได้

        ข้อเสีย

          1. พัฒนาการทางร่างกาย หากเด็กชมรายการโทรทัศน์ยาวนานเกินไปจะส่งผลให้เด็กเกิดพัฒนาการล่าช้าได้ โดยเฉพาะในเรื่องกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพราะการดูโทรทัศน์จะส่งผลให้เด็กมีกิจกรรมต่างๆ น้อยลง เช่น การออกไปเล่นกับเพื่อน การออกไปนอกบ้าน การเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน ทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ตามช่วงวัย ผู้ปกครองจึงต้องกำหนดเงื่อนไขและเวลาในการชมรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสม
       2. พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอาจจะมีปัญหา โดยเฉพาะลักษณะการเชื่อมโยงความเข้าใจของสิ่งต่างๆที่พบในโทรทัศน์ เพราะโทรทัศน์นั้นมีการตัดภาพไปมาอย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้เด็กไม่สามารถเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลลัพธ์ การชมรายการโทรทัศน์จึงต้องมีผู้ปกครองร่วมรับอยู่ด้วยจึงจะเป็นประโยชน์

          3. พัฒนาการทางสังคม เด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลง เนื่องจากว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการรับแต่ฝ่ายเดียว ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แสดงตอบออกไป ผู้ปกครองจึงต้องรับชมร่วมกับลูกๆ ด้วย จะได้มีการแสดงความคิดเห็น และมีการโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งการอธิบายข้อสงสัยที่เด็กไม่เข้าใจ จะเป็นการเสริมพัฒนาการทางสังคมให้ดีขึ้น

       ในทรรศนะของผู้เขียนเน้นการนำข้อดีของการรับชมรายการโทรทัศน์มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมโดยผู้ปกครองควรเลือกสรรรายการที่เหมาะสมบางส่วนและส่วนที่เด็กเลือกเอง เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสนใจ จะเป็นประโยชน์ทั้งการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กมากกว่าการที่เด็กเป็นผู้เลือกรายการเองตามใจชอบ

โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          การจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 5 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาวังไกลกังวล เปิดสอนชั้นเด็กเล็กไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย และต่อมาได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารโรงเรียนและทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสำนักพระราชวัง 

          ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับสารพัดช่าง วิชาชีพระยะสั้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ เพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปาชีพพิเศษ และเป็นที่ฝึกงานวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
          เนื่องในโอกาสปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษาของถ่ายทอดไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวล ได้รับพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานจากงบเงินใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยปีละ 1,200,000 บาท 

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นแนวความคิดของสำนักงานเลขาธิการพระราชวังได้เสนอแนะการนำเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรคมนาคมมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เช่น โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นผู้ดำเนินการ  “โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” โดยร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัทชินวัตร แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการดังกล่าวเป็นการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ  ช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนครูสาขาวิชาต่าง ๆ และช่วยโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมจำนวน 6 ช่อง และใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นแม่ข่าย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯพระราชทานเงินจำนวน 50 ล้านบาทเป็นทุนประเดิม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน บริษัท ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตั้งงบประมาณสนับสนุนเป็นรายปีทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ภาพที่ 2  ห้องควบคุมการออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีส่งโทรทัศน์ขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล และคณะผู้บริหารโรงเรียนเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเพื่อบริหารงาน ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่ 3  ตราสัญลักษณ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 

 

          ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการศึกษาทางไกลนี้ ในเชิงปริมาณจะมีผลทำให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียนมีโอกาสขยายการดำเนินงานได้กว้างขวางมากขึ้น ในด้านคุณภาพทำให้นักเรียนในชนบทห่างไกลมีโอกาสได้รับความรู้และศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนในเมือง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย (เป็นการบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา 6-10 ปีได้ 3 ล้านคนตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 )

        รายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          ปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ จำนวน 15 ช่อง (DLTV 1-15) ครอบคลุมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายการสายอาชีพ รายการภาษาอังกฤษและรายการอุดมศึกษา นอกจากนี้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกช่องทางหนึ่ง  

 

 

 

 

วิธีการในการรับชมรายการของ DLTV 

       การชมรายการการศึกษาของของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล สามารถเลือกชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์จากดาวเทียมของผู้ประกอบการต่างๆ เช่น UBC , True Vision, DTV , IPM , หรือ จานรับสัญญาณ  DLTV  ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม หรืออาจจะรับชมจากรายการของผู้ประกอบการ Cable TV ในท้องถิ่นที่มีการรับรายการของ ของ DLTV มาถ่ายทอดผ่านในระบบ นอกจากนี้ทางราชการยังมีโครงการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสและเสริมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล

          แม้ว่าจะมีช่องทางการรับสัญญาณดาวเทียมหลายทางเพื่อรับชมรายการของมูลนิธิไกลกังวล แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว หากมีทางเลือกที่ดีกว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก ก็ควรตัดสินใจลงทุนเพื่อบุตรหลานและครอบครัว

          ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหลายชนิดและพบว่า มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบางยี่ห้อที่ราคาไม่สูงเกินไป ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าวสามารถรับรายการโทรทัศน์พื้นฐาน รายการสารคดี ภาพยนตร์ บันเทิง กีฬา และรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV 1-15 และ ETV ได้ครบถ้วน จึงนำมาเสนอเพื่อเป็นทางเลือก โดยผู้เขียนไม่มีเจตนาจะนำเสนอเพื่อการค้าหรือการส่งเสริมธุรกิจ

 

 

 

 

การติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม

          การเลือกซื้อเครื่องรับสัญญานดาวเทียม

          เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ที่มีราคาไม่สูงนัก ได้แก่ จานรับสัญญาณดาวเทียม DTV โดยสืบค้นได้ที่ http://www.dtvthai.com/ จะพบรายการสินค้าของ DTV ที่มีหลายรุ่น หลายระดับราคา ซึ่งควรเลือกชุดที่ราคาถูกที่สุดก็เพียงพอ

 

 

 

ภาพที่ 4  ชุดจานรับสัญญษณดาวเทียม DTV

 

 

 

 

       ชุดจานดาวเทียม DTV Full Set ขนาดหน้าจาน 65 เซนติเมตร ไม่รวมค่าติดตั้ง ราคา 2,150 บาท จานดาวเทียมดีทีวี หรือจานเหลืองดีทีวี 6 เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบเคยูแบนด์ (KU-Band) ในชุดจานดาวเทียมดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
          1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม IRD จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายสัญญาณภาพและเสียง
          2. หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม 65 ซม. จำนวน 1 จาน
          3. ตัวรับสัญญาณดาวเทียม LNB จำนวน 1 หัว 
          4. รีโมทคอนโทรล จำนวน 1 อัน

       สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมมีเพียงสายนำสัญญาณ RG 6 ที่มีความยาวตามความต้องการ (ประมาณ 10-20 เมตร ) ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจานดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และหัวต่อระหว่างตัวรับสัญญาณดาวเทียมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (F-Type) จำนวน 2 ตัว รายการทั้ง 2 รายการ รวมราคาประมาณ 100-200 บาท

 

          การติดตั้ง

          การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมต้องหันหน้าจานไปยังทิศทางของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก อาจจะติดกับดาดฟ้า ชายคา ฝาบ้าน หรือกำแพงบ้าน โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม 
ที่มา : http://www.dtvthai.com/

       ทิศทางของหน้าจานดาวเทียมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ติดตั้ง ซึ่งสามารถดูได้จากตารางของการรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5  เช่น ที่ปัตตานี มุมรับประมาณ 254.97 องศาจากทิศเหนือ (Azimuth 254.97 ) โดยสามารถสืบค้นมุมของดาวเทียมจากเวบไซต์ http://www.psisat.com/tech/data/

AZ-EL%20fixed%20C-band.pdf  แล้วดูในรายการ´ÒÇà·ÕÂÁä·Â¤Á 2,5 ตำแหน่ง 78.5 ͧÈÒ
          ตัวอย่างของมุมรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 ที่ปัตตานี มีอาซิมุท  254.97 (AZ) และมีมุมก้มเงยของหน้าจาน 27.51 (EL) องศาจากแนวดิ่ง 

ตารางที่ 1 ค่ามุมรับสัญญาณดาวเทียม และค่ามุมก้ม-เงย
 

¨Ñ§ËÇÑ´

 

AZ

 

90 EL

 

1. ¡Ãا෾

 

239.83

 

29.74

 

2. ¡ÃкÕè

 

249.05

 

25.22

 

3. ¡Ò­¨¹ºØÃÕ

 

237.54

 

29.13

 

4. ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì

 

238.80

 

34.23

 

5. ¡ÓᾧྪÃ

 

233.57

 

30.60

 

6. ¢Í¹á¡è¹

 

237.83

 

33.49

 

7. ¨Ñ¹·ºØÃÕ

 

243.85

 

30.88

 

8. ©ÐàªÔ§à·ÃÒ

 

240.80

 

30.42

 

9. ªÅºØÃÕ

 

240.61

 

29.87

 

10. ªÑ¹ҷ

 

236.59

 

30.52

 

11. ªÑÂÀÙÁÔ

 

238.49

 

32.58

 

12. ªØÁ¾Ã

 

244.58

 

26.83

 

13. àªÕ§ÃÒÂ

 

228.93

 

33.10

 

14. àªÕ§ãËÁè

 

229.10

 

31.55

 

15. ตรัง

 

251.48

 

25.82

 

16. ตราด

 

244.51

 

31.02

 

17. ตาก

 

232.84

 

30.55

 

18. ¹¤Ã¹Ò¡

 

239.65

 

30.91

 

19. ¹¤Ã»°Á

 

239.39

 

29.48

 

20. ¹¤Ã¾¹Á

 

238.45

 

35.46

 

21. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

 

240.00

 

32.08

 

22. ¹¤ÃÈรีธรรมราช

 

249.58

 

26.41

 

23. ¹¤ÃÊÇÃäì

 

236.09

 

30.71

 

24. ¹¹·ºØÃÕ

 

239.71

 

29.75

 

25. ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ

 

255.60

 

27.81

 

26. ¹èÒ¹

 

231.85

 

33.11

 

27. ˹ͧ¤ÒÂ

 

235.86

 

34.22

 

28. ºØÃÕÃÑÁÂì

 

241.15

 

33.07

 

29. »·ØÁ¸Ò¹Õ

 

238.82

 

30.07

 

30. »ÃШǺÏ

 

236.87

 

29.56

 

31. »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

 

239.94

 

30.95

 

32. ปัμkμ¹Õ

 

254.79

 

27.51

 

33. ÍÂظÂÒ

 

239.77

 

31.16

 

34. ¾ÐàÂÒ

 

229.61

 

32.80

 

35. ¾Ñ§§Ò

 

248.25

 

25.60

 

36. ¾Ñ·Åا

 

252.01

 

26.57

 

37. ¾Ôจิตร

 

234.80

 

31.63

 

38. ¾ÔɳØâÅ¡

 

234.43

 

31.49

 

39. ྪúØÃÕ

 

239.57

 

28.69

 

40. ྪúÙóì

 

236.07

 

32.18

 

41. á¾Ãè

 

231.64

 

32.65

 

42. ÀÙเก็ต

 

249.75

 

24.64

 

43. ÁËÒÊÒäÃÒÁ

 

238.87

 

34.03

 

44. áÁèÎèͧÊ͹

 

226.48

 

31.28

 

45. ÁØ¡´ÒËÒÃ

 

239.97

 

35.33

 

46. ÂÐÅÒ

 

255.23

 

27.48

 

47. ÂâʸÃ

 

240.87

 

34.52

 

48. ÃéÍÂàÍç´

 

239.24

 

34.18

 

49. Ãйͧ

 

245.28

 

25.73

 

50. ÃÐÂͧ

 

242.45

 

30.14

 

51. ÃÒªºØÃÕ

 

239.01

 

28.87

 

52. žºØÃÕ

 

237.94

 

30.48

 

53. ÅÓ»Ò§

 

230.61

 

31.92

 

54. ÅÓ¾Ù¹

 

229.91

 

31.79

 

55. àÅÂ

 

234.90

 

33.16

 

56. ÈÃÕÊÐà¡É

 

241.60

 

34.41

 

57. ʡŹ¤Ã

 

238.45

 

35.46

 

58. ʧ¢ÅÒ

 

252.83

 

26.84

 

59. ปัตตานี

 

254.30

 

26.24

 

60. ÊÁطûÃÒ¡ÒÃ

 

240.04

 

29.72

 

61. ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

 

239.82

 

29.32

 

62. ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

 

239.99

 

29.48

 

63. ÊÃÐá¡éÇ

 

241.69

 

31.45

 

64. ÊÃкØÃÕ

 

238.59

 

30.46

 

65. ÊÔ§ËìºØÃÕ

 

237.82

 

30.31

 

66. ÊØ⢷ÑÂ

 

232.69

 

31.25

 

67. ÊؾÃóºØÃÕ

 

238.03

 

30.00

 

68. ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ

 

247.32

 

26.35

 

69. ÊØÃÔ¹·Ãì

 

241.50

 

33.23

 

70. ˹ͧºÑÇÅÓÀÙ

 

236.23

 

33.83

 

71. ÍèÒ§·Í§

 

238.17

 

38.23

 

72. ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ­ญ

 

240.47

 

35.17

 

73. ÍشøҹÕ

 

236.31

 

34.07

 

74. อุตรดิตถ์

 

232.91

 

32.00

 

75. ÍطѸҹÕ

 

236.34

 

30.54

 

76. ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ

 

241.85

 

34.75

 

 

          ขั้นตอนการติดตั้งจานดาวเทียม7   การติดตั้งจานดาวเทียมมีขั้นตอนดังนี้

                1. ตรวจสอบพื้นที่การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ตรวจสอบมุมรับสัญญาณดาวเทียม โดยใช้เข็มทิศตรวจสอบมุมกวาด ในประเทศไทยมีค่าประมาณ อาซิมุท 230-250 องศา (มุมที่วัดจากทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกา) ประมาณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และมุมเงย ประมาณ 50-60 องศาสำหรับจังหวัดปัตตานี มุมกวาดประมาณ 254.79 องศา มุมเงยประมาณ 60 องศา และต้องไม่มีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างบดบัง  (ภาพประกอบการติดตั้งจานดาวเทียมhttp://www.dtvthai.com/ )

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพที่ 6  ทำเลสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม

                        2. เมื่อได้ทำเลที่เหมาะสม จึงทำการติดตั้งเสาโดยต้องติดตั้งเสาที่ยึดหน้าจานให้อยู่ในแนวดิ่ง (90 องศา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    ภาพที่ 7  การติดตั้งเสาสำหรับติดใบจาน ติดกับพื้น  หรือ ติดกับผนัง

 

          3. ประกอบใบจานตามรูปแบบที่แนบมากับใบจาน แล้วนำมาติดตั้งกับเสาขันโดยขันน็อตไว้หลวมๆ 
          4. ปรับตั้งมุมก้ม-เงยของหน้าจานไว้ประมาณ 50 องศา
          5. ประกอบตัว LNB เข้ากับแขนจับ และหันหน้าเข้าหาจานแล้วบิดขั้วสำหรับต่อสายสัญญาณของ LNB ไปที่ทิศทางประมาณ 4-5 นาฬิกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    ภาพที่ 8  การประกอบหัว LNB เข้ากับแขนจับ

 

          6. เข้าหัว F-Type กับสายนำสัญญาณ RG-6 (ต้องระวังไม่ให้สายสัญญาณลัดวงจร )

 

 

 

                                    ภาพที่ 9   การต่อหัว F-Type เข้ากับสายนำสัญญาณทั้ง 2 ด้าน

            7. ต่อสายสัญญาณ RG-6 ระหว่างหัวรับ LNB เข้ากับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  (IRD) และสายภาพและเสียงระหว่าง เครื่องรับสัญญานดาวเทียมกับเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์

 

 

 

ภาพที่ 10  การต่อสายสัญญาณ RG-6 / AV-in / Audio-in (R-L)

          8. เปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และ เครื่องรับโทรทัศน์ 
          กดปุ่ ม MENU บนรีโมท
          กดปุ่ ม หรือ เพื่อเลือกเมนู การติดตั้ง แล้วกดปุ่ ม OK บนรีโมท 
          ใสรหัสผ่าน 9999 โดยกดปุ่ม เลข 9 บนรีโมท 
          กดปุ่ ม หรือ เพื่อเลือกเมนู การติดตั้ง จานดาวเทียม แล้วกดปุ่ ม OK บนรีโมท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

ภาพที่ 11  การคั้งค่า LNB  ของเครื่องรับ

 

          หน้าเมนู แอลเอ็นบี ใส่ค่าต่างๆ ดังนี้ 
                   ไฟเลี้ยง LNB                 =  เปิ ด 
                          ความถี่ LNB (MHz)      = 10750  (หรือ 11300 แล้วแต่ความถี่ LNB)
                                สัญญาณโทน 22 K          =  ปิ ด 
                   แล้วกดปุ่ ม OK ที่รีโมท 

 

                เลื่อนแถบสีลงไปในบรรทัดความถี่ด้านล่าง แล้วกดปุ่ม OK จะปรากฏตัวเลขความแรง และคุณภาพของสัญญาณ และปรับหน้าจานเพื่อให้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณมากที่สุด โดยส่ายหน้าจาน ซ้าย –ขวา ช้าๆ เพื่อหาความแรงสัญญาณดาวเทียม แล้วสังเกตที่แถบความแรง (สีเหลือง) ให้ได้แรงมากที่สุดแล้วทำการล็อกมุมส่าย  (ล๊อกขาจับยึดเสา) ให้แน่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่ 12  การตรวจสอบและปรับแต่งความแรง และคุณภาพของสัญญาณ
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพที่ 13  การปรับมุมส่ายเพื่อหาสัญญาณที่ดีที่สุด

                ปรับมุมกมเงยของหน้าจานเพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของสัญญาณ โดยปรับมุมก้มเงยระหว่าง 50-70 องศา จนกว่าแถบคุณภาพสัญญาณเพิ่มขึ้นมากที่สุด (แถบสีฟ้า) แล้วทำการล็อกมุมเงยให้แน่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่  14 การปรับมุมก้ม-เงย เพื่อหาคุณภาพสัญญานให้มากที่สุด

 

                เมื่อปรับจานได้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณได้มากที่สุดแล้ว  ขั้นตอนสุดท้าย ในการปรับแต่งเพื่อให้ได้คุณภาพของ สัญญาณสูงที่สุด  โดยการหมุนปรับ LNB ให้อยู่ระหว่าง  4-5 นาฬิกา  (โดยผู้ติดตั้งหันหน้าเข้าหาจาน) แล้วทำการล็อก LNB  ให้แน่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


                        ภาพที่ 15  การปรับมุมของหัวรับสัญญาณ LNB เพื่อให้ได้คุณภาพของสัญญาณสูงที่สุด

ช่องรายการที่รับได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
          หลังจากการติดตั้งจานรับสัญญาณ เครื่องรับสัญญานดาวเทียมและเครื่องรับโทรทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถชมรายการต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
          1. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ แล้วเลือกการรับชมเป็น AV เหมือนกับการชมวีดีทัศน์
          2. เลือกช่อง โดยการใช้ปุ่ม UP-DOWN ของรีโมท
          3. ปรับความดังของเสียงโดยใช้ปุ่ม Left-Right ของรีโมท
          ช่องรายการโทรทัศน์ซึ่งสามารถรับชมได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชุดนี้ มีมากกว่า 40 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยช่องรายการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <


ดูข้อมูลทั้งหมดของ กนก จันทร์ทอง คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : 202.12.73.205 เมื่อ 7 ก.ย. 2556 เวลา 14:40 น.vax101

yaben

staff355

suthep2009

plathong12

chiangmaitea

junsaeng2500

lakaau

dujung
New Games Here!
เกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งnew
เกมส์แข่งรถ เกมแข่งรถในสนามแข่ง เกมส์สุดมันในการแข่งรถ เหยียบคันเร่งกันให้สุดๆ ในสนามแข่งขันที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
เกมส์สร้างฐานnew
เกมส์สร้างฐาน เกมส์สร้างฐาน ออนไลน์กัน เราจะต้องวางแผนว่าจะสร้างฐานยังไงเพื่อป้องกันศัตรูที่จะบุกรุกเข้ามาได้
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาวnew
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาว เราถูกจับ ต้องหาวิธีออกไปให้ได้
เกมส์พาวเวอร์เรนเจอร์new
เกมส์พาวเวอร์เรนเจอร์ เกมไอ้มดแดง มาร่วมกันพิทักษ์โลกจากเหล่าร้าย โดยช่วยพาวเวอร์เรนเจอร์ในการปราบเหล่าศัตรูกันนะ
เกมส์นารูโตะnew
เกมส์นารูโตะ เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นนินจาคาถานารูโตะที่ต้องหลบหลีกอาวุธแห่งนินจาที่กำลังปาลงมา โดยใช้เม้าส์ในการควบคุมทิศทาง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย