ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใชเ้แบบฝึก Smart Reading ร่วมกับวิธีก

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้

แบบฝึก Smart Reading ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT

รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ 30213 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ผู้รายงาน นางพัชรินทร์ จันทร์งาม

ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30213 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30213

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้มาจากการเลือกโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการรายงาน ประกอบด้วย 1) แบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30213 โดยใช้แบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 แผนการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.54 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.35 – 0.78 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธี การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ มีประสิทธิภาพ 82.63/81.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30213 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสามารถทำคะแนนประเมินผลก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.54 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.11

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ รหัสวิชา อ30213 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก Smart Reading เรื่อง Songkhla : The Wonderful City ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ในระดับมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์โดย ส้ม : [21 ม.ค. 2559 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [728] ไอพี : 171.7.247.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ