ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง กาลเวลา (Tense) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง กาลเวลา (Tense)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ
ตาแหน่ง ครูชานาญการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่วิจัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง กาลเวลา (Tense) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 56 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) จานวน 10 แผน 2) บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 12 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) จานวน 1 ชุด ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 85.25/87.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2. ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยส่วนรวม เท่ากับ 13.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.19 คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 34.95 ผลการทดสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยส่วนรวมเท่ากับ 35.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.37 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.88 เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่าโดย
ส่วนรวมนักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.17 และค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างเรียนโดยรวมเท่ากับ 85.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.25
3. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง
กาลเวลา (Tense) พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
กาลเวลา (Tense) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.8137 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.37
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง กาลเวลา (Tense) โดย
ส่วนรวมอยู่ในระดับพอใจมาก

โพสต์โดย ไผ่ : [25 พ.ย. 2556 เวลา 23:43 น.]
อ่าน [523] ไอพี : 1.1.200.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม