ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ซิปปา โ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ซิปปา โมเดล (CIPPA Model) สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย นางศิริมล สงวนดี

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ซิปปา โมเดล (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558 สรุปผลการศึกษาและวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการอ่าน การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 2) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของนวัตกรรม เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยด้วยรูปแบบซิปปา โมเดล ตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบซิปปา โมเดล 4) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบซิปปา โมเดล และ5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบ ซิปปา โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เทศบาลเมืองสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 28 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) รูปแบบของการทดลองใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ จำนวน 5 วงจร วงจรละ 6 แบบฝึก รวมจำนวน 30 แบบฝึก 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 วงจร วงจรละ 3 แผน รวมจำนวน 15 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ก่อนการจัดการเรียนการสอน

1.1 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

1.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนทักษะการทำงานวิชาภาษาไทย ประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 65.37 ( = 65.37 , S.D. = 4.47)

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการสอนด้วยรูปแบบ

ซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการสอนด้วยรูปแบบซิปปา วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ โดยรวม 83.27/83.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และในแต่ละชุดสูงกว่าเกณฑ์ทุกชุด

3. ผลการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยรูปแบบซิปปา โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สรุปผลได้ ดังนี้

3.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนอยู่ในระดับสูง

3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบซิปปา โมเดล มีค่าเท่ากับ 0.78 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.83

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลังใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการสอนด้วยรูปแบบ ซิปปา เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบการสอนซิปปา ด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย กุ้ง : [21 ก.ย. 2559 เวลา 19:53 น.]
อ่าน [1335] ไอพี : 1.1.226.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ