ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน-อาจารย์เพ็ญนี สุทธิพงษ์วิจิตร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม

ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมือง

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ผู้เขียน เพ็ญณี สุทธิพงษ์วิจิตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตรก่อนและหลังเรียน ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์ )

2.2) ศึกษาทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์ ) 2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน หลังเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์ ) โดยแบ่งการวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 การวางแผนและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การวางแผนและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยดำเนินการวางแผนงานการการสร้างและวิธีการหาคุณภาพหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชารการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ เอกสารและข้อมูลพื้นฐาน เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานเรื่องเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรฉบับร่าง ประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา การจัดเวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบหลักสูตรและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและหาค่า (IOC) และนำข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ขั้นที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยจะดำเนินการทดลองกับนักเรียน จำนวน 47 คนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆละ 2 ชั่วโมง รวม

16 ชั่วโมง

ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผลการวิจัย ผู้วิจัยจะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจะประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำรูปเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย พบว่า

1.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความเหมาะสมระดับมาก

2.ผลการทดลองใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) สูงกว่าก่อนเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

2.3 ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในรับดี

2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย Maii : [12 ม.ค. 2559 เวลา 13:00 น.]
อ่าน [973] ไอพี : 110.77.159.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ