ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม นายรักสันต

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ผู้ศึกษา นายรักสันติ์ ยางธิสาร

สถานศึกษา โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน กุงเจริญพิทยาคม ต่อนักเรียนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อใน การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โดยนำรูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971 ; สุขุม มูลเมือง, 2540 : 17 – 19 ; อ้างถึงใน ดารา เหลืองประเสริฐ, 2553 : 4) ที่เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู นักเรียน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ในปีการศึกษา 2557 แยกตามประเภท กลุ่มครูจำนวน 50 คน ใช้ประชากรทั้งหมดสำหรับนักเรียน จำนวน 807 คน กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 262 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นแล้วทำการจับสลากตามรายชื่อนักเรียน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษา จำนวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามสำหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียน

การสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.22 , S.D. = 0.52)

1.1 ด้านบริบทของโครงการ ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวม

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.45 , S.D. = 0.46)

1.2 ด้านปัจจัยของโครงการ ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.14 , S.D. = 0.69)

1.3 ด้านกระบวนการของโครงการ ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวม

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.09 , S.D. = 0.76)

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ ครูมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวม

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.19 , S.D. = 0.72)

2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.15 ,

S.D.= 0.77)

2.1 ด้านบริบทของโครงการ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.16 , S.D. = 0.72)

2.2 ด้านปัจจัยของโครงการ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.22 , S.D. = 0.76)

2.3 ด้านกระบวนการของโครงการ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557

โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.11 , S.D. = 0.79)

2.4 ด้านผลผลิตของโครงการ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x- = 4.10 , S.D. = 0.78)

3. ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัด

การเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ส่งผลให้ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 พบว่า ในปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่า ปีการศึกษา 2556 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินโครงการต่อเนื่องต่อไป

โพสต์โดย รักสันติ์ ยางธิสาร : [20 พ.ย. 2559 เวลา 15:34 น.]
อ่าน [1263] ไอพี : 1.10.250.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ