หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
จากจังหวัด แพร่

วัดสวยด้วยจิตอาสา
โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2557 เวลา 20:43 น. IP : 171.4.250.149 เปิดอ่าน : 16653 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
-ไม่มีผลโหวต-
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ที่นักเรียนกลุ่มจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในชุมชน

.....

                                         กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
                                        โครงงานวัดสวยด้วยจิตอาสา

กิจกรรม โครงงานวัดสวยด้วยจิตอาสา

ครูที่ปรึกษา นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมกลุ่ม
ประเภทกิจกรรม จำแนกเป็น 3 ด้าน คือ 
    CREATIVITY   คือ   โครงงาน วัดสวยด้วยจิตอาสา  
    ACTION คือ   การทำความสะอาดวัด ในชุมชน การปลูกต้นไม้ ตกแต่งบริเวณวัด ฟังธรรมเทศนา  
    SERVECE   คือ    การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ศาสนสถานในชุมชน จัดเตรียมสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชน และผู้ที่เข้ามาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา  

กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creativity) 
    ได้จัดทำโครงงานวัดสวยด้วยจิตอาสา  โดยเลือกวัดในชุมชนบริเวณใกล้ ๆ โรงเรียน จำนวน  3  วัด คือ วัดเมธัง  วัดพระร่วง  วัดร่องซ้อ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้    
1.    รับสมัครนักเรียน สมาชิกกลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   
2.    ครูที่ปรึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ของกลุ่มจิตอาสา และร่วมกันวางแผนดำเนินกิจกรรม
3.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ร่วมประชุมปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัดซึ่งเป็นศาสนสถานในชุมชนขาดการขาดการดูแลเอาใจใส่
4.    ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา เขียนโครงการ “วัดสวยด้วยจิตอาสา” 
-   กำหนดขอบข่ายและวางแผนพัฒนาวัด
-   นำเสนอแผนพัฒนาต่อครูที่ปรึกษา
-   ประชุม ปรับปรุงแผน และเตรียมแบ่งงานในความรับผิดชอบ
6.    ดำเนินการแก้ปัญหา โดยจัดทำเป็นกิจกรรมโครงงาน วัดสวยด้วยจิตอาสา

กิจกรรมปฏิบัติ (Action)  ทำความสะอาด และตกแต่งบริเวณวัด ปลูกต้นไม้ ฟังพระธรรมเทศนา มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1.    เลือกวัดในการออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน  3 วัด คือ วัดเมธังกราวาส  วัดพระร่วง  วัดร่องซ้อ โดยเริ่มดำเนินการทีละวัด  
2.    กำหนดวัน และเวลา ในการออกไปทำความสะอาด และตกแต่งบริเวณวัด ปลูกต้นไม้ โดยเลือกวันศุกร์ เวลา  14.00 น. – 15.30 น.   ซึ่งเป็นชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
3.    จัดกลุ่มนักเรียน ไปพัฒนาวัดในชุมชน  
4.    หลังจากเสร็จสิ้นการบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมฟังเทศนาธรรมจากพระภิกษุสงฆ์
5.    เสร็จสิ้นภารกิจ นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทำงาน

การบริการ (Service)  
1.    การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานในชุมชน
2.    จัดเตรียมสถานที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน และผู้ที่เข้ามาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้    
1.    สรุปผลการดำเนินงานหลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นลงในแต่ละกิจกรรม
2.    ประชุมสรุปผลการดำเนินงานหลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นลงทุกกิจกรรม
3.    เสนอ (ร่าง) รายงานต่อครูที่ปรึกษา
4.    จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
5.    นำเสนอบทสรุปต่อโรงเรียน และประเมินโครงการ CAS 

    ในการจัดทำโครงงานวัดสวยด้วยจิตอาสาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้วัดในชุมชนมีความสะอาด ร่มรื่น เหมาะสำหรับประชาชนเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้
2.    เพื่อให้ตระหนักรู้ ในความสามารถของตนเอง
3.    เพื่อให้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
4.    เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะที่ยั่งยืน จากการปฏิบัติกิจกรรม
5.    เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เป้าหมายของการทำกิจกรรม
วัดในชุมชน บริเวณใกล้โรงเรียน จำนวน 3 วัด คือ วัดเมธัง วัดพระร่วง และวัดร่องซ้อ สะอาด ร่มรื่น เหมาะสำหรับประชาชนเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.    พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในวัด
3.    ครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.    ผู้นำชุมชนและประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆ วัด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม วัดสวยด้วยจิตอาสา
1.    ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน
2.    ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3.    ทำให้มีความใส่ใจห่วงใจผู้อื่น 
4.    ได้แนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย
5.    ทำให้เกิดจิตสำนึก ในการมุ่งทำประโยชน์ให้ผู้อื่น และสังคม
6.    ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเอง และผู้อื่น
7.    ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงจากการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น
8.    ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
9.    สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีคุณค่า

การเปรียบเทียบ ก่อนทำกิจกรรม ระหว่างทำกิจกรรม และหลังจากทำกิจกรรม
1.    ก่อนทำกิจกรรม  วัดในชุมชนขาดการดูแล รักษา ทำให้ไม่สะอาดเท่าที่ควร บริเวณวัดขาดการปรับภูมิทัศน์ให้ เหมาะสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
2.    ระหว่างทำกิจกรรม วัดในชุมชน สะอาด ร่มรื่น นักเรียนกลุ่มจิตอาสา อาสาทำงานมากขึ้น แสดงความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบงาน จนงานประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ทุกครั้ง นักเรียนอาสางานตามความถนัดของตนเอง
3.    หลังทำกิจกรรมพอสรุปผลได้ดังนี้
3.1    บริเวณวัดในชุมชนมีความสะอาด ร่มรื่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชน
ใช้วัดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้าชมบริเวณวัดมากขึ้น ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ นักเรียนกลุ่มจิตอาสาเกิดความภูมิใจ
3.2    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.3    นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวัดสวยด้วยจิตอาสา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้
3.4    นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงาน  ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบงานจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้ง

คุณค่าที่ได้รับจากการทำกิจกรรมวัดสวยด้วยจิตอาสา
 นักเรียนกลุ่มจิตอาสา มีจิตสาธารณอย่างยั่งยืน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผลที่เกิดจากการทำงานที่ได้รับ
1.    วัดในชุมชน มีความสะอาด ร่มรื่น เหมาะสำหรับประชาชนเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว
2.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสาทุกคน  มีความตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง
3.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสาได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
4.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา เกิดจิตสาธารณะที่ยั่งยืน 
5.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
6.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปัญหาและอุปสรรค
การเดินทางไปยังสถานที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ทำให้ไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง

แนวทางในการแก้ปัญหา
ติดต่อตำรวจจราจร ให้มาช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาวัดในชุมชน

สิ่งที่ค้นพบในตัวเอง
1.    ทำให้รู้ศักยภาพของตนเอง
2.    รู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.    การอยู่ร่วมกันในสังคม
4.    การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

สิ่งที่ค้นพบในตัวผู้อื่น
1.    ทำให้รู้ศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.    ความรัก สามัคคี ความเอื้ออาทร 
3.    กระบวนการทำงานกลุ่ม
4.    การอยู่ร่วมกันในสังคม
5.    การวางแผนการทำงาน 

เจตคติและคุณค่าของตนเอง (การทำหรือเข้าร่วมกิจกรรม การตรงต่อเวลา และระยะเวลาสำหรับการทำกิจกรรม ความพยายายาม) 
1.    อยากให้มีกิจกรรมวัดสวยด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 
2.    กิจกรรมทำให้เกิดจิตสำนึกในการในการมุ่งทำประโยชน์ให้ผู้อื่น และสังคม
3.    เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา สถานที่สำคัญทางศาสนา ในชุมชน
4.    กิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา 
5.    กิจกรรมเสริมสร้างความอดทน มุมานะ และความเพียรพยายามในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ

ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรม
1.    นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.    พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในวัด
3.    ครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.    ผู้นำชุมชนและประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆ วัด

ผลลัพธ์ของกิจกรรมวัดสวยด้วยจิตอาสา
    จากการประเมินผลการทำกิจกรรมวัดสวยด้วยจิตอาสา โดยใช้แบบประเมินผลการทำงานและแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบบันทึกผลการทำกิจกรรม สรุปได้ดังนี้
1.   กิจกรรมช่วยเสริมสร้างอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” คือ
    ความพอประมาณ  มีการวางแผนงานก่อนตัดสินใจ เนื่องจากโรงเรียนอยู่กลางตัวเมือง ดังนั้น นักเรียนที่มาเรียนก็จะมาจากหลายแห่ง จึงวางแผนในการพัฒนาวัด โดยเลือกวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน ไปมาได้สะดวก ไม่ลำบากในการเดินทาง ได้วางแผนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    ความมีเหตุผล  ในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรม การไปทำความสะอาดในชุมชนใกล้โรงเรียน ล้วนแต่ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนักเรียนบอกผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างรอบคอบ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย มีความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจโดยใช้สติปัญญา ด้วยความตั้งมั่นของจิต
    การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทุกครั้งที่กลุ่มจิตอาสาออกไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานศึกษา ก็จะมีการวางแผนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ติดต่อเจ้าอาวาส มีความระมัดระวังในการเดินทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่จราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้พร้อม บอกวิธีการใช้ การดูแลรักษา  มีสติในการทำงาน ไม่ประมาทในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เตรียมตนเอง เช่นแบ่งกลุ่มอาสา เตรียมวิธีการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินภารกิจได้โดยไม่ขลุกขลัก เพื่อนำมาซึ่งความต่อเนื่องของการพัฒนาในระยะยาว
    ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ นักเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน การดูแลรักษาเครื่องมือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินการคือ อิทธิบาท 4 มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ 
2.   ได้ใช้คุณธรรม อิทธิบาท  4  ในการทำงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา
1.    ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
2.    วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
3.    จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
4.    วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
3.   กิจกรรมส่งผลให้ประชาชนในชุมชน มีความสนใจและศรัทธาพุทธศาสนา 
ให้ความสำคัญต่อวัดและองค์ประกอบของวัด  เกิดความศรัทธาในองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัดเป็นการจรรโลงศาสนาให้อยู่ควบคู่ไปกับคนไทย  
    4.   กิจกรรมส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนหันมาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลและให้ความสำคัญแก่วัดในชุมชน  ช่วยกันทำนุบำรุงวัด  ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  และมีการส่งเสริมเยาวชนให้หมั่นศึกษาธรรมะ  รู้จักการไปทำบุญและเข้าวัดตามโอกาสอันควร  เพื่อให้วัดมีความสำคัญต่อชุมชนในรุ่นหลัง ๆ สืบไป

ประโยชน์ที่ตัวเราได้รับจากการทำกิจกรรม
1.    มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในเรื่องของการทำความสะอาด การปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานที่
2.    มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และการประเมินค่า
3.    มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
4.    ได้พัฒนาตัวเองตามศักยภาพ
5.    มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม

ผลที่เกิดแก่ทีมงาน และผู้อื่น
1.    เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
2.    เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3.    ชุมชนได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรม
4.    ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวกในการเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาในวัด
5.    ทำให้มีจิตสาธารณะ 

                                                       บรรณานุกรม

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล)  (2552) . แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2552 .
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1.  เอกสารอัดสำเนา.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2550) . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  
         บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ :  กรุงเทพฯ. 
ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช และจตุพร ศิลาเดช . (2550) . หนังสือเรียนคุณภาพแม็ค สังคมศึกษาศาสนา และ
         วัฒนธรรมช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.  แม็ค จำกัด  :  กรุงเทพฯ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย . (2553) . แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
          มาตรฐานสากล . กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.
สุรีย์  ชูประทีป และคณะ . (2553) . ความสำคัญของวัดที่มีต่อชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ . 
         [ ออน – ไลน์]  แหล่งที่มา  :    http://202.28.24.203/old/file/research/research2.rtf .

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
กระตุ้นรัฐซื้อเบี้ย ประกันภัย คุ้มครองนักท่องเที่ยว 29 ล้านคน
[ธนวัฒน์ เอี่ยมนาค]
เปิดอ่าน 116 ครั้งแล้ว
++[SURE]++แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
[สิริภัทร เพ็งวงษา]
เปิดอ่าน 133 ครั้งแล้ว
มงคล ๓๘ ประการ
[ศรีสุดา รัตนะ]
เปิดอ่าน 614 ครั้งแล้ว
++[PDF]++ แนวข้อสอบแผนกตรวจทางเคมี สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 221 ครั้งแล้ว
++ออกชัวร์++ New หนังสือแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ อัพเดทใหม่สุด 2559
[อัครเดช กลิ่นชุมพล]
เปิดอ่าน 21 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง วัดสวยด้วยจิตอาสา
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
นางมยุรีย์ อัฐวงศ์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เป่าลมให้ลูกบอลเกมส์เป่าลมให้ลูกบอลnew
เกมส์เป่าลมให้ลูกบอล เกมส์นี้เราจะต้องกด space bar ค้างไว้เพื่อปั๊มลมเข้าไปในลูกบอล เอาให้ได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระวังลูกบอลแตกก่อน มาคำนวนดูว่าจะกะระยะได้ดีแค่ไหน
เกมส์โฮ่งน้อยเกมส์โฮ่งน้อยnew
เกมส์โฮ่งน้อย เกมส์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์ยิงปืนใหญ่เกมส์ยิงปืนใหญ่new
เกมส์ยิงปืนใหญ่ มายิงปืนใหญ่ออนไลน์ คลิกเล่นเลยที่นี่นะ
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลเกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย