ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำหนังสือ ชุด นิทานชาดก เพื่อพัฒนาการอ่าน

การคิดวิเคราะห์ และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2) เพื่อศึกษาอัตราพัฒนาการในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัย

กึ่งทดลองแบบที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

เขต 3 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือชุดนิทานชาดก จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ หนังสือชุดนิทานชาดก จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบคู่ขนาน จำนวน 2 ฉบับ สำหรับการทดสอบก่อนเรียน 1 ฉบับ และทดสอบหลังเรียน 1 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มีค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.46 – 0.66 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.36 – 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.84 ฉบับที่ 2 มีค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.46 – 0.73 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.21 – 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.86 และแบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.806 – 0.895 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบลำดับพิสัยวิลคอกซอน (Wilcoxon Signed Ranks Test)

ผลการวิจัย พบว่า

1. หนังสือชุดนิทานชาดก มีประสิทธิภาพ (E1) : (E2) เท่ากับ 86.61/86.02 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ E1 : E2 เท่ากับ 80/80

2. อัตราพัฒนาการทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก มีค่า ดังนี้

2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสือ ชุด นิทานชาดก มีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าในการอ่านอยู่ระหว่าง 8.9524 - 13.1429 มีอัตราพัฒนาการในด้านการอ่าน เท่ากับ 1.048 มีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าในการคิดวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 8.33333 - 12.714 มีอัตราพัฒนาการในด้านการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ 1.0952 และมีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าในการเขียนอยู่ระหว่าง 8.0476 - 12.6667 มีอัตราพัฒนาการในด้านการเขียน เท่ากับ 1.155

2.2 อัตราพัฒนาการทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสือ ชุด นิทานชาดก มีค่าเท่ากับ 16.76 หรือร้อยละ 37.24 ของคะแนนเต็ม

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความสามารถ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก มีค่า ดังนี้

3.1 ทักษะการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยความสามารถด้านการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.3 ทักษะการเขียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานชาดก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยความสามารถด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนโดยใช้หนังสือ

ชุดนิทานชาดก เพื่อพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นก : [2 ส.ค. 2559 เวลา 04:02 น.]
อ่าน [1066] ไอพี : 1.10.253.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ