ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาส

ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เจ้าของผลงาน : นางธนนันท์ โตรอด
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อำเภอ เมืองกำแพง เพชร จังหวัดกำแพง เพชร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาส ตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 70 / 70 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อำเภอเมืองกำแพง เพชร จังหวัดกำแพง เพชร ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวนนักเรียน 103 คน (ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้ ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรง เรียนวชิรปราการวิทยาคม อำเภอเมืองกำแพง เพชร จังหวัดกำแพง เ พชร ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จำนวนนักเรียน 51 คน (ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้ ) เครื่องมือในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบ สอบถามความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) ค่าเฉลี่ย 2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ค่า t – test แบบ Dependent Sample 4) ค่าที (t – test One Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชา ญด้านหลักสูตรและ
การสอนที่มีต่อองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมมากในทุกองค์ประกอบ ( = 4.30 , S.D. = 0.446 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และ แบบประเมินและเฉลย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40 , S.D. = 0.608 ) และ ( = 4.40 , S.D. = 0.420 ) และ เวลาที่ใช้มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20 , S.D. = 0.365 )

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยในภาพรวม 73.72/71.62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 70/70 เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 70/70 ทุกหน่วยการเรียนรู้

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการทดลองโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าผลสัม ฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนหลัง การทดลอง สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่าง มีนัยสำ คัญทาง สถิติที่ระดับ .05

5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมา ตรฐานความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก ( = 4 . 41 , S.D. = 0 .684 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่าด้านกิจ กรรม การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก
( = 4.45 , S.D. = 0.668 ) และด้านความรู้สึกของนักเรียนหลัง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4 . 39 , S.D. = 0 .723 )

โพสต์โดย thananan.t : [23 ก.ย. 2556 เวลา 11:34 น.]
อ่าน [847] ไอพี : 125.25.224.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
ทําเว็บ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม