ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมรา

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย นางสุคนธา สุนทรอารมณ์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช มาใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้การพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลำดับขั้นตอนการการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 2) การสร้างคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู 3) การทดลองใช้คู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และ4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 74 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางกำหนดอัตราส่วนของเครจซี่และมอร์แกน (Krejecie & Morgan,1970 : 608 , อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2546 : 108) จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู 2) แบบสังเกตการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของคณะครูตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 3) แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) แบบบันทึกการสังเกตการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปัญหาจากแบบบันทึกสังเกตการสอน ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ผลการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับปานกลาง ด้านการเตรียมการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการใช้สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน
2. ผลการสร้างคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบด้วย 5 บท คือบทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา บริบทของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน องค์ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ยุทธศาสตร์การนิเทศภายในโรงเรียน กิจกรรมการสำหรับการนิเทศและเทคนิคในการนิเทศ บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน กล่าวถึงขั้นตอนการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 4 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กล่าวถึง การพัฒนากลยุทธ์ในการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และบทที่ 5 เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานนิเทศ
3. ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานนิเทศตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 3.1) ผลการวิเคราะห์ความร่วมมือของครูในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3.2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะบริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมร่วมประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4. ผลการวิเคราะห์การประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าระดับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย สุคนธา : [24 มิ.ย. 2556 เวลา 15:39 น.]
อ่าน [574] ไอพี : 119.42.83.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม