ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านควนฟ้าแลบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้ประเมิน : นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์
ปีที่ประเมิน : 2555

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการส่งเสริมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครูจำนวน 8 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 51 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 51 คน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้านบริบทของโครงการอีก 10 คน ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model ) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านความเหมาะสมของเนื้อหาของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และข้อวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกิจกรรมการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านปัจจัยเบื้องต้นของตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากบุคลากรในหน่วยงานด้วยดี อยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เนื้อหาและเอกสารการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการดำเนินการตามแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการให้ความสำคัญของผู้รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการติดตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นที่ต้องนำเข้าสู่ระบบการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการออกแบบรายงานและจัดทำรายงานการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนเป็นระยะทุกเดือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการให้คำแนะนำในการดำเนินงานทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อการประสานงานของภายในหน่วยงานและผู้ปกครอง และชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติงานสำเร็จตามกำหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และข้อ การติดตามการจัดเก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นตอนดังนี้
4.1 ระดับวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลหลังสิ้นสุดโครงการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคารวธรรม ส่วนด้านปัญญาธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านกิจกรรมการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยข้อระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อเนื้อหาของโครงการและเอกสารประกอบมีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป
2.1 จากการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียน ทุกระดับเพียงแต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน
2.2 ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อย่างเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย amonare : [31 ม.ค. 2557 เวลา 12:06 น.]
อ่าน [680] ไอพี : 192.168.0.152, 110.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม