ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานวิธีการดำเนินงาน และเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านวิธีการดำเนินงาน ได้แก่ ระดับความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ เป็นแบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ ความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินงานตามวงจรเดมมิ่ง ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้แก่ คุณภาพและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ประชากร ในการรายงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง ครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 166 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน หัวหน้าหน่วยงานในชุมชน จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 36 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ชัดเจน เฉลี่ยชั้นละ เท่า ๆ กัน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามระดับความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นแบบสอบถามแบบผสม ระหว่างแบบสอบถามปลายปิด (Closed form) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open form) 2) แบบสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ เป็นแบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินงานตามวงจรเดมมิ่ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ 4) แบบตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นแบบประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 5) แบบสังเกตกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง 6) แบบสอบถาม เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 6 ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และการจัดระดับคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน พบว่า
1. ด้านวิธีการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง
1.1 การประเมินการดำเนินงานโครงการ ด้านความเหมาะสม ความเพียงพอ ด้านปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการ ด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวม พบว่าปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการ ด้านบุคลากร มีความเหมาะสม เพียงพอมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
1.2 ความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ด้านระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามกำหนด ด้านค่าใช้จ่ายเท่ากับที่ได้รับจัดสรร ด้านผลผลิตตรงตามเป้าหมาย มีค่าร้อยละสูงสุด และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ระยะเวลาบางกิจกรรมยังช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก ขาดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1.3 การดำเนินงานตามวงจรเดมมิ่ง โดยภาพรวม พบว่าผลการดำเนินงานด้านการวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ และการดำเนินงานด้านการปรับปรุงการดำเนินงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง
2.1 การประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า มีคุณภาพและความเหมาะสมในระดับดีมาก
2.2 การประเมินกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
2.2.1 การประเมินพฤติกรรมด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก
2.2.2 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก
2.3 การประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการ ด้านเจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง โดยภาพรวม พบว่า
2.3.1 ด้านการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน สรุปว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ร่มรื่นสวยงาม มีอาคารเรียน ห้องเรียนเพิ่มขึ้น มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการ และมีความเป็นสัดส่วน และความปลอดภัยในโรงเรียน มากขึ้น
2.3.2 ด้านความพึงพอใจต่อสภาพโรงเรียน สรุปว่ามีความพอใจที่โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมดีขึ้น มีความพร้อม และมีความปลอดภัยต่อนักเรียนมากขึ้น
2.3.3 ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ว่ามีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น มีความตั้งใจและขยันหมั่นเพียร และรักโรงเรียนมากขึ้น
2.3.4 ด้านกิจกรรมโครงการที่ส่งผลต่อนักเรียน สรุปว่า นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา สุขภาพดีขึ้น รักการอ่าน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
2.3.5 ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ สรุปว่าได้ร่วมกิจกรรมที่ตามโรงเรียนร้องขอ ทั้งด้านทุนทรัพย์และแรงงาน ร่วมแก้ไขปัญหาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.3.6 ด้านโครงการสร้างความภูมิใจให้กับชุมชน สรุปว่าได้รับการชื่นชมจากหน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง เพราะโรงเรียนถือเป็นหน้าตาของชุมชน และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมของโรงเรียน
2.3.7 ด้านสิ่งที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมโครงการสรุปว่านักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนรักสุขภาพและความสะอาดมากขึ้น นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2.3.8 ด้านการแก้ไข ปรับปรุงกิจกรรมโครงการ สรุปว่าควรดำเนินโครงการต่อไป ให้ชุมชน หน่วยงานราชการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น ควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางมากขึ้น
2.3.9 ด้านการมีส่วนช่วยเหลือของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง สรุปว่าผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาควรสนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนช่วยเหลือโรงเรียนให้มากขึ้น ในทุกด้าน
2.3.10 ด้านบทบาทของหน่วยงานในชุมชน ในการช่วยเหลือโรงเรียน สรุปว่าโรงเรียนควรประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ให้คำแนะนำ เป็นกำลังใจ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง มีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การจัดให้บริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ ควรให้หน่วยงานในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ควรมีการส่งเสริม บุคลากรให้เข้าอบรมพัฒนาในด้านความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง ควรส่งเสริมนักเรียนให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรจัดระบบสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมตลอดเวลา และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ และความสนใจในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ในทุก 1 – 2 ปี ทั้งนี้เพราะ สภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ภาวะเศรษฐกิจและการจัดองค์กร ในปัจจุบันมีอยู่ตลอดเวลา และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้ประสบผลสำเร็จ การจัดกิจกรรมของโครงการ ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์โดย นายวัชรินทร์ วรรณอุต : [14 ก.ย. 2551]
อ่าน [8968] ไอพี : 117.47.229.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ krupum

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานที่น่าชื่นชมมากครับ ท่านนายวัชรินทร์ วรรณอุต ขอmail ติดต่อได้ไหมครับ

วันที่โพสต์ [17 ส.ค. 2560 เวลา 11:01 น.] ไอพี : [159.192.122.82] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม