ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนสตอ

ผู้วิจัย นางนารีนาถ สุขสง่า

ปีการศึกษา 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควนสตอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpose sampling) เพราะผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนและครูประจาชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 4 เล่ม แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน จานวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์(SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการทดลองภาคสนาม พบว่า ในภาพรวมชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 83.18/81.77 ซึ่งประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการ

อ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.76 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.68 ซึ่งนักเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 39.23 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าทีพบว่าใน

ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดฝึก

3. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลชุดฝึกทักษะ ฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7786 ซึ่งแสดง

ว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7786 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.86

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนสตอ ที่มีต่อ

ชุดฝึกทักษะฉลาดคิด พิชิตการอ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะฉลาดคิด พิชิตการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.15,  =0.22)เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านภาพประกอบในระดับมากที่สุด( = 4.67 ,  = 0.45)

รองลงมามีความพึงพอใจในด้านการพิมพ์อยู่ในระดับมาก ( = 4.15,  = 0.49) และ มีความพึงพอใจใน

รูปเล่มของชุดฝึกในระดับมาก (  = 4.13 ,  = 0.48) ตามลาดับ

โพสต์โดย ครูนา : [21 มี.ค. 2560 เวลา 09:33 น.]
อ่าน [792] ไอพี : 202.29.178.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ