ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่องฟิสิกส์อะตอม ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ซึ่งมีการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 9 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 29 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 แล้วนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 27 คน ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Designs

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากสูตร E1/E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t-test Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือครู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ คือ 1) คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) บทบาทนักเรียน 3) ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาสาระ 4) ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) สื่อสำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) แบบเฉลยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7) เกณฑ์การประเมินและแบบประเมิน 8) คะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 9) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ และคู่มือครู มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ 1) ลำดับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) คำชี้แจง 3) คำแนะนำการใช้คู่มือครู 4) คู่มือครู 5) แผนการจัดการเรียนรู้ 6) สื่อสำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม 7) แบบเฉลยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม และ 8) แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินโดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและค้นหา

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน และมีการสอดแทรกกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องฟิสิกส์อะตอม จำนวน 3 กลวิธี ได้แก่ 1) คิดเดี่ยว : คิดคู่:แลกเปลี่ยนความคิด (Think Pair Share) 2) เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Gallery Walk)

และ 3) ตั๋วออก (Exit ticket) พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด

และมีประสิทธิภาพ 86.13/79.08 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ต้นส้ม : [1 ก.พ. 2560 เวลา 09:28 น.]
อ่าน [731] ไอพี : 110.78.145.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ