ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ของนักเรียนชั้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

ผู้ศึกษา นางสาวเดือนฉาย อำทะวงษ์ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA

Model) รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง In all weathers รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 2.เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง In all weathers รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง In all weathers ภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง In all weathers กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย1)แผนการจัดการเรียนรู้ซิปปาโมเดล (CIPPA Model) จำนวน 15 แผน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสอนอยู่ 7 ขั้น คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นทำความเข้าใจข้อมูลหรือความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกลุ่ม ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.38-0.78 และค่าอำนาจการจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา(CIPPA Model) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิภาพ (E1 / E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง In all weathers รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ที่ผู้ศึกษาได้จัดขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยเกณฑ์กำหนดไว้ เท่ากับ 75/75 แต่ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

ซิปปา (CIPPA Model) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.69/80.26

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง In all weathers รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6091 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6091 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 60.91

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คนที่ได้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) หน่วยการเรียนรู้ In all weathers หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่า t = 23.95

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

ซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง In all weathers รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.40 , S.D. = 0.23 )

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามขึ้นไปด้วย และช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้

โพสต์โดย mook : [1 ก.พ. 2560 เวลา 10:40 น.]
อ่าน [1336] ไอพี : 116.58.233.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ วรรณภา สมตา

  ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบที่เหมาะสม จัดมีการประเมินผลที่ดีเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วันที่โพสต์ [6 ก.พ. 2560 เวลา 15:19 น.] ไอพี : [110.77.213.60] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ